Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:8

2021-06-17
S2021/05130
Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Folkhälsomyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 9, bet. 2020/21:SoU1, rskr. 2020/21:156, prop. 2020/21:121 utg.omr. 9, bet. 2020/21:FiU44, rskr. 2020/21:229, prop. 2020/21:166 utg.omr. 9, bet. 2020/21:FiU49, rskr. 2020/21:249).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Folkhälsomyndigheten.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Folkhälsomyndigheten ska bidra till att uppnå det folkhälsopolitiska målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Folkhälsomyndigheten rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Redovisningarna av de nya uppdrag som ges i detta regleringsbrev ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Folkhälsomyndigheten.

Nya och ändrade uppdrag

1. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen för de anslag som myndigheten disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

  • 5 februari
  • 29 april
  • 30 juli
  • 25 oktober

2. Jämställdhetsintegrering

Folkhälsomyndigheten ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Folkhälsomyndigheten ska redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering 2022–2025 senast den 1 september 2021 till regeringen (Socialdepartementet).

3. Utvecklingsprojekt inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet

Folkhälsomyndigheten ska fördela medel till utvecklingsprojekt inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet i enlighet med vad regeringen angav i regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende Folkhälsomyndigheten. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2022. Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 15 000 000 kronor under 2021 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel, anslagsposten 5 Insatser för genomförande av ANDT-strategi.

4. Genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv

Folkhälsomyndigheten har i och med genomförandet av lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, inklusive bestämmelser om spårbarhet och märkning i EU:s tobaksproduktdirektiv, fått vissa nya uppgifter och ett utökat tillsynsvägledande uppdrag. Folkhälsomyndigheten får för utförande av uppgifter som rör spårbarhet och säkerhetsmärkning, tillsynsvägledning, tillsyn och marknadskontroll använda 9 000 000 kronor under 2021. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2022. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Folkhälsomyndigheten.

5. Insatser för att förebygga spelproblem

Folkhälsomyndigheten ska genomföra insatser för att förebygga spelproblem. I uppdraget ingår att utveckla och sprida det nationella kunskapsstödet om spelproblem samt verka för samordning på nationell nivå. I uppdraget ingår även att i samverkan med länsstyrelserna stödja genomförandet av lagändringarna i socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) avseende spelmissbruk. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2022. Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 5 000 000 kronor under 2021 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel, anslagsposten 12 Insatser för att förebygga spelberoende.

6. Uppdrag att genomföra en befolkningsstudie om spel

Folkhälsomyndigheten ska genomföra en ny befolkningsundersökning rörande spel om pengar. Swedish longitudinal gambling study (Swelogs) är en av världens mest omfattande långsiktiga befolkningsstudier när det gäller relationen mellan spel om pengar och hälsa. Undersökningen ska ge tillförlitliga underlag för att beskriva förändringar i befolkningen i stort och i delgrupper. Mätningen ska även utgöra en viktig grund för nödvändig långsiktig uppföljning av spelområdet. Undersökningen ska inkludera en ny prevalensstudie med 18 000 urvalsenheter samt en uppföljande undersökning av 5 000 individer som deltog 2018.

Folkhälsomyndigheten får för genomförandet av uppdraget använda högst 11 000 000 kronor under 2021. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 50 Till Folkhälsomyndighetens disposition. Redovisningen av arbetet ska ske till regeringen (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2022. 

7. Medel till suicidpreventivt arbete

Folkhälsomyndigheten får fördela  13 000 000 kronor under 2021 för att betala ut projektbidrag till ideella organisationer som bedriver arbete inom området suicidprevention. Av dessa medel utgör   3 000 000 kronor en förstärkning av det suicidpreventiva arbetet riktat till hbtqi-personer och får betalas ut för suicidpreventiva insatser specifikt riktade till hbtqi-personer. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 april 2023. Delredovisning ska lämnas senast den 30 april 2022. Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda   13 000 000 kronor under 2021 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 4 Till Folkhälsomyndighetens disposition.

8. Medel till föreningar som arbetar med samverkan mellan brukarföreningar inom området psykisk hälsa

Folkhälsomyndigheten får fördela 5 000 000 kronor under 2021 i organisations- och verksamhetsbidrag till nationella föreningar som arbetar med samverkan mellan brukar-, patient- och anhörigorganisationer inom området psykisk hälsa. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 april 2022. Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 5 000 000 kronor under 2021 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 4 Till Folkhälsomyndighetens disposition. 

