Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:11

2021-12-16
UD2021/18400 (delvis)
UD2021/18448
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslagen 2:3 och 2:4 Exportfrämjande verksamhet respektive Investeringsfrämjande
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 24, bet. 2021/22:NU1, rskr. 2021/22:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:3

Exportfrämjande verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet314 137
ap.1Sveriges export- och investeringsråd (ram)291 500
ap.5Stöd till projektförberedande och projektunderstödjande insatser (ram)10 000
ap.7Till regeringens disposition (ram)1 637
ap.8Internationell standardisering (ram)2 000
ap.11Projektexport (ram)9 000
Disponeras av Svenska institutet6 500
ap.4Uppdrag enligt regeringens exportstrategi (ram)6 500
Disponeras av Tillväxtverket12 000
ap.10Uppdrag enligt regeringens exportstrategi (ram)12 000
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet28 730
ap.2Till Regeringskansliets disposition (ram)17 730
ap.3Expo 2020 (ram)11 000

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Sveriges export- och investeringsråd

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och ska utbetalas till Sveriges export- och investeringsråd med en tolftedel per månad. 

ap.2 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för näringslivsfrämjande åtgärder, främst i samarbete med utrikesrepresentationen, på strategiska marknader och områden.

ap.3 Expo 2020

Anslagsposten får användas för att möjliggöra det svenska deltagandet på världsutställningen Expo 2020 enligt beslut UD2017/20839.

ap.4 Uppdrag enligt regeringens exportstrategi

Anslagsposten får användas för genomförandet av uppdrag enligt regeringens export- och investeringsstrategi. Uppdragen regleras i regleringsbrev riktat till Svenska institutet.

ap.5 Stöd till projektförberedande och projektunderstödjande insatser

Anslagsposten får användas till att hel- eller delfinansiera projektförberedande och projektunderstödjande insatser på strategiska marknader. Stödet förvaltas av Swedfund International AB.

Av anslagsposten får högst 2 000 000 kronor användas för administrationskostnader för hanteringen av stöd till projektförberedande och projektunderstödjande insatser i enlighet med villkoren för stödet.

Medlen utbetalas vid ett tillfälle efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 juni 2022. Medel som inte är föremål för åtagande gentemot tredje part ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 15 december 2023. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till detta regeringsbeslut.

Swedfund ska i årsredovisningen redovisa hur medlen har använts och vilka resultat som har uppnåtts. De administrativa kostnaderna för hanteringen av stödet ska också redovisas. 

ap.7 Till regeringens disposition

Anslagsposten får användas för näringslivsfrämjande på strategiska marknader och områden, exportutveckling, förstärkt närvaro i ekonomiskt särskilt dynamiska regioner, importfrämjande samt särskilda handelsfrämjande och handelspolitiska åtgärder.

Medel utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av regeringen.

ap.8 Internationell standardisering

Anslagsposten får användas för Sveriges Standardiseringsförbunds ökade deltagande och engagemang i internationell standardisering och för åtagande av sekretariatsansvar på för Sverige strategiskt viktiga områden relaterade till kvinnors egenmakt och jämställdhet. Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och ska utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet av Sveriges Standardiseringsförbund. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 juni 2022. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2023. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning med en redogörelse för hur medlen har använts samt en effektutvärdering lämnas till Kammarkollegiet med kopia till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till ovan angivna beslutsnummer.

ap.10 Uppdrag enligt regeringens exportstrategi

Anslagsposten får användas för genomförandet av fortsatta insatser i linje med tidigare beslutade uppdrag till Tillväxtverket:

  • Uppdrag att samordna regionala exportcentra (UD2015/08173)
  • Uppdrag att underhålla hemsidan verksamt.se med export- och internationaliseringsinformation (UD2016/02749).

I uppdraget avseende regionala exportcentra ska de samverkande aktörerna uppmuntras ta fram gemensamma erbjudanden till företagen samt sätta mål för dessa. Prioriterade områden för insatserna är:

  • att i gemensamma erbjudanden utveckla nya tjänster som möter företagens efterfrågade behov. De gemensamma erbjudandena ska utformas av två eller fler aktörer i samverkan
  • att utforma gemensamma branschspecifika erbjudanden/tjänster samt breddsatsningar (nå många företag)
  • att utforma kompetenshöjande insatser i form av t ex exportrådgivning.

Uppdragen ska samordnas och för uppdraget om att utveckla verksamt.se får högst 3 000 000 kronor användas under 2022. Tillväxtverket ska senast den 28  februari 2023, i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet och Näringsdepartementet), redovisa genomförandet av uppdragen. Redovisningen ska även innehålla en utvärdering av resultaten.

ap.11 Projektexport

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och ska utbetalas till Sveriges export- och investeringsråd i sin helhet snarast möjligt, för främjande av svenska företags affärsmöjligheter kopplade till projektexport och internationell hållbar upphandling. Anslagsposten avser finansiering av strategiska insatser i tidigt skede. Insatser inom hållbarhet, digitalisering samt hälsa/ Life science ska särskilt lyftas. 

Kammarkollegiet ska inhämta slutrapportering från Sveriges export- och investeringsråd om insatsernas genomförande samt finansiellt och resultatmässigt utfall. Resultatrapporteringen ska dels omfatta deltagande företag (antal, andel SME, bransch, lokalisering i Sverige, manligt/kvinnligt deltagande), utfall av standardenkät till deltagande företag samt insatsernas bidrag till de globala hållbarhetsmålen. Redovisningen ska både ske på insatsnivå och inkludera en sammanfattande analys. Rapporteringen ska delges i sin helhet till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast 31 mars 2023. Sveriges export- och investeringsråd ska därutöver kvartalsvis redovisa hur långt man har kommit i genomförandet av uppdraget till Regeringskansliet(Utrikesdepartementet).

2:4

Investeringsfrämjande (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem5 000
ap.4Investeringsfrämjande (ram)5 000
Disponeras av Kammarkollegiet67 772
ap.3Sveriges export- och investeringsråd (ram)67 772

Villkor för anslag 2:4

ap.3 Sveriges export- och investeringsråd

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och ska utbetalas till Sveriges export- och investeringsråd med en tolftedel per månad. Regeringen har i särskilt beslut angivit riktlinjer för Sveriges export- och investeringsråds investeringsfrämjande verksamhet för budgetåret 2022.

ap.4 Investeringsfrämjande

Anslagsposten ska användas för att arbeta med investeringsfrämjande med fokus på spetskompetensattraktion och relevanta internationella innovationssamarbeten i linje med regeringens strategiska samverkansprogram. Verkets uppdrag ska ske i dialog med Sveriges export- och investeringsråd. Verket för innovationssystem ska senast den 28 februari 2023 redovisa resultatet av genomförandet av uppdraget till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:3 Exportfrämjande verksamhet
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.3330Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
2:4 Investeringsfrämjande
ap.30Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagstyp
2:3 Exportfrämjande verksamhet
ap.6ram
2:4 Investeringsfrämjande
ap.1ram
ap.2ram
På regeringens vägnar
Ann Linde
Sofia Granqvist
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, RS
Finansdepartementet, BA
Näringsdepartementet, BI, BSÄ, EIN
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksgäldskontoret
Svenska institutet
Tillväxtverket
Verket för innovationssystem
Sveriges export- och investeringsråd
Sveriges standardiseringsförbund
Swedfund International AB