Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:33

2021-12-16
Ju2021/04162 (delvis)
Kustbevakningen
Stumholmen
371 23 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Kustbevakningen
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 06, bet. 2021/22:FöU1, rskr. 2021/22:93).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Kustbevakningen. 

VERKSAMHET

Kustbevakningen har till uppgift att bedriva sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss. Kustbevakningen ska också samordna civila behov av sjöövervakning och förmedla civil sjöinformation till berörda myndigheter. Kustbevakningens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering gällande miljöräddningstjänst och miljöövervakning

1. Kustbevakningen ska redovisa uppgifter om

  • det totala antalet anmälda och konstaterade utsläpp av skadliga ämnen,
  • hur många konstaterade utsläpp som har lett till miljöräddningsoperation av Kustbevakningen,
  • hur många konstaterade utsläpp som har lett till brottsanmälan till åklagare, respektive lett till beslut om vattenföroreningsavgift, samt
  • en bedömning av var de konstaterade utsläppen har skett och volymen på dessa.

2. Kustbevakningen ska redovisa sin förmåga till miljöräddningstjänst utifrån rådande riskbild, med hänsyn tagen både till nationella och internationella resurser. Redovisningen ska omfatta bekämpning av utsläpp av skadliga ämnen, nödbogsering och nödläktring. Kustbevakningen ska särskilt redovisa sina åtgärder för att upprätthålla myndighetens beslutade förmåga till miljöräddningstjänst. 

Återrapportering gällande brottsbekämpning och ordningshållning

3. Kustbevakningen ska samlat redovisa myndighetens verksamhet inom brottsbekämpning och ordningshållning. Redovisningen ska omfatta samverkan med och antal tillfällen biträde lämnats till andra myndigheter inom området. 

Återrapportering gällande kontrollverksamhet

4. Kustbevakningen ska redovisa hur man har samverkat med andra myndigheter i syfte att inrikta kontrollverksamheten.

5. Kustbevakningen ska samlat redovisa myndighetens vidtagna åtgärder för att förbättra och effektivisera den svenska fiskerikontrollen. Myndigheten ska även redovisa andelen fiskerikontroller riktade mot yrkes- respektive fritidsfisket. Kustbevakningen ska också samlat redogöra för utfallet av kontroller av laxfiske i Östersjön och av räkfisket i Västerhavet.

Återrapportering gällande miljömål

6. Kustbevakningen ska redovisa vidtagna åtgärder för att bidra till en ökad uppfyllelse av de miljökvalitetsmål och delar av Generationsmålet som är av relevans för myndighetens verksamhet.

Återrapportering gällande informationssäkerhet

7. Kustbevakningen ska övergripande redovisa hur myndigheten har arbetat för att stärka sin informationssäkerhet och för hur den planerar att möta framtida behov, bl.a. utifrån aktuella digitaliseringsinitiativ. Myndigheten ska särskilt redovisa vidtagna åtgärder för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet inklusive myndighetsledningens roll i detta.

Återrapportering gällande FN:s säkerhetsrådsresolutioner

8. Kustbevakningen ska redovisa vidtagna åtgärder för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet med utgångspunkt i den nationella handlingsplanen på området.

2

Organisationsstyrning

Verksamhet och ekonomi i balans

9. Kustbevakningen ska redovisa vidtagna åtgärder för att ytterligare öka kostnadseffektiviteten i verksamheten och åtgärder för att säkerställa en verksamhet och ekonomi i balans.

Verksamhetsinvesteringar

10. Kustbevakningen ska i de budgetunderlag som lämnas till regeringen, gällande de verksamhetsinvesteringar som myndigheten särskilt informerar om, redovisa en bedömning av hur investeringarna påverkar myndighetens ekonomi på lång sikt. I redovisningen ska avskrivningskostnader, ränteutgifter, underhållskostnader och övriga kostnader särskilt specificeras.

Jämställdhet

11. Kustbevakningen ska redovisa sitt arbete med att uppnå en jämnare könsfördelning i myndighetens personalsammansättning.

3

Uppdrag

Prognoser

Kustbevakningen ska redovisa prognoser för 2022-2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Utöver den samlade prognosen ska en särskild redogörelse över kostnader kopplade till verksamhetsinvesteringar (avskrivningskostnader, räntor, underhållskostnader och övriga kostnader) redovisas.

Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

  • 7 februari,
  • 27 april,
  • 29 juli och
  • 28 oktober.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Kustbevakningen ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. 

Övriga pågående regeringsuppdrag

Uppdrag till Polismyndigheten, Migrationsverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen att samordna genomförandet av EU:s interoperabilitetsförordningar. Löpande rapportering, slutrapport senast den 29 mars 2024 (Ju2019/02044).

Uppdrag till Kustbevakningen att delta i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 januari 2022 (Ju2016/00326, SB2020/01471).

Uppdrag med anledning av Schengenutvärdering av Sverige. Uppdraget ska genomföras i enlighet med de tidsramar som följer av artikel 16 i rådets förordning (EU) nr 1053/2013 (Ju2018/00780/PO).

Uppdrag till Kustbevakningen och övriga bevakningsansvariga myndigheter att stärka arbetet med civilt försvar och vidta förmågehöjande åtgärder enligt anvisningar för det civila försvaret för försvarsbeslutsperioden 2021–2025. Uppdraget ska årligen redovisas den 1 oktober (Ju2020/04658).

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt nyanlända arbetssökande för praktik 2021-2023. Årlig redovisning till Statskontoret (A2020/02583, Fi2020/04960). 

Uppdrag till Kustbevakningen och övriga berörda myndigheter att redovisa en lägesbild vad gäller illegal avfallshantering samt förslag på åtgärder för att ytterligare förebygga och förhindra brottslighet inom avfallsområdet. Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2022 (M2021/00438).

Uppdrag till Kustbevakningen att, inom ramen för förordningen (2019:1283) om rättsväsendet digitalisering, medverka till att ta fram en gemensam strategisk plan för 2023 och framåt. Uppdraget ska redovisas senast den 22 februari 2022.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:1

Kustbevakningen (Ramanslag)

Disponeras av Kustbevakningen1 440 048
ap.1Kustbevakningen (ram)1 440 048

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Kustbevakningen

1. Anslaget får användas för Kustbevakningens förvaltningsutgifter inklusive sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss. Anslaget får användas för Kustbevakningens kostnader för att samordna de civila behoven av sjöövervakning och för att förmedla civil sjöinformation till berörda myndigheter.

2. Kustbevakningen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Kustbevakningen ska betala totalt 9 223 300 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:1 Kustbevakningen
ap.143 2013 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar2 000 000
Räntekontokredit40 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kustbevakningens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-25120 004
2022-02-25120 004
2022-03-25120 004
2022-04-25120 004
2022-05-25120 004
2022-06-25120 004
2022-07-25120 004
2022-08-25120 004
2022-09-25120 004
2022-10-25120 004
2022-11-25120 004
2022-12-25120 004
Summa1 440 048
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kustbevakningens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Kustbevakningen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet1106 0006 000011
Övriga intäkter
Ersättning för kostnader för räddningstjänst000000
Ersättning för miljöräddningstjänst och sjöövervakningsoperationer i enlighet med ingångna avtal000000
Summa000000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Ersättning för kostnader för räddningstjänst

Inkomster från krav på ersättning enligt sjölagen (1994:1009) för kostnader för räddningstjänst får disponeras av Kustbevakningen för att täcka uppkomna merkostnader.

Ersättning för miljöräddningstjänst och sjöövervakningsoperationer i enlighet med ingångna avtal

Ersättning för att Kustbevakningen på begäran av annan stat bistått i miljöräddnings- och sjöövervakningsoperationer, i enlighet med av Sverige ingångna avtal, får disponeras av Kustbevakningen för att täcka uppkomna merkostnader.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras
Ersättning för miljöräddningstjänst och sjöövervakningsoperationer i enlighet med ingångna avtal2811000000
Offentligrättslig verksamhet
Vattenföroreningsavgift27130030030000
Ersättning för kostnader för räddningstjänst2713-43803 0003 0000-438
Summa-43803 3003 3000-438
Belopp angivna i tkr

Villkor

Ersättning för miljöräddningstjänst och sjöövervakningsoperationer i enlighet med ingångna avtal

Ersättning för att Kustbevakningen på begäran av annan stat bistått i miljöräddnings- och sjöövervakningsoperationer, i enlighet med av Sverige ingångna avtal, redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet gällande andra kostnader än uppkomna merkostnader.

Vattenföroreningsavgift

Vattenföroreningsavgift enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg uppbärs och redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m.

Ersättning för kostnader för räddningstjänst

Inkomster från krav på ersättning enligt sjölagen (1994:1009) för kostnader för räddningstjänst ska redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. gällande andra kostnader än uppkomna merkostnader.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Ersättning från anslaget 2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. utbetalas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till Kustbevakningen i enlighet med villkor för anslag 2:3 i regleringsbrevet avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Kustbevakningen har rätt att använda det icke räntebärande flödet inom statens checkräkning för löpande kostnader för miljöräddningstjänst till sjöss.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Ulrika Odén
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM, REV
Justitiedepartementet/KRIM, L4, PO
Utrikesdepartementet/ES, FN
Försvarsdepartementet/MFI
Finansdepartementet/BA, ESA, SFÖ, SKA
Miljödepartementet/NM, S, V
Näringsdepartementet/FJR
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Infrastrukturdepartementet/US
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagens försvarsutskott
Försvarsmakten
Havs- och vattenmyndigheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Statskontoret
Transportstyrelsen
Tullverket