Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 3

2021-12-16
A2021/02360
A2021/02318 (delvis)
Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 1:1 Etableringsåtgärder inom utgiftsområde 13
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 13, bet. 2021/22:AU1, rskr. 2021/22:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

1:1

Etableringsåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor18 905
ap.13Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund (ram)18 905
Disponeras av Kammarkollegiet4 000
ap.3Uppföljning och utvärdering av integrationen (ram)4 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län125
ap.7Information medborgarskapsceremonier (ram)125
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län119 000
ap.1Insatser för asylsökande m.fl. (ram)68 000
ap.4Flyktingguider och familjekontakter (ram)51 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Insatser för asylsökande m.fl.

Anslagsposten avser ersättning enligt förordningen (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. 

Av anslagsposten beräknas 30 000 000 kronor användas för bl.a. samhällsinformation och insatser som främjar hälsa.  

ap.3 Uppföljning och utvärdering av integrationen

Medlen får användas, efter beslut av regeringen, för uppföljning och utvärdering av integrationen på nationell, regional och lokal nivå.

ap.4 Flyktingguider och familjekontakter

Anslagsposten avser ersättning enligt 37 a § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

Av anslagsposten beräknas 40 000 000 kronor användas för insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn. Insatser som stödjer språkinlärningen bör prioriteras, men medlen får även användas till insatser som syftar till att öka deltagandet i denna målgrupp. 

ap.7 Information medborgarskapsceremonier

Anslagsposten får användas för information till kommuner om medborgarskapsceremonier.

ap.13 Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund

Anslagsposten får användas för bidrag enligt förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:1 Etableringsåtgärder
ap.10Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.70Inget0
ap.130Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Vanja Bardh Olsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Kammarkollegiet
Länsstyrelserna
Riksgäldskontoret
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor