Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:24

2021-12-22
S2021/08111 (delvis)
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Box 225 20
104 22 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 9, bet. 2021/22:SoU1, rskr. 2021/22:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Patienternas tillgänglighet till läkemedel

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska redovisa hur myndigheten arbetar för att patienter ska få tillgång till effektiva läkemedel på lika villkor i hela landet.

Värdebaserad prissättning och främjande av innovation

TLV ska redovisa hur myndigheten arbetar för att utveckla den värdebaserade prissättningen i syfte att säkerställa att läkemedel är kostnadseffektiva under hela livscykeln.

TLV ska redovisa hur myndigheten arbetar för att, när så är lämpligt med beaktande av myndighetens ansvarsområden, främja innovation genom att främja användning av nya, innovativa och kostnadseffektiva läkemedel.

Regeringens samverkansprogram 2019-2022 och en nationell strategi för life science

TLV ska redovisa hur myndigheten bidrar till genomförandet av regeringens samverkansprogram Hälsa och life science och den nationella life science-strategin.

Informationssäkerhet

TLV ska övergripande redogöra för hur myndigheten, utifrån sin verksamhet, arbetat för att stärka sin informationssäkerhet och för hur myndigheten planerar för att möta framtida behov, bl.a. utifrån aktuella digitaliseringsinitiativ.

Erfarenheter från pandemin covid-19

TLV ska redovisa hur myndigheten har eller planerar att ta tillvara på strukturer, arbetssätt och metoder samt förvalta erfarenheter som myndigheten fått under pandemin.

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) rapporteras vid annan tidpunkt än den som anges nedan, men inte senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Nya uppdrag

Uppdrag att utveckla prognos av besparingar från sidoöverenskommelser

TLV ska utveckla prognosen av besparingar från sidoöverenskommelser med syfte att som komplement till Socialstyrelsens prognos av läkemedelskostnader bidra till en samlad bild över läkemedelskostnaderna. TLV:s prognos ska tillsammans med Socialstyrelsens prognos utgöra underlag för att fördela återbäring mellan staten och regionerna, inom ramen för den överenskommelse om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. som tecknas mellan staten och SKR. Myndigheten ska utreda förutsättningarna att förlänga prognosen över dessa besparingar till att omfatta innevarande år samt ytterligare 3 år, samt utveckla en modell för detta. Särskilt ska eventuella konsekvenser i form av ändrade beteenden hos aktörer på läkemedelsmarknaden belysas. I detta arbete ska TLV samråda med Socialstyrelsen om samordning av metoder och utgångspunkter och avrapporteringstillfällen. TLV ska även ha dialog med SKR om arbetet. En delredovisning av uppdraget ska till den del som avser förutsättningar att förlänga prognosen, lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 29 april 2022 och en utvecklad prognos lämnas senast den 31 oktober 2022. Redovisningen av arbetet med uppdraget ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende TLV. 

För uppdraget får TLV under 2022 använda 1 600 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetår 2022 uppförda anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende TLV.

Uppdrag att utforma, sammanställa och publicera apoteksindikatorer

TLV ska utforma, sammanställa och publicera apoteksindikatorer utifrån det förslag som myndigheten lämnade i rapporten Indikatorer för att mäta öppenvårdsapotekens verksamhet (S2018/04563). Syftet med indikatorerna är att ge patienter ytterligare information för att kunna göra ett genomtänkt val av apotek, och därigenom ge öppenvårdsapoteken incitament att förbättra kvaliteten inom grunduppdraget. I en första redovisning ska myndigheten ha tagit fram de färdiga indikatorer som föreslås publiceras samt presentera en prototyp till hur dessa indikatorer ska komma att presenteras. I den slutliga redovisningen ska myndigheten ha publicerat de första indikatorerna på lämpligt sätt. 

En delredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 28 oktober 2022 och en slutredovisning senast den 27 oktober 2023 till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Redovisningen av arbetet med uppdraget ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende TLV. 

För uppdraget får TLV under 2022 använda 1 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetår 2022 uppförda anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende TLV.

