Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:43

2021-12-16
U2021/04851 (delvis)
U2021/04922
Kungl. biblioteket
Box 5039
102 41 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Kungl. biblioteket
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Kungl. biblioteket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Tekniskt stöd till öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter

Kungl. biblioteket ska redovisa utvecklingen och användningen av den nationella digitala plattformen för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter. 

Informationssäkerhet

Kungl. biblioteket ska övergripande redogöra för hur myndigheten arbetar för att stärka den egna informationssäkerheten och hur myndigheten planerar för att möta framtida behov. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av åtgärder för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet.

3

Uppdrag

Utgifter för vetenskaplig publicering

Kungl. biblioteket ska redovisa de totala utgifterna för vetenskaplig publicering för universitet och högskolor, som har statlig huvudman eller tillstånd att utfärda examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. Kungl. biblioteket ska vid redovisningen särskilt beakta prenumerationskostnader, publiceringsavgifter och administrativa utgifter. Redovisningen ska lämnas i en särskild rapport senast den 31 maj 2022 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Kungl. biblioteket ska redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

Prognoser

Kungl. biblioteket ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

–  7 februari,

–  27 april,

–  29 juli, och 

–  28 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdraget

Beslut om uppdraget

Rapporteringstidpunkt

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

A2020/02583

Till Statskontoret den 1 april 2021 t.o.m. 2023 och den 15 februari 2024

Uppdrag om nationella minoriteters bibliotek

Ku2020/02691

Till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) årligen senast den 1 mars t.o.m. 2024 då uppdraget ska slutredovisas

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Fi2020/04960

Till Statskontoret den 1 april 2021 t.o.m. 2023 och den 15 februari 2024

Uppdrag att delta i samverkansråd vid Statens kulturråd

Regleringsbrev 2021

-

Uppdrag om samordning av arbete för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Återrapporteringstidpunkt ändras fr.o.m. 2022

Regleringsbrev 2021

Till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) årligen den 10 mars

Uppdrag om öppna lärresurser samt allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen

U2021/04163

Till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) den 20 oktober 2022 och slutredovisning den 27 januari 2023

Uppdrag att möjliggöra att fler arbetar hemifrån

Fi2021/03909

-

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:7

Kungl. biblioteket (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. biblioteket422 655
ap.1Kungl. biblioteket (ram)422 655

Villkor för anslag 3:7

ap.1 Kungl. biblioteket

Anslagsposten får användas för Kungl. bibliotekets förvaltningsutgifter.

Av anslaget ska 10 130 000 kronor fördelas för kompensationsmedel med anledning av fjärrlån.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
3:7 Kungl. biblioteket
ap.112 6793 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar100 000
Räntekontokredit43 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kungl. bibliotekets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2535 221
2022-02-2535 221
2022-03-2535 221
2022-04-2535 221
2022-05-2535 221
2022-06-2535 221
2022-07-2535 221
2022-08-2535 221
2022-09-2535 221
2022-10-2535 221
2022-11-2535 221
2022-12-2535 224
Summa422 655
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kungl. bibliotekets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:7 ap.1Kungl. biblioteket
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Maria Olofsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, SSK
Socialdepartementet, SAM
Finansdepartementet, BA
Miljödepartementet, KE
Näringsdepartementet, EIN och SMF
Kulturdepartementet, KL och KO
Infrastrukturdepartementet, E
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet och kulturutskottet
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Vetenskapsrådet