Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2021-10-28
U2021/04302
Statens skolverk
Box 4002
171 04 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens skolverk
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141, prop. 2020/21:99 utg.omr. 16, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Statens skolverk beslutar regeringen att regleringsbrevet ska ha följande lydelse i nedan angivna delar.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Statens skolverk.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår bl.a. av förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk.

3

Uppdrag

Nya uppdrag 2021

1. Nationell samordning av undervisningen i minoritetsspråk

Statens skolverk ska lämna förslag på hur en nationell samordning av undervisningen i nationella minoritetsspråk inom skolväsendet kan organiseras så att undervisningen i språken stärks. Skolverket ska, utifrån de fem nationella minoritetsspråkens och de olika skolformernas förutsättningar, föreslå hur ökad tillgänglighet till och bättre kvalitet i undervisningen i nationella minoritetsspråk kan uppnås och organiseras på skolområdet. Stöd för undervisningen i nationella minoritetsspråk, t.ex. tillgång till läromedel, ska ingå i Skolverkets analys. Skolverket ska vid genomförandet av uppdraget inhämta synpunkter från Universitets- och högskolerådet, lärosäten med uppdrag att anordna utbildning och lärarutbildning i de nationella minoritetsspråken, Sameskolstyrelsen, Folkbildningsrådet samt från Institutet för språk och folkminnen. Skolverket ska även inhämta synpunkter från berörda parter och från företrädare för de nationella minoriteterna. Skolverket ska vid genomförandet av arbetet även beakta för uppdraget relevanta slutsatser och analyser i  betänkandet Nationella minoritetsspråk i skolan (SOU 2017:91). Skolverket ska vid behov lämna nödvändiga författningsförslag och redogöra för konsekvenser av förslagen, bl.a. ekonomiska konsekvenser. Myndigheten ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat om uppdraget. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 15  maj 2021.

2. Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Myndigheten ska senast den 1 september 2021 redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025. 

3. Förbättrat informationsutbyte för ökade övergångar till utbildning

Statens skolverk ska tillsammans med Arbetsförmedlingen analysera hur ett förbättrat informationsutbyte kan åstadkommas mellan kommuner och Arbetsförmedlingen i syfte att effektivisera samverkan och underlätta övergångar från arbetslöshet till studier i kommunal vuxenutbildning. Uppdraget ska utgå från Skolverkets och Arbetsförmedlingens gemensamma redovisning av ett uppdrag om insatser för bättre samverkan (U2019/01292). Myndigheterna ska analysera hur ett förbättrat informationsutbyte kan åstadkommas på ett kostnadseffektivt sätt, vilken typ av informationsutbyte som är nödvändig, vilka uppgifter som behöver utbytas, hur sådana uppgifter ska användas samt vilka eventuella författningsändringar som kan krävas. Redovisningen ska innehålla en redogörelse för de ekonomiska konsekvenserna av ett förbättrat informationsutbyte. Myndigheterna ska även stödja framtagandet av exempel på lokala samverkansstrukturer på operativ nivå om övergångar till utbildning. Arbetsförmedlingen och Skolverket ska inhämta synpunkter på alla delar av uppdraget från Sveriges Kommuner och Regioner. En gemensam redovisning ska lämnas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 15 november 2021.

4. Nationellt frånvaroregister

Statens skolverk ska utreda möjligheten att införa ett nationellt frånvaroregister och ta fram en genomförandeplan. Skolverket ska även redovisa vilka konsekvenser ett införande skulle kunna få och ska utreda möjligheten att kartlägga olika orsaker till frånvaro, till exempel hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 17 december 2021.

5. Stärkt systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Skolverket ska stärka det systematiska arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inom skolväsendet, inklusive förskolan, genom kunskapshöjande insatser och stöd för olika personalgrupper inom skolan och förskolan. Arbetet ska ta sin utgångspunkt i Skolverkets förslag till ändringar i läroplaner avseende kunskapsområdet sex och samlevnad (U2019/02204) och särskilt beakta elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande uppdrag samt omfatta ökad upptäckt av utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Skolverket ska vid genomförande av uppdraget inhämta kunskaper och erfarenheter från Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland, Socialstyrelsen och andra relevanta aktörer. Skolverket får under 2021 använda 11 miljoner kronor för uppdragets genomförande. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Senast samma datum ska Skolverket lämna en ekonomisk redovisning till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till detta regleringsbrev. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 4 februari 2022.

6. Digitalisering

Statens skolverk ska arbeta med att främja digitaliseringen inom skolväsendet och med att underlätta för skolor och huvudmän att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i undervisning och administration. I detta ingår att genomföra insatser för att höja lärarnas kompetens inom distans- och fjärrundervisning. Arbetet ska utgå från den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet (U2017/04119). I arbetet ska även ingå att följa upp målen i strategin och vilket genomslag digitaliseringsstrategin får i verksamheterna. Skolverket ska föra en dialog med Sveriges Kommuner och Regioner om arbetet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) årligen senast den sista februari.

7. Strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

Statens skolverk ska i egenskap av strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter fortsatt integrera ett hbtq-perspektiv i ordinarie verksamhet. Insatser ska vid behov koordineras och genomföras tillsammans övriga hbtq-strategiska myndigheter. Skolverket ska även samverka med organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter. Under 2021 är Jämställdhetsmyndigheten sammankallande myndighet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 mars 2022.

8. Insatser för att förbereda professionsprogrammen

Statens skolverk ska genomföra insatser för fortsatta förberedelser av de framtida professionsprogrammen. Insatserna ska bland annat innefatta en mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod, en rekryteringsutbildning för blivande rektorer och kompetensutveckling för rektorer i praktisk organisation och arbetsmiljö. Insatserna ska vara i linje med de förslag som Utredningen om en bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner lämnade i betänkandet Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2022.

