Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
22

2021-12-16
Ku2021/02377 (delvis)
Riksantikvarieämbetet
Box 1114
621 22 Visby
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Riksantikvarieämbetet
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 17, bet. 2021/22:KrU1, rskr. 2021/22:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Riksantikvarieämbetet.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Kultur i hela landet

Riksantikvarieämbetet ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

Bidragsgivning

Riksantikvarieämbetet ska redovisa hur bidragsgivningen från anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård och anslaget 7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer har främjat ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Riksantikvarieämbetet ska särskilt redovisa hur bidragsgivningen bidragit till uppfyllelsen av de nationella målen för kulturmiljöarbetet.

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Riksantikvarieämbetet ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Redovisningen ska omfatta

 • vilka strategiska prioriteringar som legat till grund för användningen eller fördelningen av medel,
 • vilka insatser som finansierats eller delfinansierats av anslaget under året,
 • på vilket sätt insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, och
 • en resultatbedömning av genomförda insatser.

Uppdragsarkeologi

Riksantikvarieämbetet ska redovisa resultaten av myndighetens arbete för att främja utvecklingen på det uppdragsarkeologiska området.

Kulturarvs-IT

Riksantikvarieämbetet ska redovisa vilka som fått bidrag enligt förordningen (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom verk-
samheten kulturarvs-IT, med vilka belopp och för vilka ändamål. Redovisningen ska också innehålla en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidragen.

Gestaltad livsmiljö

Riksantikvarieämbetet ska redovisa genomförda insatser och resultat i arbetet med genomförandet av politiken för gestaltad livsmiljö (prop. 2017/18:110, bet. 2017/18:CKrU1, rskr. 2017/18:316). Redovisningen ska omfatta insatser och resultat som uppnåtts i den egna verksamheten samt inom ramen för samverkan med Boverket, Statens centrum för arkitektur och design och Statens konstråd. Vidare ska myndigheten redovisa hur den egna verksamhetens olika delar, av relevans för den gestaltade livsmiljön, har tillvaratagits i genomförandet av politiken.

Bidra till genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken och en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder

Riksantikvarieämbetet ska redovisa hur myndigheten har bidragit till genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken. Utgångspunkter för rapporteringen ska vara regeringens skrivelse (2020/21:133) Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 samt regeringens proposition (2017/18:179) En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket.

Nationella världsarvsstrategins genomförande

Riksantikvarieämbetet ska redovisa vilka insatser som myndigheten gjort för den nationella världsarvsstrategins genomförande, utifrån de utvecklingsområden som identifierats i strategin (Ku2019/01819). Särskilt fokus ska läggas vid insatser som gjorts för att förbättra förutsättningarna för världsarvssamordnarna att bedriva ett kvalitativt och utvecklingsinriktat världsarvsarbete lokalt och regionalt.

Sverige i Unescos kommitté för det immateriella kulturarvet

Under perioden 2020–2024 är Sverige medlem i Unescos kommitté för konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet. Riksantikvarieämbetet ska redovisa hur myndigheten har bistått Institutet för språk och folkminnen i dess arbete som expert i kommittén och hur Riksantikvarieämbetet under året har bidragit till det fortsatta genomförandet av konventionen i Sverige.

Agenda 2030

Myndigheten ska med utgångspunkt i det riksdagsbundna målet för Agenda 2030 redovisa resultat från myndighetens verksamhet som bidrar till genomförandet av agendan.

Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2022-2025

Riksantikvarieämbetet är en av de myndigheter som deltar i regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) programperioden 2022–2025. Myndigheten ska redovisa resultaten av myndighetens fortsatta arbete med jämställdhetsintegrering.

Publik och tillgänglighet

Riksantikvarieämbetet ska, avseende myndighetens besöksmål, redovisa 

 • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken, och
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Riksantikvarieämbetet ska till Myndigheten för kulturanalys lämna uppgifter om besöksutvecklingen på myndighetens besöksmål. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar Myndigheten för kulturanalys lämnar.

Lokalkostnader

Riksantikvarieämbetet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2022 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Riksantikvarieämbetet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Riksantikvarieämbetet ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Avgiftsbelagd verksamhet

Riksantikvarieämbetet ska redovisa hur arbetet med att åstadkomma ekonomisk balans i den avgiftsbelagda verksamheten Svensk museitjänst fortskrider.

2

Organisationsstyrning

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Riksantikvarieämbetet ska under 2022 delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska samordna de nationella kulturpolitiska intressena inom ramen för kultursamverkansmodellen.

