Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:11

2021-06-23
Ju2021/02430/delvis
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 6, bet. 2020/21:FöU1, rskr. 2020/21:120, prop. 2020/21:77 utg.omr. 6, bet. FiU:2020/21:FiU40, rskr. 2020/21:176, prop. 2020/21:99 utg.omr. 6, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet ska bidra till att uppfylla målen för skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar och det övergripande målet för totalförsvaret. 

Genom att fullgöra sina uppgifter ska myndigheten, tillsammans med berörda aktörer, utveckla individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor, kriser och ytterst krig. För detta arbete är myndighetens stödjande och samordnande roll av särskild betydelse.

1

Mål och återrapporteringskrav

Informationspåverkan

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska inom det egna ansvarsområdet ha en god förmåga att identifiera och möta informationspåverkan och annan spridning av vilseledande information riktad mot Sverige. Myndigheten ska även genom kunskapsspridning och stöd till samverkan bidra till övriga bevakningsansvariga myndigheters och berörda aktörers beredskap inom området. Genomförda åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas.

Olycksförebyggande arbete och räddningsinsatser

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska, inom ramen för myndighetens ansvarsområde, på en övergripande nivå redovisa samhällets samlade förmåga att dels förebygga bränder och andra olyckor, dels genomföra effektiva räddningsinsatser. I redovisningen ska klimatförändringarnas effekter på förekomsten av bränder och naturolyckor beaktas. 

Övrig återrapportering

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps internationella insatser ska bidra till att uppfylla målen för svensk bistånds-, utrikes- och säkerhetspolitik samt Sveriges politik för global utveckling. Myndigheten ska redovisa följande:

 • en sammanfattande analys av omfattning, inriktning, resultat och finansiering av genomförda insatser under året
 • hur myndigheten använt medlen under anslag 2:6 villkor 6 (som avräknas biståndsramen) för att finansiera beredskap och indirekta kostnader för internationella insatser i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som klassificeras som bistånd
 • hur det övergripande målet för Sveriges humanitära bistånd har implementerats i relevanta delar av insatsverksamheten

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet inom ramen för internationell civil krishantering anges i regleringsbrev för 2020 avseende anslag 1:1 UO7 ap.41 och i Strategi för internationell civil krishantering och fredsfrämjande (UD2019/19501/ES).

Myndigheten ska redovisa sin bedömning av uppnådda resultat avseende både prestationer och effekter. Redovisningen ska ske i en separat rapport i anslutning till årsredovisningen. Strategirapportering sker enligt regeringens riktlinjer för strategier inom svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd (UD2017/21053/IU). Genomförda insatser ska redovisas och analyseras uppdelat på kön. Kostnader hänförliga till insatser i biståndsländer ska särredovisas. 

4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa genomförda aktiviteter som har finansierats med medel från anslag 1:10 Klimatanpassning - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap under utgiftsområde 20 och hur finansieringen har fördelats mellan aktiviteterna. Av redovisningen ska också framgå bedömda effekter för samhällets anpassning till ett förändrat klimat utifrån genomförda aktiviteter.

5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska avseende beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolyckor redovisa hur myndigheten och länsstyrelserna har använt medlen samt hur medlen fördelats mellan aktörerna. Även bedömda effekter av den genomförda verksamheten ska redovisas (enligt villkor 5 under anslag 2:6). Myndigheten ska även årligen rapportera utfallet av verksamheten till Strålsäkerhetsmyndigheten samt lämna en prognos för de tre kommande åren senast den 20 februari varje år. 

6. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa hur myndigheten, inom befintliga ekonomiska ramar, kan effektivisera spridningen av råd och stöd i syfte att förebygga it-incidenter.

2

Organisationsstyrning

Kontaktorgan

Myndigheten ska redovisa arbetet med att vara behörig myndighet för den offentligt reglerade tjänsten (PRS) inom det europeiska satellitnavigeringsprogrammet (Galileo) i enlighet med Rådets beslut 1104/2011/EU. Myndigheten ska ha en samordnande roll och uppdraget avgränsas till de uppgifter i Rådets beslut som inte är reglerade i annan lag eller uppdrag. 

