Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
I 4

2021-12-16
I2021/03291
I2021/03249(delvis)
I2021/00602
Statens väg- och transportforskningsinstitut
581 95 Linköping
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 22, bet. 2021/22:TU1, rskr. 2021/22:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Statens väg- och transportforskningsinstitut.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Tjänsteexport

Statens väg- och transportforskningsinstitut ska redovisa innehåll, omfattning och resultat av den tjänsteexport som myndigheten har bedrivit.

3

Uppdrag

1. Minskade utsläpp från tjänsteresor

Statens väg- och transportforskningsinstitut ska redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

2. Prognoser

Statens väg- och transportforskningsinstitut ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 7 februari,

– 27 april,

– 29 juli och

– 28 oktober.

Pågående uppdrag

Uppdrag

Lämnat

Redovisas senast

Uppdrag att bidra till ökad kunskap om elektrifieringen av transporter.

Den 26 augusti 2021

I2021/02212

Delredovisning senast både den 1 februari 2022 och 31 maj 2022 samt slutredovisning senast den 31 december 2022.

Uppdrag att utveckla metoderna för att bedöma förutsättningarna för undantag från de medicinska kraven gällande syn för körkort.

Den 16 september 2021

I2021/02412

Redovisning senast den 30 september 2022.

Uppdrag att ta fram mål för ökad andel cykling

Den 7 oktober 2021

12021/02603

Redovisning senast den 30 april 2022.

Fortsatt uppdrag om nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling.

Den 21 december 2017

N2017/07848

N2017/07559 (delvis)

N2017/01342 (slutligt) m.fl.

Redovisning årligen senast den 31 oktober för perioden 2022-2023.

Uppdrag om att möjliggöra arbete hemifrån vid statliga myndigheter.

Den 8 december 2021

Fi2021/03909


            

 

      

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:9

Statens väg- och transportforskningsinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Statens väg- och transportforskningsinstitut82 037
ap.1Statens väg- och transportforskningsinstitut (ram)77 037
ap.2Nationellt kunskapscentrum om cykel (ram)5 000

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Statens väg- och transportforskningsinstitut

Medlen från anslagsposten får användas för utgifter för utredningsverksamhet, kompetensutveckling, lokaler, särskild utrustning, administration och det nationella transportforsknings- biblioteket BIC. Anslaget får användas för forskning och medfinansiering av Statens väg- och transportforskningsinstituts deltagande i EU-projekt.

ap.2 Nationellt kunskapscentrum om cykel

Medlen från anslagsposten får användas för att täcka kostnader för verksamhet vid nationellt kunskapscentrum om cykel.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut
ap.12 3113 %0
ap.21503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar28 000
Räntekontokredit25 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram för verksamhetsinvesteringar

Statens väg- och transportforskningsinstitut disponerar under budgetåret 2022 en låneram om 28 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar.

Räntekontokredit

Krediten på räntekontot uppgår till 25 000 000 kronor.

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens väg- och transportforskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-256 837
2022-02-256 837
2022-03-256 837
2022-04-256 837
2022-05-256 837
2022-06-256 837
2022-07-256 837
2022-08-256 837
2022-09-256 837
2022-10-256 837
2022-11-256 837
2022-12-256 830
Summa82 037
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens väg- och transportforskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Statens väg- och transportforskningsinstitut
1:9 ap.2Nationellt kunskapscentrum om cykel

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Verksamhet
Uppdragsverksamhet27 3192 60045 00042 4002 60032 519
Tjänsteexport-38204 2874 2870-382
Summa26 9372 60049 28746 6872 60032 137
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Statens väg- och transportforskningsinstitut omfattas av avgifts- förordningen (1992:191). Institutet får dock med undantag från 25 a § nämnda förordning balansera ett överskott på högst 25 procent av externa medel (avgift och bidrag) i verksamhetens omsättning under räkenskapsåret i ny räkning utan att förslag behöver lämnas till regeringen om hur överskottet ska disponeras.

På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Magnus Oldenburg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Riksgäldskontoret
Trafikverket
Transportstyrelsen