Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II 4

2021-11-03
A2021/02085
Jämställdhetsmyndigheten
Box 73
424 22 Angered
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Jämställdhetsmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21 utg.omr. 13, bet. 2020/21:AU1, rskr. 137). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Jämställdhetsmyndigheten och nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Jämställdhetsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

1. Myndigheten ska redovisa arbetet för att stödja ett likvärdigt regionalt arbete kring prostitution och människohandel.

2. Myndigheten ska redovisa sin finansiering av återvändandeprogrammet för människohandel och prostitution som drivs av International Organization for Migration, samt redovisa hur många personer som har blivit hjälpta genom återvändandeprogrammet, uppdelat efter exploateringsform, åldersgrupp och kön.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

5 februari

29 april

30 juli

25 oktober

Uppföljning av länsstyrelsernas länsstrategier för jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsmyndigheten ska följa upp genomförandet av de länsstrategier för jämställdhetsintegrering som tagits fram vid varje länsstyrelse i enlighet med uppdraget (S2016/07873) och som i enlighet med regleringsbrevet för 2021 för länsstyrelserna gäller till och med 2022. Uppföljningen ska omfatta åren 2017–2021 och ske i samverkan med länsstyrelserna i syfte att bidra till ett gemensamt lärande. Uppdraget ska redovisas senast den  30 juni 2022. Redovisningen ska omfatta slutsatser rörande lokal, regional och nationell nivå.

Demokratin 100 år 2021

Med anledning av att demokratin i Sverige fyller 100 år 2021 genomför regeringen en nationell satsning. Jämställdhetsmyndigheten ska medverka genom att, inom ramen för sina ansvarsområden, genomföra insatser och aktiviteter som uppmärksammar det demokratiska styrelseskicket och dess värden. I uppdraget ska Jämställdhetsmyndigheten samverka med Kommittén Demokratin 100 år (Ku 2018:02). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 7 april 2022. 

Kunskapssammanställning om könsskillnader i utbildningsval

Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att genomföra en sammanställning av befintlig forskning och kunskap om könsskillnader i utbildningsval. Skolan har en viktig uppgift i att bidra till att motverka begränsande könsmönster och att aktivt främja jämställdhet. Könsskillnader i utbildningsval är även en orsak till den könsuppdelade arbetsmarknaden. Det är därmed viktigt att arbeta brett och långsiktigt för att motverka bakomliggande normer och värderingar som leder till könsskillnaderna vad gäller utbildnings- och yrkesval. Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2022.

Jämställdhetsmyndigheten får för uppdragets genomförande använda 500 000 kronor under 2021. Uppdraget finansieras genom medel från anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Senast vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet

Jämställdhetsmyndigheten ska stödja de statliga universiteten och högskolorna samt Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping i deras arbete med jämställdhetsintegrering under 2021 och 2022. I uppdraget ingår att erbjuda stöd i utvecklingen av arbetet, kompetenshöjande insatser och främjande av erfarenhetsutbyten mellan lärosäten samt att följa upp resultat och effekter av lärosätenas uppdrag avseende jämställdhetsintegrering. Det kan till exempel röra sig om att erbjuda lärosätena stöd i arbetet med att utarbeta eller revidera planer för jämställdhetsintegrering, så att de bidrar till resultat vad gäller verksamhetsutfall, rutiner och arbetssätt.

Jämställdhetsmyndigheten ska också erbjuda lärosätena stöd med att identifiera och sprida lärande exempel av metodutveckling samt göra målgruppsanpassade resultat av jämställdhetsintegreringsarbetet synliga och tillgängliga.

Stödet ska vara verksamhetsanpassat och utformas i dialog med de ovan nämnda lärosätena samt med andra för sektorn relevanta aktörer. Stödet ska även samordnas med och tillvarata erfarenheter från JiM-satsningen.

