Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:44

2021-12-16
U2017/05196
U2020/05246
U2020/05689 m.fl.
Se bilaga 1
Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Vetenskapsrådet
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Vetenskapsrådet.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskningsstöd

Vetenskapsrådet ska redovisa

 • hur forskningsstödet har fördelats mellan olika universitet och högskolor samt olika stödformer,
 • antalet beviljade ansökningar i förhållande till totala antalet ansökningar,
 • storleken på beviljade bidrag i förhållande till storleken på sökta bidrag,
 • genomsnittlig bidragsstorlek för projektbidrag, och
 • forskares nationella och internationella mobilitet.

Ovanstående uppgifter ska redovisas totalt för Vetenskapsrådet och fördelat per ämnesområde. Återrapporteringen ska där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de fem senaste budgetåren. 

Kliniska studier

Vetenskapsrådet ska redogöra för arbetet med kliniska studier. Redogörelsen ska innefatta en beskrivning av hur myndigheten verkar för att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige och hur medel fördelas för ändamålet. Vidare ska myndigheten redogöra för hur stödet i form av driftsbidrag och utvecklingssatsningar bidrar till att utveckla samarbetet inom hälso- och sjukvårdens nationella samordning av kliniska studier samt hur myndigheten arbetar  för att kunna redovisa statistik, analys och uppföljning inom området.

Utvecklingsforskning

Inom utvecklingsforskning, som finansieras från utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, ska Vetenskapsrådet redovisa hur bidragen har fördelats mellan olika forskningsämnen samt regioner och länder.

Uppföljning av utbetalade bidrag

Vetenskapsrådet ska redovisa myndighetens uppföljning av de ekonomiska återrapporteringar som har inkommit från bidragsmottagarna. 

Internationellt forskningssamarbete

Vetenskapsrådet ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att främja svenskt forskningssamarbete med USA i linje med implementeringsavtalet mellan Utbildningsdepartementet och amerikanska Department of Health and Human Services inom cancerområdet (U2016/04011) och samarbeten med det amerikanska Department of Energy.

Samverkan

Vetenskapsrådet ska redovisa genomförda åtgärder för att bidra till ökad samverkan mellan forskare och omgivande samhälle (prop. 2020/21:60).

Jämställdhetsintegrering

Vetenskapsrådet ska redovisa resultatet av sitt arbete i enlighet med den inriktning för jämställdhetsintegrering 2022–2025 som redovisades den 1 september 2021 (U2021/03582).

Informationssäkerhet

Vetenskapsrådet ska övergripande redogöra för hur myndigheten arbetar för att stärka den egna informationssäkerheten och hur myndigheten planerar för att möta framtida behov. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av åtgärder för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet.

Övrigt

Vetenskapsrådet ska redovisa

 • hur rådet har arbetat med bevakning av försöksdjursvetenskap och utveckling av området, och
 • myndighetens finansiering av driften vid den nationella forskningsanläggningen MAX IV-laboratoriet vid Lunds universitet, varvid kostnader för lokaler, el, värme och vatten ska redovisas särskilt.

3

Uppdrag

Samordning av arbetet med värdskapet för European Spallation Source ERIC

Vetenskapsrådet ska bistå Regeringskansliet i frågor kopplade till Sveriges värdskap för European Spallation Source ERIC (ESS) genom att:

 • tillhandahålla stöd i internationella förhandlingar,
 • bedriva strategiskt påverkansarbete för att långsiktigt främja ESS utveckling, och
 • tillhandahålla kostnadsberäkningar, analyser och underlag kopplat till värdskapet och inför ESS Council-möten.

Underlag avseende Sveriges andel i European Spallation Source ERIC 

Vetenskapsrådet ska inkomma med en konsekvensanalys avseende finansiering av Sveriges andel i ESS t.o.m. 2030. Underlaget ska bl.a. omfatta: 

 • analys av konsekvenser av tidigareläggning eller senareläggning av att ESS konstruktionsfas avslutas, 
 • kostnadsberäkningar inklusive analys av orsaker till kostnadsökningar,
 • analys av möjliga kostnadsreducerande åtgärder, 
 • analys av behovet och konsekvenser av ytterligare upplåning,
 • riskhantering, och
 • översikt över framtida utbetalningar. 

