Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2021-12-16
UD2021/17889 (delvis)
UD2021/18441
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 5, bet. 2021/22:UU1, rskr. 2021/22:77).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:6

Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut44 800
ap.4Totalförsvarets forskningsinstitut (ram)44 800
Disponeras av Kammarkollegiet34 558
ap.8Utredningar och andra insatser på området nedrustning och icke-spridning (ram)17 196
ap.9Säkerhetspolitisk forskning (ram)17 362

Villkor för anslag 1:6

ap.4 Totalförsvarets forskningsinstitut

Anslagsposten får användas för finansiering av Totalförsvarets forskningsinstituts vidmakthållande av grundkompetens och infrastruktur vad gäller nedrustning/ickespridning av kemiska vapen, biologiska vapen, radiologiska vapen och kärnvapen (CBRN) med högst 24 700 000 kronor. Medel på anslagsposten får i övrigt användas för finansiering av följande program: kärnvapen (11 900 000 kr), biologiska vapen (3 000 000 kr), kemiska vapen (3 200 000 kr) samt rymd- och missilfrågor (2 000 000 kr), i enlighet med regleringsbrev ställt till Totalförsvarets forskningsinstitut. Verksamheten ska bedrivas i huvudsak enligt det förslag myndigheten redovisat den 18 oktober 2021 (UD2021/16138).

ap.8 Utredningar och andra insatser på området nedrustning och icke-spridning

Anslagsposten får användas till stöd för utredningar, studier, forskning, seminarier, konferenser, utgivande av publikationer m.m. på området nedrustning och icke-spridning. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Av anslagsposten får högst 10 000 000 kronor användas till upprätthållande av Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning enligt överenskommelse mellan Uppsala universitet och Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till Uppsala universitet efter rekvisition senast den 31 mars 2022.

ap.9 Säkerhetspolitisk forskning

1. Anslagsposten får användas för forskning, studier och seminarieverksamhet av relevans för säkerhet och säkerhetspolitik i samarbete med svenska och internationella forskningsinstitut. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). 

2. Av anslagsposten får högst 3 700 000 kronor användas inom ramen för det särskilda forskningsprogrammet vid Utrikespolitiska institutet enligt överenskommelse mellan Utrikespolitiska institutet och Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till Utrikespolitiska institutet kvartalsvis med en fjärdedel i början av januari, april, juli och oktober.

3. Av anslagsposten får högst 8 000 000 kronor användas inom ramen för inrättandet och upprätthållandet av ett kunskapscentrum om Kina enligt överenskommelse mellan Utrikespolitiska institutet och Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till Utrikespolitiska institutet halvårsvis med hälften i början av januari och juli. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning
ap.40Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets forskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-253 733
2022-02-253 733
2022-03-253 733
2022-04-253 733
2022-05-253 733
2022-06-253 733
2022-07-253 733
2022-08-253 733
2022-09-253 733
2022-10-253 733
2022-11-253 733
2022-12-253 737
Summa44 800
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets forskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.4Totalförsvarets forskningsinstitut
På regeringens vägnar
Ann Linde
Camilla Lindström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, RS, FN, EKO, ES, GA
Försvarsdepartementet, ESL, SI, MFU
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksdagen, försvarsutskottet
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Uppsala universitet
Utrikespolitiska institutet