Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 2

2021-12-22
N2021/03137
N2021/03042 (delvis)
N2021/03001 m.fl.
Se bilaga 1
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Tillväxtverket
3 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 24, bet. 2021/22:NU1, rskr. 2021/22:113, prop. 2021/22:1 utg.omr. 19, bet. 2021/22:NU2, rskr. 2021/22:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Tillväxtverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft i företag

Tillväxtverket ska redovisa:

1.1 Vilka insatser myndigheten har genomfört för att främja affärsutveckling hos små och medelstora företag samt hur myndigheten arbetar för att utveckla sina tjänster, sin information och sin kommunikation för att möta behoven hos nya och växande företag, inklusive unga snabbväxande företag med internationell potential. 

1.2 Hur myndigheten arbetar för att integrera ett mångfaldsperspektiv, bland annat när det gäller kvinnor, personer med utländsk bakgrund och socialt företagande, i sina insatser.

1.3 Vilka insatser som myndigheten har genomfört som bidrar till genomförandet av regeringens strategi för hållbar turism och växande besöksnäring (N2021/02621) samt en bedömning av resultatet av dessa.

2. Enklare och mer attraktiva villkor och förutsättningar för företag

Tillväxtverket ska redovisa: 

2.1 Resultat av de insatser som myndigheten har genomfört för att driva och utveckla företagsportalen verksamt.se samt de insatser som myndigheten har genomfört för att minska och förenkla uppgiftslämnandet för företag. De huvudsakliga insatserna för att förenkla uppgiftslämnandet ska beskrivas och de medel som har använts till dessa insatser ska redovisas per insats.

2.2 Hur myndigheten arbetar med förenkling inklusive regelförenkling, för egen del samt i samarbete med andra myndigheter. Myndigheten ska bland annat redovisa arbetet med den digitala samverkan mellan myndigheter.

2.3 Hur mycket medel som har använts för Regelrådets verksamhet. 

3

Uppdrag

1. Hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft i företag

1.1 Omställning och utveckling för en hållbar besöksnäring

Tillväxtverket ska genomföra insatser för att bidra till utvecklingen av en hållbar besöksnäring i linje med den nationella strategin för hållbar turism och växande besöksnäring (N2021/02621). Uppdraget omfattar förbättring av statistik, analys och kunskap inom turism och besöksnäring. Tillväxtverket ska i sammanhanget även lämna förslag på indikatorer som möjliggör uppföljningen av det turismpolitiska målet. Tillväxtverket ska främja förändringsförmågan och omställningen i besöksnäringsföretag samt vidareutveckla arbetet med förenkling för företag inklusive deras myndighetskontakter. En hållbar platsutveckling i hela landet ska främjas genom myndighetens insatser i syfte att skapa attraktiva miljöer för besökare, boende, företag och investeringar. Tillväxtverket ska dra nytta av resultat och kunskaper från tidigare uppdrag att genomföra insatser för omställning och utveckling för en hållbar besöksnäring (N2020/03156).

Kostnaderna för uppdraget ska belasta det under utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2022 uppförda anslaget 1:5 Näringslivsutveckling anslagsposten 8 Näringslivsutveckling – del till Tillväxtverket med högst 75 000 000 kronor, varav 25 000 000 kronor särskilt ska avse ekoturism.

Förslaget till indikatorer ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 7 oktober 2022. Redovisning av uppdraget i övrigt, inklusive uppnådda resultat, samt en ekonomisk redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 19 maj 2023.

1.2 Jobbsprånget

Tillväxtverket ska bidra till att tillvarata kompetensen hos utrikesfödda med högre utbildning genom att stödja föreningen Jobbsprånget. Tillväxtverket ska vidare, genom att stödja fortsatt arbete med Jobbsprånget i föreningen Jobbsprånget, verka för att kompetens hos utrikes födda med högre utbildning bidrar till näringslivets kompetensförsörjning.