Underlaget ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2022.

Plattform för internationalisering 

Vetenskapsrådet ska tillsammans med Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskolerådet, Verket för innovationssystem (Vinnova) och Svenska institutet samordna insatser för internationalisering genom att inrätta en plattform för internationalisering. Uppdraget ska genomföras i dialog med universitet och högskolor samt andra berörda myndigheter och aktörer. Uppdraget och dess redovisning ska samordnas av Universitets- och högskolerådet. Myndigheterna ska lämna en gemensam redovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2023.

Fusionsforskning inom Euratom

Vetenskapsrådet ska vara svensk part i den del av Euratoms forsknings- och utbildningsprogram (2021–2025) som avser fusionsforskning och det svenska deltagandet i ITER-projektet samt i det arbetet ansvara för fördelning av medel från ramprogrammet och ge stöd till det lärosäte som administrerar och koordinerar det svenska deltagandet. Vetenskapsrådet ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) uppdaterat om hur arbetet fortskrider.

Forskningssatsning om Förintelsen och antisemitism

Vetenskapsrådet ska genomföra en särskild forskningssatsning, med utgångspunkt i sitt tidigare redovisade uppdrag att kartlägga och ta fram rekommendationer gällande forskning om Förintelsen och antisemitism samt andra gruppers utsatthet i samband med Förintelsen inklusive romer och antiziganism (U2021/02276), i syfte att långsiktigt stärka det aktuella forskningsfältet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) årligen med början senast den 31 mars 2023 och med slutrapportering senast den 31 mars 2027.

Forskningsprogram om det civila samhället  

Vetenskapsrådet ska genomföra ett flervetenskapligt grundforsknings- program om det civila samhället i enlighet med vad som anges i propositionen En politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55, bet. 2009/10:KrU7, rskr. 2009/10:195). Under 2022 disponerar Vetenskapsrådet 10 000 000 kronor för programmet från det under utgiftsområde 17 uppförda anslaget 13:5 Insatser för den ideella sektorn, anslagspost 1 Forskningsprogram om det civila samhället. Av medlen får högst 400 000 kronor användas för administrativa kostnader. Vetenskapsrådet ska senast den 31 mars 2023 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet) redovisa vilka bidrag som under 2022 har beviljats för forskningsprojekt, forskningsmiljöer och anställningar som postdok, inklusive uppgift om forskningens inriktning.

Statistiska underlag 1

Vetenskapsrådet ska redovisa statistiska data för perioden 2000–2021 när det gäller följande indikatorer.

 • Antalet vetenskapliga artiklar i Sverige och vissa mindre och medelstora europeiska länder samt USA, Kina, Japan och Sydkorea.
 • Andelen publikationer bland de tio procent högst citerade för de högst citerade länderna inklusive Sverige.
 • Andelen publikationer bland de tio procent högst citerade för olika vetenskapsområden i Sverige.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdeparte- mentet) senast den 30 april 2022.

Statistiska underlag 2

Vetenskapsrådet ska ta fram underlag för beräkning av indikatorerna vetenskaplig produktion och citeringar inför budgetåret 2023. Uppdraget avser resursfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå till statliga universitet och högskolor, förutom de konstnärliga högskolorna och Försvarshögskolan. Chalmers Tekniska Högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping ska också ingå i underlaget. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 april 2022.

Statistiska underlag 3

Vetenskapsrådet ska ta fram statistiska data för svensk forsknings internationella attraktivitet och omfattningen av investeringarna inom forskning och utveckling. Dessutom ska statistiska data tas fram för forskningens kvalitetsförstärkning, inklusive utfall inom EU:s forskningsfinansiering, och jämställdhet inom universitet och högskola. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdeparte- mentet) senast den 30 april 2022. 

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Vetenskapsrådet ska redovisa hur rådet arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. 

