Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 5

2021-08-26
N2021/02243
Verket för innovationssystem
Mäster Samuelsgatan 56
101 58 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Verket för innovationssystem
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 24, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:145, prop. 2020/21:99 utg.omr. 24, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Verket för innovationssystem (Vinnova).

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

EU och internationellt arbete

Vinnova ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit i syfte att integrera det internationella perspektivet, inklusive prioriteringarna för det europeiska forskningsområdet (ERA), i Vinnovas satsningar. De åtgärder som vidtas ska bidra till synergier mellan EU-program och myndighetens program.

Agenda 2030

Vinnova ska redovisa hur myndigheten, i sin kärnverksamhet, arbetar med att använda Agenda 2030 som verktyg i omställningen till ett hållbart samhälle, där det balanserade och integrerade förhållningssättet till hållbarhetens tre dimensioner står centralt i metodutvecklingen. 

Cirkulär ekonomi

Vinnova ska redovisa vilka insatser myndigheten har vidtagit för att bidra i omställningen till en cirkulär ekonomi.

Socialt företagande

Vinnova ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att bidra till regeringens strategi för socialt företagande – ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation.

Innovativt livsmedelssystem och hållbara biobaserade värdekedjor

Vinnova ska redovisa vilka insatser myndigheten genomfört för att främja ett innovativt livsmedelssystem och hållbara innovativa biobaserade värdekedjor för de gröna och blå näringarna (från jord- och skogsbruk, fiskeri och vattenbruk).

Livsmedelsstrategin

Vinnova ska redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit för att bidra till de av riksdagen fastlagda målen för Livsmedelsstrategin.

Uppdrag som ges med anledning av den forsknings- och innovationspolitiska propositionen från 2020

Uppdragen nedan ges med anledning av propositionen Forskning, Frihet, Framtid – kunskap och innovation för Sverige (prop. 2020/21:60).

Finansmarknadsforskning

Med anledning av sjukdomen covid-19 ska Vinnova genomföra insatser i syfte att förbättra förståelsen för de nya utmaningar som väntar i ekonomin framöver och bidra till att utveckla mer effektiva och träffsäkra verktyg för att hantera dessa nya utmaningar. Insatserna bör i huvudsak inriktas mot forskningsmiljöer med regional spridning. Insatserna ska bygga vidare på det tidigare uppdraget om finansmarknadsforskning (Fi2019/04161).

Fordonsstrategisk forskning och innovation

Vinnova ska, i samverkan med Statens energimyndighet och Trafikverket, utveckla programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) så att det fortsatt bidrar till den forskning och kompetensförsörjning som behövs för framtidens transportsystem, samt för att möta nuvarande och framtida samhällsutmaningar inom området. Myndigheten ska möjliggöra för aktörer i hela leverantörskedjan att bidra och ta del av den forskning och innovation som sker inom FFI. Programmet ska fortsätta som ett avtalsreglerat samverkansprogram med oförändrad ambitionsnivå (prop.2008/09:05 och N2012/01049).

Forskningsinfrastruktur av särskilt värde för näringslivet

Vinnova ska bidra till att forskningsinfrastrukturer tillgängliggörs för svenskt näringsliv genom att stödja svenska företag att nyttja och utveckla svenska och internationella forskningsanläggningar. Vinnova ska även bidra till finansiering av särskilt intressant forskningsinfrastruktur för näringslivet som användare och leverantör. Därutöver ska Vinnova fortsätta sitt arbete att i samverkan med nationella, regionala och lokala intressenter etablera en nationell teknikparksfunktion i anslutning till ESS och MAX IV (N2019/01823 och N2021/00841).

Test- och demonstrationsmiljöer

Vinnova ska förstärka och vidareutveckla sitt arbete med test- och demonstrationsmiljöer till exempel genom att stimulera ökad användning och nyetableringar av test- och demonstrationsmiljöer både i privat och i offentlig regi i hela landet, såväl som stärkt internationellt samarbete. Test- och demonstrationsmiljöer blir allt viktigare för näringsliv, lärosäten och offentlig sektor i takt med en alltmer avancerad och snabb utveckling av material, processer, produkter och tjänster pådriven av digitaliseringen. De bidrar också till att tiden från forskning och utveckling till innovation och marknad kan minskas avsevärt, vilket många gånger är en nyckelfaktor i den globala konkurrensen. Myndigheten ska genomföra insatser som syftar till att forskningsresultat och avancerade prototyper kan testas under verkliga förhållanden och där teknikutveckling, etik, lagar och andra regler behöver hanteras samlat.

