Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II 4

2021-10-20
A2021/01982
Delegationen mot segregation
Alfred Nobels Allé 7
141 52 Huddinge
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Delegationen mot segregation
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 13, bet. 2020/21:AU1, rskr. 2020/21:137).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Delegationen mot segregation och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Delegationen mot segregation ska bidra till att uppnå det av riksdagen fastställda målet för område Åtgärder mot segregation: Minskad segregation, jämlika och jämställda uppväxt- och levnadsvillkor samt goda livschanser för alla.

Myndighetens huvudsakliga uppgifter framgår i förordningen (2017:1085) med instruktion för Delegationen mot segregation.  

3

Uppdrag

Statsbidrag

Myndigheten ska redovisa hur statsbidrag enligt förordning (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden, förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och regioner för att minska och motverka segregation och förordning (2018:119) om statsbidrag till vissa ideella organisationer för att minska och motverka segregation har fördelats och använts under föregående verksamhetsår.

Redovisningen ska innehålla en bedömning av hur och i vilken utsträckning statsbidragen har bidragit till att minska och motverka segregation. Redovisningen ska även innehålla en redogörelse för hur statsbidragen har använts som ett strategiskt verktyg i arbetet för att minska och motverka segregation. Därutöver ska redovisningen belysa hur statsbidragen använts för att bidra till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Myndigheten ska vidare redovisa hur den säkerställer att de statsbidrag myndigheten utbetalar går till verksamheter som uppfyller demokrativillkoren i statsbidragsförordningarna.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) i årsredovisningen för 2021.

Särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck, jämställdhet och segregation

Myndigheten ska analysera och beskriva den socioekonomiska segregationens konsekvenser avseende bibehållandet av traditioner och sedvänjor, som leder till hedersrelaterat våld och förtryck och motverkar jämställdhet. Myndigheten ska även analysera hur och i vilken utsträckning de i sin verksamhet bidrar till att motverka förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck, samt hur arbetet kan utvecklas. Samverkan ska ske med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid länsstyrelsen i Östergötlands län och med Jämställdhetsmyndigheten. Uppdraget ska delredovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) i samband med årsredovisningen för verksamhetsåret 2021 och slutredovisas senast den 20 mars 2023.

Delegationen mot segregation får för genomförandet av uppdraget använda högst 2 000 000 kronor under 2021, och regeringen beräknar 2 000 000 kronor för 2022. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Senast samma datum ska Delegationen mot segregation lämna en ekonomisk redovisning till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Analys av utvecklingen av socioekonomisk segregation

Myndigheten ska genomföra en kartläggning och analys av utvecklingen av socioekonomisk segregation i Sverige. Analysen ska särskilt belysa situationen för barn och unga samt eventuella skillnader i villkor och förutsättningar mellan flickor och pojkar, kvinnor och män. Myndigheten ska ha en löpande dialog med Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) om uppdraget.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 30 juni 2022. 

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

- 5 februari

- 29 april

- 30 juli

- 25 oktober

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdraget

Beslut om uppdraget

Rapporteringstidpunkt

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925

Senast den 15 januari 2021.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsätta ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701

Senast den 15 januari 2021.

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

A2020/02583

Senast den 1 april 2021

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Fi2020/04960

Senast den 1 april 2021.

Uppdrag att tillsammans med andra statliga myndigheter utveckla ett nationellt samordnat stöd till ungdomar som varken arbetar eller studerar.

Ku2020/01216

Senast den 14 maj 2021.

Uppdrag till Delegationen mot segregation och Statistiska centralbyrån att utveckla ett rikstäckande index

A2020/01734

Senast den 30 juni 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

4:1

Åtgärder mot segregation (Ramanslag)

Disponeras av Delegationen mot segregation250 000
ap.3Åtgärder segregation - del till Delmos (ram)250 000
Disponeras av Socialstyrelsen250 000
ap.5Åtgärder segregation - del till Socialstyrelsen (ram)250 000

Villkor för anslag 4:1

ap.3 Åtgärder segregation - del till Delmos

Medlen får användas för statsbidrag enligt förordning (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden, förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och regioner för att minska och motverka segregation samt förordning (2018:119) om statsbidrag till vissa ideella organisationer för att minska och motverka segregation. Av tillgängliga medel ska 160 miljoner kronor användas till bidrag enligt förordning (2018:151), och 85 miljoner kronor användas till bidrag enligt förordning (2018:118) och förordning (2018:119). Delegationen mot segregation får använda högst 5 miljoner kronor, utöver ordinarie anslag för förvaltningsändamål, till administration av statsbidragen. 

ap.5 Åtgärder segregation - del till Socialstyrelsen

Medlen får användas efter beslut av regeringen.

4:2

Delegationen mot segregation (Ramanslag)

Disponeras av Delegationen mot segregation18 208
ap.1Delegationen mot segregation (ram)18 208

Villkor för anslag 4:2

ap.1 Delegationen mot segregation

Anslaget får användas för Delegationen mot segregations förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
4:1 Åtgärder mot segregation
ap.30Inget0
ap.50Inget0
4:2 Delegationen mot segregation
ap.15463 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagstyp
4:1 Åtgärder mot segregation
ap.2ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
4:1 Åtgärder mot segregation
ap.3300 000150 000150 00002023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen för infriade åtaganden är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar7 000
Räntekontokredit5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Delegationen mot segregations räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-251 517
2021-02-251 517
2021-03-251 517
2021-04-251 517
2021-05-251 517
2021-06-251 517
2021-07-251 517
2021-08-251 517
2021-09-251 517
2021-10-251 517
2021-11-251 517
2021-12-251 521
Summa18 208
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Delegationen mot segregations disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:2 ap.1Delegationen mot segregation
På regeringens vägnar
Märta Stenevi
Vanja Bardh Olsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarkollegiet
Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid länsstyrelsen i Östergötlands län
Socialstyrelsen
Statskontoret
Tillväxtverket
Riksgäldskontoret