Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 6

2021-12-22
A2021/02396
A2021/02318 (delvis)
Jämställdhetsmyndigheten
Box 73
424 22 Angered
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Jämställdhetsmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 13, bet. 2021/22:AU1, rskr. 2021/22:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Jämställdhetsmyndigheten.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

1. Myndigheten ska redovisa arbetet för att stödja ett likvärdigt regionalt arbete kring prostitution och människohandel inom ramen för sin uppgift att samordna arbetet mot människohandel för alla ändamål.

2. Myndigheten ska redovisa sin finansiering av återvändandeprogrammet för offer för människohandel och prostitution som drivs av International Organization for Migration, samt redovisa hur många personer som har blivit hjälpta genom återvändandeprogrammet, uppdelat efter exploateringsform, åldersgrupp och kön.

3. Myndigheten ska övergripande redogöra för hur den arbetat för att stärka sin informationssäkerhet och för hur den planerar för att möta framtida behov, bl.a. utifrån aktuellt digitaliserings- och IT-utvecklingsarbete vid myndigheten.

4. Jämställdhetsmyndigheten ska redovisa hur myndigheten har bidragit till genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken i samband med den verksamhet och de aktiviteter som myndigheten utför på regional och lokal nivå. Utgångspunkter för rapporteringen ska vara regeringens skrivelse (2020/21:133) Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 samt regeringens proposition (2017/18:179) En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

7 februari

27 april

29 juli

28 oktober

Följa upp jämställdhetspolitiska delmål

Jämställdhetsmyndigheten ska följa upp utvecklingen i förhållande till de jämställdhetspolitiska delmålen 3 (jämställd utbildning) och 4 (jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 oktober 2023. 

Delaktighet och deltagande i den lokala demokratin

Jämställdhetsmyndigheten ska genomföra en fördjupad studie om delaktighet och deltagande i den lokala demokratin samt genomföra aktiviteter för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. Aktiviteterna ska riktas mot enskilda kommuner och det lokala civilsamhället. Uppdraget ska utföras med utgångspunkt i den förstudie om delaktighet och deltagande i den lokala demokratin (Ku2020/01402) samt uppföljning av delmål 1, makt och inflytande (A2019/02027 och A2019/01944), som myndigheten genomförde under 2020 och redovisade i början av 2021.

Jämställdhetsmyndigheten ska inhämta synpunkter från samt genomföra spridningsaktiviteterna med stöd av Delegationen mot segregation (Delmos), Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Myndigheten för delaktighet (MFD), länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Jämställdhetsmyndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 30 november 2024. Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Jämställdhetsmyndigheten får för uppdragets genomförande använda 2 000 000 kronor under 2022. Regeringen avser att avsätta medel på samma nivå även 2023 och 2024. Uppdraget finansieras genom medel från anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslagspost 2 Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till Jämställdhetsmyndigheten.

Förutsättningar för jämställd rekrytering till välfärden

Jämställdhetsmyndigheten ska göra en analys av den könssegregerade arbetsmarknaden inom välfärdsyrken och ta fram förslag för att motverka könsbundna studie- och yrkesval och därigenom skapa en bredare rekryteringsbas till välfärden. I uppdraget ska Jämställdhetsmyndigheten inhämta kunskap och erfarenheter från Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Statens skolverk, Socialstyrelsen, Universitetskanslersämbetet samt Sveriges Kommuner och Regioner. Jämställdhetsmyndigheten ska i uppdraget även beakta kunskap från uppdraget om kunskapssammanställning om könsskillnader i utbildningsval (A2020/02655).

Jämställdhetsmyndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 28 april 2023. Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Jämställdhetsmyndigheten får för uppdragets genomförande använda 3 000 000 kronor under 2022. Uppdraget finansieras genom medel från anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslagspost 2 Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till Jämställdhetsmyndigheten.

