Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:35

2021-06-23
U2021/03055 (delvis)
U2021/03118
U2021/03175
Centrala studiestödsnämnden
851 82 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Centrala studiestödsnämnden
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 15, bet. 2020/21:UbU2, rskr. 2020/21:147, prop. 2020/21:84 utg.omr. 15, bet. 2020/21:FiU43, rskr. 2020/21:202, prop. utg.omr. 15, bet. FiU46, rskr. 2020/21:239, prop. 2020/21:99 utg.omr. 15, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385, prop. 2020/21:208 utg.omr. 15, bet. 2020/21:FiU52, rskr. 2020/21:418).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Centrala studiestödsnämnden.

VERKSAMHET

Centrala studiestödsnämndens uppgifter framgår bl.a. av förordningen (2017:1114) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden.

1

Mål och återrapporteringskrav

Studiehjälp och bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning (Rg-bidrag)

Myndigheten ska särskilt redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att minska andelen studerande med studiehjälp som får beslut om återkrav och andelen återkravsskulder som Centrala studiestödsnämnden skickar vidare till Kronofogdemyndigheten. 

Studiemedel

Myndigheten ska särskilt redovisa vilka insatser som vidtagits för att förbättra resultatet vad gäller handläggningstider avseende studiemedel Sverige. 

Studiestartsstöd

Myndigheten ska särskilt redovisa erfarenheter av handläggning och administration av ärenden om studiestartsstöd.

Återbetalning och återkrav

Myndigheten ska särskilt redovisa hur myndigheten har fortsatt arbetet med att förbättra återbetalningen från främst utlandsbosatta låntagare samt resultat från arbetet. Myndigheten ska senast den 31 augusti 2021 lämna en redovisning över utvecklingen under det första kalenderhalvåret.

Studiesociala frågor

Myndigheten ska särskilt redovisa resultatet av myndighetens uppgift att följa och analysera de studerandes sociala och ekonomiska situation. 

Sprida kunskap om studiestödet

Myndigheten ska redovisa arbetet med att sprida kunskap om studiestödet i syfte att främja en breddad rekrytering till studier och nå grupper som annars inte hade valt att studera. 

Hemutrustningslån

Myndigheten ska särskilt redovisa resultatet från de insatser som myndigheten har vidtagit för att öka andelen återbetalare av lån.

Mål för minskade felaktiga utbetalningar

Myndigheten ska bidra till det övergripande målet om minskade felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Andelen felaktiga utbetalningar från de bidragssystem som Centrala studiestödsnämnden hanterar ska därför minska.

Återrapporteringskrav för minskade felaktiga utbetalningar
Myndigheten ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att uppnå målet. 

Redovisningen ska omfatta följande:

  • Förändrade arbetssätt och insatser som genomförts för att motverka felaktiga utbetalningar. Redovisningen ska innehålla en samlad bedömning av måluppfyllelsen och ska också omfatta vilka åtgärder som planeras att vidtas, inklusive hur myndigheten planerar att tillvarata synergier med det myndighetsgemensamma arbetet för att minska felaktiga utbetalningar som kommer bedrivas under ledning av Ekonomistyrningsverket.
  • Betydande risker för felaktiga utbetalningar, utvecklingen av dessa risker och en bedömning av vilka ersättningssystem som är särskilt riskfyllda.
  • Upptäckta felaktiga utbetalningar, även i förhållande till de totala utbetalningarna samt i förhållande till den senaste uppskattningen av den totala omfattningen av felaktiga utbetalningar från systemen. Myndigheten ska också redovisa antal återkrav, antal polisanmälningar och bidragsbrott samt en analys av hur dessa har utvecklats.
  • Upptäckta felaktiga utbetalningar i de särskilt riskfyllda ersättningssystemen i förhållande till systemens totala utgifter och i förhållande till den senaste uppskattningen av felaktiga utbetalningar från systemen.
  • Vidtagna åtgärder för att minska felaktiga utbetalningar, bedömning av åtgärdernas effekter och kostnadsutveckling för kontrollarbetet.

2

Organisationsstyrning

Organisationsstyrning

Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att minska sjukfrånvaron vid myndigheten.

3

Uppdrag

Uppdrag att genomföra riskanalyser med avseende på felaktiga utbetalningar

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Migrationsverket, Centrala studiestödsnämnden, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och Ekonomistyrningsverket ska tillsammans genomföra riskanalyser med avseende på felaktiga utbetalningar. Riskanalyserna ska genomföras på ett sätt så att en jämförelse mellan olika ersättningssystem med avseende för risk för felaktiga utbetalningar är möjlig. En utgångspunkt för arbetet ska vara de riskanalyser som genomfördes av Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59). Arbetet ska ledas av Ekonomistyrningsverket. Uppdraget ska rapporteras till regeringen (Finansdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 30 september 2021.