3

Uppdrag

1. Utvärderingar

Vinnova ska genomföra minst två utvärderingar av genomförda insatser. De insatser som utvärderas ska vara av budget- och verksamhetsmässig betydelse och extern expertis ska nyttjas. Ett jämställdhetsperspektiv ska ingå i utvärderingen. Vinnova ska föra dialog med Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser om vilka insatser som utvärderas och metoder inklusive utvärderingsbarhet för detta. Utvärderingarna ska omfatta resultat och, där så är möjligt, effekter av stödet från myndigheten. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2022.

2. EU och internationellt arbete

Vinnova ska för perioden 2021–2027 redovisa det svenska deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och innovation. Vartannat år (med start 2020) ska Vinnova redovisa statistiska data för det svenska deltagandet och vartannat år (med start 2021) ska myndigheten redovisa en analys och uppföljning av det svenska deltagandet. Rapporterna ska understödja regeringens arbete med EU:s forsknings- och innovationssamarbete. Rapporterna ska redovisa och analysera statistiska data om det svenska deltagandet fördelat på relevanta kategorier. En rapport ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 20 april nästföljande år.

3. Investeringsfrämjande

Vinnova ska bidra till investeringsfrämjande med fokus på spetskompetensattraktion och relevanta internationella innovationssamarbeten i linje med regeringens strategiska samverkansprogram. För genomförandet disponerar myndigheten högst 5 miljoner kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 24 Näringsliv, anslaget 2:4 Investeringsfrämjande, anslagsposten 4 Investeringsfrämjande. Vinnova ska senast den 28 februari 2022 redovisa genomförandet av uppdraget, till regeringen (Utrikesdepartementet).

4. Innovationssamarbete med Indien

Vinnova får, för genomförandet av uppdrag att stödja innovationssamarbete med Indien inom området smarta städer (N2018/02568), rekvirera 5 miljoner kronor från Kammarkollegiet senast den 30 juni 2021. Av rekvisitionen ska framgå beslutets diarienummer och att medlen ska utbetalas från anslag 1:5 Näringslivsutveckling, anslagsposten 1 Näringslivsutveckl – del till Kammarkollegiet inom utgiftsområde 24 Näringsliv.

5. Underlag inför en ny strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Vinnova får använda 1 miljon kronor under 2021 för att inkomma med underlag inför en ny strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention i enlighet med regeringsbeslut den 30 juli 2020 (S2020/06171). Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagspost 3 Till Kammarkollegiets disposition. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Vinnova.

6. Jämställdhetsintegrering

Vinnova ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Myndigheten ska redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025 till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 september 2021.

7. Stöd till samverkan och nyttiggörande

Vinnova ska under perioden 2021–2024 bidra till lärosätenas arbete med strategier för samverkan och nyttiggörande av kunskap och kompetens. Uppdraget ska redovisas årligen i årsredovisningen och en slutredovisning ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2025.

8. Samverkansprogrammen

Vinnovas ska för samverkansprogrammens fyra tematiska områden (Hälsa och life science, Kompetensförsörjning och livslångt lärande, Näringslivets digitala strukturomvandling och Näringslivets klimatomställning) redovisa vilka insatser och aktiviteter som myndigheten initierat, samt hur de bidragit till innovation och kunskapsspridning, nationellt samt internationellt. Rapporteringen ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) den 31 mars och den 31 oktober 2021.

9. Innovationsscout Israel

Vinnova ska upprätthålla verksamhet i Israel i syfte att etablera innovationssamarbete mellan Sverige och Israel. Uppdraget följer av den pilot som initierades 2017 (N2017/07677) och rapporterades 2020 (N2020/01838). Syftet är att utgöra en brygga mellan det svenska och israeliska innovationssystemet och skapa kontakter med utgångspunkt i näringslivets behov. Av särskild vikt är att stärka banden mellan innovativa företag i Sverige och Israel. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) den 31 mars 2022.

