Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
14

2021-12-16
Ku2020/01235
Ku2021/02085
Ku2021/02377 (delvis)
Myndigheten för kulturanalys
Box 1001
405 21 Göteborg
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Myndigheten för kulturanalys
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 17, bet. 2021/22:KrU1, rskr. 2021/22:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Myndigheten för kulturanalys.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Lokalkostnader

Myndigheten för kulturanalys ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2022 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Bidragsintäkter

Myndigheten för kulturanalys ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Publiceringsplan

Myndigheten för kulturanalys ska senast den 1 mars varje år ange datum för planerade rapporter och publikationer i en publiceringsplan.

3

Uppdrag

Breddat deltagande och minskad snedrekrytering i kulturlivet

Myndigheten för kulturanalys ska kartlägga och analysera hinder för allas lika möjlighet att delta i kulturlivet. I uppdraget ingår att lämna förslag på åtgärder, framförallt på nationell nivå samt inom ramen för kultursamverkansmodellen, som syftar till att överbrygga dessa hinder. Redovisning ska ske till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2023.

Besöksutveckling för vissa statliga museer 2022

Myndigheten för kulturanalys ska följa upp besöksutveckling och tillgänglighet på de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetet. Uppföljningen ska innehålla följande uppgifter som ska redovisas totalt och per museum/besöksmål:

  • Antal besök per månad och för hela året
  • Förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent
  • Uppgifter om respektive museums/besöksmåls entréavgift. 

Vidare ska myndigheten översiktligt följa upp besöksutvecklingen på de museer som erhåller bidrag under anslaget 8:3 Bidrag till vissa museer.

Myndigheten för kulturanalys ska ge anvisningar och bistå berörda myndigheter och institutioner i detta arbete. Myndigheten ska samråda med Riksantikvarieämbetet.

En samlad redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 3 maj 2023.

Filmstatistik

Myndigheten för kulturanalys ska redovisa resultat av det pågående arbetet med att utveckla filmstatistik. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 5 april 2022. 

Statistik inom scenkonst samt bild och form

Myndigheten för kulturanalys ska fortsätta arbetet med att utveckla statistik inom scenkonst samt bild och form. Myndigheten ska lämna en redovisning av arbetet till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 28 februari 2023.

Prognoser 2022–2025

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

  • 7 februari,
  • 27 april och
  • 28 oktober.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisning ska göras till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) och Naturvårdsverket senast den 22 februari 2023.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023.

Fi2020/04960

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021-2023.

A2020/02583

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:7

Myndigheten för kulturanalys (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för kulturanalys18 436
ap.1Myndigheten för kulturanalys (ram)18 436

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Myndigheten för kulturanalys

Anslagsposten får användas för Myndigheten för kulturanalys förvaltningsutgifter.

Av anslagsposten får högst 2 350 000 kronor användas till forsknings- och utvecklingsinsatser.

Anslagsposten får användas för att finansiera svenskt medlemskap i Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:7 Myndigheten för kulturanalys
ap.15533 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar4 000
Räntekontokredit1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för kulturanalys räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-254 609
2022-04-254 609
2022-07-254 609
2022-10-254 609
Summa18 436
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för kulturanalys disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Myndigheten för kulturanalys

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Verksamhet med full kostnadstäckning
Uppdragsverksamhet0078078000
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Kulturdatabasen008620862862
Belopp angivna i tkr

Villkor

Kulturdatabasen

Inkomsterna redovisas mot anslag 1:7. 

På regeringens vägnar
Jeanette Gustafsdotter
Sofi Knutas
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/L4
Finansdepartementet/BA, ESA, K, SFÖ
Näringsdepartementet/BI, MK, SSSA
Arbetsmarknadsdepartementet/A, JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksgäldskontoret
Konstnärsnämnden
Riksantikvarieämbetet
Statens kulturråd
Statskontoret
Gotlands kommun
samtliga regioner
Sveriges författarfond
Stiftelsen Svenska Filminstitutet