Miljödepartementet


Regeringsbeslut
19

2021-12-16
M2021/01849
M2021/00859
M2021/02392 (delvis)
Kemikalieinspektionen
Box 2
172 13 Sundbyberg
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Kemikalieinspektionen
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 20, bet. 2021/22:MJU1, rskr. 2021/22:110) om Kemikalieinspektionens verksamhet för budgetåret 2022.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Kemikalieinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

EUs kemikaliestrategi

Kemikalieinspektionen ska redovisa vilka insatser som bidragit till genomförandet av EU:s kemikaliestrategi inklusive hur myndigheten har bidragit till

  • införande av bedömningsfaktor/-er för att hantera kombinationseffekter under Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reachförordningen),
  • effektivare utfasning av särskilt farliga ämnen i konsumentprodukter genom bla. gruppvisa bedömningar och begränsningar.

Minskad spridning av PFAS

Myndigheten ska redovisa arbetet för att minska spridning och risker med PFAS och särskilt hur arbetet med en gruppbegränsning av PFAS har fortsatt.

Substitution av farliga kemiska ämnen

Kemikalieinspektionen ska redovisa resultatet av myndighetens arbete med substitution.

Säker hantering av nanomaterial

Kemikalieinspektionen ska redovisa resultatet av myndighetens arbete för kunskapsuppbyggnad och säker reglering av  hantering av nanomaterial.

EU:s biocidförordning

Kemikalieinspektionen ska redovisa vilka insatser som bidragit till genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter.

Agenda 2030

Kemikalieinspektionen ska med utgångspunkt i det riksdagsbundna målet för Agenda 2030 redovisa resultat från myndighetens verksamhet som bidrar till genomförandet av agendan.  

3

Uppdrag

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

7 februari,

27 april,

29 juli, och

28 oktober.

Giftfritt från början

Kemikalieinspektionen ska under 2022 fortsätta att stärka arbetet för en cirkulär ekonomi nationellt, inom EU och globalt genom särskilda insatser med målet att produkter och varor är giftfria från början.

Myndigheten ska under 2022 särskilt fokusera på:

  • insatser för utfasning av särskilt farliga ämnen, framför allt de som har en stor spridning i samhället och miljön, samt minska riskerna med andra farliga ämnen särskilt genom nya initiativ inom EU och internationellt,
  • nya insatser för att främja att varor och material är giftfria redan från början, det vill säga redan i design- och produktionsledet,
  • insatser gällande metodutveckling av tillsynen av ämnen i varor och kemiska produkter, särskilt med anledning av ökad e-handel och insatser för att stärka samarbetet med Tullverket,
  • insatser för att stärka information och tillsynsvägledning avseende användningen av återvunnen råvara och redogöra för insatser som främjar användning av återvunnet material. Myndigheten ska ytterligare tydliggöra gränsdragningen mellan avfalls- och kemikalielagstiftningen. I denna del ska Kemikalieinspektionen samarbeta med Naturvårdsverket,
  • att utreda vilka ämnen som hindrar eller är problematiska för att plast, skummad plast och plastliknande material ska kunna återvinnas. 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 22 februari 2023. Den del av uppdraget som gäller att utreda frågan om plast ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 november 2023.

Stärkt och utökad marknadskontroll inom kemikalieområdet

Kemikalieinspektionen ska förbereda arbetet med en stärkt och utökad marknadskontroll utifrån att myndigheten kommer bli utsedd till marknadskontrollmyndighet inom kemikalieområdet under 2022. Myndigheten ska redovisa en plan för framtida insatser. Insatserna ska säkerställa en effektiv och ändamålsenlig marknadskontroll på såväl central som kommunal nivå på kemikalieområdet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 (EU:s marknadskontrollförordning). I uppdraget ingår även att redovisa en beskrivning och omfattning av tidigare års arbete med marknadskontroll samt hur arbetet bör utökas. Myndigheten ska också analysera kostnadsberäkning för marknadskontrollen fr.o.m. 2024 och framåt och om beräknade medel i budgetpropositionen för 2022 är tillräckligt för att leva upp till kraven på EU-nivå.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 december 2022.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Högnivåmöte Stockholm +50

Kemikalieinspektionen ska bistå regeringen i förberedelser och genomförande av högnivåmötet Stockholm+50 som äger rum år 2022. Arbetet ska utformas efter dialog med Regeringskansliet (Miljödepartementet) och arbetet med att ta fram underlag ska ske i dialog med andra berörda myndigheter.

Pågående uppdrag

Sammanfattning av uppdraget

Beslut om uppdraget

Rapporteringstidpunkt

Uppdrag om att möjliggöra arbete hemifrån vid statliga myndigheter.

Regeringsbeslut den 9 december 2021, dnr Fi2021/03909.


Uppdrag att vara behörig myndighet enligt EU-förordningen om gemensam digital ingång (I2020/03233 och I2021/02831).

Regeringsbeslut den 28 oktober 2021, dnr I2021/02831.


Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021-2023 m.m.

Regeringsbeslut den 10 december 2020, dnr Fi2020/04960.

Redovisning senast den 1 april 2021, 1 april 2022, 1 april 2023 och den 15 februari 2024 till Statskontoret.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021-2023 m.m.