9. Stöd för tillämpningen av bestämmelserna om tilläggsbelopp

Statens skolverk ska ta fram stödmaterial för tillämpningen av bestämmelserna om tilläggsbelopp i skollagen (2010:800) för att åstadkomma en mer likvärdig tillämpning hos barnens och elevernas hemkommuner och hos enskilda huvudmän i förskolan, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, fritidshemmet, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, i syfte att barn och elever ska få det stöd de har rätt till. Skolverket ska inhämta kunskaper och erfarenheter från Specialpedagogiska skolmyndigheten som också kan bidra till att stödmaterialet når relevanta aktörer och kan implementeras på rätt sätt. I uppdraget ingår att tillgängliggöra den rättspraxis som finns avseende tilläggsbelopp och förtydliga vilka krav som bör ställas både på ansökan och utredning om rätten till tilläggsbelopp. För att stärka likvärdigheten och skapa ökad trygghet för elever med behov av extraordinära stödinsatser ska Skolverket återkomma med en analys över utvecklingen kring hantering, beviljanden och bedömningar av tilläggsbelopp till fristående resursskolor. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 31 augusti 2021.

10. Regionala planeringsunderlag om behov av gymnasial utbildning

Med utgångspunkt i Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskolans förslag i betänkandet Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning (SOU 2020:33) ska Skolverket föreslå och redovisa hur regionala planeringsunderlag kan utformas för att kunna stödja huvudmän inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och komvux i deras planering och dimensionering av gymnasial utbildning. Vid genomförande av uppdraget ska Skolverket inhämta kunskaper och erfarenheter från relevanta aktörer på nationell och regional nivå. Av redovisningen ska bl.a. framgå lämplig periodicitet och geografisk avgränsning av planeringsunderlagen samt exempel på utformning av ett sådant underlag. Myndigheten ska också redovisa behov av underlag och prognoser från berörda myndigheter och organisationer. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2022.

11. Fortbildning av förskollärare

Statens skolverk ska, inför ett införande av en tioårig grundskola, erbjuda förskollärare verksamma i förskoleklassen fortbildningsinsatser läsåret 2021/22. Frågan om en tioårig grundskola utreds av Utredningen om en tioårig grundskola (U 2020:02) som ska redovisa sitt uppdrag senast den 26 april 2021. Utredningen ska bl.a. föreslå vilka behörighetskrav som ska gälla för lärare som ska bedriva undervisning i den nya första årskursen och vilken fortbildning och kompetensutveckling som bör genomföras för förskollärare och lärare. Skolverket ska utifrån det förslag som myndigheten redovisade till regeringen den 1 december 2020 (U2020/06112) erbjuda fortbildningsinsatser redan läsåret 2021/22. Skolverket ska redovisa uppdraget till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 september 2022.

12. Stödjande insatser avseende en garanti för tidiga stödinsatser

Statens skolverk ska tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten fortsatt erbjuda stödjande insatser avseende garantin för tidiga stödinsatser (jfr U2018/02959). Skolverket ska vara samordnande myndighet för uppdraget och löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 16 december 2022.

13. Insatser för att stärka barns och elevers läsande

För att väcka nyfikenhet för de möjligheter som skönlitteratur och sakprosa kan ge samt för att stimulera läsintresse hos barn och elever oavsett kön i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola ska Statens skolverk genomföra kontinuerliga och långsiktiga insatser för att främja ett ökat läsande generellt, inklusive att stärka läslovet (jfr U2018/02093). I uppdraget ska folkbibliotekens och skolbibliotekens verksamhet särskilt beaktas. Skolverket ansvarar för att insatserna förankras hos berörda målgrupper. Vid genomförandet ska Skolverket inhämta kunskaper och erfarenheter från Statens kulturråd och andra relevanta aktörer. Skolverket ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om arbetet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 16 december 2022.

14. Stödjande insatser samt uppföljning och utvärdering med anledning av covid-19-pandemin

Statens skolverk ska följa upp konsekvenserna av covid-19-pandemin för utbildningen inom skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet och utvärdera de åtgärder som vidtagits på området med anledning av pandemin. I uppdraget ingår även att göra en analys samt identifiera behov av, och föreslå, fortsatta åtgärder. Skolverket ska även genomföra insatser för att stödja huvudmän, utbildningsanordnare, rektorer, lärare, förskollärare samt övrig personal i skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet med anledning av pandemin (jfr U2020/02765). Uppdraget ska genomföras i samråd med Statens skolinspektion, Specialpedagogiska skolmyndigheten och andra relevanta aktörer. Skolverket ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om uppdraget. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 21 maj 2021, senast den 17 december 2021, senast den 3 juni 2022 och senast den 16 december 2022.

15. Språkträning för anställda inom äldreomsorgen

Statens skolverk ska under 2021 och 2022 genom konkurrensutsatta urvalsprocesser tillhandahålla insatser som syftar till att förbättra kunskapen i det svenska språket bland anställda inom äldreomsorgen. Insatserna ska bidra till att förbättra kommunikationen och kvaliteten inom äldreomsorgen. De ska vara inriktade mot att möta såväl vårdtagarnas, arbetstagarnas som arbetsgivarnas behov när det gäller kommunikationen på de aktuella arbetsplatserna. Skolverket ska prioritera insatser som kan sättas in snabbt och ska sträva efter att sprida insatserna över hela landet. Skolverket ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om arbetet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2023.

16. Utvärdering av statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

Statens skolverk ska följa upp nyttjandet av statsbidrag som ges i enlighet med förordningen (2019:1288) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare. I uppföljningen ska ingå exempelvis vilka olika lärarkategorier huvudmännen utser till förstelärare respektive lektorer. Skolverket ska särskilt följa upp hur den socioekonomiskt viktade delen av bidraget har nyttjats och bedöma om den bidragit till att öka jämlikheten och kunskapsresultaten. Skolverket ska analysera skillnader när det gäller nyttjandet av statsbidraget mellan huvudmän och om det finns behov av att utarbeta strategier som bidrar till att nyttjandet förbättras. Skolverket ska undersöka vilka olika arbetsuppgifter som kan följa av karriärstegen och beskriva eventuella skillnader i förstelärares och lektorers arbetsuppgifter beroende på skolform och om skolorna ingår i den socioekonomiskt viktade delen eller inte. Skolverket ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om arbetet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 31 december 2023.

17. Stöd för huvudmän att skapa möjligheter till grundläggande behörighet för elever på yrkesprogram

Statens skolverk ska ta fram stöd för och sprida lärande exempel på hur huvudmän kan skapa möjligheter för elever på yrkesprogram att läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet till högre utbildning. Skolverket ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om uppdraget. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 12 januari 2024.

18. Fortbildning i språk-, läs- och skrivutveckling – Läslyftet

För att utveckla och stärka kvaliteten i undervisningen avseende språk-, läs- och skrivutveckling ska Statens skolverk fortsatt genomföra fortbildning för förskollärare, lärare och skolbibliotekarier, det s.k. Läslyftet (jfr U2013/07215, U2016/05733). Uppdraget ska genomföras så att fortbildningen kan pågå till och med vårterminen 2021 för deltagare i förskolan och till och med 2023 för deltagare i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Fortbildningen för deltagare i förskoleklassen och lågstadiet ska vara tydligt kopplad till elevers tidiga läs- och skrivutveckling. Skolverket ska samverka med Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering för att satsningen ska bli utvärderingsbar vad avser effekterna för elevernas läsförståelse och skrivförmåga. Den del av uppdraget som rör förskolan ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 30 december 2021. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 19 januari 2024.

19. Underlag inför en ny strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Statens skolverk får använda 1 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut den 30 juli 2020 för att inkomma med underlag inför en ny strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention (S2020/06171). Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagspost 3 Till Kammarkollegiets disposition. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

20. Prognoser

Statens skolverk ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 5 februari,

– 29 april,

– 30 juli, och

– 25 oktober.

21. Hantering av konsekvenserna av covid-19-pandemin i skolväsendet

Skolverket ska genomföra insatser för att på kort och lång sikt hantera konsekvenser för utbildningen i skolväsendet på grund av covid-19-pandemin, bl.a. barns och elevers försämrade möjligheter till kunskapsutveckling. Skolverket ska ta fram stöd som underlättar för huvudmän och utbildningsanordnare att identifiera vilka kunskaper som elever inte har fått möjlighet att tillägna sig under pandemin. I uppdraget ingår även att sprida det stöd som finns och inhämta och sprida goda exempel för att hantera de konsekvenser som har uppstått i utbildningen. Goda exempel kan bl.a. handla om hur barn och elever ska kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, motivationshöjande åtgärder för elever, olika organisatoriska lösningar, lärarförsörjningsfrågor, elevhälsa och åtgärder för att förebygga psykisk ohälsa. Skolverket ska även göra en nationell kartläggning av elevers kunskapsutveckling för att kunna bedöma kunskapstappet.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Specialpedagogiska skolmyndigheten och Statens skolinspektion. Skolverket ska vid genomförandet föra en dialog med andra relevanta myndigheter och aktörer, bl.a. elevorganisationer, huvudmannaorganisationer och berörda fackliga organisationer.

Skolverket ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om arbetet och uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 17 december 2021, senast den 3 juni 2022 och senast den 16 december 2022.

22. Information om och stöd i genomförandet av kombinationsutbildningar inom komvux

Statens skolverk ska informera och ge stöd till kommunerna för fler kombinationsutbildningar mellan kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) eller svenska som andraspråk inom komvux och regionalt yrkesvux. Myndigheten ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat om uppdraget. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 30 april 2024.

23. Föreskrifter om begränsningar av elevgruppers storlek vid fjärrundervisning

Statens skolverk ska meddela föreskrifter om begränsningar av elevgruppernas storlek vid fjärrundervisning i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Föreskrifterna ska meddelas senast den 1 augusti 2022.

Uppdrag som har getts i tidigare regleringsbrev

 1. Utvärdering av försöksverksamhet med branschskolor (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2019. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2021)
 2. Etablering för elever med funktionsnedsättning (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2019. Uppdraget ska redovisas senast den 28 maj 2021)
 3. Bedömning av nyanlända elevers tidigare utbildning och kunskaper (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2019. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021)
 4. Stöd för utveckling av introduktionsprogram (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2019. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021)
 5. Informationsinsats om anställning i skolan genom befintliga arbetsmarknadsåtgärder (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2019. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021)
 6. Fler behöriga lärare i samiska (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2019)
 7. Försöksverksamhet med yrkesprov (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2019. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2022)
 8. Utbildning för handledare och stärka kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2019. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2021)
 9. Kulturskolecentrum (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2019)
 10. Digitala verktyg för studie- och yrkesvägledning (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2020. Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2024)
 11. Språkval (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2020. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021)
 12. Nationella prov inom kommunal vuxenutbildning (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2020. Redovisningsdatum ändras till senast den 15 oktober 2021)
 13. Utbildning för lärare i syfte att ge utökad behörighet – Lärarlyftet (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2020. Uppdraget ska redovisas årligen senast den 28 februari)
 14. Fortbildning av personal inom förskoleklass och fritidshem till följd av läroplansförändringar (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2020. Uppdraget ska redovisas senast den 20 februari 2021)
 15. Förslag på brobyggarutbildning (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2020. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2021)
 16. Regionalt tillväxtarbete (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2020. Uppdraget ska redovisas senast den 20 februari 2021)
 17. Betyg från årskurs fyra (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2020)
 18. Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2020)
 19. Översyn av timplanen i grundskolan (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2020. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021)
 20. Utvecklingen av gymnasial lärlingsutbildning (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2020. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2021)
 21. Tekniksprånget (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2020. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2022)
 22. Etablering på arbetsmarknaden efter kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2020. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2021)
 23. Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2020. Uppdraget ska redovisas senast den 2 november 2021)
 24. Förberedelser för införande av ämnesbetyg (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2020. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2022)