10. Prognoser

Vinnova ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 5 februari,

– 29 april,

– 30 juli och

– 25 oktober.

Pågående uppdrag

I bilaga 2 redovisas Vinnovas pågående uppdrag.

Uppdrag som ges med anledning av den forsknings- och innovationspolitiska propositionen från 2020

Uppdrag 11–18 ges med anledning av propositionen Forskning, Frihet, Framtid – kunskap och innovation för Sverige (prop. 2020/21:60). 

11. Sektorsövergripande insatser inom samverkansprogrammens områden

Vinnova ska genomföra insatser som adresserar sektorsövergripande utmaningar i linje med samverkansprogrammens fyra tematiska områden (Hälsa och life science, Kompetensförsörjning och livslångt lärande, Näringslivets digitala strukturomvandling och Näringslivets klimatomställning), till exempel genom pilotprojekt. Insatser som banar väg för systempåverkan och omställning bör prioriteras. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) tillsammans med uppdraget för samverkansprogrammen (N2020/03087) den 31 mars och den 31 oktober 2021.

12. Tvärsektoriell forskning och innovation i samverkan inom life science-området

Vinnova ska genomföra insatser mot explorativa, tvärvetenskapliga forsknings- och innovationssamarbeten inom life science-området. Insatserna ska inriktas mot projekt med hög innovationshöjd och stor potential att effektivisera forsknings- och utvecklingsprocesser, nå en global marknad och uppnå höga förädlingsvärden, samt öka Sveriges globala konkurrenskraft och attraktivitet inom life science. En del av satsningen ska avsättas till utveckling av välfärdsteknik. Vidare bör insatserna  möta behov av ny diagnostik och individanpassad behandling av svårt sjuka patienter, samt öka kunskapen om hur sjukdom kan förebyggas genom preventiva åtgärder. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) tillsammans med uppdraget för samverkansprogrammen (N2020/03087) den 31 mars och den 31 oktober 2021.

13. Utveckling av ny molekylär diagnostik och behandling

Vinnova ska fortsatt bidra till att utveckla insatserna inom projektet Genomic Medicine Sweden (GMS) under perioden 2021–2024. Inom ramen för GMS pågår etablering av regionala center för genomisk medicin vid universitetssjukhusen. Vinnova ska bidra till att forskning, innovation och utveckling i samverkan mellan universitet, universitetssjukvård och industri etableras vid dessa center, parallellt med att individanpassad diagnostik och terapi utvärderas och implementeras i vården. Vinnova ska även bidra till att en nationell informatikstruktur för hantering av stora mängder molekylära data byggs upp inom ramen för projektet. Infrastrukturer såsom exempelvis biobanker utgör basresurs för GMS. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) tillsammans med uppdraget för samverkansprogrammen (N2020/03087) den 31 mars och den 31 oktober 2021.

14. Nationellt program för proteinforskning och läkemedelsproduktion

Vinnova ska under perioden 2021–2023 fortsatt bidra till att utveckla satsningen på ett nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel (N2016/07981). Insatserna ska förstärkas med inriktning mot ny individanpassad behandling av mycket svårt sjuka personer. Det nationella programmet är en del av en större satsning, vilken genomförs i samverkan med privata aktörer och innefattar Wallenberg Center for Protein Research och Testa Center. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) tillsammans med uppdraget för samverkansprogrammen (N2020/03087) den 31 mars och den 31 oktober 2021.

15. Kompetensförsörjning och livslångt lärande

Vinnova ska, i linje med samverkansprogrammet Kompetensförsörjning och livslångt lärande, öka möjligheterna till kompetensutveckling och omställning. Myndigheten ska genomföra insatser i syfte att initiera innovativa samverkansprojekt mellan aktörer i näringsliv och aktörer från olika delar av utbildningssystemet för att stärka och utveckla infrastrukturen för kompetensförsörjning och det livslånga lärandet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) tillsammans med uppdraget för samverkansprogrammen (N2020/03087) den 31 mars och den 31 oktober 2021.

