Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 2

2021-09-23
Fi2021/03106
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 för budgetåret 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 27, bet. 2020/21:FiU5, rskr. 2020/21:153).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

1:1

Avgiften till Europeiska unionen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet31 764 779
ap.1Avgift baserad på bruttonationalinkomsten (ram)31 764 779
Disponeras av Tullverket4 548 854
ap.3Tullavgift (ram)4 548 854
Disponeras av Skatteverket7 546 848
ap.7Mervärdesskattebaserad avgift (ram)7 546 848
Disponeras av Naturvårdsverket1 176 958
ap.2 Avgift baserad på icke materialåtervunnen plast (ram)1 176 958

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Avgift baserad på bruttonationalinkomsten

Utbetalning får ske efter särskild instruktion från Riksgäldskontoret. Anslagsposten ska användas för att finansiera de delar av Sveriges avgift till EU-budgeten som är baserade på bruttonationalinkomsten (BNI), dvs. den BNI-baserade avgift som avses i artikel 2.1 d i rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 av den 14 december 2020 om systemet för Europeiska unionens egna medel.

Anslagsposten får också användas för att reglera den justering av den BNI-baserade avgiften som avses i artikel 10 b.4 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 av den 26 maj 2014 om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetskrav (omarbetning), och som ska vara Europeiska kommissionen tillhanda den första arbetsdagen i juni året efter det år då de uppgifter som legat till grund för justeringarna lämnades in.

ap.2 Avgift baserad på icke materialåtervunnen plast

Anslagsposten ska användas för att finansiera den del av Sveriges avgift till EU-budgeten som avser avgiften baserad på icke materialåtervunnen plast i enlighet med artikel 2.1 c i rådets beslut 2020/2053.

ap.3 Tullavgift

Anslagsposten ska användas för att finansiera den del av Sveriges avgift till EU-budgeten som avser tullar i enlighet med artikel 2.1 a i rådets beslut 2020/2023. Uppburna tullmedel ska redovisas mot inkomsttitel 9471 Tullmedel.

ap.7 Mervärdesskattebaserad avgift

Anslagsposten ska användas för att finansiera den del av Sveriges avgift till EU-budgeten som avser den mervärdesskattebaserade avgiften i enlighet med artikel 2.1 b i rådets beslut 2020/2053.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:1 Avgiften till Europeiska unionen
ap.13 176 477Inget0
ap.2117 695Inget0
ap.3454 885Inget0
ap.7754 684Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.4

Medgivet överskridande

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Kammarkollegiet får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:1 Avgiften till Europeiska unionen
ap.16 293 898
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Rebecca Arvidsson
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/FMA STAB, S2, S3 och SFÖ
Miljödepartementet/KE KA, KE SM och V
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Finansutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Statistiska centralbyrån
Tullverket
Naturvårdsverket