Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 1

2021-06-23
A2021/01441
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Box 210
641 22 Katrineholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 14, bet. 2020/21:AU2, rskr. 2020/21:146).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Handlingsplan för ett förstärkt kontrollarbete

IAF ska utarbeta en handlingsplan för ett förstärkt kontrollarbete för att motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen. IAF ska i arbetet inhämta uppgifter från Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna. Uppdraget ska rapporteras till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 24 september 2021.

Identifiera risker för felaktiga utbetalningar och bidragsbrott inom arbetslöshetsförsäkringen

IAF ska, för att bidra till det övergripande målet om minskade felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen samt för dess uppföljning, identifiera risker för felaktiga utbetalningar och bidragsbrott inom arbetslöshetsförsäkringen samt föreslå åtgärder för att komma tillrätta med dessa. IAF ska i arbetet inhämta uppgifter från Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna. Uppdraget ska rapporteras till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 24 september 2021.

Jämförande riskanalyser med avseende på felaktiga utbetalningar

IAF ska utifrån myndighetens tillsynsuppdrag bidra till det arbete som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Migrationsverket, Centrala studiestödsnämnden och Ekonomistyrningsverket tillsammans ska genomföra avseende jämförande riskanalyser med avseende på felaktiga utbetalningar. Arbetet ska ledas av Ekonomistyrningsverket. Uppdraget ska rapporteras till regeringen (Finansdepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 30 september 2021.

Analys och utvärdering av långa handläggningstider

IAF ska granska, analysera och utvärdera orsakerna till långa handläggningstider hos vissa arbetslöshetskassor under 2020. I uppdraget ingår även att analysera hur handläggningstiderna påverkats hos de arbetslöshetskassor som haft en stor ökning av ansökningar om ersättning under året samt att undersöka hur arbetslöshetskassorna använt det tillfälliga bidrag som beslutades i samband med vårändringsbudgeten 2020 för att undvika långa handläggningstider och vilken effekt det haft. Uppdraget ska rapporteras till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 december 2021.

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

    - 5 februari,

    - 29 april,

    - 30 juli och

    - 25 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925Redovisning till Statskontoret senast den 15 januari 2021.
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.Fi2018/01701Redovisning till Statskontoret senast den 15 januari 2021.

Uppdrag att fortsätta utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering och redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet

Regleringsbrev 2020Senast den 1 september 2021.

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Fi2020/04960Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021.

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

A2020/02583Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021.

Uppdrag att vara behörig myndighet enligt EU-förordningen om en gemensam digital ingång.

I2020/03233Uppdrag till IAF att vara behörig myndighet enligt förordningen om en gemensam digital ingång fram till och med den 31 december 2021.

Bidrag till arbetslöshetskassor för att stärka kontrollarbetet

I budgetpropositionen för 2021 har medel tillförts Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna för att, tillsammans med Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och en nyinrättad funktion på Ekonomistyrningsverket, stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen. Av dessa medel beräknas 10 000 000 kronor avse ett bidrag till arbetslöshetskassorna. IAF ska inkomma med beräkningar och förslag till hur de medel som beräknats för bidraget ska fördelas mellan arbetslöshetskassorna. Redovisningen ska innehålla förslag till bidragsnivå för respektive arbetslöshetskassa. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 augusti 2021.

Bidrag till mindre arbetslöshetskassor

IAF ska inkomma med underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Underlaget ska innehålla förslag på vilka arbetslöshetskassor som enligt beräkningsprinciperna i regeringsbeslut (A2009/2009/AE) bör erhålla bidraget 2021 och förslag till bidragsnivå för respektive arbetslöshetskassa. Beräkningsprinciperna i regeringsbeslutet ska ligga till grund för IAF:s beräkning. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 11 augusti 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:9

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen79 498
ap.1Förvaltningskostnader (ram)79 498

1:10

Bidrag till administration av grundbeloppet (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen58 714
ap.3Bidrag till utbetalning av grundbeloppet (ram)58 714

Villkor för anslag 1:10

ap.3 Bidrag till utbetalning av grundbeloppet

1. Anslagsbeloppet får användas till delfinansiering av nödvändiga administrationskostnader som Alfa-kassan har för handläggningen av grundförsäkringen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor för dem som inte är anslutna till Alfa-kassan och inte är medlemmar i en annan arbetslöshetskassa.

2. IAF ska med en tolftedel per månad betala ut anslagsbeloppet till Alfa-kassan.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:9 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
ap.12 3843 %0
1:10 Bidrag till administration av grundbeloppet
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar6 000
Räntekontokredit4 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-256 625
2021-02-256 625
2021-03-256 625
2021-04-256 625
2021-05-256 625
2021-06-256 625
2021-07-256 625
2021-08-256 625
2021-09-256 625
2021-10-256 625
2021-11-256 625
2021-12-256 623
Summa79 498
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Förvaltningskostnader
På regeringens vägnar
Eva Nordmark
Jenny Bredahl
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Statens tjänstepensionsverk
Ekonomistyrningsverket
Centrala studiestödsnämnden
Migrationsverket
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Sveriges a-kassor