Uppdrag att följa upp det tillfälliga slopandet av fribeloppet

Myndigheten ska följa upp reformen att tillfälligt slopa fribeloppet under 2020. Uppföljningen ska omfatta en redogörelse för konsekvenser för utbetalningar och kostnader inom studiestödssystemet samt vilka konsekvenser reformen fick för studerande. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 31 maj 2022.

Pågående uppdrag

  • Uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik (Fi2018/01701, A2018/00925). Uppdragen ska redovisas senast den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.
  • Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023 (Fi2020/04960). Uppdraget ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2021–2023 samt senast den 15 februari 2024.
  • Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023 (A2020/02583). Uppdraget ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2021–2023 samt senast den 15 februari 2024.
  • Myndigheten ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Myndigheten ska senast den 1 september 2021 redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Myndigheten ska vid nedanstående tillfällen även lämna prognoser över kreditreserven. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

– 5 februari, 
– 29 april,
– 30 juli, och
– 25 oktober. 

Redovisningen ska i förekommande fall omfatta antalet studiestödstagare, nyttjandegrader, genomsnittliga belopp och andra variabler, däribland makroekonomiska antaganden och regeländringar som påverkar prognosen. Myndigheten ska kommentera och analysera de faktorer för respektive anslag som har bidragit till avvikelserna på samma sätt som i prognosarbetet under 2020. Redovisningen ska även omfatta prognoser för avgiftsinkomster uppdelat på de olika avgiftstyperna. 

Utgiftsprognoser för anslaget 1:3 Hemutrustningslån inom utgiftsområde 13 ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet).

Utgiftsprognoser för anslaget 1:19 Lån till körkort inom utgiftsområde 22 ska redovisas till regeringen (Infrastrukturdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

1:1

Studiehjälp (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden4 388 624
ap.1Studiehjälp m.m. (ram)4 258 624
ap.2Kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram (ram)130 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Studiehjälp m.m.

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiehjälp i form av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg enligt studiestödslagen (1999:1395). Vidare får anslagsposten belastas med utgifter för ersättning till svenska elever utomlands för vissa resor enligt förordningen (CSNFS 1983:17) om bidrag till utlandsstuderande för dagliga resor.

ap.2 Kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram

Anslagsposten får belastas med utgifter för kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram enligt förordningen (2013:1121) om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram.

1:2

Studiemedel (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden20 681 225
ap.1Studiebidrag, generellt (ram)12 901 468
ap.2Studiebidrag, prioriterat (ram)3 264 100
ap.2.2Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning (ram)2 442 400
ap.2.3Studiebidrag, repetition eller komplettering (ram)206 300
ap.2.5Studiebidrag, komplettering grundskole- eller gymnasienivå 20–24 år (ram)500 000
ap.2.7Studiebidrag, vissa lärarstuderande (ram)115 400
ap.3Statlig ÅP-avgift för studiebidrag (ram)3 765 657
ap.4Tilläggsbidrag (ram)750 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Studiebidrag, generellt

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 12 § studiestödslagen (1999:1395).

Anslagsposten får även användas för utgifter för retroaktiva utbetalningar av vissa former av studiestöd som har upphört.

ap.2.2 Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande som

– vid grundskolestudier saknar slutbetyg eller motsvarande från grundskola eller motsvarande utbildning, eller

– vid gymnasieutbildning saknar slutbetyg eller motsvarande från treårig gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning.

ap.2.3 Studiebidrag, repetition eller komplettering

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande som repeterar eller kompletterar ämnen på grundskolenivå.

ap.2.5 Studiebidrag, komplettering grundskole- eller gymnasienivå 20–24 år

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till vissa arbetslösa studerande i åldrarna 20–24 år, dock inte till dem som omfattas av ett utbildningskontrakt, och till vissa studerande i åldrarna 20–24 år som läser vidare efter introduktionsprogram i gymnasieskolan.

ap.2.7 Studiebidrag, vissa lärarstuderande

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande på kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen.

ap.3 Statlig ÅP-avgift för studiebidrag

Tilldelade medel ska enligt förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. betalas in till Pensionsmyndigheten.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2021 om 3 964 577 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2018 om -288 920 000 kronor.

ap.4 Tilläggsbidrag

Anslagsposten får belastas med utgifter för tilläggsbidrag enligt 3 kap. 13 a § studiestödslagen (1999:1395).

1:3

Avsättning för kreditförluster (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden2 056 514
ap.1Konstaterade förluster på utlåning t.o.m. 2013 (ram)470 000
ap.2Förväntade förluster på utlåning fr.o.m. 2014 (ram)1 570 014
ap.3Konstaterade förluster för återkrav (ram)16 500

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Konstaterade förluster på utlåning t.o.m. 2013

Anslagsposten får belastas med utgifter för avsättning till kreditreserv för att täcka konstaterade förluster på utlåning t.o.m. 2013.