Prognoser

Vetenskapsrådet ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

–  7 februari,

–  27 april,

–  29 juli, och 

–  28 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdraget

Beslut om uppdraget

Rapporteringstidpunkt

Uppdrag om ett nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel (tillsammans med Vinnova)

N2015/08694

Den 29 mars 2024

Uppdrag avseende forskning om rasism

U2016/00588

Den 1 mars 2022

Uppdrag att inrätta nationella forskningsprogram

U2017/02404

Årligen den 1 mars

Bistå regeringen i genomförandet av de fyra samverkansprogrammen

N2019/03094

Den 1 mars 2021 t.o.m. 2023

Utvärdering av klinisk forskning inom ramen för ALF-avtalet

U2019/04423

Den 31 mars 2023

Uppdrag avseende den europeiska spallationskällan och MAX IV

U2019/01625

Den 31 maj 2025

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

A2020/02583Till Statskontoret den 1 april 2021 t.o.m. 2023 och den 15 februari 2024

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Fi2020/04960Till Statskontoret den 1 april 2021 t.o.m. 2023 och den 15 februari 2024

Uppdrag om svensk samordning och svenskt deltagande i Europeiska kommissionens covid-19-plattform inom ramen för det europeiska öppna forskningsmolnet (EOSC)

U2020/02776Löpande hålla Regeringskansliet uppdaterat

Psykisk hälsa och suicidprevention

S2020/06171Den 31 mars 2022

Uppdrag om utveckling av digitala nationella prov

Regleringsbrev 2021

Senast vid tidpunkten för införandet av digitala nationella prov 2023

Uppdrag att finansiera uppföljningsstudier av covid-19-vacciner

Regleringsbrev 2021

Den 31 mars 2022

Uppdrag att finansiera forskning om långvariga symptom till följd av genomgången covid-19-sjukdom

Regleringsbrev 2021

Den 31 mars 2022

Uppdrag att inrätta nya nationella forskningsprogram inom områdena virus och pandemier, brottslighet samt segregation

Regleringsbrev 2021

Den 31 mars 2022

Uppdrag att fördela medel till det nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens samt att utvärdera plattformen för antibiotikautveckling inom programmet

Regleringsbrev 2021

Den 31 mars 2022
Uppdrag om rådgivande funktion för bättre nyttjande av hälsodata

Regleringsbrev 2021

Den 31 mars 2022

Uppdrag att ansvara för Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation (Horisont Europa) och för Euratoms forsknings- och utbildningsprogram

U2021/01620

-

Uppdrag om nationella kontaktpunkter för Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation och Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram

U2021/01835

-
Uppdrag att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande

N2021/01915

Den 31 januari 2023

Uppdrag avseende samordning av arbete för öppen tillgång till forskningsdata Återrapporteringstidpunkt ändras fr.o.m. 2022

U2021/02276

Årligen den 10 mars

Uppdrag att delta i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan

U2021/03917

Årligen den 28 februari t.o.m. 2025

Uppdrag att se över rutiner och villkor avseende EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF)

Regleringsbrev 2021

-

Uppdrag att möjliggöra att fler arbetar hemifrån

Fi2021/03909

-

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet7 028 846
ap.1Kliniska studier (ram)50 000
ap.2Forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur RRF (ram)475 000
ap.5Forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur (ram)6 388 846
ap.6Klinisk behandlingsforskning (ram)115 000

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Kliniska studier

Medlen under anslagsposten ska användas för att fortsätta att utveckla verksamheten för en nationell samordning av kliniska studier vid myndigheten. För de administrativa kostnaderna får högst 12 000 000 kronor användas. Resterande medel ska användas till särskilda nationella utvecklingssatsningar samt fördelas till hälso- och sjukvårdsregionerna för deras arbete med stöd för kliniska studier.

ap.2 Forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur RRF

Medlen från anslagsposten ska användas i enlighet med Europaparla- mentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens (RFF).

Anslagsposten ska finansiera nedanstående satsningar i enlighet med vad som presenteras i forsknings- och innovationspropositionen 2020 (prop.2020/21:60) och budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1) och får användas till forskning som har koppling till digitalisering samt datadriven forskning, varav
– 10 000 000 kronor för digitaliseringens samhälleliga konsekvenser, 
– 15 000 000 kronor för forskning om informations- och cybersäkerhet, och
– 450 000 000 kronor för forskningsinfrastruktur.

