Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
40

2021-12-16
Ku2021/01643
Ku2021/02377 (delvis)
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4, Box 206
351 05 Växjö
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 13:5 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 17, bet. 2021/22:KrU1, rskr. 2021/22:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:5

Insatser för den ideella sektorn (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet10 000
ap.1Forskningsprogram om det civila samhället (ram)10 000
Disponeras av Statistiska centralbyrån1 500
ap.4Statistik om det civila samhället (ram)1 500
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor12 258
ap.5Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (ram)6 200
ap.8Förstärkning MUCF för kompetenshöjande insatser om det civila samhället (ram)6 058
Disponeras av Socialstyrelsen25 000
ap.3Ideell sektor - del till Socialstyrelsen (ram)25 000

Villkor för anslag 13:5

ap.1 Forskningsprogram om det civila samhället

Medlen får användas för ett flervetenskapligt grundforskningsprogram för forskning om det civila samhället i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Vetenskapsrådet. Av medlen får högst 400 000 kronor användas för administration.

ap.3 Ideell sektor - del till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen ska fördela minst 23 500 000 kronor enligt förordningen (2019:474) om statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer.

Högst 1 500 000 kronor får användas för administrationskostnader i samband med handläggningen av bidraget.

ap.4 Statistik om det civila samhället

Medlen får användas för framtagande av statistik om det civila samhället i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Statistiska centralbyrån.

ap.5 Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället

Anslagsposten får användas för verksamhet inom Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD). NOD bygger på en överenskommelse om en stödstruktur för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället på nationell nivå.

Verksamheten ska genomföras och beslutas i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

ap.8 Förstärkning MUCF för kompetenshöjande insatser om det civila samhället

Medlen ska användas för ett förstärkt kunskapsuppdrag. Medlen får användas för nödvändiga administrativa utgifter. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
13:5 Insatser för den ideella sektorn
ap.10Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.80Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
13:5 Insatser för den ideella sektorn
ap.2ram
ap.6ram
ap.9ram
På regeringens vägnar
Jeanette Gustafsdotter
Marie Ericsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån
Socialstyrelsen
Vetenskapsrådet