Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2021-06-23
U2021/03055 (delvis)
U2021/03131
Myndigheten för yrkeshögskolan
Box 145
721 05 Västerås
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141, bet. 2020/21:FiU46, rskr. 2020/21:239, prop. 2020/21:99, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar regeringen att regleringsbrevet ska ha följande lydelse i nedan angivna delar.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Myndigheten för yrkeshögskolan.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Yrkeshögskolan

Myndigheten ska redovisa

  • vilka åtgärder som har vidtagits för att minska andelen outnyttjade platser inom yrkeshögskolans utbildningar och resultaten av dessa åtgärder,
  • vilka åtgärder som har vidtagits för att andelen examinerade av antalet antagna kvinnor och män ska öka och då särskilt för de grupper i yrkeshögskolan som har en lägre examensgrad än genomsnittet, 
  • vilka åtgärder som har vidtagits för att främja goda resultat när det gäller andelen examinerade kvinnor och män i yrkeshögskolans utbildningar som arbetar inom det område som deras yrkeshögskoleutbildning avser, och
  • vilka överväganden som gjorts och vilka åtgärder som har vidtagits när det gäller att säkerställa att yrkeshögskolans utbildningar har en lämplig placering över landet.

Tolkutbildning

Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att genomströmningen i kontakttolk-, teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningar ska öka samt en analys av resultaten av dessa åtgärder.

3

Uppdrag

Nya uppdrag

Prognoser           

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 5 februari,

– 29 april,

– 30 juli, och

– 25 oktober.

Vid varje prognos ska även volymer uttryckt i antal årsplatser redovisas. 

Fler utbildningsplatser på specialistundersköterskeutbildning med inriktning mot äldrevård och demensvård

Myndigheten ska göra det möjligt för fler undersköterskor att inom yrkeshögskolan utbilda sig till specialistundersköterska med inriktning mot äldrevård och demensvård, i enlighet med riksdagens beslut om ändringar i statens budget för 2021 (bet. 2020/21:FiU46, rskr. 2020/21:239). En extra ansökningsomgång får riktas till befintliga utbildningsanordnare som redan erbjuder specialistundersköterske-
utbildning med avsedd inriktning. Myndigheten ska redovisa genomförandet och resultatet av uppdraget i årsredovisningen.

Kort utbildning (kurser och kurspaket)

Myndigheten ska följa upp de korta utbildningarna (kurser och kurspaket) inom yrkeshögskolan. Av redovisningen ska bl.a. framgå utbildningarnas omfattning och inriktning samt hur studerande fördelar sig på olika utbildningsområden. Redovisningen ska också innehålla uppgifter om förkunskapskrav, inklusive förekomst av särskilda förkunskapskrav, studietakt och studieform samt finansieringen av utbildningarna. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 oktober 2021.

Agenda 2030

Myndigheten ska med utgångspunkt i regeringens proposition Sveriges genomförande av Agenda 2030 (prop. 2019/20:188) analysera hur
myndigheten inom sitt ansvarsområde kan bidra till en hållbar social, ekonomisk och miljömässig utveckling. Myndigheten ska också redogöra för hur den har arbetat för att bidra till att de globala målen för hållbar utveckling nås och redovisa förutsättningarna för att ytterligare integrera arbetet i myndighetens verksamhet och i de utbildningsformer som myndigheten ansvarar för. I detta ingår att redovisa hur myndigheten arbetat för att bidra till en grön omställning och återhämtning genom att främja en fossilfri och cirkulär ekonomi. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2022.

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för 2022–2025 ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 september 2021.

Pågående uppdrag

Praktik för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 2019 och 2020

Regeringen har uppdragit åt bl.a. myndigheten att under tiden den 1 januari 2019–den 31 december 2020 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga från Arbetsförmedlingen för praktik. Uppdraget ska redovisas till Statskontoret senast den 15 januari 2021 (A2016/00216 och A2018/00925).

Praktik för nyanlända arbetssökande 2019 och 2020

Regeringen har uppdragit åt bl.a. myndigheten att under tiden den 1 januari 2019–den 31 december 2020 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik. Uppdraget ska redovisas till Statskontoret senast den 15 januari 2021 (Fi2016/00386 och Fi2018/01701).