För 2022 får Tillväxtverket mot ansökan och kostnadsspecifikation bevilja högst 10 000 000 kronor i bidrag till den ideella föreningen Jobbsprånget, för utveckling och administration av Jobbsprånget. Kostnaderna för uppdraget ska belasta det under utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2022 uppförda anslaget 1:5 Näringslivsutveckling anslagsposten 8 Näringslivsutveckling – del till Tillväxtverket med högst 10 000 000 kronor. 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) årligen senast den 1 mars 2023–2025. 

1.3 EU:s program för den inre marknaden 

Tillväxtverket ska för perioden 2022–2027 följa upp och redovisa myndighetens arbete relaterat till det specifika målet i artikel 3.2 b) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/690 av den 28 april 2021, samt svenska aktörers deltagande i programmets insatser för det specifika målet. Redovisningen ska även visa eventuella synergier och kopplingar mellan ovan nämnt mål och Enterprise Europe Network (EEN), ramprogrammet för forskning och innovation (Horisont Europa) samt skuld- och eget kapitalinstrument för små och medelstora företag inom InvestEU. Redovisningen ska kunna understödja regeringens arbete inom EU med företagens konkurrenskraft. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) årligen den 20 april 2023–2028.  

2. Enklare och mer attraktiva villkor och förutsättningar för företag

2.1 Kostnader och intäktskällor för verksamt.se 

Tillväxtverket ska i dialog med Bolagsverket sammanställa och redovisa de totala kostnaderna och intäktskällorna för verksamt.se för 2021 samt lämna en preliminär budget för 2023–2025 där de beräknade totala kostnaderna och intäktskällorna för verksamt.se framgår. Om kostnaderna beräknas överstiga intäkterna ska också förslag till finansiering lämnas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 11 november 2022.

2.2 Följa utvecklingen av administrativa kostnader och fullgörandekostnader 

Tillväxtverket ska följa utvecklingen av de administrativa kostnader och fullgörandekostnader som uppstår för företagen till följd av nya eller ändrade regler under 2022, med utgångspunkt i den metod som använts för detta syfte under föregående år, samt lämna förslag på hur metoden kan vidareutvecklas för att möjliggöra uppföljning av regeringens mål för förenklingspolitiken (skr. 2021/22:3). Skatter och subventioner ska inte följas upp.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 juni 2022 vad avser metodutvecklingen, och slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 april 2023.

3. Hållbar regional utveckling och landsbygdsutveckling

3.1 Sammanställning av återrapporteringar från vissa myndigheter

Tillväxtverket ska ge anvisningar för samt sammanställa de redovisningar som vissa myndigheter har som återrapporteringskrav enligt regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende sitt bidrag till genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken. Sammanställningen ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 21 april 2023.

3.2 Redovisningar från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva och Skärgårdarnas Riksförbund

Tillväxtverket ska göra en sammanställning av de redovisningar av erhållna verksamhetsbidrag som lämnats av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva och Skärgårdarnas Riksförbund under åren 2019–2021 (N2018/00044 och N2018/02620). Sammanställningen ska innehålla en bedömning av hur insatser och dess resultat har bidragit till det som anges i respektive regeringsbeslut om verksamhetsbidrag. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2022.

3.3 Stöd till regionernas arbete med smart specialisering

Tillväxtverket ska bistå regionerna och Gotlands kommun med processtöd i arbetet med smart specialisering samt sprida kunskaper och erfarenheter från arbetet när regionerna och Gotlands kommun så efterfrågar. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 24 februari 2023.

3.4 Bredbandsprojekt i regionalfondsprogrammen 

Tillväxtverket ska säkerställa att uppgifter inom bredbandsprojekt inom aktuella regionalfondsprogram programperioden 2021–2027 effektivt kan redovisas, vidarehanteras och jämföras med andra offentligt finansierade projekt för bredbandsutbyggnad, för att till exempel jämföras med det stöd för bredband som Post- och telestyrelsen hanterar inom stödsystemet för utbyggnad av elektroniska kommunikationer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 8 december 2023. 

3.5 Medfinansiering inom Fonden för en rättvis omställning 

Tillväxtverket ska redovisa om och i så fall hur staten på sikt kan ta ett mindre medfinansieringsansvar inom programmet för Fonden för en rättvis omställning och ersättas genom att aktörer inom näringslivet tar ett större medfinansieringsansvar. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 7 juni 2022.