Uppdrag som har getts tidigare i särskilda regeringsbeslut

Se bilaga 2.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:1

Statens skolverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk1 156 702
ap.1Statens skolverk (ram)1 156 702

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Statens skolverk

Anslagsposten får användas för Statens skolverks förvaltningsutgifter. 

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk4 910 693
ap.3Till Statens skolverks disposition (ram)4 856 193
ap.4Bidrag till vissa organisationer (ram)54 500

Villkor för anslag 1:5

ap.3 Till Statens skolverks disposition

Anslagsposten får användas för utvecklingsarbete, kompetensutveckling och internationella studier enligt nedan angivna villkor. 

Villkor som avser uppdrag givna i särskild ordning

 1. För utgifter med anledning av uppdraget att svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik (U2019/04371) samt enligt förordningen (2015:938) om statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik får Statens skolverk belasta anslagsposten med högst 96 000 000 kronor. Medlen ska i första hand användas enligt ovan men får även användas för utgifter med anledning av uppdraget att fortsatt genomföra fortbildning för förskollärare, lärare och skolbibliotekarier, det s.k. Läslyftet. 
 2. I enlighet med regeringsbeslut den 27 februari 2014 (U2014/01602 m.fl.) ska Statens skolverk betala ut 3 300 000 kronor till Linköpings universitet för uppdraget att stödja skolutvecklingen inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik samt svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik.
 3. Högst 283 500 000 kronor får användas för utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska (U2019/03787) och uppdraget om samverkan för bästa skola (U2019/03786).
 4. För utgifter med anledning av uppdraget att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga (U2017/01236) får Statens skolverk belasta anslagsposten med högst 6 000 000 kronor.

 Villkor som avser uppdrag givna i regleringsbrev

 1. För utgifter med anledning av uppdraget att fortsatt genomföra fortbildning för förskollärare, lärare och skolbibliotekarier, det s.k. Läslyftet, får Statens skolverk belasta anslagsposten med 25 000 000 kronor. I detta ingår att fördela medel enligt förordningen (2015:42) om statsbidrag för handledare i språk-, läs- och skrivutveckling. Medlen ska i första hand användas enligt ovan men får även användas för utgifter för fortbildning i specialpedagogik (se ovan under Villkor som avser uppdrag givna i särskild ordning, punkten 1).
 2. För utgifter med anledning av uppdraget att fortsatt genomföra Tekniksprånget får Statens skolverk belasta anslagsposten med 15 000 000 kronor för utbetalning till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Villkor som avser förordningar

 1. För utgifter i enlighet med 3 § förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram får Statens skolverk belasta anslagsposten med 482 000 000 kronor. För första halvåret 2021 avseende ansökan på vårterminen 2021 får Statens skolverk besluta om maximalt 241 000 000 kronor. För andra halvåret 2021 för ansökan avseende höstterminen 2021 får Statens skolverk besluta om maximalt 241 000 000 kronor.
 2. För utgifter i enlighet med förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning får Statens skolverk belasta anslagsposten med 119 200 000 kronor.
 3. För utgifter i enlighet med förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum får Statens skolverk belasta anslagsposten med 25 500 000 kronor.
 4. För utgifter i enlighet med förordningen (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid får myndigheten belasta anslagsposten med 544 300 000 kronor. Av dessa medel får 60 000 000 kronor fördelas till ideella läxhjälpsorganisationer. Medlen ska i första hand användas enligt ovan men får även användas för utgifter för statsbidrag för undervisning under skollov.  
 5. För utgifter i enlighet med förordningen (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov får myndigheten belasta anslagsposten med 250 000 000 kronor. Medlen ska i första hand användas enligt ovan men får även användas för utgifter för statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid. 
 6. För utgifter för personalförstärkning i enlighet med förordningen (2016:400) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser får Statens skolverk belasta anslagsposten med högst 280 000 000 kronor. Av dessa medel ska 150 000 000 kronor i första hand användas för statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och 130 000 000 kronor i första hand användas för statsbidrag för personalförstärkning när det gäller specialpedagogiska insatser .
 7. För utgifter i enlighet med förordningen (2017:1106) om en försöksverksamhet med datorbaserade nationella prov, extern bedömning och medbedömning får Statens skolverk belasta anslagsposten med 14 000 000 kronor.
 8. För utgifter i enlighet med förordningen (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän får Statens skolverk belasta anslagsposten med 40 000 000 kronor.
 9. För utgifter i enlighet med förordningen (2019:551) om statsbidrag för anställning av lärarassistenter får Statens skolverk belasta anslagsposten med 500 000 000 kronor.
 10. För utgifter i enlighet med förordningen (2019:558) om statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan får Statens skolverk belasta anslagsposten med 350 000 000 kronor.
 11. För utgifter för befattningsutbildning i enlighet med förordningen (2011:183) om befattningsutbildning och fortbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem får Statens skolverk belasta anslagsposten med 106 100 000 kronor.
 12. För utgifter i enlighet med förordningen (2021:316) om statsbidrag till huvudmän för förskoleklasser och grundskolor med socioekonomiska utmaningar  får Statens skolverk belasta anslagsposten med högst 385 000 000 kronor.