Myndigheten ska vara svensk teknisk kontaktpunkt för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europas (OSSE:s) verksamhet på cyberområdet. I uppgiften ingår att, inom myndighetens kompetensområde, svara på informationsförfrågningar och att delta vid ett årligt möte, samt vid kvartalsvisa sambandstester. Innan svar på informationsförfrågningar lämnas ska MSB informera Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Myndigheten ska ha beredskap att kunna bistå regeringen med att kungöra författningar genom att de publiceras på msb.se. Författningar ska kunna publiceras där om regeringen inte kan publicera författningar på Svensk författningssamlings webbplats.

3

Uppdrag

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa goda exempel och en samlad bedömning av resultatet av de åtgärder som berörda myndigheter, kommuner, regioner, frivilliga försvarsorganisationer och forskningsutförare har vidtagit under 2020 med hjälp av finansiering från anslag 2:4 Krisberedskap. Myndigheten ska lämna redovisningen till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 29 april 2021.

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa prognoser för 2021-2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

 • 5 februari
 • 29 april
 • 30 juli
 • 25 oktober.

Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten på grund av dessa åtgärder.

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska lämna en redovisning avseende kommunikationssystemet Rakel vid två tillfällen under året, den 1 mars och den 15 september. Redovisningen ska bl.a. innehålla en redogörelse för hur anslutningen till Rakel har utvecklats och bedöms fortsätta att utvecklas samt en bedömning av kommande års avgiftsintäkter respektive kostnader. I september ska också aktuellt antal grundabonnemang per myndighet inom staten redovisas. Vid det andra tillfället ska myndigheten även redovisa hur arbetet med att anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation enligt regeringens beslut (Ju2020/02484) förhåller sig till det befintliga Rakelsystemet. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Justitiedepartementet). 

4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa vidtagna åtgärder för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet med utgångspunkt i den nationella handlingsplanen på området. Redovisningen ska lämnas senast den 26 februari till regeringen (Justitiedepartementet).

5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska, utifrån sina ansvarsområden, bistå regeringen i genomförandet av regeringens samverkansprogram 2019-2022, särskilt avseende samverkansprogrammet Näringslivets digitala strukturomvandling. Detta sker i samverkan med Vinnova och andra berörda myndigheter. En delrapport ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet, med kopia till Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2021 och därefter ska rapportering ske den 1 mars 2022 respektive 2023. 

6. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ingår i kunskapslyftet för barnets rättigheter. Myndigheten ska analysera eventuella behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av FN:s konvention om barnets rättigheter inom sitt verksamhetsområde. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska, utifrån analysen, identifiera utvecklingsområden att arbeta vidare med. Vid behov ska myndigheten få stöd från Barnombudsmannen. Myndigheten får för genomförandet av uppdraget använda högst 500 000 kronor från anslaget 5:2 Barnets rättigheter ap. 2 Bidrag till myndigheter under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2021. En redovisning av uppdraget ska lämnas till regeringen (Justitiedepartementet, med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2022.

7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Myndigheten ska senast den 1 september redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022-2025. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Justitiedepartementet, med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet).

8. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska, enligt ett pågående uppdrag (Ju2019/04183), redovisa särskilt allvarliga hot, risker och sårbarheter, utvecklingsmönster samt vidtagna och planerade åtgärder till regeringen (Justitiedepartementet). Redovisningen senareläggs till den 28 maj 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:2

Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap24 850
ap.2Förebygg. åtgärd. - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)24 850

Villkor för anslag 2:2

ap.2 Förebygg. åtgärd. - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

1. Anslagsposten får användas för utbetalning av statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder mot naturolyckor som utförs eller avses bli utförda bl.a. för att anpassa Sverige till de effekter som följer av ett förändrat klimat. 

2. Av anslagsposten får högst 5 500 000 kronor användas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för bekostande av uppgifter som enligt förordningen (2009:956) om översvämningsrisker ankommer på länsstyrelser. Medel från anslaget får utbetalas enligt myndighetens anvisningar till länsstyrelserna.

2:3

Ersättning för räddningstjänst m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap27 580
ap.2Ersättning för räddningstjänst m.m. (ram)27 580

Villkor för anslag 2:3

ap.2 Ersättning för räddningstjänst m.m.