Två delredovisningar ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 30 april 2021 och den 30 april 2022. Delredovisningarna ska utöver redovisning av stöduppdraget även innehålla en analys av lärosätenas resultat. En slutredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 30 april 2023.

Uppdrag om Pekingplattformen inom ramen för Gender Equality

Jämställdhetsmyndigheten ges i uppdrag att planera och genomföra nationella aktiviteter inom ramen för FN:s femåriga initiativ Generation Equality, genom att fortsatt belysa och sprida kunskap om Pekingplattformens syfte samt dess tolv sakområden. I genomförandet av uppdraget ska kopplingen till FN:s konvention om avskaffandet av all form av diskriminering av kvinnor (CEDAW) och Agenda 2030 synliggöras. Viktiga utgångspunkter är ekonomisk jämställdhet och mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. I uppdraget ingår även att anordna en eller flera aktiviteter som är särskilt riktade mot civilsamhället och arbetsmarknadens parter inklusive kvinnorörelsen med ett barn- och ungdomsfokus, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) under arbetets gång och uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2022.

Jämställdhetsmyndigheten får för uppdragets genomförande använda 500 000 kronor under 2021. Uppdraget finansieras genom medel från anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Senast vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Utbildningsinsatser till universitet och högskolor om mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Jämställdhetsmyndigheten ska fortsatt erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor, i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer (S2018/01831). Frågor om hedersrelaterat våld och förtryck, däribland barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor, våld mot barn samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål och hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer ska ingå i uppdraget. Uppdraget ska planeras i samverkan med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Uppsala universitet där Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) finns och Linköpings universitet (Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum) samt andra universitet och högskolor som Jämställdhetsmyndigheten och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län bedömer relevanta. Jämställdhetsmyndigheten ska vidare inhämta synpunkter från Universitets- och högskolerådet och Socialstyrelsen.

Två kortfattade delredovisningar med fokus på dittills uppnådda resultat ska lämnas senast den 15 april 2022 och den 17 april 2023. Delredovisningarna ska utformas för att kunna användas som underlag för regeringens resultatredovisning i budgetpropropositionen. Jämställdhetsmyndigheten ska senast den 15 april 2024 lämna en samlad redovisning av uppdraget. Jämställdhetsmyndigheten ska i redovisningen av uppdraget särskilt belysa hur arbetet har bidragit till att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

För uppdragets genomförande får Jämställdhetsmyndigheten under 2021 rekvirera 5 000 000 kronor, varav minst 4 000 000 kronor ska betalas ut till Uppsala universitet (NCK) och Linköpings universitet (Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum) samt de övriga universitet och högskolor som Jämställdhetsmyndigheten och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län bedömer relevanta att samverka med för att genomföra utbildningsinsatser och kunskapsstöd med nationell räckvidd.

Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 30 mars 2022. Senast samma datum ska Jämställdhetsmyndigheten lämna en ekonomisk redovisning till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Stärkt arbete mot prostitution och människohandel samt hedersrelaterat våld och förtryck

Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att fortsatt fokusera på att stärka arbetet mot att barn och unga respektive vuxna utnyttjas i prostitution och människohandel. Jämställdhetsmyndigheten ska kartlägga förekomsten av, samt sprida kunskap om behov av särskilda insatser för både vuxna och barn som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck och som utnyttjas inom prostitution eller utsätts för människohandel. Jämställdhetsmyndigheten ska inom uppdraget fokusera på att sprida kunskap om identifierade riskgruppers särskilda utsatthet, stödbehov och insatser, med inriktning på socialtjänsten och hälso- och sjukvård. Inom ramen för uppdraget ska Jämställdhetsmyndigheten också synliggöra personer med funktionsnedsättning och deras särskilda sårbarhet när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck och människohandel.

I genomförandet av uppdraget ska Jämställdhetsmyndigheten på lämpligt sätt ta tillvara på resultatet från den omfattningskartläggning av prostitution och människohandel myndigheten genomför inom pågående uppdrag (A2019/01571 och A2019/00873).

