Finansdepartementet


Regeringsbeslut
V 1

2021-12-22
Fi2021/03809
Fi2021/03968
Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Boverket
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 18, bet. 2021/22:CU1, rskr. 2021/22:79, prop. 2021/22:1 utg.omr. 20, bet. 2021/22:MJU1, rskr. 2021/22:109).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Boverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Förberedelser inför författningsändringar

Boverket ska redovisa de förberedelser som myndigheten har vidtagit inför ikraftträdandet av de ändringar i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, med anslutande förordning, som föreslås i lagrådsremissen Ett bättre underlag för åtgärder på bostadsmarknaden (Fi2021/03582).

Effekter av energideklarationssystemet

Boverket ska, mot bakgrund av vad som framgår av regeringens skrivelse med anledning av Riksrevisionens granskning av systemet med energideklarationer (skr. 2021/22:24), redovisa aktiviteter, prestationer, resultat och effekter av systemet med energideklarationer för såväl småhus som flerbostadshus. Resultat och effekter ska redovisas i kvalitativa och kvantitativa termer.

En mer harmoniserad och integrerad nordisk byggmarknad

Boverket ska redovisa myndighetens arbete med och genomförda åtgärder för en mer harmoniserad och integrerad nordisk byggmarknad inom områdena hållbart byggande med minskad klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, cirkulärt byggande och digitalisering.

Utbyggnad av laddinfrastruktur

Boverket ska redovisa sin bedömning av hur utbyggnaden av laddinfrastruktur för väg- och sjötransporter kan komma att påverka myndighetens verksamhetsområde, t.ex. i form av behov av regeländringar och förändrad vägledning rörande fysisk planering och byggnader.

Bidra till genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken

Boverket ska redovisa hur myndigheten har bidragit till genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken. Utgångspunkter för redovisningen ska vara regeringens skrivelse Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 (skr. 2020/21:133) samt regeringens proposition En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop (prop. 2017/18:179). Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket.

3

Uppdrag

Redovisning av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen

Boverket ska sammanställa och redovisa de uppgifter som myndigheten får från länsstyrelserna i enlighet med uppdragen i länsstyrelsernas regleringsbrev om byggnadsnämndernas tillsynsarbete, uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen samt inriktningsmål för överklagade kommunala beslut om lov. Boverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 30 april 2023.

Minskade utsläpp från tjänsteresor efter pandemin

Boverket ska redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Boverket ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisning ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Informationssäkerhet

Boverket ska på en övergripande nivå redogöra för hur myndigheten arbetat för att stärka sin informationssäkerhet och för hur man planerar för att möta framtida behov, bl.a. utifrån aktuella digitaliseringsinitiativ. Myndigheten ska särskilt redogöra för följande:

– Åtgärder för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet inkl. myndighetsledningens roll i detta.

– Om myndigheten har gjort en utvärdering av det egna informationssäkerhetsarbetet genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verktyg Infosäkkollen.

– Om en analys gjorts av kopplingar till och beroenden av externa parter, exempelvis it-tjänsteleverantörer och andra myndigheter, samt om åtgärder har vidtagits eller planeras att vidtas för att minska eventuella identifierade risker med anledning av detta.

– Om åtgärder för att öka förmågan att identifiera och rapportera it-incidenter vidtagits.

Boverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 31 mars 2022.

Statens roll inom taxonomin

Boverket och Statens energimyndighet ska utreda vilken roll staten ska ha vid framtagandet av en metod för att fastställa vilka byggnader som är de 15 procent mest energieffektiva i enlighet med EU:s taxonomi för hållbara investeringar. Boverket och Statens energimyndighet ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet, med kopia till Finansdepartementet) senast den 30 maj 2022.

Prognoser

Boverket ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 7 februari
– 27 april
– 29 juli
– 28 oktober.

Boverket ska i samband med prognosen i februari lämna ett underlag som visar vilka anslag och bemyndiganderamar som skulle krävas under åren 2022–2025 för att under 2022 kunna pröva, och i förekommande fall bevilja, alla ansökningar om investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande samt om stöd för energiffektivisering av flerbostadshus som inkommit till länsstyrelserna senast den 31 december 2021. 

Pågående uppdrag

I bilagan redovisas myndighetens pågående uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:2

Omstrukturering av kommunala bostadsföretag (Ramanslag)

Disponeras av Boverket12 500
ap.1Stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag m.m. (ram)12 500

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag m.m.

Anslaget får användas för statsbidrag till kommuner med en svag bostadsmarknad, för undsättning eller omstrukturering av kommunala bostadsföretag i ekonomiska svårigheter, samt för stöd till företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse enligt förordningen (2018:111) om statsbidrag till kommuner med svag bostadsmarknad. Högst 1 000 000 kronor får användas för Boverkets kostnader för att administrera stöden.