 Övriga villkor

 1. Högst 4 000 000 kronor får användas för elevers deltagande i och för anordnande av internationella vetenskapstävlingar.
 2. Medel under anslagsposten får användas för stipendier till islänningar för yrkesutbildning i Sverige.
 3. För utgifter i samband med European Language Label, Europeisk språkutmärkelse, får myndigheten belasta anslagsposten med 100 000 kronor.
 4. Statens skolverk ska betala ut 500 000 kronor till vardera Stockholms universitet och Lunds universitet för verksamheterna med nationellt resurscentrum i kemi respektive fysik.
 5. Statens skolverk ska betala ut 1 700 000 kronor till Göteborgs universitet för verksamheten Nationellt centrum för matematikutbildning i syfte att stimulera den ämnesdidaktiska forskningen inom matematik och sprida dess resultat.
 6. För att förbereda införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan får Statens skolverk belasta anslagsposten med högst 20 000 000 kronor.
 7. Statens skolverk ska betala ut högst1 250 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel ska fördelas under 2021 och ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i skolväsendet.
 8. Statens skolverk ska betala ut högst 15 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att kompensera för ökade kostnader för prövningar för högre betyg. Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet unga i åldern 16–19 år i kommunen.

ap.4 Bidrag till vissa organisationer

Statens skolverk ska betala ut 15 000 000 kronor av medlen under anslagsposten till WorldSkills Sweden för arbetet med att höja yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft varav högst 5 000 000 kronor får användas till tävlingsverksamheten.

För utgifter i enlighet med förordningen (2011:192) om statsbidrag för entreprenörskap i skolan och för upphandling av tjänster för att stödja entreprenörskap inom skolväsendet får Statens skolverk belasta anslagsposten med 11 500 000 kronor. 

Statens skolverk ska efter rekvisition betala ut 3 500 000 kronor till NTA Skolutveckling ekonomisk förening för arbetet med skolutvecklingsprogrammet Naturvetenskap och teknik för alla. Skolverket ska redovisa användningen av medlen. Outnyttjade medel ska återbetalas till Skolverket senast den 31 mars 2022.

Statens skolverk ska efter rekvisition betala ut 5 000 000 kronor till Sveriges Kommuner och Regioner för arbete som syftar till att realisera de övergripande målen i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet (U2020/05525). Utbetalningen ska göras engångsvis. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2021. Outnyttjade medel ska återbetalas till Skolverket senast den 1 februari 2022. Skolverket ska följa upp hur medlen används.

Statens skolverk ska efter rekvisition betala ut 8 000 000 kronor till Sveriges Kommuner och Regioner för arbete med projektet Uppdrag fullföljd utbildning. Utbetalningen ska göras engångsvis. Rekvisitionen ska ske senast den 1 november 2021. Outnyttjade medel ska återbetalas till Statens skolverk senast den 1 februari 2022.

Statens skolverk ska betala ut 700 000 kronor till ämneslärarorganisationer. 

Övriga medel ska användas för:

 • bidrag till elevorganisationer i form av verksamhetsstöd,
 • bidrag till föräldraorganisationer,
 • Sveriges anslutning till Europeiskt centrum för moderna språk i Graz,
 • förberedelsearbete när det gäller uppfinnartävlingen Finn Upp för elever i årskurserna 69, och
 • stöd till Dyslexiförbundet för verksamheten vid Skrivknuten i Stockholm.

1:6

Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk244 152
ap.2Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder (ram)244 152

Villkor för anslag 1:6

ap.2 Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder

Medel under anslagsposten ska användas för ett elevbaserat tilläggsbidrag till Göteborgs, Kristianstads, Stockholms och Umeå kommuner för utbildning i gymnasieskolan för svårt rörelsehindrade elever. Antalet elevplatser och tilläggsbidraget för respektive kommun 2021 anges nedan. Medlen ska utbetalas till respektive kommun under februari och november 2021 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.


Antal elevplatser 2021Tilläggsbidrag (kr)
Göteborgs kommun3915 754 000
Kristianstads kommun218 483 000
Stockholms kommun3915 754 000
Umeå kommun167 042 000

Medlen ska vidare användas för ersättning till Örebro kommun enligt

 • 6 § avtalet mellan staten och Örebro kommun om gymnasial utbildning i Örebro för döva och hörselskadade samt dövblinda ungdomar från hela landet, där elevantalet uppgår till 279 elever och totalt verksamhetsstöd till 93 849 000 kronor för 2021,
 • 8 § nämnda avtal, där medel för särskilda stödinsatser för vårterminen 2021 ska uppgå till 1 301 000 kronor,
 • 9 § nämnda avtal, och
 • 6 § avtalet mellan staten och Örebro kommun om utbildning inom Örebro gymnasiesärskola för döva eller hörselskadade utvecklingsstörda elever från hela landet. Utbetalning ska ske enligt vad som framgår av avtalen.

Från anslagsposten ska även betalas ersättning till Region Sörmland enligt avtal mellan staten och Region Sörmland om utbildning för barn och ungdomar med utvecklingsstörning från hela landet. Utbetalning ska ske enligt vad som framgår av avtalet.