3

Uppdrag

Demokratin 100 år

Med anledning av att demokratin i Sverige fyller 100 år 2021 genomför regeringen en nationell satsning. Riksantikvarieämbetet ska medverka genom att genomföra insatser och aktiviteter inom sin verksamhet som uppmärksammar det demokratiska styrelseskicket och dess värden. Riksantikvarieämbetet ska genomföra uppdraget i dialog med kommittén Demokratin 100 år (Ku 2018:02). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 7 april 2022.

Bidra i genomförandet av regionalfondsprogram under programperioden 2021–2027

Riksantikvarieämbetet ska bidra i genomförandet av regionalfondsprogrammen under programperioden 2021–2027. Myndigheten ska, vid behov, även bistå Tillväxtverket i urval av territoriella strategier kopplat till hållbar urban utveckling. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 24 februari 2028.

Omprövning av vissa riksintressen för kulturmiljövården

Riksantikvarieämbetet ska ompröva de riksintressen för kulturmiljövården som länsstyrelserna har identifierat som områden av riksintressen med brister avseende aktualitet eller utbredning (se Fi2021/02423). Myndigheten ska i genomförandet av uppdraget samråda med länsstyrelserna och Boverket. Regeringskansliet (Finansdepartementet) ska hållas informerat om hur arbetet fortlöper. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 31 januari 2023.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

Prognoser 2022–2025

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

 • 7 februari,
 • 27 april och
 • 28 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt

Uppdrag att utarbeta en åtgärdsplan för stolarna i ECOSOC-salen på FN-högkvarteret i New York.

UD2021/14491Redovisning till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 31 januari 2022.
Uppdrag att utreda behov och konsekvenser av utökade möjligheter för statliga museer att donera föremål.Ku2021/02237Redovisning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 mars 2022.
Strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021–2031.S2019/02213
S2021/06595
Resultatet av uppföljningen redovisas i årsredovisningen.
Uppdrag att bistå Rådet för hållbara städer.M2019/00651Senast den 1 februari varje år ta fram en åtgärdslista med konsekvensbeskrivna åtgärder som publiceras på respektive myndighets webbplats. Uppdraget gäller tillsvidare dock längst t.o.m. maj 2022.
Uppdrag att bistå Miljömålsrådet.M2018/01715Stödja Miljömålsrådet med underlag och konsekvensbedömningar.
Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023.Fi2020/04960Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2022.
Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023.A2020/02583Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2022.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet20 540
ap.10Riksantikvarieämbetet (ram)20 540

Villkor för anslag 1:4

ap.10 Riksantikvarieämbetet

Anslagsposten får användas för utgifter för forsknings- och utvecklingsinsatser. Anslagsposten får även användas för utgifter för administration och genomförande av verksamheten.

Av anslagsposten ska minst 3 500 000 kronor användas för bidragsgivning till de centrala museernas forsknings- och utvecklingsverksamhet.

7:1

Riksantikvarieämbetet (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet286 384
ap.1Riksantikvarieämbetet (ram)275 751
ap.2Kulturarvs-IT (ram)10 633

Villkor för anslag 7:1

ap.1 Riksantikvarieämbetet

Anslagsposten får användas för Riksantikvarieämbetets förvaltningsutgifter.

Av anslagsposten får högst 4 750 000 kronor användas för bidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. Anslaget får också användas för att betala det svenska bidraget till Europeana och Icomos Board.

Anslagsposten får användas för utgifter vid avvecklingen av Riksutställningar och till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Riksutställningar.

ap.2 Kulturarvs-IT

Medlen ska användas till löner för arbetsledare inom ramen för Kulturarvs-IT. Bidrag får beviljas enligt förordningen (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom verksamheten kulturarvs-IT.

7:2

Bidrag till kulturmiljövård (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet276 042
ap.1Bidrag till kulturmiljövård (ram)267 042
ap.2Bidrag till kulturarvsarbete (ram)9 000

Villkor för anslag 7:2

ap.1 Bidrag till kulturmiljövård

 • Bidrag får beviljas enligt 2–5, 7–9 och 13 §§ förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.  
 • Av anslagsposten får högst 10 000 000 kronor användas för arkeologiska undersökningskostnader i samband med bostads-
  byggande enligt 10 § förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. 
 • Av anslagsposten får medel användas för arkeologiska utredningar som syftar till att ta reda på om en fornlämning berörs av ett planerat arbetsföretag och som inte ska bekostas av någon annan. 
 • Av anslagsposten får ersättning lämnas enligt 3 kap. 10 § kulturmiljölagen (1988:950).
 • Av anslagsposten får medel avsättas för kostnader och ersättningar enligt 2 kap. 7, 8, 14 och 15 § § kulturmiljölagen (1988:950).