Identifiera kunskapsluckor och kartlägga utbildningsbehov om mäns våld mot kvinnor

Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att identifiera eventuella kunskapsluckor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer hos yrkesgrupper som möter våldsutsatta. Uppdraget omfattar alla målgrupper och typer av våldsutsatthet som ingår i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Uppdraget ska särskilt belysa kunskapsluckor hos yrkesgrupper som möter människor som av olika skäl befinner sig i en utsatt situation.

Jämställdhetsmyndigheten ska i uppdraget beakta kunskap från uppdraget att genomföra utbildningsinsatser för socialtjänstens personal om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor (S2018/03930). I uppdraget ingår även att vid behov lämna förslag på åtgärder.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2023. Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

För uppdragets genomförande får Jämställdhetsmyndigheten under 2022 använda 2 000 000 kr. Uppdraget finansieras genom medel från anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslagspost 2 Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till Jämställdhetsmyndigheten.

Fortsätta utveckla och tillämpa JiM+

Jämställdhetsmyndigheten ska fortsätta utveckla och tillämpa – samt inkludera fler myndigheter i – JiM+, modellen för systematiskt erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering. Genomförandet ska bygga vidare på det arbete som bedrivits inom ramen för det tidigare uppdraget (A2020/00442). Jämställdhetsmyndigheten ska ansvara för övergripande utveckling av modellen samt samordna och stödja de myndigheter som tillämpar modellen.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2023. Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Jämställdhetsmyndigheten får för uppdragets genomförande använda 4 000 000 kronor under 2022. Uppdraget finansieras genom medel från anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslagspost 2 Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till Jämställdhetsmyndigheten.

Fortsätta stödja högskolor och universitet i arbetet med jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsmyndigheten ska fortsätta att stödja de statliga universiteten och högskolorna samt Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping i deras arbete med jämställdhetsintegrering. Myndigheten ska bidra till erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande inom jämställdhetsintegrering samt sprida kunskap och lärande exempel från lärosätenas arbete.

Stödet ska samordnas med och tillvarata erfarenheter från satsningen på jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM (A2020/02041).

Uppdraget ska delredovisas senast den 19 april 2022, 2023 respektive 2024. Redovisningen 2022 ska inkludera en slutredovisning av arbetet med det tidigare uppdraget som gavs i regleringsbrevet 2021 (A2020/02655 och A2020/02621). Delredovisningen 2023 ska innehålla en uppföljning av lärosätenas inriktningar för arbetet och en analys av lärosätenas hittills uppnådda resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering. Uppdraget ska slutredovisas den 18 april 2025. Alla redovisningarna ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildningsdepartementet) och hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Fortsatt stärka arbetet mot sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel

Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att fortsatt stärka arbetet mot sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel. Jämställdhetsmyndigheten ska stärka sitt förebyggande arbete och genomföra insatser för att säkra skydd och stöd till utsatta för sexuell exploatering, prostitution och människohandel, bl.a. i form av ökat kompetensstöd och förstärkning av regionkoordinatorerna som ingår i NMT, Nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel.

I syfte att säkra stöd och skydd till utsatta ska Jämställdhetsmyndigheten inom ramen för uppdraget fortsätta fördela medel i den omfattning som myndigheten finner lämplig till det nationella stödprogrammet som drivs av Plattformen Civila Sverige mot människohandel, samt det frivilliga återvändandeprogrammet för offer för människohandel som genomförs av International Organization for Migration (IOM).

Uppdraget ska delredovisas den 15 mars 2023 och slutredovisas den 15 mars 2024. Redovisningarna ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) och hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Jämställdhetsmyndigheten får för uppdragets genomförande använda 16 000 000 kronor under 2022. För 2023 beräknas 13 000 000 kronor tilldelas Jämställdhetsmyndigheten för uppdraget. Uppdraget finansieras genom medel från anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslagspost 2 Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till Jämställdhetsmyndigheten. 

