Finansdepartementet


Regeringsbeslut
V 6

2021-07-01
Fi2021/02403 (delvis)
Fi2021/02502 (delvis)
Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Boverket
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 18, bet. 2020/21:CU1, rskr. 2020/21:99, prop. 2020/21:1 utg.omr. 20, bet. 2020/21:MJU1, rskr. 2020/21:142, prop. 2020/21:77 utg.omr. 18, bet. 2020/21:FiU40, rskr. 2020/21:175, prop. 2020/21:84 utg.omr. 18, bet. 2020/21:FiU43, rskr. 2020/21:199, prop. 2020/21:166 utg.omr. 18, bet. 2020/21:FiU49, rskr. 2020/21:248, prop. 2020/21:99 utg.omr. 18, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385, prop. 2020/21:208 utg.omr. 18, bet. 2020/21:FiU52, rskr. 2020/21:416). Med ändring av regleringsbrevet för 2021 beslutar regeringen att följande ska gälla för Boverket. Ändringen innebär ett utökat beställningsbemyndigande med anledning av riksdagens beslut om propositionen Vårändringsbudget för 2021. Ändringen innebär också en ökning av disponibla anslagsmedel med anledning av riksdagens beslut om propositionen Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset, samt att myndighetens låneram för verksamhetsinvesteringar minskas.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Boverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Vägledning investeringsstöd

Boverket ska redovisa på vilket sätt myndigheten har gett vägledning till länsstyrelserna avseende deras uppdrag att följa upp enskilda beslut om stöd enligt förordningen (2016:880) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande, förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande och förordningen (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden.

Demokratin 100 år 2021

Boverket ska redovisa genomförda insatser och aktiviteter inom sin verksamhet som uppmärksammar det demokratiska styrelseskicket och dess värden.

3

Uppdrag

Redovisning av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen

Boverket ska sammanställa och redovisa de uppgifter som myndigheten får från länsstyrelserna i enlighet med uppdragen i länsstyrelsernas regleringsbrev om byggnadsnämndernas tillsynsarbete, om uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen samt om inriktningsmål för överklagade kommunala beslut om lov. Boverket ska redovisa uppdraget till regeringen (Finansdepartementet) senast den 30 april 2022.

Staten som förebild i arbetet för hållbara gestaltade livsmiljöer

Boverket ska sammanställa de redovisningar som myndigheten får från de statliga myndigheter som deltar i Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare (Fortifikationsverket, Naturvårdsverket, Sjöfartsverket, Statens fastighetsverk och Trafikverket) samt från Affärsverket svenska kraftnät i enlighet med uppdragen i deras regleringsbrev rörande staten som förebild i arbetet för hållbara gestaltade livsmiljöer, som ska redovisas till Boverket senast den 30 september 2021. Boverket ska redovisa uppdraget till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 1 december 2021.

Prognoser

Boverket ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen och vilka osäkerhetsfaktorer som finns. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 5 februari,

– 29 april,

– 30 juli, och

– 25 oktober.

Pågående uppdrag

I bilagan redovisas myndighetens pågående uppdrag.

Information om kommande stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Boverket ska löpande informera ägare av flerbostadshus om den kommande möjligheten att söka stöd för energieffektivisering. Informationen ska inledningsvis utgå från det av Finansdepartementet remitterade förslaget till förordning (Fi2021/00200) och därefter anpassas till de föreskrifter som regeringen och Boverket beslutar om stödet. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:2

Omstrukturering av kommunala bostadsföretag (Ramanslag)

Disponeras av Boverket12 500
ap.1Stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag m.m. (ram)12 500

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag m.m.

Anslaget får användas för statsbidrag till kommuner med en svag bostadsmarknad, för undsättning eller omstrukturering av kommunala bostadsföretag med ekonomiska svårigheter, samt för stöd till företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, i det senare fallet i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2018:111) om stats- bidrag till kommuner med svag bostadsmarknad. Högst 1 000 000 kronor får användas för Boverkets kostnader för att administrera stöden.

1:3

Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad (Ramanslag)

Disponeras av Boverket43 000
ap.1Stöd ordna bostad (ram)39 000
ap.2Stöd till byggemenskaper (ram)4 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Stöd ordna bostad

Anslagsposten får användas för statligt bidrag till kommuner enligt förordningen (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier.

ap.2 Stöd till byggemenskaper

Anslagsposten får användas för statligt stöd i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2019:676) om stöd till byggemenskaper.