Uppdraget med att stärka arbetet med att förebygga och motverka att barn och unga utnyttjas i prostitution och utsätts för människohandel för samtliga ändamål ska utgå ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Utöver samverkan inom ramen för det Nationella Metodstödsteamet mot Prostitution och Människohandel ska Jämställdhetsmyndigheten samverka med bl.a. Socialstyrelsen, Linköpings universitet (Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum), Uppsala universitet (Nationellt Centrum för Kvinnofrid), Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor. I den del som rör barn och unga ska myndigheten även samråda med Barnombudsmannen. När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck ska samverkan ske med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Jämställdhetsmyndigheten ska redovisa uppdraget senast den 31 mars 2022. Jämställdhetsmyndigheten ska i redovisningen av uppdraget särskilt belysa hur arbetet har bidragit till att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Jämställdhetsmyndigheten får för genomförandet av uppdraget använda högst 1 500 000 kronor under 2021. Totalt 500 000 ska belasta anslaget 5:2 Barnens rättigheter anslagspost 2 Bidrag till myndigheter under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg och 1 000 000 ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Senast samma datum ska Jämställdhetsmyndigheten lämna en ekonomisk redovisning till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. 

Som ett tillägg till uppdraget får Jämställdhetsmyndigheten använda 13 000 000 kronor för att genomföra ett deluppdrag i enlighet med vårändringsbudgeten för 2021 (prop. 2020/21:99). Inom deluppdraget ska Jämställdhetsmyndigheten stärka sitt förebyggande arbete och genomföra insatser för att säkra skydd och stöd till utsatta inom prostitution och människohandel i form av ökat kompetensstöd och förstärkning av regionkoordinatorerna. En viktig del i stödet till personer utsatta för människohandel är även det nationella stödprogrammet som drivs av Plattformen Civila Sverige mot människohandel. Jämställdhetsmyndigheten får efter ansökan även fördela medel till det nationella stödprogrammet. Myndigheten måste säkerställa att dessa medel inte utgör statligt stöd i enlighet med artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Sverige har ett internationellt åtagande att erbjuda ett säkert återvändande för offer för människohandel och Jämställdhetsmyndigheten fördelar medel till ett frivilligt återvändandeprogram för offer för människohandel som genomförs av International Organization for Migration (IOM). Jämställdhetsmyndigheten ska vid behov även öka bidraget till återvändandeprogrammet. Jämställdhetsmyndigheten ska redovisa deluppdraget senast den 31 mars 2022.

Jämställdhetsmyndigheten får för genomförandet av deluppdraget använda högst 13 000 000 kronor under 2021 som ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Senast samma datum ska Jämställdhetsmyndigheten lämna en ekonomisk redovisning till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Uppdrag om att följa upp jämställdhetspolitiska delmål

Jämställdhetsmyndigheten ska genomföra en uppföljning av utvecklingen i förhållande till det jämställdhetspolitiska delmålet ekonomisk jämställdhet. Uppföljningen av delmålen ska ta sin utgångspunkt i regeringens skrivelse (2016/17:10) och den senaste uppföljningen som gjordes av Jämställdhetsutredningen (SOU 2015:86). Jämställdhetsmyndigheten ska samverka med Kommissionen för jämställda livsinkomster i relevanta delar av uppföljningen. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2022.

Uppdrag att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

Jämställdhetsmyndigheten ska i egenskap av strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter fortsatt integrera ett hbtq-perspektiv i ordinarie verksamhet. Insatser ska vid behov koordineras och genomföras tillsammans med övriga strategiska myndigheter, dvs. Barnombudsmannen, Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens kulturråd och Statens skolverk. Jämställdhetsmyndigheten är sammankallande myndighet under 2021. Myndigheten ska även samverka med organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2022. 

