Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:22

2021-12-22
S2021/08111 (delvis)
E-hälsomyndigheten
Box 913
391 29 Kalmar
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende E-hälsomyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 9, bet. 2021/22:SoU1, rskr. 2021/22:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för E-hälsomyndigheten.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Genomförande av Agenda 2030

E-hälsomyndigheten ska redovisa resultat från myndighetens verksamhet inom e-hälsoområdet som bidrar till genomförandet av Agenda 2030 med fokus på den sociala dimensionen av de globala målen för hållbar utveckling, med utgångspunkt i de riksdagsbundna mål som har bäring på myndighetens verksamhet. 

2. Informationssäkerhet

E-hälsomyndigheten ska redovisa hur myndigheten arbetar med att stärka sin informationssäkerhet och planeringen för att möta framtida behov. Myndigheten ska särskilt redogöra för hur myndigheten tar hänsyn till informationssäkerhetsaspekter i samband med utveckling av nya tjänster, t.ex. vid införandet av en nationell läkemedelslista och de tjänster som har tagits fram för utfärdande av covidbevis.

3. Läkemedelsstatistik

E-hälsomyndigheten ska redovisa resultat från myndighetens verksamhet med läkemedelsstatistik, med särskilt fokus på kvalitetssäkring och ändamålsenlig utformning av statistikleveranserna. Redovisningen ska beskriva myndighetens arbete med att bygga och förbättra infrastruktur, verktyg och arbetssätt för kvalitetsgranskning, samt analys och leverans av statistiken.

4. Erfarenheter under pandemin

E-hälsomyndigheten ska redovisa hur myndigheten har eller planerar att ta tillvara på strukturer, arbetssätt och metoder samt förvalta erfarenheter som myndigheten fått under pandemin.

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och E-hälsomyndigheten rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten. 

Nya och återkommande uppdrag

1. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

 • 7 februari
 • 27 april 
 • 29 juli
 • 28 oktober

2. Uppdrag om fortsatt införande av den nationella läkemedelslistan

E-hälsomyndigheten ska fortsätta arbetet med införandet av den nationella läkemedelslistan. Arbetet ska utgå från lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista, propositionen Nationell läkemedelslista (prop. 2017/18:223), propositionen Senarelagt införande av nationell läkemedelslista och bastjänstgöring för läkare (prop. 2019/2020:158) och från den fördjupade förstudie om genomförande av den nationella läkemedelslistan som E-hälsomyndigheten redovisade i mars 2018 (S2017/05731).

I uppdraget ingår bl.a. att:

 • tillhandahålla en teknisk infrastruktur som gör det möjligt för de vårdgivare och apoteksaktörer som berörs att kunna ansluta till den nationella läkemedelslistan enligt den överenskomna tidplanen,
 • säkerställa den tekniska lösningen och tillhörande kravspecifikationer för anslutning tillsammans med anslutande parter, 
 • tillhandahålla ändamålsenliga gränssnitt samt en struktur för behörighetsstyrning,
 • utforma ett överföringsformat mellan vården och apotek som gör det möjligt att 1) förskriva på både handelsnamn och substansnamn (generisk förskrivning eller motsvarande), 2) annullera förskrivningar oavsett ordinatör och vårdsystem samt 3) integrerat ordinera och förskriva läkemedel från patientjournaler som är anslutna till det nya registret,
 • tillhandahålla en webbaserad ingång till den nationella läkemedelslistan som ger åtkomst till registret för behörig hälso- och sjukvårdspersonal som av olika skäl inte har tillgång till ett vårdsystem med fungerande anslutning,
 • säkerställa att det finns färdiga tekniska lösningar för förvaltning av nationella källor med koppling till den nationella läkemedelslistan samt ändamålsenliga tekniska lösningar för hur dessa ska distribueras till hälso- och sjukvårdens vårdsystem,
 • säkerställa att det nya registret och dess anslutningar uppnår en hög nivå av informations- och cybersäkerhet, bl.a. med hänsyn tagen till rekommendationer i Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet,
 • säkerställa att det nya registret och dess anslutningar uppfyller kraven på säkerhetsskydd, informationssäkerhet, offentlighet och sekretess samt är förenliga med tillämplig dataskyddsreglering och även i övrigt tillgodoser rätten till skydd för den personliga integriteten,
 • säkerställa att det fortsatt är möjligt att ta fram könsuppdelad statistik avseende försäljningsvolym och försäljningskostnader för exempelvis vara, aktiv substans och framöver även ordinationsorsak.

E-hälsomyndigheten ska bedriva arbetet i nära dialog med Sveriges Kommuner och Regioner, Inera, systemleverantörer, sjukvårdshuvudmän, apoteksaktörer, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Integritetsskyddsmyndigheten. E-hälsomyndigheten ska senast den 15 oktober 2022 lämna en redovisning av arbetet med uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet). E-hälsomyndigheten ska under arbetets gång ha löpande avstämningar med Regeringskansliet (Socialdepartementet). Redovisningen av arbetet med uppdraget ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende E-hälsomyndigheten.

För uppdraget får E-hälsomyndigheten under 2022 använda 45 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret 2022 uppförda anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 36 Nationell läkemedelslista. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål eller som inte ska användas till kommande års avskrivningar ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende E-hälsomyndigheten.

3. Samordning av myndigheternas arbete med strukturerad läkemedelsinformation

E-hälsomyndigheten ska fortsatt ansvara för synkronisering av arbeten som pågår inom området strukturerad läkemedelsinformation i de delar som är relevanta för användning av en nationell läkemedelslista. I arbetet ingår att ta initiativ till och facilitera regelbundna avstämningar mellan E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Sveriges Kommuner och Regioner och Inera. E-hälsomyndigheten ska vid behov också ta kontakt med andra berörda aktörer. E-hälsomyndigheten ska under arbetets gång informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) om uppdragets genomförande.

4. Upprätthållande av funktioner för e-recept över landsgränser

E-hälsomyndigheten ska agera nationell kontaktpunkt för e-hälsa utifrån det arbete som görs på EU-nivå baserat på bl.a. Patientrörlighetsdirektivet. Myndigheten ska under året fortsätta etableringen och förvaltning av den tekniska infrastruktur som krävs för att expediera utländska recept i Sverige och svenska recept i annat EU-land. Myndigheten ska vidare inom ramen för uppdraget medverka i det nordiska samarbetet kring e-hälsa som är kopplat till Nordiska ministerrådet. Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Socialdepartementet) under arbetets gång.

E-hälsomyndigheten ska senast den 31 oktober 2022 lämna en redovisning av arbetet med uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

För uppdraget får E-hälsomyndigheten under 2022 använda 10 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret 2022 uppförda anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 1 Professionssatsningen. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål eller som inte ska användas till kommande års avskrivningar ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende E-hälsomyndigheten.

5. Anslutning till infrastruktur för säker digital kommunikation

E-hälsomyndigheten ska förbereda anslutning av relevanta informationsflöden till den infrastruktur för säker digital kommunikation inom offentlig sektor som Myndigheten för digital förvaltning har i uppdrag att tillhandahålla (I2021/03317) senast den 29 september 2023. E-hälsomyndigheten ska löpande hålla Myndigheten för digital förvaltning informerad om uppdraget.

6. Minskade utsläpp från tjänsteresor

E-hälsomyndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

 

Pågående uppdrag

Uppdrag

Uppdrag givet i

Avrapporteringstidpunkt

Uppdrag att tillhandahålla en manuell rutin för utfärdande av covidbevis samt kompletterande funktionalitet för inrapportering

Regeringsbeslut

S2021/06048

Den 31 januari 2022

Uppdrag att föreslå hur sammanhållen journalföring kan nyttjas i större utsträckning

Regeringsbeslut

S2021/03119

Den 15 februari 2022

Samordningskansli för e-hälsofrågor

Regleringsbrev för 2021

I myndighetens årsredovisning 2022

Regeringens samverkansprogram 2019-2022 och en nationell strategi för life science

Regleringsbrev för 2021

Den 1 mars, årligen

Uppdrag att genomföra en förstudie om ett statligt, nationellt datautrymme för bilddiagnostik

Regeringsbeslut

S2021/05259

Delredovisning den 1 mars 2022 samt den 1 oktober 2022

Slutredovisning den
1 december 2022

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Regeringsbeslut

Fi2020/04960

Redovisning till Statskontoret den 1 april 2022

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

Regeringsbeslut

A2020/02583

Redovisning till Statskontoret den 1 april 2022

Uppföljning Vision e-hälsa 2025

Regeringsbeslut

S2020/07991

Den 15 april, årligen till och med 2025

Uppdrag att genomföra en förstudie om digital nationell infrastruktur för nationella kvalitetsregister

Regeringsbeslut

S2021/06170

Delredovisning den 1 juni 2022

Slutredovisning den 1 februari 2023

Uppdrag om digitalt system för hantering av statlig ersättning till öppenvårdsapotek för läkemedel till asylsökande

Regeringsbeslut

Ju/2021/03805

Delredovisning till Justitiedepartementet den
1 mars 2022

Slutredovisning till Justitiedepartementet den
15 september 2022

Anvisningar för det civila försvaret för försvarsbeslutsperioden 2021-2025

Regeringsbeslut

Ju2020/04658

Redovisning till Socialdepartementet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap den 1 oktober, årligen t.o.m. 2025

Uppdrag att stödja regeringens arbete med innovationspartnerskapen med Tyskland och Frankrike

Regeringsbeslut

SB2019/00727

N2017/07502

Den 28 oktober 2022

Uppdrag angående försöksverksamhet för en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet

Regeringsbeslut

S2021/04130

Den 30 oktober 2022

Uppdrag om utveckling och förvaltning av en tjänst för utfärdande av vaccinationsbevis efter vaccination mot covid-19

Regeringsbeslut

S2021/03695

Den 15 juni 2023

Uppdrag om utveckling och förvaltning av digital infrastruktur och tjänster för utfärdande av bevis om negativa test och bevis om tillfrisknande från sjukdomen covid-19

Regeringsbeslut

S2021/04607

Den 15 juni 2023

Uppdrag om att möjliggöra arbete hemifrån vid statliga myndigheter

Regeringsbeslut

Fi2021/03909

Ingen

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:10

E-hälsomyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av E-hälsomyndigheten120 078
ap.4E-hälsomyndigheten (ram)120 078

Villkor för anslag 1:10

ap.4 E-hälsomyndigheten

Anslaget får användas för E-hälsomyndighetens förvaltningsutgifter.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:10 E-hälsomyndigheten
ap.43 6023 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar340 000
Räntekontokredit90 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till E-hälsomyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2510 007
2022-02-2510 007
2022-03-2510 007
2022-04-2510 007
2022-05-2510 007
2022-06-2510 007
2022-07-2510 007
2022-08-2510 007
2022-09-2510 007
2022-10-2510 007
2022-11-2510 007
2022-12-2510 001
Summa120 078
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till E-hälsomyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.4E-hälsomyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter enligt lag70 897-68 286283 379314 205-30 826-28 215
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet4 910-39122 83024 120-1 2903 229
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Hanna Lobosco
Kopia till

Socialutskottet
Kammarkollegiet
Läkemedelsverket
Myndigheten för delaktighet
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statskontoret
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Vinnova
Inera
Sveriges export- och investeringsråd
Sveriges Kommuner och Regioner
Swecare
Swedish Standards Institute