Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:1

2021-06-23
UD2021/09410
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslagen 2:3 och 2:4 Exportfrämjande verksamhet respektive Investeringsfrämjande
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 24, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:144, prop. 202/21:99 utg.omr. 24, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:3

Exportfrämjande verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet297 500
ap.1Sveriges export- och investeringsråd (ram)276 500
ap.5Stöd till projektförberedande och projektunderstödjande insatser (ram)10 000
ap.7Till regeringens disposition (ram)0
ap.8Internationell standardisering (ram)2 000
ap.11Projektexport (ram)9 000
Disponeras av Svenska institutet7 000
ap.4Uppdrag enligt regeringens exportstrategi (ram)7 000
Disponeras av Tillväxtverket12 000
ap.10Uppdrag enligt regeringens exportstrategi (ram)12 000
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet33 367
ap.2Till Regeringskansliets disposition (ram)16 208
ap.3Expo 2020 (ram)17 159
ap.6Projektexportfrämjande (ram)0

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Sveriges export- och investeringsråd

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och ska utbetalas till Sveriges export- och investeringsråd i sin helhet snarast möjligt. Regeringen har i särskilt beslut angivit riktlinjer för Sveriges export- och investeringsråds exportfrämjande verksamhet för budgetåret 2021.

ap.2 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för näringslivsfrämjande åtgärder, främst i samarbete med utrikesrepresentationen, på strategiska marknader och områden.

ap.3 Expo 2020

Anslagsposten får användas för att möjliggöra det svenska deltagandet på världsutställningen Expo 2020 enligt beslut UD2017/20839.

ap.4 Uppdrag enligt regeringens exportstrategi

Anslagsposten får användas för genomförandet av uppdrag enligt regeringens export- och investeringsstrategi. Uppdragen regleras i regleringsbrev riktat till Svenska institutet.

ap.5 Stöd till projektförberedande och projektunderstödjande insatser

De anslagna medlen får användas till att hel- eller delfinansiera projektförberedande och projektunderstödjande insatser på strategiska marknader. Stödet förvaltas av Swedfund International AB.

Av de anslagna medlen får högst 2 000 000 kronor användas för administrationskostnader för hanteringen av stöd till projektförberedande och projektunderstödjande insatser i enlighet med villkoren för stödet.

Medlen utbetalas vid ett tillfälle efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 juni 2021. Medel som inte är föremål för åtagande gentemot tredje part ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 15 december 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till detta regeringsbeslut.

Swedfund ska i årsredovisningen redovisa hur medlen har använts och vilka resultat som har uppnåtts. De administrativa kostnaderna för hanteringen av stödet ska också redovisas. 

ap.6 Projektexportfrämjande

ap.7 Till regeringens disposition

Anslagsposten används för näringslivsfrämjande på strategiska marknader och områden, exportutveckling, förstärkt närvaro i ekonomiskt särskilt dynamiska regioner, importfrämjande samt särskilda handelsfrämjande och handelspolitiska åtgärder.

Medel utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av regeringen.

ap.8 Internationell standardisering

Sveriges Standardiseringsförbund får använda 2 000 000 kronor under 2021 för ökat deltagande och engagemang i internationell standardisering och för åtagande av sekretariatsansvar på för Sverige strategiskt viktiga områden relaterade till kvinnors egenmakt och jämställdhet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 juni 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning med en redogörelse för hur medlen har använts samt en effektutvärdering lämnas till Kammarkollegiet med kopia till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till ovan angivna beslutsnummer.

ap.10 Uppdrag enligt regeringens exportstrategi

För genomförandet av fortsatta insatser i linje med tidigare beslutade uppdrag till Tillväxtverket:

  • Uppdrag att samordna regionala exportcentra (UD2015/08173)
  • Uppdrag att underhålla hemsidan verksamt.se med export- och internationaliseringsinformation (UD2016/02749)

får totalt högst  12 000 000 kronor användas under 2021. I uppdraget avseende regionala exportcentra ska de samverkande aktörerna uppmuntras ta fram gemensamma erbjudanden till företagen samt sätta mål för dessa. Prioriterade områden för insatserna är:

  • att i gemensamma erbjudanden utveckla nya tjänster som möter företagens efterfrågade behov inklusive nya förutsättningar som uppstått till följd av covid-19-pandemin. De gemensamma erbjudandena ska utformas av två eller fler aktörer i samverkan
  • att utforma gemensamma branschspecifika erbjudanden/tjänster samt breddsatsningar (nå många företag)
  • att utforma kompetenshöjande insatser i form av t ex exportrådgivning.

Uppdragen ska samordnas och för uppdraget om att utveckla verksamt.se får högst 3 000 000 kronor användas under 2021. Tillväxtverket ska senast den 28  februari 2022, i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet och Näringsdepartementet), redovisa genomförandet av uppdragen. Redovisningen ska även innehålla en utvärdering av resultaten.

ap.11 Projektexport

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och ska utbetalas till Sveriges export- och investeringsråd i sin helhet snarast möjligt, för främjande av svenska företags affärsmöjligheter kopplade till projektexport och internationell hållbar upphandling. Anslagsposten avser finansiering av strategiska insatser i tidigt skede. Insatser inom hållbarhet, digitalisering samt hälsa/ Life science ska särskilt lyftas. 

Kammarkollegiet ska inhämta slutrapportering från Sveriges export- och investeringsråd om insatsernas genomförande samt finansiellt och resultatmässigt utfall. Resultatrapporteringen ska dels omfatta deltagande företag (antal, andel SME, bransch, lokalisering i Sverige, manligt/kvinnligt deltagande), utfall av standardenkät till deltagande företag samt insatsernas bidrag till de globala hållbarhetsmålen. Redovisningen ska både ske på insatsnivå och inkludera en sammanfattande analys. Rapporteringen ska delges i sin helhet till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast 31 mars. Sveriges export- och investeringsråd ska därutöver kvartalsvis redovisa hur långt man har kommit i genomförandet av uppdraget till regeringen (Utrikesdepartementet).

2:4

Investeringsfrämjande (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet0
ap.2Svenska institutet (ram)0
Disponeras av Verket för innovationssystem5 000
ap.4Investeringsfrämjande (ram)5 000
Disponeras av Kammarkollegiet92 772
ap.3Sveriges export- och investeringsråd (ram)92 772
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet0
ap.1Invest. främj. - RKs disposition (ram)0

Villkor för anslag 2:4

ap.3 Sveriges export- och investeringsråd

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och ska utbetalas till Sveriges export- och investeringsråd i sin helhet snarast möjligt. 

Regeringen har i särskilt beslut angivit riktlinjer för Sveriges export- och investeringsråds investeringsfrämjande verksamhet för budgetåret 2021.

ap.4 Investeringsfrämjande

Medlen ska användas för att arbeta med investeringsfrämjande med fokus på spetskompetensattraktion och relevanta internationella innovationssamarbeten i linje med regeringens strategiska samverkansprogram. Verkets uppdrag ska ske i dialog med Business Sweden. Verket för innovationssystem ska senast den 28 februari 2022 redovisa resultatet av genomförandet av uppdraget till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:3 Exportfrämjande verksamhet
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.334 986Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
2:4 Investeringsfrämjande
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagstyp
2:3 Exportfrämjande verksamhet
ap.9ram
På regeringens vägnar
Anna Hallberg
Sofia Granqvist
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, RS
Finansdepartementet, BA
Näringsdepartementet, BI, BSÄ, EIN
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksgäldskontoret
Svenska institutet
Tillväxtverket
Sveriges export- och investeringsråd