Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
9

2021-12-16
Ku2021/02141
Ku2021/02335
Ku2021/02357(delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Sametinget
Box 90
981 22 Kiruna
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Sametinget
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 1, bet. 2021/22:KU1, rskr. 2021/22:68, prop. 2021/22:1 utg.omr. 17, bet. 2021/22:KrU1, rskr. 2021/22:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Sametinget.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Sametinget ska utveckla analyser och bedömningar av resultaten och effekter av verksamheten och av myndighetens bidragsgivning.

Jämställdhetsintegrering

Sametinget är en av de myndigheter som deltar i regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) programperioden 2022–2025. Myndigheten ska redovisa resultaten av myndighetens fortsatta arbete med jämställdhetsintegrering.

Samiskt språkcentrum

Sametinget ska under 2022 utveckla Samiskt språkcentrums verksamhet och påbörja etableringen av språkcentrum på ytterligare orter. Språkcentrum ska fortsatt tillgodose samers – både unga och äldres – behov av att återta sitt eget språk. Med samiska avses samtliga varieteter av språket inom den svenska delen av Sápmi.

Språkcentrum ska aktivt främja och stimulera ökad användning av samiska i samhället, bistå med sakkunskap, utveckla metoder för att stärka enskildas förutsättningar att bruka och återta det samiska språket samt sprida kunskap om revitalisering. Insatser som riktar sig till barn och ungdomar ska särskilt prioriteras. Språkcentrums arbete ska utgå från språkbärarnas behov av revitaliseringsinsatser och myndigheten ska således samarbeta med andra samiska institutioner och organisationer för att samordna, komplettera och effektivisera arbetet med att revitalisera det samiska språket. Nya metoder som utarbetas ska dokumenteras och kunskap om dessa ska spridas. Sametinget ska också i dialog med Institutet för språk och folkminnen ta fram indikatorer som gör det möjligt att följa minoritetsspråkens utveckling över tid.

Sametinget ska redovisa på vilket sätt uppdraget genomförts samt hur medel från anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter använts.

Sverige i Unescos kommitté för det immateriella kulturarvet

Under perioden 2020–2024 är Sverige medlem i Unescos kommitté för konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet. Sametinget ska redovisa hur myndigheten har bistått Institutet för språk och folkminnen i dess arbete som expert i kommittén och hur Sametinget under året har bidragit till det fortsatta genomförandet av konventionen i Sverige.

Agenda 2030

Sametinget ska med utgångspunkt i det riksdagsbundna målet för Agenda 2030 redovisa resultat från myndighetens verksamhet som bidrar till genomförandet av agendan.

Den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken

Sametinget ska redovisa hur myndigheten har bidragit till genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken. Utgångspunkter för rapporteringen ska vara regeringens skrivelse (2020/21:133) Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 samt regeringens proposition (2017/18:179) En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket.

Förvaltningsverktyg för toleransnivåer avseende skador inom rennäringen

Sametinget ska i samverkan med Naturvårdsverket samordna arbetet med ett förvaltningsverktyg utifrån fastställd toleransnivå för skador orsakade av stora rovdjur inom rennäringen i syfte att upprätthålla en hållbar rennäring och gynnsam bevarandestatus för stora rovdjur. Vidare ska Sametinget samråda med länsstyrelserna i Dalarnas, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län i arbetet med förvaltningsverktyget. Sametinget ska redogöra för hur arbetet genomförts och inriktningen för det fortsatta arbetet.

3

Uppdrag

Nationella minoriteter

Med utgångspunkt i nationell lagstiftning och Sveriges internationella åtaganden ska Sametinget i dialog med Länsstyrelsen i Stockholms län verka för att minoritetspolitikens fastställda mål uppnås.

Sametinget ska i dialog med Länsstyrelsen i Stockholms län redovisa utvecklingen inom det minoritetspolitiska målets delområden; diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och kulturell identitet. Redovisningen ska bl.a. innefatta:

- hur medel från anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter under utgiftsområde 1 Rikets styrelse har använts och bedöma det fortsatta behovet av medel,

- hur myndigheten har följt och utvärderat tillämpningen av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk,

- vilka stödjande och samordnande insatser som har gjorts, och

- genomförda kunskapshöjande insatser och behovet av ytterligare insatser.

Eventuella skillnader vad gäller kvinnor och män ska analyseras och kommenteras. En samlad rapport ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Finansdepartementet) senast den 1 april 2023.

Sametinget ska även redovisa hur arbetet med webbplatsen minoritet.se har genomförts, hur medel från anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter under utgiftsområde 1 Rikets styrelse har använts för detta ändamål samt hur myndigheten arbetar för att involvera de fem nationella minoriteterna i arbetet med webbplatsen.

Vidare ska Sametinget redovisa vad medlen från anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter under utgiftsområde 1 Rikets styrelse avseende samiska språkcentrums verksamhet gett för resultat.

Språk

Sametinget ska senast den 10 mars 2023 lämna en lägesrapport om situationen för de samiska språken och redovisa resultatet av det samlade språkarbetet.

Konsekvenser av spridningen av covid-19

Sametinget ska göra en uppföljning av de krisstöd som myndigheten fördelat med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Uppföljningen ska innefatta en analys av myndighetens bidragsgivning och vilka slutsatser som kan dras av denna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 mars 2022.