1:7

Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk3 903 000
ap.1Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m (ram)2 596 000
ap.2Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds (ram)79 000
ap.3Mindre barngrupper i förskolan (ram)1 228 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m

Anslagsposten får belastas med utgifter i enlighet med förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet samt förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa.

ap.2 Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds

Anslagsposten får belastas med utgifter i enlighet med förordningen (2012:994) om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. 

ap.3 Mindre barngrupper i förskolan

Anslagsposten får belastas med utgifter i enlighet med förordningen (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan.

1:8

Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk208 720
ap.1Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar (ram)27 660
ap.2Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m. (ram)131 060
ap.3Skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd (ram)50 000

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar

Statens skolverk ska göra nedanstående utbetalningar av särskilt verksamhetsstöd för utbildningar med särskild inriktning:  

 • 202 000 kronor till Mjölby kommun för utbildning i guldsmedsteknik, och
 • 600 000 kronor till Nybro kommun för utbildning i glasblåsning.

Utbetalningarna ska efter rekvisition ske under månaderna februari och september 2021 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Statsbidrag ska lämnas enligt förordningen (2011:7) om dansarutbildning samt avtal mellan staten och Göteborgs och Stockholms kommuner om anordnande av förberedande dansarutbildning och yrkesdansarutbildning med följande belopp:

 • 5 376 000 kronor till Göteborgs kommun för förberedande dansarutbildning,
 • 5 376 000 kronor till Stockholms kommun för förberedande dansarutbildning, och 
 • 12 681 000 kronor till Stockholms kommun för yrkesdansarutbildning.

Utbetalning ska ske i februari 2021.

Statsbidrag ska lämnas enligt förordningen om dansarutbildning samt avtal mellan staten och Stockholms kommun för internatboende för elever på dansarutbildning med högst 3 425 000 kronor. Utbetalning ska ske i februari 2021 efter rekvisition.

ap.2 Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m.

Anslagsposten får belastas med kostnader för Sveriges anslutning till examensorganisationen International Baccalaureate Office (IBO) i Genève enligt förordningen (1993:795) om statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office.

Anslagsposten får belastas med kostnader för statsbidrag enligt 16 och 18 §§ förordningen (SKOLFS 2002:7) om internationell gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna för bidragsåret 2021. Belopp som avses i 18 § ska utgöra 61 300 kronor per årselevplats.

Anslagsposten får belastas med kostnader för statsbidrag till kommuner, regioner eller enskilda huvudmän för elever från nordiska länder enligt 12 kap. 8–10 §§ gymnasieförordningen (2010:2039) och 7 kap. 6–8 §§ förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. För elever i gymnasieskolan ersätts huvudmännen med det belopp per elev, program och i förekommande fall inriktning som myndigheten har föreskrivit med stöd av 13 kap. 9 § gymnasieförordningen (riksprislistan). För särskilda varianter gäller dock det belopp som har beslutats för utbildningen enligt 5 kap. 11 § gymnasieförordningen och för riksrekryterande utbildningar, utom riksrekryterande idrottsutbildningar, det belopp som har beslutats enligt 5 kap. 18 § samma förordning uppräknat med skolindex t.o.m. 2018. Från och med 2019 ska beloppet inte räknas upp med skolindex. För utbildning som leder fram till International Baccalaureate gäller det belopp som myndigheten har föreskrivit för naturvetenskapsprogrammet i riksprislistan. Ersättning får dock lämnas med högst det belopp som tas ut vid interkommunal ersättning. För bidrag till kommun och region ska de belopp som har föreskrivits i riksprislistan reduceras med den ersättning för ingående mervärdesskatt som ingår i beloppen. För yrkesdansarutbildning enligt förordningen om dansarutbildning ska det belopp som avses i 12 kap. 8–10 §§ gymnasieförordningen motsvara anordnarens självkostnad. För elever i kommunal vuxenutbildning ersätts kommunen eller regionen med 53 400 kronor per 800 verksamhetspoäng.  

När det gäller ersättning enligt förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning utbetalas medlen av Statens skolverk till Kammarkollegiet efter faktura.

För statsbidrag enligt förordningen (2015:736) om statsbidrag till kostnader för utbildning i Sverige för utlandssvenska elever ska beloppet som avses i 7 § nämnda förordning för bidragsåret 2021 utgöra 42 400 kronor per termin och elev. Anslagsposten får även belastas med kostnader för statsbidrag enligt 8 § nämnda förordning.

Statsbidrag ska lämnas enligt förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige.

ap.3 Skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd

För utgifter i enlighet med förordningen (2013:361) om statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd får Statens skolverk belasta anslagsposten med 50 000 000 kronor.

1:9

Bidrag till svensk undervisning i utlandet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk109 986
ap.1Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet (ram)109 986

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet

Bidrag betalas ut enligt förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Bidrag lämnas för undervisning i svenska och om Sverige vid Lycée International i Saint Germain-en-Laye i Frankrike enligt regeringsbeslut den 8 juni 1995 (U1995/02060). Beloppet som avses under punkten 2 i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2021 utgöra 15 470 kronor per elev.

Bidrag lämnas för undervisning i svenska och om Sverige vid United Nations International School of Hanoi i Vietnam enligt regeringsbeslut den 4 december 2003 (U2003/01402). Beloppet som avses i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2021 utgöra 15 470 kronor per elev.

Bidrag lämnas för undervisning i svenska och om Sverige vid den svenska sektionen vid Dubai International Academy i Förenade Arabemiraten enligt regeringsbeslut den 17 november 2011 (U2011/03012). Beloppet som avses i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2021 utgöra 15 470 kronor per elev.