9. Stödja ett fortsatt utvecklingsarbete i barnhälsovården

Folkhälsomyndigheten ska stödja ett fortsatt utvecklingsarbete i barnhälsovården utifrån det arbete som har genomförts inom ramen för överenskommelserna mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om ökad tillgänglighet i barnhälsovården 2018–2020 och Folkhälsomyndighetens tidigare uppdrag att stödja överenskommelserna i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 1 februari 2018 (dnr S2018/00722). Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2022. Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 3 000 000 kronor under 2021 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 4 Till Folkhälsomyndighetens disposition. 

10. Dopningsförebyggande arbete och nätverket PRODIS

Folkhälsomyndigheten ska stödja Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (STAD) i det dopningsförebyggande arbetet att vidareutveckla och sprida arbetsmetoden 100 % ren hårdträning och samordna nätverket PRODIS (prevention av dopning i Sverige). Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 1 500 000 kronor att fördela till STAD under 2021. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska ske senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Folkhälsomyndigheten ska senast den 31 mars 2022 lämna en redovisning av uppdraget till regeringen (Socialdepartementet). Rekvisition, redovisning och återbetalning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Folkhälsomyndigheten.

11. Insatser för att främja lika rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Folkhälsomyndigheten ska i egenskap av strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter fortsatt integrera ett hbtq-perspektiv i ordinarie verksamhet. Insatser ska vid behov koordineras och genomföras tillsammans övriga hbtq-strategiska myndigheter. Myndigheten ska även samverka med organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter. Under 2021 är Jämställdhetsmyndigheten sammankallande myndighet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet) senast den 1 mars 2022. 

12. Nationella minoriteter

Folkhälsomyndigheten ska genomföra insatser för att implementera lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk inom sitt verksamhetsområde. Arbetet ska utgå från det minoritetspolitiska målet och dess delområden, med särskilt fokus på delområdet diskriminering och utsatthet. Folkhälsomyndigheten ska utveckla långsiktiga former för att kontinuerligt följa de nationella minoriteternas situation inom myndighetens ansvarsområde och bidra till jämlika förutsättningar för god hälsa. Myndigheten ska samverka med organisationer som företräder de nationella minoriteterna, samt med kommunerna som ingår i ett förvaltningsområde för nationella minoritetsspråk. Vidare ska myndigheten tillsammans med Socialstyrelsen vidareutveckla samarbetet myndigheterna emellan, bl.a. avseende utvecklad och tillgänglig kunskap för kommuner och regioner. Uppdraget ska redovisas till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget senast den 13 november 2021. 

13. Sveriges nationella granskning vid FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF)

Folkhälsomyndigheten ska fortsatt arbeta för genomförande av Agenda 2030 i samverkan med relevanta aktörer samt ur ett folkhälsoperspektiv bistå regeringen i arbetet med den globala uppföljningen av Agenda 2030. Folkhälsomyndigheten ska lämna redovisning som ska användas som underlag för Sveriges rapportering om genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling vid FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) i juli 2021. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Socialdepartementet).

14. Implementering av den nationella strategin för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Folkhälsomyndigheten ska ge stöd till regioner, myndigheter och kommuner och andra aktörer inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i syfte att implementera den nationella strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, som myndigheten presenterade den 30 september 2020. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 december 2022. En delredovisning ska lämnas senast den 15 december 2021. Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2021. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 33 Kvinnors hälsa och förlossningsvård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Rekvisition, redovisning och återbetalning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Folkhälsomyndigheten.

15. Internationellt arbete inom området antibiotikaresistens

Folkhälsomyndigheten ska ge stöd till Världshälsoorganisationen (WHO) i arbetet med den globala handlingsplanen om antimikrobiell resistens. Arbetet ska ta sin utgångspunkt i det samarbetscenter för WHO som utsetts vid myndigheten, i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten ska i genomförandet av uppdraget vid behov inhämta synpunkter från andra relevanta aktörer såsom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), andra myndigheter inom den nationella samverkansfunktionen och Uppsala universitet (ReAct). Regeringen (Socialdepartementet) ska löpande informeras om arbetet.
Uppdraget ska slutredovisas den 31 december 2024 till regeringen (Socialdepartementet).

