Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2021-09-23
S2021/06568
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 9, bet. 2020/21:SoU1, rskr. 2020/21:156, prop. 2020/21:84 utg.omr. 9, bet. 2020/21:FiU43, rskr. 2020/21:201, prop. utg.omr. 9, bet. 2020/21:FiU46, rskr. 2020/21:237).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:5

Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen11 586 500
ap.3Bidrag till pensionärsorganisationer (ram)28 000
ap.6Stöd till anhörigorganisationer (ram)11 000
ap.9Nationella kunskapscentra (ram)23 200
ap.11Utvecklingsmedel - Socialstyrelsen (ram)3 200
ap.1Äldreomsorgssatsning (ram)4 610 000
ap.2Återhämtningsbonus (ram)195 000
ap.5Äldreomsorgslyftet (ram)3 394 000
ap.13Stöd för att minska andelen timanställningar inom äldreomsorgen (ram)2 000 000
ap.14Stöd för att utöka sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen (ram)1 000 000
ap.15Stöd för att utöka läkarkompetensen inom äldreomsorgen (ram)300 000
ap.16Stöd till ökade lönekostnader till följd av utbildning till specialistundersköterskor (ram)22 100
Disponeras av Boverket1 490 500
ap.10Investeringsstöd (ram)989 500
ap.7Investeringsstöd till hyresbostäder för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden (ram)501 000
Disponeras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd36 000
ap.12Forskning inom äldreområdet (ram)36 000
Disponeras av Kammarkollegiet228 090
ap.8Utvecklingsmedel - Kammarkollegiet (ram)228 090
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län4 500
ap.4Stimbid äldreområdet - del till Länsstyrelsen i Örebro (ram)4 500

Villkor för anslag 4:5

ap.1 Äldreomsorgssatsning

1. 4 000 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr 1 under Socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2021.

2. 610 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr 2 under Socialtjänst m.m. i i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2021.

ap.2 Återhämtningsbonus

Socialstyrelsen får använda 191 755 000 kronor för verksamhet i äldreomsorgen i enlighet med  förordningen (2021:313) om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg. 

Socialstyrelsen får använda 2 920 000 kronor för handläggning av ärenden i enlighet med förordningen (2021:313) om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg. 

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.3 Bidrag till pensionärsorganisationer

Medlen får användas av Socialstyrelsen under 2021 för utbetalning enligt bestämmelserna i förordningen (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer. Högst 1 750 000 kronor får användas till pensionärsorganisationer som bedöms omfattas av 3 § förordningen och de närmare föreskrifter som Socialstyrelsen meddelar enligt 13 § samma förordning.

ap.4 Stimbid äldreområdet - del till Länsstyrelsen i Örebro

Medlen får användas under 2021 av länsstyrelserna för handläggning av ärenden i enlighet med förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m. och förordningen (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer.

ap.5 Äldreomsorgslyftet

Medlen får användas i enlighet med regeringsbeslut I:5 från              den 14 januari 2021 (dnr S2021/00338) i ett uppdrag att betala ut medel för ett vidgat äldreomsorgslyft.

ap.6 Stöd till anhörigorganisationer

Medlen får användas av Socialstyrelsen under 2021 för utbetalning enligt bestämmelserna i förordningen (2011:1151) om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående. Av dessa medel får 2 000 000 kronor fördelas som grundbidrag i enlighet med förordningen.

ap.7 Investeringsstöd till hyresbostäder för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden

Medlen får användas för utgifter kopplade till den kategori av bostäder som benämns som hyresbostäder för äldre personer på den ordinarie bostadsmarknaden i förordningen (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer.

ap.8 Utvecklingsmedel - Kammarkollegiet

1. 1 200 000 kronor får användas för att finansiera det svenska deltagandet i den forskning som bedrivs vid European center for social welfare policy. Medlen ska utbetalas engångsvis mot rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2021.