Konsekvenser av covid-19 för rennäringen

Sametinget ska analysera konsekvenserna för rennäringen till följd av sjukdomen covid-19. Sametinget ska rapportera resultatet till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2022.

Härjedalsförhandlingarna

Sametinget ska bidra i arbetet avseende Härjedalsförhandlingarna gällande renbetesavtal på vinterbetesmarker och åretruntmarker. Sametinget ska redovisa sina insatser till Länsstyrelsen i Jämtlands län senast den 16 september 2022. 

Stöd enligt marknadsordningen

Sametinget ska senast den 1 augusti 2022 lämna rapport till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om de uppgifter som ska lämnas till Europeiska kommissionen senast den 31 augusti 2022 enligt artikel 2 i kommissionens beslut av den 23 september 2019 om tillstånd till utbetalning av nationellt stöd för produktion och saluföring av renar och renprodukter i Sverige (C(2019) 6741 final).

Genomförande av landsbygdsprogrammet

Sametinget ska bistå förvaltningsmyndigheten (Statens jordbruksverk) i genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014–2020, inklusive de två förlängningsåren 2021 och 2022, på ett sätt som är effektivt för företagen, minskar risken för sanktioner och är effektivt för myndigheterna. Sametinget ska även förbereda för ett effektivt genomförande av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023-2027.

De nationella miljömålen

Sametinget ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Sametinget ska inom ramen för detta uppdrag analysera vilka miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet som är relevanta för den verksamhet som myndigheten ansvarar för, samt vilka delar av den egna verksamheten som påverkar förutsättningarna att nå målen. Sametinget ska även inom ramen för ordinarie planeringsprocesser upprätta en plan med åtgärder för hur man avser verka för att relevanta delar av generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 augusti 2022.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Sametinget ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Prognoser

Sametinget ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

- 7 februari,

- 27 april,

- 29 juli och

- 28 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt

Uppdrag till Sametinget att stärka samers förutsättningar att delta i demokratiska beslutsprocesser och i det offentliga samtalet.

Ku2020/00918

21 mars 2022

Uppdrag till Sametinget avseende jämställdhet samt mäns våld mot samiska kvinnor och flickor 2021-2024.

Ku2021/02210

1 mars 2024

31 mars 2025

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023.

Fi2020/04960

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023.

A2020/02583

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024

Uppdrag till Sametinget att i nära dialog med samebyarna analysera hur samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för medlemskap bör utformas.

N2021/01633

21 november 2022

Uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

S2020/06171

1 september 2023

Uppdrag att vara fokalpunkt för artiklarna 8(j) och 10(c) i Konventionen om biologisk mångfald (CBD) 2021-2023.

Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Sametinget

15 december 2023

Uppdrag att ta fram en strategi och genomföra åtgärder för att minska olycksriskerna och förbättra arbetsmiljön i rennäringen.

N2021/02772

N2020/00779

30 juni 2022 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

3:1

Sametinget (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget61 800
ap.1Sametinget (ram)60 300
ap.3Samefonden (ram)1 500

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Sametinget

Anslagsposten får användas för Sametingets förvaltningsutgifter.

Av anslagsposten får 2 500 000 kronor disponeras först efter särskilt regeringsbeslut.

Det folkvalda organets kostnader, inklusive kostnader för arvoden, ska särrredovisas i Sametingets årsredovisning.

ap.3 Samefonden

Sametinget ska utbetala medlen till Kammarkollegiet för överföring till Samefonden.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget26 878
ap.5Bidrag till samisk kultur (ram)26 878

Villkor för anslag 1:2

ap.5 Bidrag till samisk kultur

Anslagsposten ska användas för bidrag till samisk kultur, bl.a. till Giron Sámi Teáhter och Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum.

Av anslagsposten ska 5 000 000 kronor användas för bidrag till Sámi Giellagáldu. 

Av anslagsposten ska 4 000 000 kronor användas för bidrag till samisk kultur i syfte att stimulera till utveckling och återstart.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
3:1 Sametinget
ap.11 8543 %0
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar3 500
Räntekontokredit5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sametingets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-255 150
2022-02-255 150
2022-03-255 150
2022-04-255 150
2022-05-255 150
2022-06-255 150
2022-07-255 150
2022-08-255 150
2022-09-255 150
2022-10-255 150
2022-11-255 150
2022-12-255 150
Summa61 800
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sametingets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Sametinget
3:1 ap.3Samefonden
På regeringens vägnar
Jeanette Gustafsdotter
Elisabet Svenningsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet/GA, FN
Socialdepartementet/FS
Finansdepartementet/BA, ESA, SFÖ
Utbildningsdepartementet/AI, S
Miljödepartementet/LS, KL, NM
Näringsdepartementet/BI, FJR, JL, MK, RTL
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM, MRB
Infrastrukturdepartementet/US
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksdagen, kulturutskottet
Institutet för språk och folkminnen
Kammarkollegiet
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Myndigheten för kulturanalys
Naturvårdsverket
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Samefonden
Statens jordbruksverk
Statens kulturråd
Statens musikverk
Statskontoret
Svenska Unescorådet
Trafikverket
Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum
Stiftelsen Nordiska museet
Giron Sámi Teáhter

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 9, 2021-12-16

Diarienummerförteckning

Ku2021/02141
Ku2021/02335
Ku2021/02357(delvis)
Ku2021/02377(delvis)