Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 2

2021-12-22
Fi2021/04004 (delvis)
Fi2021/04006 (delvis)
Riksgäldskontoret
Olof Palmes gata 17
103 74 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslagen 1:14 (utg.omr. 02) och 1:2 (utg.omr. 26)
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:14 och anslaget 1:2 för budgetåret 2022 (prop. 2021/22:1 utg.omr. 2, bet. 2021/22:FiU2, rskr. 2021/22:119, prop. 2021/22:1 utg.omr. 26, bet. 2021/22:FiU4, rskr. 2021/22:121).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:14

Vissa garanti- och medlemsavgifter (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret287 646
ap.2Garantier till Europeiska investeringsbankens garantifond och till EU för SURE (ram)287 646
Disponeras av Kammarkollegiet2 470
ap.1Vissa medlemsavgifter (ram)1 870
ap.3EIPA (ram)600

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Vissa medlemsavgifter

Anslagsposten ska användas för att betala Sveriges medlemsavgift till Bruegel och avgiften till Europarådets utvecklingsbank. Avgifterna beräknas för 2022 uppgå till 139 453 euro respektive 28 421 euro. 

Kammarkollegiets betalning av avgifterna ska ske enligt de betalningsunderlag från Europarådet och Bruegel som Regeringskansliet (Utrikesdepartementet eller Finansdepartementet) eller Sveriges ständiga representation vid Europarådet tillställer Kammarkollegiet i särskild ordning.

ap.2 Garantier till Europeiska investeringsbankens garantifond och till EU för SURE

Anslagsposten får användas för infrianden av statens åtaganden i enlighet med avtalen om Europeiska investeringsbankens garantifond för stöd till i första hand företag i ekonomiska svårigheter orsakade av utbrottet av covid-19 och avtalet med Europeiska kommissionen om en garanti för ett europeiskt instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation till följd av utbrottet av covid-19 (SURE).

ap.3 EIPA

Anslagsposten ska användas för att betala Sveriges medlemsavgift i European Institute of Public Administration (EIPA). Avgiften för 2022 uppgår till 55 000 euro.

Kammarkollegiets betalning av medlemsavgiften ska ske enligt betalningsunderlag direkt från EIPA eller de betalningsunderlag som Regeringskansliet (Finansdepartementet) tillställer Kammarkollegiet i särskild ordning.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

1:2

Oförutsedda utgifter (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet10 000
ap.2Oförutsedda utgifter (ram)10 000

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Oförutsedda utgifter

Utbetalning från anslaget ska ske enligt beslut som regeringen fattar i särskild ordning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter
ap.156Inget0
ap.28 629Inget0
ap.318Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:2 Oförutsedda utgifter
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Hariette Bengtzing
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA1, FPM, IE5, IE6 och TOT
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Finansutskottet
Kammarkollegiet
Riksbanken
Riksgäldskontoret