Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:23

2021-12-16
Ju2021/00544
Ju2021/04039
Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Integritetsskyddsmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 1, bet. 2021/22:KU1, rskr. 2021/22:66).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Integritetsskyddsmyndigheten.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Prognoser

Integritetsskyddsmyndigheten ska redovisa prognoser för 2022-2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna lämnas i informationssystemetet Hermes senast den

7 februari

27 april

29 juli 

28 oktober

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Integritetsskyddsmyndigheten ska redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Pågående uppdrag

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2022 (Fi2020/04960, A2020/02583).

Behörig myndighet enligt EU-förordningen om gemensam digital ingång

Integritetsskyddsmyndigheten har i uppdrag att vara behörig myndighet enligt EU-förordningen om gemensam digital ingång (I2020/03233 och I2021/02831).

Höjd kunskap om dataskyddsfrågor hos innovationsaktörer

Integritetsskyddsmyndigheten ska självständigt genomföra metod- och kunskapsutvecklande insatser för att höja den allmänna kunskapsnivån om integritets- och dataskyddsfrågor inom innovations-, utvecklings- och införandeprocesser. Den 31 mars 2022 ska en delredovisning av uppdraget lämnas till regeringen (Näringsdepartementet med kopia till Justitiedepartementet) och en slutredovisning ska lämnas senast den 31 mars 2023 (N2021/01266).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:3

Integritetsskyddsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Integritetsskyddsmyndigheten124 792
ap.1Integritetsskyddsmyndigheten (ram)124 792

Villkor för anslag 6:3

ap.1 Integritetsskyddsmyndigheten

Anslagsposten får användas för Integritetsskyddsmyndighetens förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten
ap.13 7433 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar8 000
Räntekontokredit4 400
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Integritetsskyddsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2510 399
2022-02-2510 399
2022-03-2510 399
2022-04-2510 399
2022-05-2510 399
2022-06-2510 399
2022-07-2510 399
2022-08-2510 399
2022-09-2510 399
2022-10-2510 399
2022-11-2510 399
2022-12-2510 403
Summa124 792
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Integritetsskyddsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:3 ap.1Integritetsskyddsmyndigheten
På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Carolina Wahlström Hofgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Statskontoret
Riksgäldskontoret