Uppdrag om effektiva arbetssätt och metoder för informationsspridning gällande könsstympning av flickor och kvinnor

Jämställdhetsmyndigheten får i fortsatt uppdrag att i enlighet med regeringsbeslut II:10 från 28 juni 2018 (S2018/03926) inventera effektiva arbetssätt för attitydförändring och beteendeförändring gällande könsstympning av flickor och kvinnor och sprida dessa till relevanta aktörer. Samverkan ska ske med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län. Jämställdhetsmyndigheten ska senast den 28 februari 2022 lämna en samlad redovisning av uppdraget.

För uppdragets genomförande får Jämställdhetsmyndigheten använda 2 000 000 kronor under 2021. Uppdraget finansieras genom medel från anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022.  Senast vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Stöd till våldsförebyggande insatser riktade till unga i partnerrelationer 

Jämställdhetsmyndigheten ska stödja arbetet för att stötta unga som har utsatts för våld, t.ex. genom att fortsätta samarbetet med stiftelsen 1000 Möjligheter som driver stöd- och kunskapsplattformen ungarelationer.se. Jämställdhetsmyndigheten ska vidare lämna förslag på hur stödet till unga våldsutsatta kan stärkas ytterligare. Unga som lever i en hederskontext är en extra sårbar grupp när det gäller våld i ungas partnerrelationer. Jämställdhetsmyndigheten ska inom ramen för uppdraget även genomföra insatser riktade till unga män som utövar våld och kontroll i sina relationer.

Vid uppdragets genomförande ska Jämställdhetsmyndigheten inhämta synpunkter från Brottsförebyggande rådet (Brå), Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen i Östergötlands län, Länsstyrelsen i Stockholms län samt Linköpings universitet (Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum).

Jämställdhetsmyndigheten får för uppdragets genomförande använda 8 000 000 kronor under 2021, varav 7 000 000 kronor får fördelas till civilsamhällesorganisationer som bedriver insatser mot våld i ungas partnerrelationer. Syftet är att stärka pågående arbete mot ungas våld i parrelationer för att på så vis snabbt nå ut till unga våldsutsatta samt unga förövare, vilket även stärker det långsiktiga arbetet. Myndigheten måste säkerställa att dessa medel inte utgör statligt stöd i enlighet med artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Uppdraget finansieras genom medel från anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Senast vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Tidigare lämnade uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Uppdrag

Uppdrag givet i

Avrapporteringstidpunkt

Uppdrag om Istanbulkonventionen

Regleringsbrev 2020 samt regleringsbrev för 2021 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder.

2021-09-30

Jämställdhetsmyndigheten ska i redovisningen av uppdraget särskilt belysa hur arbetet har bidragit till att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Utbildningsinsatser och kunskapsstöd till universitet och högskolor i frågor som rör mäns våld mot kvinnor

S2018/01831

2021-04-15

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik

Fi2018/01701

Till Statskontoret 2021-01-15

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Fi2020/04960

Till Statskontoret 2021-04-01

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik

A2018/00925

Till Statskontoret 2021-01-15

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

A2020/02583

Till Statskontoret 2021-04-01

Uppdrag att stärka arbetet mot att barn och unga respektive vuxna utnyttjas i prostitution och människohandel samt kartlägga omfattningen av prostitution och människohandel

A2019/01571

A2019/00873

2021-10-01

Uppdrag om att följa upp jämställdhetspolitiska delmål

Regleringsbrev 2019

2021-01-31

Uppdrag om Pekingplattformen

Regleringsbrev 2019

2021-04-30

Uppdrag att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

Ku2018/01458

2020-02-22 samt 2021-03-13

Uppdrag att utveckla och tillämpa en modell för systematiskt erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering

A2020/00442

2021-03-31 samt 2022-03-31

Uppdrag om ökad upptäckt av våld m.m. 2019–2021

A2019/01517

2022-03-31

Uppdrag att identifiera och utveckla arbetssätt för att kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med anledning av utbrottet av covid-19