Bidrag lämnas för undervisning i svenska och om Sverige vid den svenska sektionen vid QSI International School of Papa i Ungern enligt regeringsbeslut den 28 juni 2012 (U2012/01746). Beloppet som avses i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2021 utgöra 15 470 kronor per elev.

Bidrag lämnas enligt förordningen (SKOLFS 1998:30) om statsbidrag till svensk undervisning vid International School of Geneva och American School of Warszaw. Beloppet som avses i 7 § förordningen ska för bidragsåret 2021 utgöra 15 470 kronor per elev.

Enligt överenskommelsen den 27 juni 1996 mellan Norge och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område ska en ekonomisk avräkning mellan länderna ske efter varje läsårs slut. Denna ersättning ska tillföras respektive betalas ut från denna anslagspost av Statens skolverk.

Statsbidraget för svenska elever i finländska utlandsskolor enligt överenskommelsen den 19 februari 2014 mellan Sverige och Finland om samarbete på utlandsundervisningens område ska betalas ut från denna anslagspost av Statens skolverk.

Medel ska efter rekvisition betalas till Sveriges ambassad i Reykjavik för att stödja svenskundervisning på Island. 

Ersättning till distansinstitut

Bidrag ska betalas ut till distansinstitut för undervisning enligt avtal mellan Statens skolverk och berörda parter.

Europaskolorna

Medel under anslagsposten ska användas för lönekostnader m.m. till  personal som är anställd av Statens skolverk vid Europaskolorna.

Utvecklingsarbete

Av medlen under anslagsposten får högst 1 200 000 kronor användas för Statens skolverks utvecklingsinsatser för svensk undervisning i utlandet.

Myndigheten ska redovisa de insatser som har genomförts.

1:10

Fortbildning av lärare och förskolepersonal (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk749 526
ap.1Fortbildning av lärare, rektorer och viss annan personal (ram)749 526

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Fortbildning av lärare, rektorer och viss annan personal

För utgifter i enlighet med förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare får Statens skolverk belasta anslagsposten med 103 000 000 kronor för att finansiera sådan fortbildning som genomförs av universitet och högskolor på uppdrag av myndigheten enligt uppdraget att fortsatt erbjuda utbildning för lärare, det s.k. Lärarlyftet.

Anslagsposten får belastas med högst 155 000 000 kronor för förstärkning av medel för utbildning som avser svenska som andraspråk enligt förordningen om statsbidrag för fortbildning av lärare. Det ska vara fråga om utbildning enligt förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare eller motsvarande utbildning som anordnas av en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. Dessa medel får även användas för utgifter i enlighet med förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Av medlen ska 80 000 000 kronor i första hand användas enligt 10 § nämnda förordning för utgifter för sådan utbildning som statsbidrag fördelas för enligt den paragrafen och 75 000 000 kronor i första hand användas enligt 11 § samma förordning för utgifter för sådan utbildning som statsbidrag fördelas för enligt den paragrafen. Statens skolverk ska genom överenskommelser med universitet och högskolor erbjuda utbildning som avser svenska som andraspråk. 

Anslagsposten får belastas med högst 245 500 000 kronor för utgifter för fortbildning när det gäller specialpedagogiska insatser i enlighet med förordningen (2016:400) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser samt för speciallärarutbildning inom uppdraget att fortsatt erbjuda utbildning för lärare, det s.k. Lärarlyftet.

Anslagsposten får belastas med högst 20 000 000 kronor för utgifter för fortbildning i enlighet med förordningen (2011:183) om befattningsutbildning och fortbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem. Fortbildningsinsatserna som erbjuds ska spegla rektorers behov av kontinuerlig fortbildning och utveckling av sin yrkesskicklighet under hela yrkeskarriären samt täcka ett behov av specifika fortbildningar för rektorer inom olika delar av skolväsendet. Medlen får under 2021 även användas för utgifter för tillfälliga fortbildningsinsatser som inte anges i ovan nämnda förordning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion.

Anslagsposten får belastas med högst 2 000 000 kronor för utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag att utveckla, tillgängliggöra och finansiera uppdragsutbildningar i samiska.

För utgifter i enlighet med förordningen (2013:60) om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen får Statens skolverk belasta anslagsposten med högst 60 000 000 kronor.

Anslagsposten får belastas med högst 100 000 000 kronor för utgifter för fortbildning av förskollärare i förskoleklass för att stärka deras kompetens att undervisa i de första årskurserna i grundskolan och för utgifter i enlighet med förordningen (2021:151) om statsbidrag för fortbildning av förskollärare.

Anslagsposten får belastas med 26 500 000 kronor för utgifter med anledning av uppdraget om insatser för att förbereda professionsprogrammen.

Anslagsposten får belastas med högst 12 500 000 kronor för utgifter i enlighet med förordningen (2021:237) om statsbidrag för främjande av forskning och utvecklingsarbete i skolväsendet.

Anslagsposten får belastas med 25 000 000 kronor för utgifter med anledning av uppdraget att fortsatt genomföra fortbildning för förskollärare, lärare och skolbibliotekarier, det s.k. Läslyftet. I detta ingår att fördela medel enligt förordningen (2015:42) om statsbidrag för handledare i språk-, läs- och skrivutveckling.

1:13

Bidrag till lärarlöner (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk4 875 000
ap.1Bidrag till lärarlöner (ram)4 875 000

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Bidrag till lärarlöner

För utgifter i enlighet med förordningen (2016:100) om statsbidrag för höjda löner till lärare och förskollärare får myndigheten belasta anslagsposten med 3 000 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med förordningen (2019:1288) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare får myndigheten belasta anslagsposten med 1 852 000 000 kronor. Av dessa medel får 410 000 000 kronor användas för bidrag till huvudmän med skolenheter som har särskilt svåra förutsättningar.