 • Av anslagsposten får medel avsättas för hittelön och ersättning för fornfynd i enlighet med 2 kap. 16 § kulturmiljölagen (1988:950) samt för konservering av sådana fynd.
 • Av anslagsposten får högst 2 000 000 kronor användas till bidrag för sådana konserveringsinsatser som anges i 13 § förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. Medel som inte används för konserveringsbidrag får användas för att bekosta konservering av fynd från äldre arkeologiska undersökningar.

 • Av anslagsposten får intrångsersättning betalas ut vid beslut om kulturreservat enligt 7 kap. 9 § miljöbalken.
 • Av anslagsposten får högst 2 000 000 kronor betalas ut som bidrag till föreningen Laponiatjuottjudus för förvaltningen av världsarvet Laponia enligt Laponiaförordningen (2011:840).

 • Av anslagsposten får högst 3 000 000 kronor användas för kostnader för renoveringsinsatser som syftar till att laga ras i de delar av Visby ringmur som Riksantikvarieämbetet ansvarar för och förvaltar.
 • Av anslagsposten får högst 4 000 000 kronor användas för bidrag till världsarvssamordning som avser de världsarv som är kulturarv, i syfte att stärka den lokala och regionala implementeringen under den första genomförandeperioden av den nationella världsarvsstrategin fram till och med 2023.

ap.2 Bidrag till kulturarvsarbete

Anslagsposten får användas i enlighet med förordning (2017:628) om statsbidrag till kulturarvsarbete.

7:4

Bidrag till arbetslivsmuseer (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet8 000
ap.1Bidrag till arbetslivsmuseer (ram)8 000

Villkor för anslag 7:4

ap.1 Bidrag till arbetslivsmuseer

Anslagsposten får användas för bidrag till arbetslivsmuseer enligt förordning (2017:628) om statsbidrag till kulturarvsarbete.

8:5

Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet1
ap.3Utställningsgarantier (ram)1

Villkor för anslag 8:5

ap.3 Utställningsgarantier

Den som anordnar en tillfällig utställning som ska visas i Sverige kan under vissa förutsättningar få en statlig utställningsgaranti enligt förordningen (1998:200) om statliga utställningsgarantier. Utställningsgaranti får även lämnas för svenska kulturmanifestationer utomlands. Statliga utställningsgarantier administreras av Riksantikvarieämbetet. Medlen betalas ut efter regeringsbeslut.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.10616Inget0
7:1 Riksantikvarieämbetet
ap.18 5913 %0
ap.20Inget0
7:2 Bidrag till kulturmiljövård
ap.18 281Inget0
ap.20Inget0
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer
ap.10Inget0
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
7:2 Bidrag till kulturmiljövård
ap.190 00064 94415 7619 2952025
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen för infriade åtaganden är endast indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive år.

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar100 000
Räntekontokredit15 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Riksantikvarieämbetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2525 577
2022-02-2525 577
2022-03-2525 577
2022-04-2525 577
2022-05-2525 577
2022-06-2525 577
2022-07-2525 577
2022-08-2525 577
2022-09-2525 577
2022-10-2525 577
2022-11-2525 577
2022-12-2525 577
Summa306 924
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksantikvarieämbetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.10Riksantikvarieämbetet
7:1 ap.1Riksantikvarieämbetet
7:1 ap.2Kulturarvs-IT

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Verksamhet med full kostnadstäckning
Butiksförsäljning besöksmål26899009000115
Museitjänster-3 1081 63730 00028 5291 4710
Summa-3 0821 72630 90029 4291 471115
Offentligrättslig verksamhet
Statliga utställningsgarantier3-85900950-50-132
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Riksantikvarieämbetet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas.

Riksantikvarieämbetets verksamhet inom Svensk museitjänst ska utgöra en separat verksamhetsgren som särredovisas i årsredovisningen.

På regeringens vägnar
Jeanette Gustafsdotter
Maja Flygt
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet/FN
Finansdepartementet/BA, OFA ESA, OFA SFÖ, SBA BB, SBA SPN
Utbildningsdepartementet/AI, F
Miljödepartementet/KL, NM LM, NM VM, V
Näringsdepartementet/LB JL, LB RTL, LB SMF, N BI
Arbetsmarknadsdepartementet/A, JÄM
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Boverket
Institutet för språk och folkminnen
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarkollegiet
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för kulturanalys
Naturvårdsverket
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksgäldskontoret
Sametinget
samtliga länsstyrelser
Statens centrum för arkitektur och design
Statens konstråd
Statens kulturråd
Statens tjänstepensionsverk
Statskontoret
Stiftelsen Arbetets museum
Svenska Unescorådet
Tillväxtverket
Gotlands kommun
samtliga regioner
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd
Föreningen Laponiatjuottjudus
Föreningen Världsarv i Sverige
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
Riksförbundet Sveriges museer
Svenska kyrkan
Sveriges Hembygdsförbund