Vidare får anslagsposten belastas med utgifter för avsättning i fråga om kreditreserv för att täcka nedskrivning och inlösen av vissa studielån med statlig kreditgaranti.

Anslagsposten ska belastas och medlen föras över till kreditreserven månadsvis i tolftedelar.

ap.2 Förväntade förluster på utlåning fr.o.m. 2014

Anslagsposten får belastas med utgifter för avsättning i fråga om kreditreserv för att täcka förväntade förluster på nyutlåning fr.o.m. 2014 enligt studiestödslagen (1999:1395).

Anslagsposten ska belastas och medlen ska föras över till kreditreserven månadsvis utifrån den procentuella förlustavsättningen beräknad på utlånat belopp för aktuell månad.

ap.3 Konstaterade förluster för återkrav

Anslagsposten får belastas med utgifter i fråga om avskrivning av återkrav som avser lån.

1:4

Statens utgifter för studiemedelsräntor (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden100 028
ap.1Statens utgifter för studiemedelsräntor (ram)100 028
ap.2Statens utgifter för räntor på återkrav (ram)0

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Statens utgifter för studiemedelsräntor

Anslagsposten får belastas med statens utgifter när det gäller nedsättning av studiemedelsräntor för studielån upplånade efter 1988 enligt studiestödslagen (1973:349), studiestödslagen (1999:1395) och lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa samt för avgifter till Riksgäldskontoret.

ap.2 Statens utgifter för räntor på återkrav

Anslagsposten får belastas med statens ränteutgifter på lån för återkrav av studiemedel.

1:5

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden47 146
ap.1Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning (ram)47 146
Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten15 004
ap.4Bidrag till kostnader vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (ram)14 916
ap.4.1Statsbidrag till utbildning (ram)13 916
ap.4.2Bidrag till kursdeltagare (ram)1 000
ap.5Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare (ram)88

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan.

ap.4.1 Statsbidrag till utbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbidrag till anordnare av teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för kommunikation är beroende av teckenspråk enligt förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

ap.4.2 Bidrag till kursdeltagare

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag till kursdeltagare
i teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för kommunikation är beroende av teckenspråk enligt förordningen om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

ap.5 Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare

Tilldelade medel ska enligt förordningen om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Pensionsmyndigheten.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2020 om 88 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2017 om 0 kronor.

1:7

Studiestartsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden542 000
ap.1Studiestartsstöd (ram)542 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Studiestartsstöd

Anslaget får användas för utgifter för studiestartsstöd och tilläggsbidrag. 

1:8

Centrala studiestödsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden926 576
ap.1Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m. (ram)926 576

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m.

Anslagsposten får belastas med utgifter för verksamhet enligt förordningen (2017:1114) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden.

Av anslagsposten får 6 000 000 kronor endast användas för att finansiera insatser, återrapportering och uppdrag kopplade till det övergripande målet om minskade felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen och Centrala studiestödsnämndens deltagande i uppdrag för att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:1 Studiehjälp
ap.1212 931Inget0
ap.26 500Inget0
1:2 Studiemedel
ap.1628 553Inget0
ap.2.2120 070Inget0
ap.2.310 315Inget0
ap.2.525 000Inget0
ap.2.75 770Inget0
ap.30Inget0
ap.437 500Inget0
1:3 Avsättning för kreditförluster
ap.123 500Inget0
ap.277 160Inget0
ap.3825Inget0
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor
ap.15 001Inget0
ap.20Inget0
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk
ap.12 357Inget0
ap.4.1696Inget0
ap.4.249Inget0
ap.54Inget0
1:7 Studiestartsstöd
ap.127 100Inget0
1:8 Centrala studiestödsnämnden
ap.127 7973 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Studiemedel
ap.2.8ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar300 000
Räntekontokredit75 000
Övriga kontokrediter
- Låneram för rättighetsstyrda studielån252 000 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Centrala studiestödsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2577 215
2021-02-2577 215
2021-03-2577 215
2021-04-2577 215
2021-05-2577 215
2021-06-2577 215
2021-07-2577 215
2021-08-2577 215
2021-09-2577 215
2021-10-2577 215
2021-11-2577 215
2021-12-2577 211
Summa926 576
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Centrala studiestödsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m.

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Offentligrättslig verksamhet
Administrationsavgifter256200796 0000796 000796 000
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsintäkterna ska bidra till verksamhetens kostnader.  

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek bestäms av regeringen med undantag för aviseringsavgifterna inom verksamheten för hemutrustningslån som beslutas av Centrala studiestödsnämnden enligt förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar.  

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Centrala studiestödsnämnden ska fastställa en procentsats som underlag för avsättning av medel för förväntad förlust i fråga om studielån som beräknas beviljas 2022. Procentsatsen ska ligga till grund för medelsberäkningen i myndighetens budgetunderlag för 2022.

På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Finansdepartementet, BA
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret