Miljödepartementet


Regeringsbeslut
12

2021-12-16
2021/02392 (delvis)
Statens energimyndighet
Box 310
631 04 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 1:21 Driftstöd för bio-CCS
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndigande om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 20, bet. 2021/22:MJU1, rskr. 2021/22:110).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:21

Driftstöd för bio-CCS (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet15 000
ap.1Driftstöd för bio-CCS (ram)15 000

Villkor för anslag 1:21

ap.1 Driftstöd för bio-CCS

Medel på anslagsposten får användas för förberedelser kopplade till ett driftstöd för avskiljning, infångning, transport och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS). Anslaget får användas för exempelvis utredningar av rättsliga aspekter, för att upprätta en funktion inom myndigheten som auktionsförrättare för omvänd auktionering, kommunikation med aktörer, IT-kostnader och övriga administrativa kostnader. Medel på anslagsposten får också användas till att se över hur CCS i stort kan implementeras i Sverige. Medel på anslagsposten får användas för kostnader för driftstödet för bio-CCS i form av omvänd auktionering först efter beslut av regeringen. 

Myndigheten ska för varje verksamhetsår, senast den 31 mars påföljande år, lämna en särskild redovisning av verksamheten under anslagsposten till Regeringskansliet (Miljödepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:21 Driftstöd för bio-CCS
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:21 Driftstöd för bio-CCS
ap.136 000 0000036 000 0002046
Belopp angivna i tkr

Villkor

Energimyndigheten får under 2022 för anslaget 1:21 Driftstöd för bio-CCS ingå ekonomiska åtaganden på högst 36 000 000 000 kronor med utbetalning om högst 1 714 000 000 kronor per år under perioden 2026-2046.

På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Johanna Janson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Infrastrukturdepartementet, Energienheten
Miljö- och jordbruksutskottet
Riksgäldskontoret