1. Anslagsposten ska användas för ersättning i enlighet med 7 kap. 2 och 3 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.  

2. Anslagsposten ska användas för ersättning för miljöräddningstjänst till sjöss. Medlen ska betalas ut till Kustbevakningen efter rekvisition. Medlen ska betalas ut till icke räntebärande konto hos Kustbevakningen.

3. Anslagsposten får användas för kostnader för stöd från andra länder som lämnas till Sverige. Om en annan aktör än Myndigheten för samhällsskydd och beredskap begär hjälpen ska den stå för kostnaderna vid räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

4. Anslagsposten får användas för att ersätta skada enligt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. som avser en försäkrad enligt 7 kap. 2 § punkt 2 Socialförsäkringsbalken. 

5. Anslagsposten får användas för att ersätta länsstyrelserna för de bidrag som lämnas för bevakning med skogsbrandsflyg.

 

2:4

Krisberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap1 274 740
ap.1Viss internationell säkerhetsfrämjande och humanitär verksamhet (ram)11 176
ap.5Krisberedskap och totalförsvar (ram)1 263 564
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län8 214
ap.2Totalförsvarsprojekt i Gotlands län (ram)8 214

Villkor för anslag 2:4

ap.1 Viss internationell säkerhetsfrämjande och humanitär verksamhet

Anslagsposten får användas till vissa internationella civila insatser i fredstid av förtroendeskapande, humanitära och säkerhetsfrämjande skäl, för att civila resurser ska kunna stödja andra länder. Stödet avser främst länder som inte kategoriseras som biståndsmottagande land av OECD/DAC och länder i EU:s närområde som inte kan finansieras via SIDA:s humanitära anslag vid en allvarlig kris eller inför en möjlig allvarlig kris. Anslagsposten får även användas för att finansiera fredstida stöd från andra länder vid en allvarlig kris eller inför en möjlig allvarlig kris i Sverige. Anslagsposten får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

ap.2 Totalförsvarsprojekt i Gotlands län

Anslagsposten får användas för genomförande av projektet om samverkan och organisation inom totalförsvaret i Gotlands län. 

ap.5 Krisberedskap och totalförsvar

1. Bidrag från anslagsposten får lämnas till sådana myndigheter som anges i bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap eller som har pekats ut efter särskilt beslut av regeringen eller av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Bidragen ska fördelas i enlighet med gällande principer och bör bl.a. användas för att utveckla följande områden:

 • sektorsövergripande arbete för att säkerställa viktiga samhällsfunktioner, särskilt: ordning och säkerhet, skydd av civilbefolkningen, hälso- och sjukvård och omsorg,  livsmedel och dricksvatten, finansiell beredskap, transporter, energiförsörjning, elektroniska kommunikationer och post.
 • planering och förberedelser för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.

 • näringslivets medverkan i den samlade beredskapen, inklusive ev. ersättningar enligt gällande regelverk avseende försörjningsberedskap.
 • sektorsövergripande förmågor för ledning och samverkan, kriskommunikation och informationssamordning.
 • åtgärder för att stärka samhällets samlade beredskap och förmåga inom det psykologiska försvaret. 
 • planering och förberedelser för att ta emot, hantera och använda nationella och internationella förstärkningsresurser inklusive från frivilligsektorn, i hela hotskalan.
 • åtgärder för att öka människors kunskap om förberedelser inför kriser och höjd beredskap.

I de fall mottagande myndighet tar in bidraget i icke räntebärande flöden kopplat till statens checkräkning, har de också rätt att använda detta flöde för sina löpande utgifter för den verksamhet som bidragen har utbetalats.

2. Högst 24 000 000 kronor av anslagsposten får användas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för drift och förvaltning av de regionala ledningsplatserna. I detta belopp ingår inte åtgärder för att höja den tekniska ledningsförmågan.

3. Högst 332 000 000 kronor av anslagsposten får fördelas till kommunerna i enlighet med vad som anges i 10 § förordningen (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Ersättningen avser uppgifter som åligger kommunerna enligt 2 och 3 kap. lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Av högstbeloppet får 27 000 000 kronor användas för att finansiera kommunernas kostnader för kommunikationssystemet Rakel.