1:4

Boverket (Ramanslag)

Disponeras av Boverket347 583
ap.1Förvaltningskostnader (ram)317 583
ap.2It-infrastruktur för stödadministration (ram)30 000
Disponeras av Kammarkollegiet5 000
ap.3Till nationellt arbete inom boende-, samhällsplanerings- och byggområdet (ram)5 000

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Förvaltningskostnader

Anslagsposten får användas för förvaltningskostnader, dock inte för sådana kostnader som är hänförliga de helt avgiftsfinansierade kreditgarantierna.

Av anslagsposten ska minst 10 000 000 kronor användas för att förbereda införandet av krav på klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader.

Av anslagsposten får 16 000 000 kronor användas för genomförandet av uppdraget att förstärka arbetet för en god inomhusmiljö (N2017/07419 och Fi2020/01024).

Av anslagsposten får 10 000 000 kronor användas för att, i nära samråd med Statens energimyndighet, driva Informationscentrum för hållbart byggande.

Av anslagsposten får 11 000 000 kronor användas för administration av stöd i enlighet med förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars–juli 2020, förordningen (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020–september 2021 och förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020–september 2021.

ap.2 It-infrastruktur för stödadministration

Anslagsposten får användas för kostnader för att förstärka it-infrastrukturen för Boverkets stödadministration.

ap.3 Till nationellt arbete inom boende-, samhällsplanerings- och byggområdet

Medlen får användas först efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Finansdepartementet).

1:7

Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer (Ramanslag)

Disponeras av Boverket950 000
ap.1Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus (ram)940 000
ap.2Stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden (ram)10 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län5 000
ap.3Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus - del till Länsstyrelsen i Örebro län (ram)5 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus

Anslagsposten får användas för stöd till renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden i enlighet med bestämmelserna i förordningen om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden, där myndighetens beslut om stöd har fattats före den 1 januari 2019. Anslagsposten får också användas för stöd i enlighet med förordning (2021:664) om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus. Högst 4 000 000 kronor av anslagsposten får användas för Boverkets kostnader för att administrera stödet.

ap.2 Stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden

Anslagsposten får användas för stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2016:398) om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden, där myndighetens beslut om stöd har fattats före den 1 januari 2019.        Högst 1 000 000 kronor av anslagsposten får användas för Boverkets kostnader för att administrera stödet.

ap.3 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus - del till Länsstyrelsen i Örebro län

Anslagsposten får användas för vidare fördelning till länsstyrelserna för finansiering av verksamhet som länsstyrelserna bedriver i enlighet med förordningen om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden.

1:8

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ramanslag)

Disponeras av Boverket3 125 000
ap.3Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (ram)3 125 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län3 000
ap.1Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande - del till Länsstyrelsen i Stockholms län (ram)3 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län22 000
ap.5Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande - del till Länsstyrelsen i Örebro län (ram)22 000

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande - del till Länsstyrelsen i Stockholms län

Anslagsposten får användas för att finansiera en stödfunktion för samtliga länsstyrelser i frågor rörande investeringsstödet.

ap.3 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande

Anslagsposten får användas för statligt stöd i enlighet med bestämmelserna i förordningen om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande och förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Myndigheten ska fördela ramar till länsstyrelserna för beslut om investeringsstöd utifrån de potter för fördelning av investeringsstöd som myndigheten beslutat om. Ramarna får ändras om efterfrågan på stöd avviker från de beslutade potterna i sådan grad att en ändring krävs för att undvika att medel inte används. Högst 7 000 000 kronor får användas för Boverkets kostnader för att administrera stöden.

ap.5 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande - del till Länsstyrelsen i Örebro län

Anslagsposten får användas för vidare fördelning till länsstyrelserna för finansiering av verksamhet som länsstyrelserna bedriver i enlighet med förordningen om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande och förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande.

1:9

Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder (Ramanslag)

Disponeras av Boverket18 000
ap.1Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder (ram)18 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län2 000
ap.2Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder - till Länsstyrelsen i Örebro län (ram)2 000

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder

Anslagsposten får användas för bidrag till åtgärder mot radon i småhus i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2018:158) om bidrag till åtgärder mot radon i småhus. Högst 1 500 000 kronor får användas för Boverkets kostnader för att administrera stödet.

ap.2 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder - till Länsstyrelsen i Örebro län

Anslagsposten får användas för vidare fördelning till länsstyrelserna för finansiering av verksamhet som länsstyrelserna bedriver i enlighet med förordningen om bidrag till åtgärder mot radon i småhus.