16. Ändrat uppdrag om stöd till kunskapsutveckling

I regleringsbrevet för budgetåret 2018 avseende Folkhälsomyndigheten lämnades ett uppdrag om stöd till kunskapsutveckling. Uppdraget ändrades i regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende Folkhälsomyndigheten. Uppdraget ändras såtillvida att den del av uppdraget som avser att fördela verksamhets- eller projektbidrag till ideella organisationer som bedriver främjande och förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention inom ramen för uppdraget upphävs. Anledningen till det är att Folkhälsomyndigheten har fått ett särskilt uppdrag att fördela projektmedel samt att fördelningen av verksamhetsbidrag styrs av förordning (2020:429) om statsbidrag till ideella organisationer inom området för psykisk hälsa och suicidprevention.

17. Uppdatering av underlag om pneumokockvaccination

Folkhälsomyndigheten lämnade 2016 in ett underlag till regeringen med bedömningen att pneumokockvaccination till vissa riskgrupper bör införas som ett nationellt särskilt vaccinationsprogram (S2013/00240). Folkhälsomyndigheten ska uppdatera den hälsoekonomiska analysen och svara på om personer som är 75 år och äldre bör omfattas av ett nationellt särskilt vaccinationsprogram för pneumokockvaccination. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 8 april 2021.

18. Prognoser för målsätting för vaccin mot covid-19

Folkhälsomyndigheten ska från och med den 15 april 2021, och därefter var fjortonde dag, ta fram prognoser för att tydliggöra när målsättningen för vaccination mot covid-19 kan uppnås. Målsättningen framgår av Ändringsöverenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2021, med anledning av förändrade förutsättningar avseende leverans av vaccin, som staten och Sveriges Kommuner och Regioner ingick den 1 april 2021. Folkhälsomyndigheten ska fastställa och publicera prognoserna i enlighet med överenskommelsen. Folkhälsomyndigheten ska på samma sätt ta fram en prognos för när målen för särskild ersättning vid skyndsamt genomförande av vaccination, i enlighet med ändringsöverenskommelsen, kan uppnås.

19. Ändring av uppdrag om att genomföra nationella informationsinsatser (S2020/09553)

Folkhälsomyndigheten har tilldelats medel för nationella informationsinsatser om vaccination mot covid-19 i samband med Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur och idrott samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset (prop. 2020/21:166). Folkhälsomyndigheten ska i samband med slutredovisningen redovisa omfattningen av de medel som har använts i genomförandet av uppdraget.

20. Ytterligare medel för att stödja organisationer inom området psykisk hälsa och suicidprevention under covid-19-pandemin

Folkhälsomyndigheten får fördela ytterligare  14 000 000 kronor under 2021 i enlighet med förordningen (2020:429) om statsbidrag till ideella organisationer inom området för psykisk hälsa och suicidprevention. Medlen får fördelas till de organisationer som tidigare beviljats statsbidrag för 2021 års verksamhet i enlighet med förordningen (2020:429) om statsbidrag till ideella organisationer inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Medlen ska användas för att stödja organisationernas arbete under covid-19-pandemin.  1 000 000 kronor ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 4 Del till Folkhälsomyndigheten och 13 000 000 kronor ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. Medlen från anslagsposten 3 utbetalas, till Folkhälsomyndigheten, engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, eventuell återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Folkhälsomyndigheten.

21. Ändrat uppdrag om administrering av vidareförsäljning av vaccin

Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare regeringens uppdrag att administrera de ekonomiska transaktioner som är nödvändiga för vidareförsäljning av covid-19-vaccin (S2020/07611). Uppdraget ändras så att det även omfattar administration av ekonomiska transaktioner som är nödvändiga för donation av covid-19-vaccin. Donation förutsätter att medel, genom beslut, gjorts tillgängliga för ändamålet. Vid donation finansierad via anslag 1:1 Biståndsverksamhet, anslagsposten 33 Strategiskt inriktade bidrag, under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd ska medel rekvireras från Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Uppdraget kopplat till donation ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 december 2022. Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

22. Uppdrag att genomföra utbildningsinsatser för kommunala alkoholhandläggare

Folkhälsomyndigheten ska ta fram en utbildning riktad mot kommunala alkoholhandläggare kopplat till det tolkningsstöd om serveringsbestämmelserna i alkohollagen som myndigheten för närvarande arbetar med. I uppdraget ingår att informera om lagstiftning, rättspraxis och förarbeten. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 mars 2022. Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2021. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel, anslagsposten 1 Del till Kammarkollegiet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Rekvisition, redovisning och återbetalning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Folkhälsomyndigheten.