A2020/01001

2021-02-26

Uppdrag att kartlägga hur uppgifter om våld eller andra övergrepp beaktas i mål om vårdnad, boende eller umgänge

A2020/01054

2021-12-31

Uppdrag att utveckla ett nationellt samordnat stöd till ungdomar som varken arbetar eller studerar

Ku2019/00758

Ku2020/01216

2021-05-14

Uppdrag att genomföra en förstudie om delaktighet och deltagande i den lokala demokratin

Ku2020/01402

2021-03-03

Uppdrag om utveckling av samordning avseende våldsförebyggande insatser

A2020/01468

2021-03-31

Uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention

2020/06171

2021-09-01 samt 2023-09-01

Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter

A2020/02041

Delredovisning 2021-04-19, 2022-04-19, 2023-04-19, 2024-04-19, 2025-04-18 och slutredovisning 2026-04-17

Uppdrag att kartlägga forskning om samband mellan jämställdhet i arbetslivet och psykisk ohälsa

Regleringsbrev 2020

2021-02-19

Fördjupad uppföljning av delmålet om att stoppa mäns våld mot kvinnor

Jämställdhetsmyndigheten ska förbereda en fördjupad uppföljning av delmålet om att stoppa mäns våld mot kvinnor. Redovisningen ska innehålla en beskrivning och analys av utvecklingen på området utifrån ett urval indikatorer. Myndigheten ska även redovisa genomförda åtgärder. Vidare ska redovisningen innehålla en beskrivning och analys av det regionala arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Redovisningen ska inkomma till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 22 april 2022.

Jämställdhetsmyndigheten får för uppdragets genomförande använda 500 000 kronor under 2021. Uppdraget finansieras genom medel från anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Senast vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. För uppdragets genomförande beräknar regeringen 3 000 000 kronor under 2022.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

3:2

Jämställdhetsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Jämställdhetsmyndigheten75 573
ap.1Jämställdhetsmyndigheten (ram)75 573

Villkor för anslag 3:2

ap.1 Jämställdhetsmyndigheten

Anslaget får användas för Jämställdhetsmyndighetens förvaltningsutgifter.

3:3

Bidrag för kvinnors organisering (Ramanslag)

Disponeras av Jämställdhetsmyndigheten28 163
ap.1Bidrag för kvinnors organisering (ram)28 163

Villkor för anslag 3:3

ap.1 Bidrag för kvinnors organisering

Från anslagsposten finansieras utgifter för statsbidrag för kvinnors organisering i enlighet med förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
3:2 Jämställdhetsmyndigheten
ap.12 2673 %0
3:3 Bidrag för kvinnors organisering
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:3 Bidrag för kvinnors organisering
ap.128 16328 163

2022
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar15 000
Räntekontokredit10 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Jämställdhetsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-256 298
2021-02-256 298
2021-03-256 298
2021-04-256 298
2021-05-256 298
2021-06-256 298
2021-07-256 298
2021-08-256 298
2021-09-256 298
2021-10-256 298
2021-11-256 298
2021-12-256 295
Summa75 573
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Jämställdhetsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:2 ap.1Jämställdhetsmyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Utbildnings- och konferensverksamhet0046046000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Eva Nordmark
Magnus Hedenskog
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA/OFA/SFÖ/K/ESA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Justitiedepartementet/KRIM
Socialdepartementet/FS/SF/SOF
Utbildningsdepartementet/UF/UH
Kulturdepartementet/CSM
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Barnombudsmannen
Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten
Diskrimineringsombudsmannen
Folkhälsomyndigheten
Kammarkollegiet
Linköpings universitet (Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum)
länsstyrelserna
Migrationsverket
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Polismyndigheten
Socialstyrelsen
Statens kulturråd
Statens skolverk
Statskontoret
Sveriges kommuner och regioner
universitet och högskolor
Universitets- och högskolerådet
Uppsala Universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK)
Riksgäldskontoret