Anslagsposten får belastas med högst 23 000 000 kronor för medel till utbildningsbidrag enligt förordningen (2016:706) om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå. Statens skolverk ska efter rekvisition från Umeå universitet betala ut medel till de anordnande lärosätena. Rekvisition av medel för de studenter som deltar i utbildningen under våren 2021 ska lämnas senast den 1 april 2021. Skolverkets beslut ska omfatta hela året. Utbetalning av medel ska göras senast i april 2021 respektive september 2021. Outnyttjade medel ska återbetalas till Skolverket senast den 1 februari 2022.

1:15

Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk6 230 000
ap.1Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling (ram)6 230 000

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

Anslagsposten får belastas av Statens skolverk för utgifter i enlighet med förordningen (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.

1:17

Statligt stöd till vuxenutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk4 806 622
ap.1Statligt stöd till vuxenutbildning (ram)4 806 622

Villkor för anslag 1:17

ap.1 Statligt stöd till vuxenutbildning

Anslagsposten får belastas med högst 4 315 622 000 kronor för utgifter enligt förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. I enlighet med propositionen Vårändringsbudget för 2021 (prop. 2020/21:99) tillförs anslaget 776 200 000 kronor. Dessa medel ska finansiera kombinationsutbildningar enligt 31 a § förordningen om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Statsbidraget ska i övrigt fördelas proportionerligt utifrån söktrycket för den aktuella ansökningsomgången för yrkesvux, yrkesvux i kombination med sfi, lärlingsvux, lärlingsvux i kombination med sfi och yrkesförare.

Anslagsposten får belastas med högst 332 000 000 kronor för ersättning för sådan kommunal finansiering av yrkesutbildning i komvux som avses i 20 § förordningen om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning avseende 2020.

Anslagsposten får belastas med högst 3 000 000 kronor för Statens skolverks informationsinsatser om och stödinsatser i genomförandet av kombinationsutbildningar inom komvux.

Anslagsposten får belastas med högst 90 000 000 kronor för bidrag för lärcentrum enligt förordningen (2017:1303) om statsbidrag för lärcentrum.

För att möjliggöra språkträning för anställda i äldreomsorgen får Statens skolverk belasta anslagsposten med 31 000 000 kronor. Högst 1 000 000 kronor av dessa medel får användas för administrativa kostnader.

Anslagsposten får belastas med högst 35 000 000 kronor för utgifter i enlighet med en kommande förordning om en försöksverksamhet om validering inom komvux.

1:19

Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk10 600
ap.2Särskilt verksamhetsstöd för vissa utbildningar (ram)10 600

Villkor för anslag 1:19

ap.2 Särskilt verksamhetsstöd för vissa utbildningar

Statens skolverk ska, utan rekvisition, göra följande utbetalningar för utbildningar med särskild inriktning.

Totalt 600 000 kronor ska betalas ut till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund för dess riksomfattande kursverksamhet. Bidraget betalas ut under mars och oktober 2021 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Totalt 10 000 000 kronor ska betalas ut till Samernas Utbildningscentrum i Jokkmokk som bidrag för utbildningsverksamheten. Bidraget ska betalas ut under januari 2021.

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk750
ap.13Uppdrag om fler vägar till vårdyrken (ram)750

Villkor för anslag 2:64

ap.13 Uppdrag om fler vägar till vårdyrken

Anslagsposten får belastas med utgifter med anledning av ett kommande uppdrag om fler vägar till vårdyrken.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens skolverk
ap.134 7013 %0
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
ap.30Inget0
ap.40Inget0
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan
ap.20Inget0
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m.
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m.
ap.10Inget0
ap.25 000Inget0
ap.30Inget0
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet
ap.10Inget0
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal
ap.10Inget0
1:13 Bidrag till lärarlöner
ap.10Inget0
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling
ap.10Inget0
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.10Inget0
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning
ap.20Inget0
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.130Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan
1:6 ap.31:6 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2020 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2021 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
ap.1ram
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan
ap.3ram
1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet
ap.1 (2020)ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
ap.32 012 1801 206 695254 528550 9572029
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m.
ap.31 729 0001 729 000002022
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal
ap.1552 000434 53792 46624 9972025
1:13 Bidrag till lärarlöner
ap.12 426 0002 426 000

2022
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling
ap.16 230 0006 230 000

2022
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.13 656 4223 656 422

2022
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren av belopp för infriade åtaganden är indikativ.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar105 000
Räntekontokredit59 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens skolverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2596 392
2021-02-2596 392
2021-03-2596 392
2021-04-2596 392
2021-05-2596 392
2021-06-2596 392
2021-07-2596 392
2021-08-2596 392
2021-09-2596 392
2021-10-2596 392
2021-11-2596 392
2021-12-2596 390
Summa1 156 702
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens skolverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Statens skolverk

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Offentligrättslig verksamhet
Legitimation för lärare och förskollärare2552-135 327-36 02719 15053 638-34 488-205 842
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Målet för den avgiftsbelagda verksamheten för legitimation för lärare och förskollärare är att avgifterna ska bidra till kostnaderna. 

På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Ulf Hermelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, FCK, REV
Socialdepartementet, SOF
Finansdepartementet, BA, K
Utbildningsdepartementet, GV, UH
Näringsdepartementet, RTL
Arbetsmarknadsdepartementet, A, ARM, IAS, JÄM, MRB
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolinspektion
Sveriges Kommuner och Regioner