Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 5

2021-12-22
N2021/03140
N2021/03042 (delvis)
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 1:22 Stöd vid korttidsarbete inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 24, bet. 2021/22:NU1, rskr. 2021/22:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan givna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:22

Stöd vid korttidsarbete (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket365 000
ap.1Stöd vid korttidsarbete (ram)365 000

Villkor för anslag 1:22

ap.1 Stöd vid korttidsarbete

Anslagsposten får användas för utbetalningar av tidsbegränsat stöd till arbetsgivare i enlighet med bestämmelserna i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall, lagen (2021:937) om ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete, förordningen (2020:208) om stöd vid korttidsarbete och förordningen (2020:1249) om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:22 Stöd vid korttidsarbete
ap.118 2505 535 0000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagstyp
1:22 Stöd vid korttidsarbete
ap.2ram
På regeringens vägnar
Anna-Caren Sätherberg
Sofia Hercules Bendix
Kopia till

Statsrådsberedningen, FCK, INRÅD och internrevisionen
Finansdepartementet, BA och SKA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, näringsutskottet
Skatteverket
Riksgäldskontoret