Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 6

2021-06-17
A2021/01405
A2021/01397 (delvis)
Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Nygatan 25
803 20 Gävle
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 14, bet. 2020/21:AU2, rskr. 2020/21:146, prop. 2020/21:99 utg.omr. 14, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Samverkan

Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska redovisa hur myndigheten har samverkat med arbetsmarknadens parter och andra aktörer rörande kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning på arbetsmiljöområdet. Myndigheten ska också analysera vad denna samverkan har resulterat i.

Riktlinjer för en evidensbaserad praktik i företagshälsovården

Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska redovisa hur myndigheten har utvecklat och spridit riktlinjer för en evidensbaserad praktik i företagshälsovården. 

3

Uppdrag

Utgiftsprognoser

Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

  • 5 februari
  • 29 april
  • 30 juli och
  • 25 oktober.

Inhämta och sammanställa kunskap om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har sedan tidigare i uppdrag att inhämta och sammanställa kunskap om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö (A2020/01002).

För uppdragets genomförande får myndigheten under 2021 använda 1 200 000 kronor från utgiftsområde 13 anslag 2:2 ap.7 Insatser för att stärka hbtqi-personers rättigheter och möjligheter. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagsposten 7 Insatser för att stärka hbtqi-personers rättigheter och möjligheter. Uppdraget ska delredovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) den 30 juni 2021 och slutredovisas senast den 30 juni 2022.

Tidigare lämnade uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Uppdrag

Beslut

Rapportering

Uppdrag om friskfaktorer som kan mätas och följas över tid

Regeringsbeslut A2018/01350

Ska återrapporteras tillsammans med Arbetsmiljöverket

Slutrapportering i samband med årsredovisningen 2020

Uppdrag om företagshälsovårdens kompetensförsörjning

Regleringsbrevet 2020

I samband med årsredovisningen 2020

Inhämta och sammanställa kunskap om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö

Regeringsbeslut A2020/01002

Delredovisning den 30 juni 2021

Slutredovisning den 30 juni 2022

Uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicid-prevention

Regeringsbeslut S2020/06171

Återrapporteras av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten (till Socialdepartementet) senast den 31 december 2021 och slutredovisas senast den 1 september 2023

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:5

Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för arbetsmiljökunskap38 643
ap.1Stöd till Företagshälsovårdens kompetensförsörjning (ram)4 000
ap.2Förvaltningskostnader (ram)34 643

Villkor för anslag 2:5

ap.1 Stöd till Företagshälsovårdens kompetensförsörjning

Anslagsposten får användas för utgifter för att stödja företagshälsovårdens kompetensförsörjning. Anslagsposten får även användas för Myndigheten för arbetsmiljökunskaps personalkostnader och övriga kostnader kopplade till sådan verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap
ap.10Inget0
ap.21 1593 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar5 000
Räntekontokredit3 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för arbetsmiljökunskaps räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-252 929
2021-02-252 929
2021-03-252 929
2021-04-252 929
2021-05-252 929
2021-06-252 858
2021-07-252 858
2021-08-252 858
2021-09-252 858
2021-10-252 858
2021-11-252 858
2021-12-252 850
Summa34 643
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för arbetsmiljökunskaps disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:5 ap.2Förvaltningskostnader
På regeringens vägnar
Märta Stenevi
Alice Melinder
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Arbetsmarknadsdepartementet/MRB
Socialdepartementet/FS
Socialdepartementet/SF
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Socialstyrelsen
Riksgäldskontoret
Arbetsgivarverket
Föreningen Svenskt näringsliv
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco)
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)