Miljödepartementet


Regeringsbeslut
24

2021-12-22
M2021/02392 (delvis)
Statens energimyndighet
Box 310
631 04 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 1:17 Klimatpremier
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop 2021/22:1 utg.omr. 20, bet. 2021/22:MJU1, rskr.2021/22:110).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:17

Klimatpremier (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet1 440 000
ap.1Klimatpremier (ram)1 440 000
Disponeras av Trafikverket150 000
ap.2Eko-bonus (ram)150 000
Disponeras av Kammarkollegiet10 500
ap.3Besiktningspremie för gasbilar (ram)10 500

Villkor för anslag 1:17

ap.1 Klimatpremier

Anslagsposten får användas för att främja introduktionen av elbussar, miljölastbilar, eldrivna arbetsmaskiner och miljöarbetsmaskiner på marknaden. Villkoren för anslagsposten regleras i förordningen (2016:836) om elbusspremie och förordningen (2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon. Av anslagsposten får högst 1 100 000 000 kronor användas för premier till elbussar. Av anslagsposten får högst 10 000 000 kronor användas för stöd till miljöarbetsmaskiner. Statens energimyndighet får använda högst 5 000 000 kronor för sina administrativa kostnader för uppgiften. 

Från anslagsposten får 10 000 000 kronor användas för stöd till konvertering av bilar från fossil drift till biodrivmedel eller biogas efter beslut av regeringen.

ap.2 Eko-bonus

Från anslagsposten får 50 000 000 kronor användas för miljökompensation i enlighet med förordningen (2018:1867) om miljökompensation för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart. Trafikverket får använda högst 500 000 kronor för sina administrativa kostnader för uppgiften. Resterande medel från anslagsposten får användas efter beslut av regeringen.

ap.3 Besiktningspremie för gasbilar

Anslagsposten får användas efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:17 Klimatpremier
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:17 Klimatpremier
ap.1650 000330 000320 00002024
ap.2200 000100 000100 00002024
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen i kolumnerna infriade åtaganden anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas under respektive period.

På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Petter Dahlin
Kopia till

Kammarkollegiet
Trafikverket
Transportstyrelsen
Trafikanalys