2. 16 500 000 kronor får användas under 2021 för arbetet med Swedish National Study on Ageing and Care (SNAC) i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 19 mars 2015 (dnr S2015/02039). Av dessa medel får Stockholms läns äldrecentrum rekvirera 6 620 000 kronor, Region Skåne rekvirera 5 400 000 kronor, Blekinge Tekniska Högskola rekvirera 2 780 000 kronor och Primärvården i Hudiksvall rekvirera 1 700 000 kronor. Medlen får rekvireras under följande villkor. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2021. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 8 Utvecklingsmedel - Kammarkollegiet. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2019:1). Villkoren samt blanketter för Slutrapport och Rekvisition finns tillgängliga på regeringens hemsida under Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera.

3. 200 000 kronor får användas av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 14 november 2019 (dnr S2019/04728) i ett uppdrag om  strategisk ledarskapsutveckling. Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2021. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 8 Utvecklingsmedel - Kammarkollegiet.

3. 1 700 000 kronor får användas av Inspektionen för vård- och omsorg under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:7 från den 5 november 2020 (dnr S2020/08100) i ett uppdrag att följa upp tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin. Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2021. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 8 Utvecklingsmedel - Kammarkollegiet.

4. 200 000 000 kronor har tilldelats Kammarkollegiet i enlighet med regeringsbeslut I:10 från den 28 januari 2021 (dnr S2021/00828) i ett uppdrag om utbetalning av medel i enlighet med överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg–teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus.

5. 2 500 000 kronor har efter ansökan tilldelats Karolinska Universitetssjukhuset (Svenska Demensregistret) i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 4 februari 2021 (dnr S2020/09409) om medel för att utveckla Svenska Demensregistret.

6. 2 500 000 kronor har efter ansökan tilldelats Skånes universitetssjukhus (VE minnessjukdomar) i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 4 februari 2021 (dnr S2020/09398) om medel för utbildningsinsatser avseende BPSD-registret under 2021.

7. 1 000 000 kronor har tilldelats Swecare i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 18 februari 2021 (dnr S2021/01548).

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.9 Nationella kunskapscentra

Får användas efter beslut av regeringen.

ap.10 Investeringsstöd

988 500 000 kronor får användas för utgifter kopplade till förordningen (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer förutom den kategori av bostäder som i förordningen benämns som hyresbostäder för äldre personer på den ordinarie bostadsmarknaden.

1 000 000 kronor får användas av Boverket för handläggning av ärenden i enlighet med förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m. och förordningen (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer.

ap.11 Utvecklingsmedel - Socialstyrelsen

1. 1 200 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2021 för att finansiera Sveriges andel av den verksamhet som bedrivs av Nordens Välfärdscenter (NVC).

2. 2 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2021 i enlighet med i uppdrag uppdrag nr 2 under Socialtjänst m.m. om Förbättrad tillgång till statistik om yrkesgrupper inom socialtjänsten i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2020.

ap.12 Forskning inom äldreområdet

Medlen får användas av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) under 2021 i enlighet med uppdraget om Forskning inom äldreområdet i Fortes regleringsbrev för 2017.

ap.13 Stöd för att minska andelen timanställningar inom äldreomsorgen

Medlen får användas i enlighet med regeringsbeslut I:17 från          den 27 maj 2021 (dnr S2021/04601).

ap.14 Stöd för att utöka sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen

Medlen får användas i enlighet med regeringsbeslut I:18 från          den 27 maj 2021 (dnr S2021/04603).

ap.15 Stöd för att utöka läkarkompetensen inom äldreomsorgen

Medlen får användas i enlighet med regeringsbeslut I:16 från          den 27 maj 2021 (dnr S2021/04600).

ap.16 Stöd till ökade lönekostnader till följd av utbildning till specialistundersköterskor

Medlen får användas i enlighet med regeringsbeslut I:19 från          den 27 maj 2021 (dnr S2021/04604).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
ap.150Inget0
ap.160Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet
ap.7500 000169 898169 898160 2042024
ap.101 400 000476 102476 102447 7962024
ap.12108 00036 00036 00036 0002024
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen avseende infriade åtaganden i tabellen ovan är endast indikativa.

På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Jenny Wada
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Socialutskottet
Boverket
Ekonomistyrningsverket
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Inspektionen för vård och omsorg
Kammarkollegiet
Länsstyrelserna
Riksgäldskontoret
European center for social welfere policy
Sveriges Kommuner och Regioner
Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Svenskt demenscentrum