Fortsatt uppdrag om Pekingplattformen inom ramen för Generation Equality

Jämställdhetsmyndigheten ges i uppdrag att planera och genomföra nationella aktiviteter samt utgöra expertstöd inom ramen för FN:s femåriga initiativ Generation Equality, genom att fortsatt belysa och sprida kunskap om Pekingplattformens syfte samt dess tolv sakområden i relation till Sveriges jämställdhetspolitiska mål samt dess delmål. Pekingplattformen är en handlingsplan för hur målen i FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW) ska uppnås. I genomförandet av uppdraget ska därför kopplingen till CEDAW och Agenda 2030 också synliggöras.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 januari 2023. Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Jämställdhetsmyndigheten får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2022. Uppdraget finansieras genom medel från anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslagspost 2 Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till Jämställdhetsmyndigheten. 

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Jämställdhetsmyndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisning ska göras till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) och Naturvårdsverket senast den 22 februari 2023.

Pågående uppdrag tidigare lämnade i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdraget

Beslut om uppdraget

Avrapporteringstidpunkt (senast)

Uppdrag att kartlägga hur uppgifter om våld eller andra övergrepp beaktas i mål om vårdnad, boende eller umgänge

A2020/01054

Den 21 januari 2022 (ersätter tidigare rapporteringstidpunkt, den 31 december 2021)

Följa upp jämställdhetspolitiskt delmål om ekonomisk jämställdhet

Regleringsbrev 2021 (A2020/02655 och A2020/02621)

Den 31 januari 2022

Uppdrag att fortsatt belysa och sprida kunskap om Pekingplattformen inom ramen för Generation Equality

Regleringsbrev 2021 (A2020/02655 och A2020/02621)

Den 31 januari 2022

Kunskapssammanställning om könsskillnader i utbildningsval

Regleringsbrev 2021 (A2021/00678)

Den 1 februari 2022

Stöd till våldsförebyggande insatser riktade till unga i partnerrelationer

Regleringsbrev 2021 (A2021/01443 och A2021/01397), samt i regleringsbrev för 2022 för anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 2

I årsredovisningarna för 2021 och 2022

Fortsatt myndighetssamverkan för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

A2021/00085

I samband med Arbetsmiljöverkets årsredovisning för 2021

Förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor

A2021/01029, samt i regleringsbrev för 2022 för anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 2

Delredovisning den 28 februari 2022 och slutredovisning den 28 september 2023

Effektiva arbetssätt och metoder för informationsspridning gällande könsstympning av flickor och kvinnor

A2020/02621

Redovisningen ingår i redovisningen av uppdrag A2021/01029

Strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter och sammankallande under 2021

Regleringsbrev 2021 (A2020/02655 och A2020/02621)

Den 1 mars 2022

Ta fram förslag på insatser för att stärka möjligheterna för utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden

A2021/01671

Den 31 mars 2022

Uppdrag om ökad upptäckt av våld m.m. 2019–2021. Samordning av och samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen.

A2019/01517, samt i regleringsbrev för 2022 för anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 2

Den 31 mars 2022

Utveckla och tillämpa en modell för systematiskt erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering

A2020/00442

Den 31 mars 2022

Stärkt arbete mot prostitution och människohandel samt hedersrelaterat våld och förtryck inklusive deluppdrag med anledning av vårändringsbudgeten för 2021 (prop. 2020/21:99)

Regleringsbrev 2021 (A2021/01443 och A2021/01397)

Den 31 mars 2022

Fortsätta utveckla och sprida arbetssätt till kommuner om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med anledning av covid-19-pandemin

A2021/01298

Den 31 mars 2022

Höja kunskapen om våldsutsatta personer som lever med skyddade personuppgifter, med fokus på kvinnor och barn

A2021/00971, samt i regleringsbrev för 2022 för anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 2

Den 31 mars 2022, samt den 31 mars 2023

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Fi2020/04960

till Statskontoret senast den 1 april 2021–2023 samt den 15 februari 2024

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

A2020/02583

till Statskontoret senast den 1 april 2021–2023 samt den 15 februari 2024

Demokratin 100 år 2021, i samverkan med Kommittén Demokratin 100 år (Ku 2018:02)

Regleringsbrev 2021 (A2020/02655 och A2020/02621)

Den 7 april 2022 (till Kulturdepartementet)