Regionalt tillväxtarbete

Myndigheten ska analysera och redovisa genomförda insatser inom ramen för sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet med koppling till den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. Insatserna ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet och Utbildningsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket senast den 19 februari 2021 (U2019/04377).

Uppföljning av konsekvenser av covid-19-pandemin i yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar samt tolkutbildningar

Myndigheten ska följa upp konsekvenser av covid-19-pandemin för de utbildningsformer som myndigheten ansvarar för. Uppdraget ska redovisas löpande till regeringen (Utbildningsdepartementet) och en slutredovisning ska lämnas senast den 1 december 2021 (U2020/03841).

Stöd till validering

Myndigheten ska följa och stödja det utvecklingsarbete som pågår inom valideringsområdet nationellt och regionalt. Myndigheten ska sprida kunskap och tillhandahålla övergripande information om validering samt samordna pågående myndighetssamarbete om valideringsfrågor (U2019/04377). 

Stöd till utbildningsanordnare när det gäller distansundervisning

Myndigheten ska fortsatt ge ett utökat stöd till utbildningsanordnare inom de utbildningsformer som myndigheten ansvarar för i frågor som rör distansundervisning (U2020/03536). 

Försöksverksamhet med yh flex

Myndigheten ska planera och genomföra en försöksverksamhet med en snabbare och mer flexibel väg till en yrkeshögskoleexamen, s.k. yh flex, för den som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 14 april 2023 (U2020/03536).

Behörig myndighet enligt förordningen om en gemensam digital ingång   

Regeringen har uppdragit åt bl.a. myndigheten att vara behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1724 av den 2 oktober 2018 om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 (förordningen om en gemensam digital ingång) (I2020/03233).

Fortsatt praktik för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 2021–2023 

Regeringen har uppdragit åt bl.a. myndigheten att under perioden den 1 januari 2021–den 31 december 2023 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och att från Arbetsförmedlingen ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik. Uppdraget ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2021, den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024 (A2020/02583).

Fortsatt praktik för nyanlända arbetssökande 2021–2023

Regeringen har uppdragit åt bl.a. myndigheten att under perioden den 1 januari 2021–den 31 december 2023 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik. Uppdraget ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2021, den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024 (Fi2020/04960).

Försöksverksamhet med kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan

Myndigheten ska ansvara för en försöksverksamhet med utbildning till kontakttolk inom yrkeshögskolan (U2017/04857). Försöksverksamheten har utökats och uppdragstiden har förlängts. Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa arbetet med och omfattningen av försöksverksamheten. De första resultaten från uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 november 2022. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2024 (U2020/03841). I samband med utökningen av försöksverksamheten och förlängningen av uppdragstiden har regeringen angett att den första utbildningsomgången ska starta i januari 2021. Uppdraget ändras på så sätt att den första utbildningsomgången i stället ska starta senast i april 2021.

Förstärkt vägledning inom yrkeshögskolan

Myndigheten ska ge vägledning om yrkeshögskolans utbildningsutbud. Vägledningen ska komplettera den yrkesvägledning och den vägledning om studiealternativ, antagning och tillträde som utbildningsanordnare ska svara för enligt 2 kap. 3 § andra stycket 2 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. Syftet med den förstärkta vägledningen är att främja träffsäkra utbildningsval i en yrkeshögskola med ett diversifierat utbildningsutbud. Vägledningen ska riktas mot såväl potentiella studerande som arbetsgivare som vill nyttja yrkeshögskolan för sina anställdas kompetensutveckling. Arbetet med uppdraget ska planeras så att det kan fortsätta efter innevarande år om nödvändiga beslut fattas.