3.6 Utveckling av de regionala företagsstöden och projektverksamhet avseende jämställdhet, integration och miljö, inklusive klimat

Tillväxtverket ska bidra till att utveckla de regionala företagsstöden samt projektverksamheten avseende jämställdhet, integration och miljö, inklusive klimat, för att därmed bidra till omställningen till en hållbar regional utveckling. Uppföljningen av de regionala företagsstöden ska ske utifrån en ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Uppdraget ska genomföras i samarbete med regionerna och Gotlands kommun. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) årligen senast den 24 februari med slutredovisning 2030. 

3.7 Analys av kompletterande information om transportavstånd

Som tillägg till uppdraget att analysera merkostnaderna generellt för transport av varor för företag i stödområdet för transportbidraget (N2020/03086) ska Tillväxtverket även bedöma möjligheterna att samla in kompletterande information om transportavstånd kopplat till de faktiska transportkostnaderna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 november 2022. 

3.8 Redovisning av regionalfondsprogrammen

Tillväxtverket ska redovisa regionalfondsprogrammen inklusive territoriella samarbetsprogram för programperioden 2014–2020 och 2021–2027 enligt bilaga 2.

4. Stöd vid korttidsarbete

Tillväxtverket ska redovisa det arbete som myndigheten har bedrivit för införande, handläggning och övrig hantering av stöd vid korttidsarbete. Myndigheten ska även redovisa erfarenheterna av detta arbete, bland annat vad gäller det arbete som har bedrivits för att upptäcka fusk i samband med tillämpningen av lagstiftningen om stöd vid korttidsarbete samt det arbete som har bedrivits för att säkerställa en för såväl stödsökande som för myndigheten enkel och effektiv ärendehantering. De medel som har använts för myndighetens arbete enligt ovan ska också redovisas. 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 januari 2023. 

5. Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

6. Redovisning av åtaganden med stöd av bemyndigande

Tillväxtverket ska lämna tre redovisningar av de åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande från regeringen. Redovisning ska ske den

– 29 april 2022 avseende åtaganden per den 31 mars 2022,

– 26 oktober 2022 avseende åtaganden per den 30 september 2022, och

– 20 februari 2023 avseende åtaganden per den 31 december 2022.

Redovisningen ska omfatta utestående åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande, en prognos över hur utbetalningen av dessa åtaganden kommer att fördela sig på åren 2023–2029 samt en prognos över totalt åtagande 2022.

Redovisningen avser anslaget 1:5 Näringslivsutveckling inom utgiftsområde 24 Näringsliv samt anslagen 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder, 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020 och 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021–2027 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling.

Redovisningen avseende anslaget 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling ska omfatta uppgifter från Tillväxtverket, länsstyrelserna, regionerna och Gotlands kommun.

7. Redovisning av utbetalningar

Tillväxtverket ska redovisa beslut och utbetalningar avseende förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag, förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar och förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Redovisningen ska omfatta beslut och utbetalningar från Tillväxtverket, regionerna och Gotlands kommun. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 26 oktober 2022.

Tillväxtverket ska även sammanställa de utbetalningar som redovisas i ärendehanteringssystemet Nyps om statligt stöd och som under året lämnats enligt förordningarna och från aktörerna enligt första stycket samt enligt förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag, för årlig rapportering av statligt stöd till Europeiska kommissionen enligt lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler samt enligt riktlinjer och tidplan från Myndigheten  för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

8. Prognoser

Tillväxtverket ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 7 februari,

– 27 april,

– 29 juli och

– 28 oktober.

Tillväxtverket ska vid samtliga prognostillfällen redovisa en prognos för hur mycket som beräknas utbetalas under respektive år under prognosperioden per anslag och anslagspost under anslag som disponeras av Tillväxtverket.

Tillväxtverket ska vid ovanstående prognostillfällen även redovisa prognoser för åren 2022–2023 för utbetalningar avseende de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet programperioden 2014–2020, samt prognoser för åren 2022–2030 för utbetalningar avseende de regionala strukturfondsprogrammen, det nationella regionalfondsprogrammet och programmet för Fonden för en rättvis omställning programperioden 2021–2027.

Tillväxtverket ska även, med undantag för prognostillfället den 27 april 2022, redovisa prognoser avseende inbetalning av medel från Europeiska kommissionen. Prognoserna för inbetalningarna ska sträcka sig till och med 2030 och vara fördelade på budgetår och programperiod. Av redovisningen ska framgå hur prognoserna för utbetalningar och inbetalningar är framtagna, eventuella antaganden samt grad av osäkerhet.

Tillväxtverket ska vid ovanstående prognostillfällen även redovisa prognoser avseende stöd enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete respektive stöd för kompetensinsatser vid korttidsarbete. Av redovisningen ska framgå hur prognoserna är framtagna, eventuella antaganden samt grad av osäkerhet.

9. Pågående uppdrag

Pågående uppdrag anges i bilaga 3.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:4

Tillväxtverket (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket663 677
ap.1Tillväxtverket - del till Tillväxtverket (ram)663 677

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Tillväxtverket - del till Tillväxtverket

Anslagsposten får användas för Tillväxtverkets förvaltningsutgifter.

Tillväxtverket ska svara för lokaler, ekonomi- och personaladministration, utrustning och inventarier samt övrig administrativ service åt Nämnden för hemslöjdsfrågor. Utgifterna för detta ska belasta anslagsposten.

Anslagsposten ska också täcka Tillväxtverkets övriga utgifter i samarbetet inom Europeiska unionen och visst annat internationellt samarbete, bland annat inom ramen för OECD.

Tillväxtverket får bistå Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) med att främja spridningen av innovativa tekniklösningar för miljö- och klimatproblem i samarbetsländer där Sida arbetar. Utgifterna för detta ska belasta anslagsposten.

Av anslagsposten ska högst 5 000 000 kronor användas för att finansiera Tillväxtverkets arbete med omställning och utveckling för en hållbar besöksnäring. 

Av anslagsposten ska minst 10 000 000 kronor användas för att finansiera Tillväxtverkets arbete med företagsportalen verksamt.se. 

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

1:2

Transportbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket430 864
ap.2Transportbidrag - del till Tillväxtverket (ram)430 864

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Transportbidrag - del till Tillväxtverket

Tillväxtverket disponerar anslagsposten för transportbidrag i enlighet med förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:2 Transportbidrag
ap.212 925Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:4 Tillväxtverket
ap.119 910Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar135 000
Räntekontokredit51 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Tillväxtverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2555 306
2022-02-2555 306
2022-03-2555 306
2022-04-2555 306
2022-05-2555 306
2022-06-2555 306
2022-07-2555 306
2022-08-2555 306
2022-09-2555 306
2022-10-2555 306
2022-11-2555 306
2022-12-2555 311
Summa663 677
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tillväxtverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Tillväxtverket - del till Tillväxtverket

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Tillväxtverket får använda den förenklade räntekontorutin som regeringen tidigare medgivit för Tillväxtverket. 

På regeringens vägnar
Anna-Caren Sätherberg
Filippa Axencrantz
Kopia till

Statsrådsberedningen, EUKANSLI, FCK och internrevisionen
Utrikesdepartementet, FH
Finansdepartementet, BA, ESA, K, SFÖ, SKA och SPN
Miljödepartementet, KL, NM, ME och V
Kulturdepartementet, KL och KO
Arbetsmarknadsdepartementet, A och JÄM
Infrastrukturdepartementet, ESD
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, näringsutskottet
Arbetsförmedlingen
Delegationen mot segregation
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarkollegiet
länsstyrelserna
Myndigheten för digital förvaltning
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Skatteverket
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Universitetskanslersämbetet
Verket för innovationssystem
Gotlands kommun
regionerna

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 2, 2021-12-22

Diarienummerförteckning

N2021/03137
N2021/03042 (delvis)
N2021/03001
N2021/00803