Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
I 10

2021-06-23
I2021/01893
I2021/01813 (delvis)
Trafikverket
781 89 Borlänge
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 22, bet. 2020/21:TU1, rskr. 2020:21:131, prop. 2020/21:99 utg.omr. 22, bet. FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:18

Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket3 000 000
ap.1Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik (ram)3 000 000

Villkor för anslag 1:18

ap.1 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik

Medlen får användas för statsbidrag till kollektivtrafik som organiseras av regionala kollektivtrafikmyndigheter, som ersättning för minskade biljettintäkter till följd av utbrottet av det nya coronaviruset.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Sofia Holmgren
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet
Riksdagen, trafikutskottet
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Transportstyrelsen