23. Uppdrag att genomföra insatser som syftar till att utveckla och förbättra tillgången till data avseende dopning och narkotika

Folkhälsomyndigheten ska genomföra insatser som syftar till att utveckla och förbättra tillgången på data för att möjliggöra en ändamålsenlig uppföljning och analys av utvecklingen av dopning och narkotika. I uppdraget ingår att i samverkan med andra relevanta myndigheter och organisationer se över befintliga, men även nya, datakällor och indikatorer och lämna förslag på hur utvecklingen av dopning och narkotika, inklusive dopningsbruk och narkotikabruk, långsiktigt kan följas upp på nationell nivå. Utvecklingen av datakällor ska kunna vara till stöd även för den lokala och regionala uppföljningen och beakta det folkhälsopolitiska ramverket samt ANDTS-uppföljningssystemet. I uppdraget ingår även att redovisa eventuella konsekvenser, inklusive kostnadsberäkningar, av förslagens genomförande. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 maj 2022. Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2021. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel, anslagsposten 1 Del till Kammarkollegiet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Rekvisition, redovisning och återbetalning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Folkhälsomyndigheten.

24. Ändrat uppdrag om att förbättra barns skydd mot smittsamma sjukdomar 2018–2020

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att under 2018–2020 genomföra åtgärder för att förstärka och utveckla arbetet med information och kommunikation om vaccinationer. I uppdraget framgår att Folkhälsomyndigheten ska slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 20 januari 2021. Uppdraget har därefter ändrats såtillvida att myndigheten senast den 1 september 2021 ska lämna slutredovisning. Uppdraget förlängs på så sätt att uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2022. Möjligheten för myndigheten och andra aktörer att arbeta med uppdraget har under rådande pandemi begränsats. Genom förlängningen kan fler åtgärder vidtas för att förstärka och utveckla arbetet inom området ytterligare.

Pågående uppdrag

UppdragUppdraget givet iAvrapporteringstidpunkt
Miljömålsrådetregeringsbeslut M2018/01715
Informationsinsats inom psykisk hälsa och suicidpreventionregeringsbeslut S2018/03915, regleringsbrev för 2020Delredovisning den 30 april 2021, slutredovisning den 30 april 2022
Uppdrag att stödja kunskapsutveckling på regional och lokal nivå inom området psykisk hälsaRegleringsbrev för 2018 samt 2020Delredovisning den 30 april 2021, den 30 april 2022, slutredovisning den 30 april 2023.
Uppdrag om kunskapshöjande insatser inom psykisk hälsa och suicidprevention i syfte att bidra till att minska stigma kring psykisk ohälsa och suicidregeringsbeslut S2018/03915 Delredovisning årligen under perioden 2022–2024 senast den 30 april. Slutredovisning senast den 30 april 2025.
Uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidpreventionregeringsbeslut S2020/06171Delredovisning den 1 september 2021 samt den 31 december 2021, slutredovisning den 1 september
Uppdrag att analysera behovet av en nationell stödlinje som riktar sig till personer med psykisk ohälsa och suicidalitet samt anhöriga och närståenderegeringsbeslut S2020/06172Den 31 januari 2021
Uppdrag följa, utvärdera och stödja genomförandet av statens insatser inom området psykisk hälsa 2020–2023regeringsbeslut S2020/01044Delredovisning den 30 september 2021, den 30 september 2022 samt den 30 september 2023, slutredovisning den 30 september 2024
Uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser inom psykisk hälsa och suicidpreventionregeringsbeslut S2018/03915, regleringsbrev för 2020Delredovisning den 30 april 2021, slutredovisning den 30 april 2022
Medel till ideella organisationer som arbetar med suicidpreventionregeringsbeslut S2018/03915, regleringsbrev för 2020Delredovisning den 30 april 2021 och den 30 april 2022, slutredovisning den 30 april 2023
Varningssystem för att motverka narkotikarelaterade dödsfallregeringsbeslut S2020/00601, S2020/04815Den 28 februari 2021
Uppföljning av arbetet med att implementera rekommendationer i UNGASS-deklarationen från 2016regeringsbeslut S2020/01039, S2020/04815Den 31 januari 2021
Genomförande av EU:s tobaksproduktdirektivregeringsbeslut S2019/05315Den 31 mars 2021
Fördjupad analys av utvecklingen av spelproblem kopplat till nuvarande situation rörande spridningen av covid-19regeringsbeslut S2020/05018Den 28 februari 2021
Uppdrag att delta i genomförandet av EU:s strategi och handlingsplan för Östersjöregionenregeringsbeslut S2019/05265, S2016/00237Den 31 januari 2021
Planering för det civila försvaretregeringsbeslut Ju2015/09669Årligen i samband med årsredovisning
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020regeringsbeslut Fi2018/01701Den 15 januari 2021 till Statskontoret
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020regeringsbeslut A2018/00925Den 15 januari 2021 till Statskontoret
Förbättra barns skydd mot smittsamma sjukdomar 2018–2020regeringsbeslut S2018/03919, S2020/02881Den 9 januari 2021
Samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistensregeringsbeslut S2020/09284Delredovisning den 31 december 2021, den 31 december 2022 samt den 31 december 2023, slutredovisning den 31 december 2024.
Pilotstudie vissa antibiotikaregeringsbeslut S2018/03920Den 31 december 2021 samt slutrapport den 31 december 2022
GLASS-konferensregleringsbrev 2019, S2020/02881Den 31 december 2021
Uppdrag om lagerhållning av antibiotika för beredskapsändamålregeringsbeslut S2016/00236, S2019/00783, S2020/05404, S2020/05434Den 30 september 2023
Uppdrag att säkerställa tillgången på influensavaccinregeringsbeslut S2017/01567, S2019/01222Löpande
Upphandling och beredskapslagring av läkemedelregeringsbeslut S2016/00236, S2019/007836 månader innan avtalstiden löper ut
Administrering av vidareförsäljning av vaccinregeringsbeslut S2020/07611
Agera som representativeregeringsbeslut S2020/07504
Definition av officiell statistik på området Folkhälsaregeringsbeslut S2020/07504Den 7 januari 2021
Uppdrag om uppföljning och rapportering till följd av överenskommelsen om utökad nationell testning av covid-19 för år 2020regeringsbeslut S2020/05631Löpande
Uppdrag att på nationell nivå säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19regeringsbeslut S2020/0502628 februari 2021
Uppdrag att ta fram en nationell plan för vaccination mot covid-19regeringsbeslut S2020/04550Den 28 januari 2022
Uppdrag om att förstärka information till riskgrupper om vaccination mot säsongsinfluensan 20/21regeringsbeslut S2020/07992Den 31 maj 2021
Uppdrag att utifrån det epidemiologiska läget analysera möjliga förändringar av förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningarregeringsbeslut S2020/07615Den 15:e varannan månad med start i januari 2021
Uppdrag att se över befintliga, alternativt ta fram nya, allmänna råd eller rekommendationer för att bidra till att arrangemang och andra verksamheter kan genomföras smittsäkertregeringsbeslut S2020/07616Den 1 april 2021
Uppdrag om att skapa tekniska möjligheter att registrera vaccinationer mot covid-19 i det nationella vaccinationsregistretregeringsbeslut S2020/07187Muntliga uppdateringar fram till och med februari 2021. Slutredovisning Den 15 mars 2021
Uppdrag att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna om covid-19 riktade till allmänhetenregeringsbeslut S2020/08106Den 1 september 2021
Uppdrag att kartlägga huvudsakliga processer och arbetsmoment i det nationella, regionala och lokala smittskyddsarbetet. Utifrån kartläggningen ska myndigheten identifiera sådant som kan effektiviseras eller förenklas digitalt.regeringsbeslut S2020/08098Den 1 april 2021
Uppdrag att löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöverregeringsbeslut S2020/08831 Delredovisning den 26 februari 2021, därefter löpande redovisning, slutredovisning den 31 december 2021
Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och
Folkhälsomyndigheten om information till allmänheten via sms
regeringsbeslut Ju2020/04575Redovisning den 29 januari 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:1

Folkhälsomyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Folkhälsomyndigheten590 005
ap.1Folkhälsomyndigheten (ram)581 951
ap.2Folkhälsomyndigheten – del till suicidprevention (ram)8 054

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Folkhälsomyndigheten

Anslagsposten får användas för Folkhälsomyndighetens förvaltningsutgifter.

Folkhälsomyndigheten ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Folkhälsomyndigheten får använda totalt 211 200 kronor som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter fakturering. 

ap.2 Folkhälsomyndigheten – del till suicidprevention

Medlen disponeras av Folkhälsomyndigheten för att finansiera kostnader vid Karolinska institutet för avdelningen Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP). Medlen ska utbetalas varje månad med en tolftedel av anslagsbeloppet till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret. NASP ska senast den 31 mars 2022 inkomma med en redovisning till Folkhälsomyndigheten där det ska framgå hur medlen för verksamhetsåret 2021 har använts. Medel som inte har förbrukats av NASP ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten senast den 31 mars 2022. 

2:2

Insatser för vaccinberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Folkhälsomyndigheten120 500
ap.2Insatser vaccinberedskap – del till FOHM (ram)120 500

Villkor för anslag 2:2

ap.2 Insatser vaccinberedskap – del till FOHM

Folkhälsomyndigheten får använda medel för att hantera de kostnader som följer av avtal som myndigheten har slutit med vaccinproducenter avseende tillgång till vaccin vid influensapandemier. Folkhälsomyndigheten får även använda medel för förberedande åtgärder för att kunna ta emot vaccin vid en influensapandemi.

 

2:4

Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Folkhälsomyndigheten75 502
ap.2Insatser mot hiv/aids – del till Folkhälsomyndighetens disposition (ram)75 502

Villkor för anslag 2:4

ap.2 Insatser mot hiv/aids – del till Folkhälsomyndighetens disposition

Högst 21 000 000 kronor ska betalas ut i enlighet med förordningen (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar till ideella organisationer som bedriver hivpreventivt arbete.

Högst 41 000 000 kronor ska betalas ut i enlighet med förordningen (2018:596) om statsbidrag till regionala och lokala ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. 

Högst 13 502 000 kronor ska användas till finansiering av insatser på nationell nivå och till övergripande samordning och uppföljning m.m. Medlen får inte användas för Folkhälsomyndighetens egen löpande verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:1 Folkhälsomyndigheten
ap.114 75842 0000
ap.203 %0
2:2 Insatser för vaccinberedskap
ap.20Inget0
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar70 000
Räntekontokredit38 839
Låneram för samhällsinvesteringar
- Låneram21 000 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Folkhälsomyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2541 667
2021-02-2541 667
2021-03-2541 667
2021-04-2541 667
2021-05-2552 917
2021-06-2552 917
2021-07-2552 917
2021-08-2552 917
2021-09-2552 917
2021-10-2552 917
2021-11-2552 917
2021-12-2552 918
Summa590 005
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Folkhälsomyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Folkhälsomyndigheten
2:1 ap.2Folkhälsomyndigheten – del till suicidprevention

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Avgiftsbelagd verksamhet
Speciell diagnostik1 00190030 00030 500-5001 401
Offentligrättslig verksamhet
Miljöavgifter enligt förordning 2014:42568-61 9141 8922284
Tobaksproduktdirektivet8 7731 00015 80018 500-2 7007 073
Summa8 84199417 71420 392-2 6787 157
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Tilde Eriksson
Kopia till

Socialutskottet
Diskrimineringsombudsmannen
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarkollegiet
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Migrationsverket
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Riksgäldskontoret
Sametinget
Socialstyrelsen
Statens skolverk
Statens veterinärmedicinska anstalt
Statskontoret
Spelinspektionen
Karolinska institutet
Länsstyrelsen i Stockholms län
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Sveriges Kommuner och Regioner