Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
27

2021-12-16
Ku2021/02377 (delvis)
Statens maritima och transporthistoriska museer
Stumholmen
371 32 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Statens maritima och transporthistoriska museer
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 17, bet. 2021/22:KrU1, rskr. 2021/22:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Statens maritima och transporthistoriska museer.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Statens maritima och transporthistoriska museer ska redovisa

 • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,
 • åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och
 • förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

Kultur i hela landet

Statens maritima och transporthistoriska museer ska, med utgångspunkt i 11 § museilagen (2017:563), redovisa myndighetens insatser och resultat av arbetet för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

Lokalkostnader

Statens maritima och transporthistoriska museer ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2022 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Medverkans- och utställningsersättning

Statens maritima och transporthistoriska museer ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet) särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Sponsringsintäkter

Statens maritima och transporthistoriska museer ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Statens maritima och transporthistoriska museer ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter

Statens maritima och transporthistoriska museer ska i årsredovisningen redovisa hur bidrag enligt förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter har använts. Av redovisningen ska framgå hur bidragen har fördelats mellan olika museiverksamheter och ändamål.

Digitalisering av kulturarvet och utveckling av digitala tjänster

Statens maritima och transporthistoriska museer ska redovisa resultat av arbetet med digitisering av myndighetens samlingar och den digitala förmedlingen av verksamheten. Av redovisningen ska framgå; samlingarnas storlek, inklusive årets tillväxt, hur stort antal och andel av samlingarna som är digital, varav andelen som är digitalt tillgänglig t.ex. i egna produktioner eller för vidareutnyttjande av andra aktörer. Vidare ska framgå kostnader för såväl digitisering som digital förmedling och hur stor del av resultatet som härrör från den medelsförstärkning för ändamålet som myndigheten har tilldelats.

Informationssäkerhet

Statens maritima och transporthistoriska museer ska övergripande redogöra för myndighetens utvärdering av det egna informationssäkerhetsarbetet genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verktyg Infosäkkollen.

Ekonomisk balans i avgiftsbelagda verksamheter

Statens maritima och transporthistoriska museer ska redovisa hur arbetet med att åstadkomma ekonomisk balans i de avgiftsbelagda verksamheterna fortskrider.

3

Uppdrag

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

Prognoser 2022–2025

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska det framgå vilka antaganden som använts i prognosen samt eventuella osäkerhetsfaktorer och hur detta påverkat prognosen. Vid väsentliga prognosavvikelser ska myndigheten även ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

 • 7 februari,
 • 27 april,
 • 29 juli och 
 • 28 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021-2023Fi2020/04960Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2022, 1 april 2023 och 15 februari 2024.
Uppdrag att fortsätta ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021-2023A2020/02583Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2022, 1 april 2023 och 15 februari 2024.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens maritima och transporthistoriska museer200 345
ap.6Statens maritima och transporthistoriska museer (ram)200 345

Villkor för anslag 8:1

ap.6 Statens maritima och transporthistoriska museer

Anslagsposten får användas för förvaltningsutgifter för Statens maritima och transporthistoriska museer.

Anslagsposten får användas för Vasamuseets verksamhetskostnader. 

Av anslagsposten ska minst 7 500 000 kronor användas för bidragsgivning enligt förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter samt till kostnader vid Statens maritima och transporthistoriska museer som är förenade med upprätthållande av dessa verksamheter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.66 0103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar180 000
Räntekontokredit80 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens maritima och transporthistoriska museers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2550 086
2022-04-2550 086
2022-07-2550 086
2022-10-2550 087
Summa200 345
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens maritima och transporthistoriska museers disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.6Statens maritima och transporthistoriska museer

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor2 574-8 33813 33715 553-2 216-7 980
Undersökningar, utredningar och andra tjänster1181242 2501 884366608
Vasamuseet47120 731136 618160 976-24 358-3 156
Summa3 16312 517152 205178 413-26 208-10 528
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar003 26003 2603 260
Övrigt003 34103 3413 341
Summa006 60106 6016 601
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens maritima och transporthistoriska museer ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

Ett ackumulerat överskott avseende verksamhet med full kostnads-
täckning får användas av Statens maritima och transporthistoriska museer för att lämna bidrag till bevarande och brukande av historiskt värdefulla fartyg enligt förordningen (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg samt för utveckling av museiverksamhet inom myndigheten.

På regeringens vägnar
Jeanette Gustafsdotter
Karin Gold Cox
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/SSK
Försvarsdepartementet/MFI
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/OFA ESA, SFÖ
Utbildningsdepartementet/U F
Näringsdepartementet/LB RTL
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Infrastrukturdepartementet/ESD
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Försvarsmakten
Myndigheten för kulturanalys
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Statskontoret
Riksförbundet Sveriges museer