4. Högst 34 000 000 kronor av anslagsposten får fördelas till regionerna i enlighet med vad som anges i 11 § förordningen (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Ersättningen avser de uppgifter som åligger regionerna enligt 2 och 3 kap. lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.   

5. Högst 130 000 000 kronor av anslagsposten får fördelas till kommuner och regioner för att stärka arbetet med civilt försvar, varav 30 000 000 kronor ska fördelas till regionerna.

6. Anslagsposten får användas för att delfinansiera åtgärder för att stärka den tekniska ledningsförmågan genom att lämna bidrag till kommuner, regioner och myndigheter för ledningscentraler och räddningscentraler. Anslagsposten får även användas för att stärka den tekniska försörjningssäkerheten vid akutsjukhus eller andra verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård av särskild betydelse för krisberedskapen eller totalförsvaret.

7. Anslagsposten får användas för att finansiera utvecklingen av tekniska stödsystem i syfte att förbättra förmågan att gemensamt hantera kriser.

8. Anslagsposten får användas för att arrangera större samverkansövningar, både nationellt och internationellt, i syfte att stärka krisberedskapen och det civila försvaret. 

9. Högst 80 400 000 kronor av anslagsposten får användas för uppdragsersättning till frivillig försvarsverksamhet för att höja krisberedskapen i samhället och främja totalförsvaret.

10. Anslagsposten får användas för att finansiera kostnader kopplat till civilpliktsfrågor, för stödresurser och förstärkningsmateriel för det civila försvaret och för nationella förstärkningsresurser samt för åtgärder för att vidmakthålla och utveckla krigsspecifika anläggningar. Anslagsposten får även användas för att finansiera investeringar, drift och förvaltning av aktörsgemensamma skyddsvärda utrymmen.

11. Anslagsposten får användas för att finansiera forskning och studier inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvarsområde. I detta ingår inte Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps administrativa uppgifter. 

12. Högst 25 000 000 kronor av anslagsposten får användas för ersättning till SOS Alarm Sverige AB för utveckling av tekniska system och tjänster för att stödja ansvariga aktörer vid hantering av kriser, i enlighet med alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB samt för bolagets förmåga att möta totalförsvarets behov. 

13. Anslagsposten får användas för att delfinansiera länsstyrelsernas kostnader för att utveckla krisberedskapen och civilt försvar regionalt och lokalt. I detta ingår länsstyrelsernas arbete med att samordna, stödja och följa upp kommunernas arbete med krisberedskap. 

2:6

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap1 524 898
ap.1Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)1 524 898

Villkor för anslag 2:6

ap.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Myndigheten ska betala totalt 7 998 900 kronor som abonnemangsavgift för systemet.

 2. Högst 33 000 000 kronor av anslagsposten får användas för uppdragsersättning till ideella organisationer för att öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska som villkor för bidrag ställa krav på redovisning från organisationerna.

 3. Högst 30 000 000 kronor av anslagsposten får användas för drift och vidmakthållande av vissa reservfunktioner inom etermedia.

 4. Högst 35 000 000 kronor av anslagsposten får användas för ersättning till kommunerna för kostnader relaterade till grundutbildning för deltidsanställd räddningstjänstpersonal.

 5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får använda och fördela 51 000 000 kronor av anslaget för beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolyckor. Medlen får användas i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet samt fördelas till länsstyrelserna i Skånes, Hallands, Kalmars, Uppsalas, Västerbottens, Stockholms, Västmanlands, Gävleborgs, Kronobergs, Jönköpings, Västra Götalands, Östergötlands och Gotlands län efter överenskommelse med Strålsäkerhetsmyndigheten.

 6. Högst 115 000 000 kronor av anslagsposten får användas för att finansiera beredskap och indirekta kostnader för att genomföra internationella insatser som är i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

 7. Högst 30 000 000 kronor av anslagsposten får användas för organisationsstöd enligt 5 § förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet. Organisationsstödet ska ges i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget ska bidra till organisationernas förmåga att ta emot och genomföra uppdrag samt leverera efterfrågad resurs, vilket innebär administrativ basverksamhet, rekrytering syftande till nuvarande och kommande uppdrag samt verksamhetsutveckling.