Rapportering avseende medlens användning framgår av uppdraget att delta i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan av den 30 september 2021 (U2021/03917).

ap.5 Forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur

1. Från anslagsposten bör minst
– 343 529 000 kronor finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap,
– 884 617 000 kronor finansiera forskning inom medicin och hälsa,
– 1 066 155 000 kronor finansiera forskning inom naturvetenskap och
teknikvetenskap, och
– 159 743 000 kronor finansiera forskning inom utbildningsvetenskap.

Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslaget ska, förutom olika former av stöd för forskning och internationellt forskningssamarbete, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser samt vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. Bidrag för forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i dess helhet.

4. Anslagsposten får användas för stipendier till forskarstuderande vid Europeiska universitetsinstitutet (EUI) som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering. 

5. Anslagsposten ska finansiera utgifter för följande gästprofessurer:
– en anställning benämnd Olof Palmes gästprofessur som ska inriktas mot områden av betydelse för fredssträvanden i vid bemärkelse,
– en anställning benämnd Kerstin Hesselgrens gästprofessur som ska innehas av en framstående kvinnlig forskare, och
– en anställning benämnd Tage Erlanders gästprofessur som får utses inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

6. Medel som har beviljats av Vetenskapsrådet för anskaffning och förnyelse av dyrbar vetenskaplig utrustning får utbetalas med hälften före utgången av varje halvår. Vidare ska Vetenskapsrådet betala ut bidrag i en takt motsvarande avskrivningstiden och betala räntekostnaden för lånefinansierad utrustning.

7. Anslagsposten ska finansiera Sveriges deltagande i Nordiska samarbetsnämnden (NOS).

8. Anslagsposten ska finansiera del av driften vid de nationella forskningsanläggningarna MAX IV-laboratoriet vid Lunds universitet och Onsala rymdobservatorium vid Chalmers Tekniska Högskola AB.

9. Av de medel som har tillförts Vetenskapsrådet för finansiering av ESS i enlighet med vad som presenterades i forsknings- och innovationspropositionerna 2008, 2012 och 2020 (prop. 2008/09:50, prop. 2012/13:30 och 2020/21:60) och budgetpropositionerna för 2015, 2017 och 2022 (prop. 2014/15:1, prop. 2016/17:1 och prop. 2021/22:1), ska 849 000 000 kronor användas 2022 för bidrag till ESS. Utbetalning av det totala beloppet ska ske senast den 31 januari 2022. Av de medel som har tillförts Vetenskapsrådet för finansiering av ESS ska högst 4 000 000 kronor användas för finansiering av Vetenskapsrådets stödfunktion för Sveriges värdskap för ESS. Stödfunktionen ska bl.a. förbereda för att Sverige ska ha möjlighet att bidra med naturabidrag (in-kind) till ESS. 

10. Anslagsposten ska finansiera utgifter för Sveriges deltagande i och bidrag för
– den europeiska röntgenfrielektronlasern (XFEL),
– den europeiska tungjonsacceleratorn (FAIR), och
– den europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande den södra stjärnhimlen (ESO).

11. Anslagsposten ska finansiera forskning som drivs i samarbete med Italien respektive Ryssland, med Tyskland om materialforskning och strukturbiologi, med Frankrike inom klimat-, kärn- och neutronområdet och utveckling av synkrotronljusanläggningar samt med Schweiz om frielektronlaser och neutronforskning.

12. Från anslagsposten ska högst 35 000 000 kronor användas för att finansiera utgifter avseende strategiska dataresurser för registerbaserad forskning.

13. Från anslagsposten ska minst 12 000 000 kronor användas för uppdraget om forskning om Förintelsen och antisemitism. 

14. Från anslagsposten ska 15 000 000 kronor användas för forskning om och utveckling av alternativa metoder till djurförsök. Utlysningen av medlen ska ske efter samråd med Jordbruksverket. Högst 2 000 000 kronor får användas för att bidra till svenska laboratoriers deltagande i valideringsprojekt av alternativa metoder till djurförsök som organiseras av EU:s referenslaboratorium och som omfattas av uppdragsbeskrivningen för valideringslaboratorier (EU-NETVAL).