Minskade utsläpp från tjänsteresor 

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

Återkommande uppdrag

1.Prognoser

Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen för de anslag som myndigheten disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

  • 7 februari
  • 27 april
  • 29 juli
  • 28 oktober

2. Fortsatt uppföljning av läkemedelskostnader

TLV ska löpande följa utvecklingen gällande kostnader för läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna. I det ingår att TLV ska redovisa de besparingar som genereras genom myndighetens arbete med att utveckla prissättningen. I det ingår bland annat att redovisa besparingar till följd av prissänkningsbeslut enligt den s.k. 15-årsregeln samt att särredovisa besparingen för varje genomförd omprövning. TLV ska därutöver redovisa hur kostnaderna för patienterna och för läkemedelsförmånerna påverkas av vidtagna åtgärder. Ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i den utsträckning som det är möjligt. En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 juni 2022. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende TLV.

3. Omvärldsbevakning 

TLV ska tillsammans med Läkemedelsverket lämna en gemensam rapport om kort- och långsiktiga omvärldsförändringar inom sina verksamhetsområden. En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2022. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende TLV.

4.Uppdrag att följa upp och redovisa besparingar från sidoöverenskommelser

TLV ska löpande följa upp och redovisa besparingen som genereras av de sidoöverenskommelser som läkemedelsföretag och regioner ingår inom ramen för TLV:s ärendehandläggning för vissa läkemedel. TLV:s redovisning ska utgöra underlag för fördelningen av återbäring mellan staten och regionerna enligt den överenskommelse om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. som tecknats mellan staten och SKR för år 2022. Besparingen ska redovisas på en aggregerad nivå. TLV ska senast den 30 juni 2022 redovisa en helårsprognos av besparingen baserat på vid tidpunkten tillgängligt utfall för 2022 och senast den 13 december 2022 redovisa en helårsprognos av besparingen baserat på vid tidpunkten tillgängligt utfall för 2022. TLV ska lämna en slutredovisning av utfallet av besparingen som genererats under 2022 till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 20 mars 2023. Redovisning av uppdraget ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende TLV.

Pågående uppdrag

 

UppdragUppdrag givet iAvrapportering
Utveckla hälsoekonomiska bedömningar för precisionsmedicin och utreda möjliga betalningsmodeller för ATMP (S2021/04971)Regleringsbrev 2020Redovisning den 1 maj 2022

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Regeringsbeslut Fi2020/04969Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2022

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

Regeringsbeslut
A2020/02583
Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2022

Samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens

Regeringsbeslut S2020/09284

Delredovisning den
31 december 2022 och slutredovisning den
31 december 2024

Uppdrag att stärka tillgång till äldre antibiotika

Regeringsbeslut S2021/06172

Delredovisning april 2022 och slutredovisning den
1 november 2022

Uppdrag angående försöksverksamhet för en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet

Regeringsbeslut S2021/04128

Delredovisning den 31 maj 2022 och slutredovisning den 30 oktober 2022

Försöksverksamhet med en farmaceutisk tjänst

Regleringsbrev 2021

Första rapportering den
28 februari 2022

Uppföljning med hjälp av alternativa datakällor med fokus på cancer

Regleringsbrev 2021

Redovisning den 1 oktober 2022

Långsiktigt hållbar finansiering av läkemedel

Regleringsbrev 2021

Redovisning juni 2022

Informationskampanj rörande prisjämförelsetjänsten för tandvård, tandpriskollen.se

Regleringsbrev 2021

Redovisning den 31 mars 2023
Uppdrag att drifta och förvalta en prisjämförelsetjänst i tandvård (tandpriskollen)

Regeringsbeslut S2016/07424/FS

Delredovisning den 31 mars 2023 och slutredovisning den 31 mars 2024
Uppdrag om att möjliggöra arbete hemifrån vid statliga myndigheter

Regeringsbeslut Fi2021/03909

Ingen

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:3

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (Ramanslag)

Disponeras av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket160 340
ap.1Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (ram)160 340

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Anslagsposten får användas för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
ap.14 8103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar13 000
Räntekontokredit7 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2513 362
2022-02-2513 362
2022-03-2513 362
2022-04-2513 362
2022-05-2513 362
2022-06-2513 362
2022-07-2513 362
2022-08-2513 362
2022-09-2513 362
2022-10-2513 362
2022-11-2513 362
2022-12-2513 358
Summa160 340
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Henrik Moberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, Enheten för statlig förvaltning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Socialutskottet
Försäkringskassan
Kammarkollegiet
Läkemedelsverket
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Statskontoret
Sveriges Kommuner och Regioner