Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 9

2021-07-01
N2021/02039
N2021/01976 (delvis)
N2021/01910 (delvis)
Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:27 Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslaget 1:27 Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag (prop. 2020/21:84 utg.omr. 24, bet. 2020/21:FiU43, rskr. 2020/21:203, prop. 2020/21:99 utg.omr. 24, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385, prop. 2020/21:208 utg.omr. 24, bet. 2020/21:FiU52, rskr. 2020/21:419).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:27

Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag (Ramanslag)

Disponeras av Boverket8 900 000
ap.3Hyresstöd företag - del till Boverket (ram)8 900 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län180 000
ap.4Hyresstöd företag - del till Länsstyrelsen i Örebro län (ram)180 000

Villkor för anslag 1:27

ap.3 Hyresstöd företag - del till Boverket

Anslagsposten får användas för tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under 2021. Högst 7 000 000  kronor får användas för Boverkets kostnader för att administrera stödet.

ap.4 Hyresstöd företag - del till Länsstyrelsen i Örebro län

Anslagsposten får användas för vidare fördelning till länsstyrelserna för kostnader för att administrera tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under 2021.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:27 Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag
ap.30Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Filippa Axencrantz
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, L6
Finansdepartementet, BA, BB, K och SFÖ
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, civilutskottet och näringsutskottet
länsstyrelserna
Riksgäldskontoret