Förstärkt stöd avseende svenska med yrkesinriktning

Myndigheten ska utveckla stöd till utbildningsanordnarna inom yrkeshögskolan avseende hur insatsen svenska med yrkesinriktning kan planeras och genomföras. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten också utveckla informationen om insatsen till såväl studerande som till utbildningsanordnare. Syftet med uppdraget är att fler studerande med annat modersmål än svenska som har behov av insatsen ska få ta del av den och att detta på längre sikt ska leda till att fler kan slutföra sin utbildning och gå vidare till ett arbete. Myndigheten ska redovisa uppdraget till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 30 september 2022. I redovisningen ska myndigheten lämna förslag på hur svenska med yrkesinriktning kan utvecklas och därvid, om så bedöms lämpligt, föreslå hur incitamenten kan stärkas för utbildningsanordnare att erbjuda svenska med yrkesinriktning till studerande som bedöms ha nytta av insatsen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:18

Myndigheten för yrkeshögskolan (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan138 543
ap.1Myndigheten för yrkeshögskolan (ram)138 543

Villkor för anslag 1:18

ap.1 Myndigheten för yrkeshögskolan

Anslagsposten får belastas med utgifter för myndighetens förvaltningsuppgifter.

1:19

Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan3 624 773
ap.11Statligt stöd för yrkeshögskoleutbildning m.m. (ram)3 624 773

Villkor för anslag 1:19

ap.11 Statligt stöd för yrkeshögskoleutbildning m.m.

1. Anslagsposten får belastas med utgifter för statligt stöd enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan, inklusive utgifter för korta utbildningar och utgifter för en försöksverksamhet med en snabbare och mer flexibel väg till en yrkeshögskoleexamen, s.k. yh flex.

2. Anslagsposten får belastas med utgifter för personskadeförsäkring och ansvarsförsäkring inom yrkeshögskolan.

3. Anslagsposten får belastas med högst 365 000 kronor för främjande av studerandes inflytande när det gäller utbildningar inom myndighetens ansvarsområde.

4. Anslagsposten får belastas med högst 157 945 000 kronor för utgifter för statligt stöd enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

5. Anslagsposten får belastas med högst 40 000 000 kronor för utgifter för statligt stöd för utbildningar till trafikflygare inom yrkeshögskolan.

6. Anslagsposten får belastas med högst 10 000 000 kronor för utgifter för statligt stöd enligt förordningen (2020:268) om statsbidrag för utveckling av branschvalidering.

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan750
ap.26Särsk.utg.uni.hgsk - del till Myndigheten för yrkeshögskolan (ram)750

Villkor för anslag 2:64

ap.26 Särsk.utg.uni.hgsk - del till Myndigheten för yrkeshögskolan

Anslagsposten får belastas med utgifter med anledning av ett kommande uppdrag om fler vägar till vårdyrken.  

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan
ap.14 05110 %0
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning
ap.11180 926Inget0
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.2603 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning
ap.119 300 0002 900 0002 880 0003 520 0002028
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade åtaganden är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar20 000
Räntekontokredit5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för yrkeshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2511 254
2021-02-2511 254
2021-03-2511 254
2021-04-2511 254
2021-05-2511 254
2021-06-2511 254
2021-06-28500
2021-07-2511 754
2021-08-2511 754
2021-09-2511 754
2021-10-2511 754
2021-11-2511 754
2021-12-2511 749
Summa138 543
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för yrkeshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:18 ap.1Myndigheten för yrkeshögskolan

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Avgiftsfinansierad verksamhet
Ansökningsavgift för referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (SeQF)-815-210150350-200-1 225
Belopp angivna i tkr

Villkor

Ansökningsavgift för referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (SeQF)

Myndigheten får disponera ansökningsavgiften från den verksamhet som anges i 2 § 8 förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan, dvs. att pröva frågor enligt förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Uppdragsfinansierad verksamhet
Uppdragsverksamhet2552-173060600-173
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Malin Mendes
Kopia till

Statsrådsberedningen, REV
Socialdepartementet, SOF ÄFG
Finansdepartementet, BA, OFA ESA, OFA SFÖ
Utbildningsdepartementet, UH
Miljödepartementet, KE, KL
Näringsdepartementet, LB RTL
Arbetsmarknadsdepartementet, A, IAS, JÄM
Infrastrukturdepartementet, ESD
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, EKOL
Riksdagen, utbildningsutskottet
Arbetsförmedlingen
Kammarkollegiet
Myndigheten för delaktighet
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Stockholms universitet
Universitets- och högskolerådet
Folkbildningsrådet
Sveriges Kommuner och Regioner