1:3

Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad (Ramanslag)

Disponeras av Boverket43 000
ap.1Stöd ordna bostad (ram)39 000
ap.2Stöd till byggemenskaper (ram)4 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Stöd ordna bostad

Anslagsposten får användas för statligt bidrag till kommuner enligt förordningen (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier.

ap.2 Stöd till byggemenskaper

Anslagsposten får användas för statligt stöd enligt förordningen (2019:676) om stöd till byggemenskaper.

1:4

Boverket (Ramanslag)

Disponeras av Boverket314 330
ap.1Förvaltningskostnader (ram)314 330
ap.2It-infrastruktur för stödadministration (ram)0
Disponeras av Kammarkollegiet2 000
ap.3Till nationellt arbete inom boende-, samhällsplanerings- och byggområdet (ram)2 000

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Förvaltningskostnader

Anslagsposten får användas för förvaltningskostnader, dock inte för sådana kostnader som är hänförliga till de helt avgiftsfinansierade kreditgarantierna.

Av anslagsposten får 10 000 000 kronor användas för att utveckla arbetet inom byggsektorn med omställning till en cirkulär ekonomi.

Av anslagsposten får 5 000 000 kronor användas för arbete med att ta fram förslag på hur införandet av gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan kan påskyndas och hur tillämpningen av klimatdeklarationer kan utvidgas.

Av anslagsposten får 3 000 000 kronor användas för genomförandet av uppdraget att bistå Regeringskansliet vid revideringen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EG och i arbetet med förordningens ramverk för harmoniserade tekniska specifikationer (Fi2021/02424 och Fi2021/03521).

ap.2 It-infrastruktur för stödadministration

Anslagsposten får användas för kostnader för att förstärka it-infrastrukturen för Boverkets stödadministration.

ap.3 Till nationellt arbete inom boende-, samhällsplanerings- och byggområdet

Medlen får användas först efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Finansdepartementet).

1:7

Energieffektivisering av flerbostadshus (Ramanslag)

Disponeras av Boverket304 000
ap.1Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus (ram)39 000
ap.4Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus RRF (ram)265 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län5 000
ap.3Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus - del till Länsstyrelsen i Örebro län (ram)5 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus

Anslagsposten får användas för stöd till renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden enligt förordningen (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden, där myndighetens beslut om stöd har fattats före den 1 januari 2019. Högst 4 500 000 kronor av anslagsposterna 1 och 4 får användas för Boverkets kostnader för att administrera detta stöd och stöd i enlighet med förordningen (2021:664) om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus. Kostnaderna ska fördelas mellan anslagsposterna baserat på nedlagd tid och övriga kostnader för respektive stöd.

ap.3 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus - del till Länsstyrelsen i Örebro län

Anslagsposten får användas för vidarefördelning till länsstyrelserna för finansiering av verksamhet som länsstyrelserna bedriver enligt förordningen om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden och förordningen om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus.

ap.4 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus RRF

Medlen på anslagsposten ska användas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens. Anslagsposten får användas för stöd i enlighet med förordningen om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus där ansökningar om stöd inkommit senast den 31 december 2021. Högst 4 500 000 kronor av anslagsposterna 1 och 4 får användas för Boverkets kostnader för att administrera detta stöd och stöd enligt förordningen om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden. Kostnaderna ska fördelas mellan anslagsposterna baserat på nedlagd tid och övriga kostnader för respektive stöd.

1:8

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ramanslag)

Disponeras av Boverket4 025 000
ap.3Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (ram)2 925 000
ap.2Investeringsstöd för anordnade av hyresbostäder och bostäder för studerande RRF (ram)1 100 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län3 000
ap.1Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande - del till Länsstyrelsen i Stockholms län (ram)3 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län22 000
ap.5Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande - del till Länsstyrelsen i Örebro län (ram)22 000

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande - del till Länsstyrelsen i Stockholms län

Anslagsposten får användas för att finansiera en stödfunktion för samtliga länsstyrelser i frågor rörande investeringsstödet.

ap.2 Investeringsstöd för anordnade av hyresbostäder och bostäder för studerande RRF

Medlen på anslagsposten ska användas i enlighet med förordning (EU) 2021/241. Anslagsposten får användas för statligt stöd enligt förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande där ansökningar om stöd inkommit senast den 31 december 2021. Införandet av anslagspost 2 innebär att utgifter som tidigare redovisades mot anslagspost 3 i stället ska redovisas mot anslagspost 2 upp till den tilldelade nivån. Eventuella återbetalningar av stöd ska redovisas mot anslagspost 3. Högst 7 500 000 kronor av anslagsposterna 2 och 3 får användas för Boverkets kostnader för att administrera stöden. Kostnaderna ska fördelas mellan anslagsposterna i förhållande till medelsförbrukningen på respektive anslagspost.