15. Medel från anslagsposten ska användas för följande satsningar i enlighet med med vad som presenterades i forsknings- och innovationspropositionen 2016 (prop. 2016/17:50) och budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20:1), varav minst 
– 50 000 000 kronor för biobanker och register,
– 30 000 000 kronor för ett nationellt forskningsprogram inom migration/integration,
– 20 000 000 kronor för jämlika villkor,
– 40 000 000 kronor för datadriven forskning,
– 40 000 000 kronor för ökat nyttjande av forskningsinfrastrukturer, och
– 90 000 000 kronor för forskarskolor riktade mot lärare på lärarutbildningarna. 

16. Medel från anslagsposten ska användas för följande satsningar i enlighet med med vad som presenterades i forsknings- och innovationspropositionen 2020 och budgetpropositionen för 2021, varav minst 
– 35 000 000 kronor för uppbyggnad och utveckling av forskningskompetens inom primärvården,
– 30 000 000 kronor för forskning som bidrar till utveckling av precisionsmedicin,
– 10 000 000 kronor för hälsodata,
– 30 000 000 kronor för psykiatriforskning,
– 40 000 000 kronor för forskarskolor riktade mot lärare på lärarutbildningarna,
– 55 000 000 kronor för forskarskolor riktade mot lärare på hälso- och sjukvårdsutbildningarna,
– 30 000 000 kronor för forskarskolor inom humaniora och samhällsvetenskap,
– 20 000 000 kronor för ett bildningslyft inom humaniora,
– 40 000 000 kronor för excellenscentrum, 
– 30 000 000 kronor för forskning om säkra samhällen,
– 55 000 000 kronor för finansiering av MAX IV, och
– 10 000 000 kronor för konstnärlig forskning. 

ap.6 Klinisk behandlingsforskning

1. Medlen får användas av kommittén för klinisk behandlings- forskning för att finansiera forskning inom klinisk behandlings- forskning.

2. Anslagsposten får användas för olika former av stöd för forskning och internationellt forskningssamarbete samt för finansiering av utvärderingar, beredningsarbeten, en rådgivande grupp, konferenser och vissa resor och seminarier som är kopplade till kommittén för klinisk behandlingsforskning. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

3. Bidrag för forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i dess helhet.

4. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

3:2

Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet420 061
ap.1VR avg. t. int. org. - del till VR (ram)420 061

Villkor för anslag 3:2

ap.1 VR avg. t. int. org. - del till VR

Anslaget får användas för avgifter till internationella forskningsorganisationer, t.ex.

– den europeiska kärnforskningsorganisationen (CERN),
– den europeiska konferensen för molekylärbiologi (EMBC),
– det europeiska laboratoriet för molekylärbiologi (EMBL),
– den europeiska synkrotronljuskällan (ESRF),
– den internationella organisationen för cancerforskning under WHO (IARC), och
– Europeiska universitetsinstitutet (EUI) i Florens.

3:3

Vetenskapsrådet: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet197 453
ap.1Vetenskapsrådet: Förvaltning (ram)197 453

Villkor för anslag 3:3

ap.1 Vetenskapsrådet: Förvaltning

Anslagsposten får användas för Vetenskapsrådets förvaltningsutgifter.

3:9

Sunet (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet49 183
ap.1Sunet (ram)49 183

Villkor för anslag 3:9

ap.1 Sunet

Anslaget får användas för  utgifter för Swedish University Computer Network (Sunet), ett datanätverk för överföring av digital information mellan universitet och högskolor och vissa andra organisationer. Anslaget får även användas för utgifter för grundanslutning till Sunet för de konstnärliga högskolorna, statliga kulturarvsinstitutioner och Kungl. biblioteket samt för de specifika kostnader Sunet har för anslutning till internationella forskningsnät.

Anslaget får användas för finansiering av utveckling av gemensamma lösningar inom digital kommunikation och it-tjänster.

3:10

Överklagandenämnden för etikprövning (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet5 409
ap.2Överkl.nämnd etikprö - del till Vetenskapsrådet (ram)5 409

Villkor för anslag 3:10

ap.2 Överkl.nämnd etikprö - del till Vetenskapsrådet

Anslagsposten får användas för förvaltningsutgifter för Överklagandenämnden för etikprövning.