 8. Anslagsposten får användas för att finansiera kostnader för varning till allmänheten vid olyckor och kriser.
   
 9. Minst 15 000 000 kronor ska användas i syfte att stärka cybersäkerheten inom ramen för ett nationellt cybersäkerhetscenter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
ap.2745Inget0
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m.
ap.22 758Inget0
2:4 Krisberedskap
ap.13353 %0
ap.203 %0
ap.538 7913 %0
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
ap.143 0763 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagstyp
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
ap.2ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
ap.245 00018 00018 0009 0002026
2:4 Krisberedskap
ap.51 800 0001 210 000380 000210 0002027
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen i kolumnerna "Infriade åtaganden" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas under respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar240 000
Räntekontokredit400 000
Låneram för samhällsinvesteringar
- Låneram1 550 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram för samhällsinvesteringar

Låneram

Den särskilda krediten är avsedd för beredskapsinvesteringar och tillgångar i Rakelverksamheten. 

Investeringsplan för samhällsinvesteringar återfinns i bilaga.

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25119 658
2021-02-25127 749
2021-03-25127 749
2021-04-25127 749
2021-05-25127 749
2021-06-25127 749
2021-07-25127 749
2021-08-25127 749
2021-09-25127 749
2021-10-25127 749
2021-11-25127 749
2021-12-25127 750
Summa1 524 898
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:6 ap.1Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Uppdragsverksamhet
Tekniska system2 506013 50013 50002 506
Tjänsteexport53-3 50012 00012 0000-3 447
Internationella insatser-5 5220120 000120 0000-5 522
Rakel292 88025 000580 000617 000-37 000280 880
Uppdragsutbildning kost och logi m.m.-4 896-15 70038 50045 400-6 900-27 496
Lagerhållning EU68-68111 500111 50000
Summa285 0895 732875 500919 400-43 900246 921
Offentligrättslig verksamhet
Intyg förare-327-5007 3007 900-600-1 427
Belopp angivna i tkr

Villkor

Rakel

I beräknat ackumulerat resultat för 2021 är inte anläggningstillgångar avseende Rakel G 2 som finansieras från balanserat överskott med beräknat 40 000 000 kronor medräknat.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Offentligrättslig verksamhet
Inkomster från skadestånd för räddningstjänst- och saneringskostnader2713000000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Inkomster från skadestånd för räddningstjänst- och saneringskostnader

Inkomster från skadestånd för räddningstjänst- och saneringskostnader ska redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska avräkna medel från eventuella inkomster motsvarande administrativa merkostnader som myndigheten åsamkats.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna från internationella insatser ska täcka de direkta kostnaderna för insatsen. De indirekta kostnaderna och kostnaderna för beredskap att genomföra insatser ska finansieras med anslag 2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medges undantag från kravet på full kostnadstäckning för det gemensamma radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet, Rakel. Undantaget medger att avskrivningar på anslagsfinansierade tillgångar inte ska ingå i underlaget för beräknande av avgifter för Rakel.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medges undantag från kravet på full kostnadstäckning även vad avser anskaffning och etablering av Rakel Generation 2 som finansieras med högst totalt 170 000 000 kronor från det balanserade överskottet i nuvarande Rakelverksamhet. Undantaget medger att avskrivningar på tillgångar och övriga kostnader finansierade med överskottet inte ska ingå i underlaget för beräknande av avgifter för Rakel.

För platsannonser i myndighetens tidning ska avgifterna beräknas upp till full kostnadstäckning.

När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillhandahåller avgiftsfinansierad utbildning med Försvarshögskolan som utförare får myndigheten besluta om avgifternas storlek upp till full kostnadstäckning.

När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bedriver tjänsteexport på uppdrag åt EU eller genomför uppdrag som finansieras av EU som innebär stöd till tredje land, får myndigheten besluta om avgifternas storlek upp till full kostnadstäckning. Detta gäller även uppdrag finansierade av EU som innebär stöd till EU:s medlemsländer och partnerländer i civilskyddssamarbetet.