ap.3 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande

Anslagsposten får användas för statligt stöd enligt förordningen (2016:880) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande och förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande där ansökningar om stöd inkommit senast den 31 december 2021. Högst
7 500 000 kronor av anslagsposterna 2 och 3 får användas för Boverkets kostnader för att administrera stöden. Kostnaderna ska fördelas mellan anslagsposterna i förhållande till medelsförbrukningen på respektive anslagspost.

ap.5 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande - del till Länsstyrelsen i Örebro län

Anslagsposten får användas för vidarefördelning till länsstyrelserna för finansiering av verksamhet som länsstyrelserna bedriver enligt förordningen om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande och förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:18

Stöd för gröna och trygga samhällen (Ramanslag)

Disponeras av Boverket200 000
ap.1Stöd för gröna och trygga samhällen (ram)200 000

Villkor för anslag 1:18

ap.1 Stöd för gröna och trygga samhällen

Anslagsposten får användas för statligt bidrag till kommuner enligt förordningen (2017:1337) om bidrag för grönare städer, där myndighetens beslut har fattats före den 1 januari 2020. Anslagsposten får också användas för stöd enligt förordningen (2020:1202) om stöd för gröna och trygga samhällen. Högst 2 000 000 kronor får användas för Boverkets kostnader för att administrera stöden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
ap.10Inget0
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad
ap.10Inget0
ap.20Inget0
1:4 Boverket
ap.19 2393 %0
ap.20Allt0
ap.303 %0
1:7 Energieffektivisering av flerbostadshus
ap.10Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagstyp
1:7 Energieffektivisering av flerbostadshus
ap.2ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
ap.112 5006 0003 5003 0002025
1:7 Energieffektivisering av flerbostadshus
ap.41 815 00080 0001 130 000605 0002025
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande
ap.2900 000300 000300 000300 0002025
ap.38 400 0002 650 0002 700 0003 050 0002025
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken infriade åtaganden i tabellerna ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

Villkor för anslaget 1:8

Boverket får inom den totala bemyndiganderamen för anslaget fördela framtida åtaganden mellan anslagsposterna. De åtaganden som ingås med stöd av beställningsbemyndigandet ska i första hand avse projekt inom de regioner som avses i 7 § första stycket 1, 3 och 4 förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande.

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar, krediter och garantier

Låneram för verksamhetsinvesteringar35 000
Räntekontokredit6 000
Övriga kontokrediter
- Garantiverksamheten Obegränsad
Garantier
- Kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder mm8 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Garantiverksamheten

Boverket har rätt till en obegränsad kredit i Riksgäldskontoret för infriande av de garantier som ställts ut av myndigheten. Boverket ska informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) innan något kreditutrymme utnyttjas.

Garantier

Boverket får under 2022 ställa ut kreditgarantier enligt förordningen (2020:255) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande, förordningen (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder och förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till ett belopp om högst 8 000 000 000 kronor.

5.2

Utbetalningsplan

Till Boverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2526 194
2022-02-2526 194
2022-03-2526 194
2022-04-2526 194
2022-05-2526 194
2022-06-2526 194
2022-07-2526 194
2022-08-2526 194
2022-09-2526 194
2022-10-2526 194
2022-11-2526 194
2022-12-2526 196
Summa314 330
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Boverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Förvaltningskostnader
1:4 ap.2It-infrastruktur för stödadministration

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Garantier
Kreditgarantier36 416-1183 9175 151-1 23435 064
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Garantier
Garantiavgifter21270060060000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens bostadskreditnämnd (BKN) har i regeringsbeslut den 7 april 1994 (Fi1994/001034) bemyndigats att under vissa närmare angivna villkor förvärva och inneha fastigheter för vilka statlig kreditgaranti utfärdats. I och med inordnandet av BKN i Boverket den 1 oktober 2012 har detta bemyndigande övergått till Boverket. I förordningen (2011:211) om utlåning och garantier finns bestämmelser om att Boverket ska ha en garantireserv och att reserven får belastas med kostnader för indrivning och ianspråktagande av säkerheter avseende infriade garantier som hör till reserven. Kostnader och intäkter i samband med eventuella fastighetsförvärv ska särredovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Anläggningstillgångar som finansieras från anslaget 1:4 Boverket, anslagsposten 2 It-infrastruktur för stödadministration är undantagna från kravet på lånefinansiering i 2 kap. 1 § kapitalförsörjnings- förordningen (2011:210).


Boverket ska inte tillämpa 25 a § avgiftsförordningen (1992:191) inom verksamheten med kreditgarantier.

På regeringens vägnar
Johan Danielsson
Lars Arell
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA, SFÖ och SPN
Näringsdepartementet/DL
Infrastrukturdepartementet/E och US
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Civilutskottet
Miljö- och jordbruksutskottet
Kammarkollegiet
Länsstyrelserna
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet
Tillväxtverket