Utbildningsinsatser till universitet och högskolor om mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Regleringsbrev 2021 (A2020/02655 och A2020/02621) samt i regleringsbrev för 2022 för anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 2

Delredovisning den 15 april 2022 och den 17 april 2023. Slutredovisning den 15 april 2024

Stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter

A2020/02041, samt i regleringsbrev för 2022 för anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 2

Delredovisning den 19 april 2022, den 19 april 2023, den 19 april 2024, den 18 april 2025 samt slutredovisning den 17 april 2026

Fördjupad uppföljning av delmålet om att stoppa mäns våld mot kvinnor

Regleringsbrev 2021 (A2021/02085), samt i regleringsbrev för 2022 för anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 2

Den 22 april 2022

Underlag inför kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention - samordnas av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen

S2020/06171

Den 1 september 2023 (Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen till Socialdepartementet)

Uppföljning av länsstyrelsernas länsstrategier för jämställdhetsintegrering

Regleringsbrev 2021 (A2020/02655 och A2020/02621)

Den 30 juni 2022

Kartlägga och sprida kunskap om erfarenheter av hedersförtryck samt annat våld och förtryck kopplat till utlandsvistelse

A2021/02051, samt i regleringsbrev för 2022 för anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 2

Delredovisning den 1 december 2022 och slutredovisning den 1 oktober 2023

Bistå Socialstyrelsen i spridning och utveckling av kompetensstöd för arbete mot våld i nära relationer m.m.

S2020/01591, samt i regleringsbrev för 2022 för anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 2, samt i regleringsbrev för 2022 för anslag 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagspost 8

Den 30 september 2023 (Socialstyrelsen till Socialdepartementet) 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

3:2

Jämställdhetsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Jämställdhetsmyndigheten76 280
ap.1Jämställdhetsmyndigheten (ram)76 280

Villkor för anslag 3:2

ap.1 Jämställdhetsmyndigheten

Anslaget får användas för Jämställdhetsmyndighetens förvaltningsutgifter.

3:3

Bidrag för kvinnors organisering (Ramanslag)

Disponeras av Jämställdhetsmyndigheten28 163
ap.1Bidrag för kvinnors organisering (ram)28 163

Villkor för anslag 3:3

ap.1 Bidrag för kvinnors organisering

Från anslagsposten finansieras utgifter för statsbidrag för kvinnors organisering i enlighet med förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
3:2 Jämställdhetsmyndigheten
ap.12 2883 %0
3:3 Bidrag för kvinnors organisering
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:3 Bidrag för kvinnors organisering
ap.128 16328 163

2023
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar12 000
Räntekontokredit10 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Jämställdhetsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-256 357
2022-02-256 357
2022-03-256 357
2022-04-256 357
2022-05-256 357
2022-06-256 357
2022-07-256 357
2022-08-256 357
2022-09-256 357
2022-10-256 357
2022-11-256 357
2022-12-256 353
Summa76 280
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Jämställdhetsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:2 ap.1Jämställdhetsmyndigheten
På regeringens vägnar
Eva Nordmark
Astrid Hofslagare
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA/OFA/SFÖ/K/ESA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Arbetsmarknadsdepartementet/A/ARM/IAS/MRB/SV
Justitiedepartementet/KRIM
Socialdepartementet/FS/SF/SOF
Utbildningsdepartementet/GV/S/UH
Kulturdepartementet/CSM
Arbetsförmedlingen
Barnombudsmannen
Brottsoffermyndigheten
Delegationen mot segregation
Diskrimineringsombudsmannen
Folkhälsomyndigheten
Försäkringskassan
Linköpings universitet (Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum)
länsstyrelserna
Migrationsverket
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för stöd till trossamfund
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för yrkeshögskolan
Nationella Nätverket för Samordningsförbund
Naturvårdsverket
Polismyndigheten
Skatteverket
Socialstyrelsen
Statens skolverk
Statskontoret
Sveriges kommuner och regioner
universitet och högskolor
Tillväxtverket
Universitetskanslerämbetet
Universitets- och högskolerådet
Uppsala Universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK)
Riksgäldskontoret