16. Digital strukturomvandling

Vinnova ska, i linje med samverkansprogrammet Näringslivets digitala strukturomvandling, öka möjligheterna att möta och leda i den digitala strukturomvandlingen. Myndigheten ska genomföra insatser i syfte att utveckla och stärka förmågan hos svenska aktörer inom avancerade digitala teknologier, kompetensområden och affärsmodeller. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) tillsammans med uppdraget för samverkansprogrammen (N2020/03087) den 31 mars och den 31 oktober 2021.

17. Samordning av insatser för internationalisering

Vinnova ska tillsammans med Universitets- och högskolerådet och Vetenskapsrådet vidareutveckla förslaget om en plattform för internationalisering som Internationaliseringsutredningen lämnade i betänkandet Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78). Syftet är att möjliggöra en stabil och långsiktig struktur för samordning av frågor som påverkar internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med universitet och högskolor samt andra berörda myndigheter och aktörer. Universitets- och högskolerådet ska redovisa uppdraget till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 15 oktober 2021.

18. Ny modell för kvalitetsbaserad resursfördelning

Vinnova ska tillsammans med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad samt i dialog med universitet och högskolor ta fram förslag till en modell för kvalitetsbaserad resursfördelning av universitetens och högskolornas anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. Arbetet ska samordnas av Vetenskapsrådet och förslaget ska utformas i enlighet med vad som beskrivs i propositionen (prop. 2020/21:60). Vetenskapsrådet ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om uppdragets genomförande och resultat samt lämna en slutrapport senast den 1 juni 2021 till regeringen (Utbildningsdepartementet med kopia till övriga berörda departement).

19. Uppdrag att analysera Sveriges innovations- och produktionskapacitet för vaccin och andra biologiska läkemedel

Uppdraget att analysera och beskriva förutsättningarna för hur Sveriges innovations- och produktionskapacitet för vaccin och andra biologiska läkemedel står sig i jämförelse med andra länders kapacitet (N2020/03157) ändras så till vida att slutredovisning lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 26 april 2021.

20. Analys för uppföljning av en nationell strategi för life science

Vinnova ska med utgångspunkt i den metod som Tillväxtanalys tagit fram (N2020/02707) följa och analysera företagspopulationen inom den svenska life science-sektorn. Arbetet, t.ex. datainsamling, avgränsningar och vidareutveckling av modellen, ska utföras i nära samarbete med branschorganisationer och regioner. Uppdraget ska bidra till att nå målen i En nationell strategi för life science och syftar till att långsiktigt stärka Sverige som en ledande life science-nation. Rapporteringen ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) årligen senast den 15 april. Vart tredje år, med start 2024, ska rapporten ta en bredare ansats med fördjupad rapportering från ett särskilt relevant område.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:1

Verket för innovationssystem (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem270 442
ap.1Verket för innovationssystem (ram)270 442

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Verket för innovationssystem

Anslagsposten disponeras av Vinnova för finansiering av myndighetens förvaltningsutgifter.

1:2

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem3 410 605
ap.1Verket för innovationssystem (ram)3 410 605
Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande42 300
ap.3Verk f innov.syst: F - del till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (ram)42 300
Disponeras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd6 250
ap.2Verk f innov.syst: F - del till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (ram)6 250
Disponeras av Vetenskapsrådet43 500
ap.5Verk f innov.syst: F - del till Vetenskapsrådet (ram)43 500
Disponeras av Statens energimyndighet30 600
ap.4Verk f innov.syst: F - del till Statens energimyndighet (ram)30 600

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Verket för innovationssystem

Anslagsposten får användas för utgifter för behovsmotiverad forsknings- och utvecklingsverksamhet, utveckling av innovationssystem och programanknutna utgifter såsom utvärderingar, beredningsarbete, revision, informationsinsatser, verksamhetsrelaterade it-system, konferenser, resor och seminarier.