1:10

Innovativt och hållbart byggande (Ramanslag)

Disponeras av Boverket37 000
ap.1Innovativt och hållbart byggande (ram)37 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Innovativt och hållbart byggande

Anslagsposten får användas för bidrag i enlighet med förordningen (2018:199) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder, där myndighetens beslut har fattats före den 1 januari 2019. Högst 2 000 000 kronor får användas för Boverkets kostnader för att administrera stödet.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:18

Stöd för gröna och trygga samhällen (Ramanslag)

Disponeras av Boverket150 000
ap.1Stöd för gröna och trygga samhällen (ram)150 000

Villkor för anslag 1:18

ap.1 Stöd för gröna och trygga samhällen

Anslagsposten får användas för statligt bidrag till kommuner i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2017:1337) om bidrag för grönare städer, där myndighetens beslut har fattats före den 1 januari 2020. Anslagsposten får också användas för stöd i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2020:1202) om stöd för gröna och trygga samhällen. Högst 4 000 000 kronor får användas för Boverkets kostnader för att administrera stöden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
ap.10Inget0
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad
ap.10Inget0
ap.20Inget0
1:4 Boverket
ap.110 0523 %0
ap.20Inget0
ap.303 %0
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande
ap.10Inget0
ap.30Inget0
ap.50Inget0
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
ap.10Inget0
ap.20Inget0
1:10 Innovativt och hållbart byggande
ap.1010 0000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagstyp
1:4 Boverket
ap.11ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
ap.112 5006 0003 5003 0002024
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer
ap.11 500 000750 000500 000250 0002024
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande
ap.39 300 0002 950 0003 000 0003 350 0002024
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen
ap.1200 000200 000

2022
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken infriade åtaganden i tabellerna ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar30 000
Räntekontokredit6 000
Övriga kontokrediter
- Garantiverksamheten Obegränsad
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram för verksamhetsinvesteringar

Övriga villkor

Av 5 kap. 1 § budgetlagen (2011:203) följer att Boverket har rätt till en obegränsad kredit i Riksgäldskontoret för infriande av de garantier som ställts ut av myndigheten. Boverket ska informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) innan något kreditutrymme utnyttjas.

Garantier

Boverket får under 2021 ställa ut kreditgarantier enligt förordningen (2020:255) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande, förordningen (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder och förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till ett belopp om högst 8 000 000 000 kronor.

5.2

Utbetalningsplan

Till Boverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2528 132
2021-02-2528 132
2021-03-2528 832
2021-04-2528 832
2021-05-2528 832
2021-06-2529 118
2021-07-2529 285
2021-08-2529 285
2021-09-2529 285
2021-10-2529 285
2021-11-2529 285
2021-12-2529 280
Summa347 583
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Boverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Förvaltningskostnader
1:4 ap.2It-infrastruktur för stödadministration

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Garantier
Kreditgarantier35 448-4714 0346 080-2 04632 931
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens bostadskreditnämnd (BKN) har i regeringsbeslut den 7 april 1994 (Fi1994/001034) bemyndigats att under vissa närmare angivna villkor förvärva och inneha fastigheter för vilka statlig kreditgaranti utfärdats. I och med inordnandet av BKN i Boverket den 1 oktober 2012 har detta bemyndigande övergått till Boverket. I förordningen (2011:211) om utlåning och garantier finns bestämmelser om att Boverket ska ha en garantireserv och att reserven får belastas med kostnader för indrivning och ianspråktagande av säkerheter avseende infriade garantier som hör till reserven. Kostnader och intäkter i samband med eventuella fastighetsförvärv ska särredovisas till regeringen (Finansdepartementet).

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Anläggningstillgångar som finansieras från anslaget 1:4 Boverket, anslagsposten 2 It-infrastruktur för stödadministration är undantagna från kravet på lånefinansiering i 2 kap.1 § kapitalförsörjnings- förordningen (2011:210).

Boverket ska inte tillämpa 25 a § avgiftsförordningen (1992:191) inom verksamheten med kreditgarantier.

På regeringens vägnar
Märta Stenevi
Lars Arell
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA, IEA, SFÖ och SPN
Näringsdepartementet/DL
Kulturdepartementet/KL och MD
Infrastrukturdepartementet/E
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Civilutskottet
Finansutskottet
Miljö- och jordbruksutskottet
Affärsverket svenska kraftnät
Fortifikationsverket
Kammarkollegiet
Lantmäteriet
Livsmedelsverket
Länsstyrelserna
Naturvårdsverket
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Statens centrum för arkitektur och design
Statens energimyndighet
Statens fastighetsverk
Statens konstråd
Trafikverket