Regeringsbeslut den 10 december 2020, dnr A2020/02583.

Redovisning senast den 1 april 2021, 1 april 2022, 1 april 2023 och den 15 februari 2024 till Statskontoret.

Uppdrag att se över avgifterna för bekämpningsmedel och allmänkemikalier och lämna förslag på nya avgifter samt hur över- och underskotten som ackumulerats över tid kan reduceras till noll. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Statens jordbruksverk och Livsmedelsverket. Ekonomistyrningsverket och Statskontoret ska ges möjlighet att lämna synpunkter.

Uppdrag givet i Regleringsbrev till Kemikalieinspektionen 2020 och 2021.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 28 februari 2022.

Uppdrag för att främja en mer effektiva och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken.

Regeringsbeslut den 25 juni 2020, dnr M2020/01034.

Slutredovisas senast den 31 december 2023.

Uppdrag att bistå Miljömålsrådet.

Regeringsbeslut den 7 juni 2018, dnr M2018/01715/S.

Uppdraget pågår till den 6 maj 2022.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:6

Kemikalieinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Kemikalieinspektionen298 094
ap.1Kemikalieinspektionen (ram)298 094

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Kemikalieinspektionen

Anslaget får användas för Kemikalieinspektionens förvaltningsutgifter.

Högst 5 000 000 kronor får betalas ut till Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk för nationell prövning av växtskyddsmedel och biocidprodukter. Dessa medel betalas ut mot rekvisition.

Högst 8 000 000 kronor får användas för bidrag till Internationella kemikaliesekretariatet (the International Chemical Secretariat, ChemSec). Av dessa medel ska minst 3 000 000 kronor användas för arbete med substitution av farliga ämnen. Medlen betalas ut mot rekvisition.

Kemikalieinspektionen ska betala ut 5 000 000 kronor till Substitutionscentrum vid Research Institutes of Sweden (RISE). Som villkor för bidraget ska Substitutionscentrum ska lämna en redovisning till Kemikalieinspektionen om vilket resultat bidraget har gett och hur finansieringen av en fortsatt verksamhet kan lösas utan statlig finansiering i framtiden. 

Högst 5 000 000 kronor får användas för bidrag till SweNanoSafe - den nationella plattformen för nanosäkerhet vid Karolinska institutet för att upprätthålla en plattform för säker hantering av nanomaterial som kan bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet giftfri miljö och skydda människors hälsa. Plattformen ska bland annat sprida kunskap och ge särskilt stöd till myndigheter i frågor som rör en säker hantering och användning av nanomaterial. Som villkor för bidraget ska Karolinska institutet lämna en redovisning till Kemikalieinspektionen om vilket resultat och förväntade effekter bidraget har gett och hur finansieringen av en fortsatt verksamhet kan lösas i framtiden. Medlen betalas ut mot rekvisition.

Från anslaget får medel användas för att täcka upp eventuella underskott i prövningsverksamheten enligt förordning (EG) nr 1107/2009 och förordning (EG) nr 528/2012 inom det svenska rapportörsprogrammet (SERP) rörande riskbedömningar av befintliga och nya verksamma ämnen i bekämpningsmedel. Sådana medel ska hanteras och redovisas separat.


4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:6 Kemikalieinspektionen
ap.18 9423 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar29 000
Räntekontokredit7 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kemikalieinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2524 841
2022-02-2524 841
2022-03-2524 841
2022-04-2524 841
2022-05-2524 841
2022-06-2524 841
2022-07-2524 841
2022-08-2524 841
2022-09-2524 841
2022-10-2524 841
2022-11-2524 841
2022-12-2524 843
Summa298 094
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kemikalieinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Kemikalieinspektionen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Offentligrättslig verksamhet
SERP0017 600017 60017 600
varuprover0021021000
Summa0017 81021017 60017 600
Uppdragverksamhet
Tjänsteexport009 0009 00000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Offentligrättslig verksamhet
Allmänkemikalier943352 576-11 00049 00054 000-5 00036 576
Bekämpningsmedel9437-103 981-5 20069 40081 500-12 100-121 281
Dispensavgifter2811-2 54803503500-2 548
Utvidgat godkännande för mindre användningsområde9437-7 83406000600-7 234
Summa-61 787-16 200119 350135 850-16 500-94 487
Belopp angivna i tkr

Villkor

Utvidgat godkännande för mindre användningsområde

Avgift har inte krav på full kostnadstäckning enligt 2 kap. 13 § och 3 kap. 2 § första stycket förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten får disponera:

  • Avgifter för genteknisk verksamhet enligt 5 kap. 1 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
  • Avgifter för prövning m.m. som avser verksamma ämnen i bekämpningsmedel enligt 6–7 kap. förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter.
  • Avgifter för provtagning m.m. enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 kap. 49 § 2 och enligt 8 kap. 2 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.  

På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Maria Ulfvarson Dahlman
Kopia till

Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Utrikesdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, konsumentenheten
Finansdepartementet, avdelningen för offentlig förvaltning
Näringsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Arbetsmiljöverket
Boverket
Karolinska institutet
Konsumentverket
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens jordbruksverk
Statskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Internationella kemikaliesekretariatet
Research Institutes of Sweden, RISE