Vinnova ska använda minst:

 • 665 miljoner kronor för strategiska innovationsområden,
 • 92,85 miljoner kronor för svenskt deltagande i partnerskapsprogram inom ramen för det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet och 8,5 miljoner kronor för att koordinera och finansiera deltagande i internationellt forsknings- och innovationssamarbete,
 • 248 miljoner kronor för att underlätta etablering, användande, tillgängliggörande och utveckling av test- och demonstrationsmiljöer, t.ex. vid industriforskningsinstituten under RISE Research Institutes of Sweden AB eller andra kvalificerade huvudmän,
 • 60 miljoner kronor för insatser kopplade till lärosätenas arbete med strategier för samverkan och nyttiggörande av kunskap och kompetens,
 • 30 miljoner kronor för en utökad satsning på verifiering av forskningsresultat och projekt
 •  
 • 28 miljoner kronor för forskningsinfrastruktur för näringslivet, varav högst 10 miljoner kronor till en nationell teknikparksfunktion enligt regeringens beslut i ärende N2021/00841,
 • 37 miljoner kronor för sektorsövergripande insatser i linje med samverkansprogrammens tematiska områden,
 • 19 miljoner kronor för insatser inom området kompetensförsörjning och livslångt lärande,
 • 76 miljoner kronor för insatser inom området digitalisering,
 • 100 miljoner kronor för tvärsektoriell forskning och innovation inom life science,
 • 30 miljoner kronor för utveckling av molekylär diagnostik och behandling,
 • 40 miljoner kronor för nationellt program för proteinforskning och läkemedelsproduktion.

Vidare ska anslagsposten finansiera innovationsinsatser inom området tillgänglighetsdesign samt standardisering. 

Av anslaget får högst 38 miljoner kronor användas till sänkta trösklar för nyttiggörande och kommersialisering enligt regeringens beslut den 8 april 2021 i ärende N2021/01194.

Som en förstärkning av programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) ska minst 50 miljoner kronor användas till forskning, utveckling och marknadsintroduktion av fossilfria arbetsmaskiner. 

Av anslaget ska högst 30 miljoner kronor utbetalas för att bidra till utvecklingen av rymdrelaterad verksamhet. Vinnova ska utbetala medlen till Rymdstyrelsen som rekvirerar 15 miljoner kronor senast den 28 februari och 15 miljoner kronor senast den 31 augusti 2021.

Av anslaget ska medel användas för statsbidrag till RISE Research Institutes of Sweden AB för riksmätplatser och dithörande verksamhet.

Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

ap.2 Verk f innov.syst: F - del till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Anslagsposten får användas för svenskt deltagande i partnerskapsprogram inom ramen för det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet. Högst 3 miljoner kronor av anslagsposten får användas för att finansiera deltagande i internationellt forsknings- och innovationssamarbete. 

ap.3 Verk f innov.syst: F - del till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Anslagsposten får användas för svenskt deltagande i partnerskapsprogram inom ramen för det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet. Högst 2 miljoner kronor av anslagsposten får användas för att finansiera deltagande i internationellt forsknings- och innovationssamarbete.

ap.4 Verk f innov.syst: F - del till Statens energimyndighet

Anslagsposten får användas för svenskt deltagande i partnerskapsprogram inom ramen för det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet.

ap.5 Verk f innov.syst: F - del till Vetenskapsrådet

Anslagsposten får användas för svenskt deltagande i partnerskapsprogram inom ramen för det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet. Högst 11,5 miljoner kronor av anslagsposten får användas för att finansiera deltagande i internationellt forsknings- och innovationssamarbete.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:1 Verket för innovationssystem
ap.17 6633 %0
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
ap.1106 447Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
ap.13 255 0002 050 000900 000305 0002025
ap.367 00042 00015 00010 0002025
ap.223 00011 0008 0004 0002025
ap.580 00042 00025 00013 0002025
ap.435 00016 00011 0006 0002025
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen avseende infriade åtaganden i tabellen ovan är endast indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar13 000
Räntekontokredit8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Verket för innovationssystems räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2521 287
2021-02-2521 287
2021-03-2521 287
2021-04-2521 287
2021-05-2521 287
2021-06-2521 287
2021-06-292 143
2021-07-2521 287
2021-07-292 143
2021-08-2521 287
2021-08-292 143
2021-09-2521 287
2021-09-292 143
2021-10-2521 287
2021-10-292 143
2021-11-2521 287
2021-11-292 143
2021-12-2521 285
2021-12-292 142
Summa270 442
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Verket för innovationssystems disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Verket för innovationssystem
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Nora Myrne Widfors
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, SAM
Finansdepartementet, BA
Utbildningsdepartementet, F
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet och näringsutskottet
Riksgäldskontoret
Statskontoret