Inkomsterna från det utökade stödet till FN och EU:s fredsfrämjande verksamhet som bedrivs inom ramen för internationell civil krishantering och fredsfrämjande beräknas upp till full kostnadstäckning.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna från internationella insatser disponeras av myndigheten. Avgifternas storlek bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Avgifter enligt 16 § 3 förordningen (2006:311) om transport av farligt gods bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ta ut avgifter för platsannonser i myndighetens tidning. Avgifternas storlek bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får bedriva tjänsteexport enligt 4 § första stycket 10 avgiftsförordningen (1992:191) endast om verksamheten innebär att myndigheten mot avgift åtar sig uppdrag från utländsk myndighet eller mellanstatlig organisation. Om uppdraget föregås av upphandling i konkurrens får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap delta i upphandlingen endast under förutsättning att upphandlingen görs av organ inom EU, FN eller Nato.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får balansera det ackumulerade överskottet i Rakelverksamheten i ny räkning.

Myndigheten får använda högst totalt 170 000 000 kronor av det balanserade överskottet i nuvarande Rakelverksamhet till att finansiera anskaffning och etablering av Rakel Generation 2.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får mot avgift tillhandahålla lager, logistik, varor och övrigt stöd till EU:s strategiska lager för civila krishanteringsinsatser (Strategic Warehouse II) och inom ramen för EU:s civilskyddssamarbete, rescEU (EU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel). Avgifterna bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ta ut avgift för att ge utökat stöd till FN och EU:s fredsfrämjande verksamhet som bedrivs inom ramen för internationell civil krishantering och fredsfrämjande utöver det som finansieras från anslag 1:1 Internationell civil krishantering ap. 41 under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten. Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten. Finansiering av anläggningstillgångar sker i enlighet med 2 kap 3 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Verksamheten omfattas inte av avgiftssamråd enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191).

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Anläggningstillgång som finansieras från anslag 2:4 Krisberedskap är undantagna från kravet på lånefinansiering i 2 kap.1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Detta undantag gäller även för de anläggningstillgångar som övriga myndigheter anskaffar och som finansieras från anslag 2:4 Krisberedskap.

2. Överskottsmateriel som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tar emot från Försvarsmakten får skänkas bort i samband med internationella insatser och ska därför inte ha något bokfört värde. Övertalig räddningstjänstmateriel för höjd beredskap får skänkas bort till kommuner, ideella organisationer och myndigheter. Överlåtelse får göras med undantag från krav på affärsmässighet i 7 § förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom.

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medges att för utbyggnaden av infrastrukturen för Rakel, med undantag från 9 § förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning, teckna arrende och hyresavtal som omfattar en period om högst 20 år. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får vidare köpa reservkraft kopplat till Rakel, som en förskottsbetald tjänst. Förskottsbetalningen får omfatta en tid om högst 15 år per installationsplats och den periodiserade kostnaden ska finansieras med avgiftsintäkter för Rakel.

Vidare får uppförande och förvaltning av master med tillhörande teknisk utrustning inom Rakelverksamheten enligt 16 § förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, genomföras utan hinder av förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m.

4. Internationella insatser enligt 8 eller 9 §§ förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som inbegriper att på uppdrag av annan uppföra och överlåta fast egendom får genomföras utan hinder av förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. eller förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m.

5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får, i likhet med fastighetsförvaltande myndigheter enligt förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m., bedriva fastighetsförvaltning inom utbildningsverksamheten i Revinge avseende byggnaderna Osby (lektionssal och omklädningsrum), Kallgarage 1, Kallgarage 2, Carport, Lastbils- och bussgarage, Lektionssal 11 samt Högby (kontorslokal).

6. Bestämmelsen i 9 a § första stycket förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning om att en myndighet inte får ingå hyresavtal för bostadslägenhet i syfte att upplåta lägenheten i andra hand för att förse någon enskild med bostad, ska inte tillämpas på myndigheten.

7. Anläggningstillgångar avseende Rakel Generation 2 som finansieras från balanserat överskott i nuvarande Rakelverksamhet är undantagna från kravet på lånefinansiering i 2 kap.1§ kapitalförsörjningsförordningen (2011:219).

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Åsa Thollén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens försvarsutskott