3:14

Gentekniknämnden (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet4 810
ap.2Gentekniknämnden - till Vetenskapsrådet (ram)4 810

Villkor för anslag 3:14

ap.2 Gentekniknämnden - till Vetenskapsrådet

Anslagsposten får användas för utgifter för Gentekniknämndens verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
ap.12 500Inget0
ap.223 750Inget0
ap.5319 442Inget0
ap.65 750Inget0
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer
ap.121 003Inget0
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning
ap.15 9233 %0
3:9 Sunet
ap.12 459Inget0
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning
ap.21621620
3:14 Gentekniknämnden
ap.21443 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning
3:10 ap.13:10 ap.2162
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2021 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2022 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning
ap.1ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
ap.160 00030 00030 00002032
ap.21 954 192508 000508 000938 1922032
ap.522 250 8086 247 0004 382 00011 621 8082032
ap.6235 000115 00080 00040 0002032
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer
ap.12 150 000376 480376 4801 397 0402032
Belopp angivna i tkr

Villkor

Vetenskapsrådet får inom ramen för den totala bemyndiganderamen som gäller anslaget 3:1 omfördela bemyndiganderamar mellan anslagsposterna. Infriade medel i ovanstående tabell är endast indikativa.

Bemyndigande om medlemskap i ERIC-konsortier

Vetenskapsrådet får under 2022 besluta om medlemskap i nedan angivna konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur, s.k. Eric-konsortier, enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur, i enlighet med bemyndigande i budgetpropositionen för 2021.

 • Aerosols, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure (ACTRIS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor,
 • European Marine Biological Resource Center (EMBRC-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor,
 • European Plate Observing System (EPOS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor,
 • European Solar Telescope (EST-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 6 000 000 kronor, och
 • Infrastructure (EU-OPENSCREEN-ERIC) med en medlemsavgift på högst 2 000 000 kronor.

Vetenskapsrådet får besluta om finansiering av de årliga medlemsavgifterna till nedan angivna Eric-konsortier enligt följande.

 • Council of European Social Science Data Archives (CESSDA-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor,
 • Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor,
 • Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor,
 • Biobanking and Biomolecular Resources Infrastructure (BBMRI-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor,
 • European Social Survey (ESS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor,
 • Joint Institute for VLBI in Europe (JIVE-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 800 000 kronor,
 • European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine (EATRIS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 800 000 kronor,
 • European Research Infrastructure for Biomedical Imaging (Euro-Bioimaging-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor, och
 • Integrated Carbon Observation System (ICOS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 10 000 000 kronor, varav 6 000 000 kronor för finansiering av dataportalen under förutsättning att den placeras i Sverige.

Bemyndigande om det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (Euro-HPC)

Vetenskapsrådet får under 2022 besluta om medlemsavgift till det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (Euro-HPC) på högst 25 000 000 kronor.

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar300 000
Räntekontokredit30 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Vetenskapsrådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2521 405
2022-02-2521 405
2022-03-2521 405
2022-04-2521 405
2022-05-2521 405
2022-06-2521 405
2022-07-2521 405
2022-08-2521 405
2022-09-2521 405
2022-10-2521 405
2022-11-2521 405
2022-12-2521 400
Summa256 855
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Vetenskapsrådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:3 ap.1Vetenskapsrådet: Förvaltning
3:9 ap.1Sunet
3:10 ap.2Överkl.nämnd etikprö - del till Vetenskapsrådet
3:14 ap.2Gentekniknämnden - till Vetenskapsrådet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
SUNET8 2727 000224 500223 0001 50016 772
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Maria Olofsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, FS och SAM
Finansdepartementet, BA
Miljödepartementet, KE SM
Näringsdepartementet, BI, EIN och SMF
Kulturdepartementet, CSM, KL, KO
Arbetsmarknadsdepartementet, ARM, IAS och JÄM
Infrastrukturdepartementet, E och ESD
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Jordbruksverket
Kungl. biblioteket
Riksgäldskontoret
Statens skolverk
Statskontoret
Universitets- och högskolerådet
Universitetskanslersämbetet
Verket för innovationssystem
Kungl. Vetenskapsakademien

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:44, 2021-12-16

Diarienummerförteckning

U2017/05196
U2020/05246
U2020/05689
U2021/03582
U2021/04851 (delvis)
U2021/04923