Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 4

2021-06-23
N2021/01971
N2021/01910 (delvis)
N2021/01785 m.fl.
Se bilaga 1
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 19, bet. 2020/21:NU2, rskr. 2020/21:130, prop. 2020/21:99 utg.omr. 19, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21: 385).

Återrapporteringskrav m.m. för Tillväxtverkets och länsstyrelsernas regionala tillväxtpolitiska verksamheter finns i regleringsbreven för dessa myndigheter.

Återrapporteringskrav m.m. beträffande verksamhet avseende regionalt tillväxtarbete hos regioner och Gotlands kommun framgår av villkorsbeslutet för dessa.

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 17 december 2020 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2021 för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

1:1

Regionala tillväxtåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län100
ap.1Länsstyrelsen i Stockholms län (ram)100
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län100
ap.2Länsstyrelsen i Uppsala län (ram)100
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län100
ap.3Länsstyrelsen i Södermanlands län (ram)100
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län1 267
ap.4Länsstyrelsen i Östergötlands län (ram)1 267
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län1 128
ap.5Länsstyrelsen i Jönköpings län (ram)1 128
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län588
ap.6Länsstyrelsen i Kronobergs län (ram)588
Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län1 069
ap.7Länsstyrelsen i Kalmar län (ram)1 069
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län100
ap.8Länsstyrelsen i Gotlands län (ram)100
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län914
ap.9Länsstyrelsen i Blekinge län (ram)914
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län100
ap.10Länsstyrelsen i Skåne län (ram)100
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län303
ap.11Länsstyrelsen i Hallands län (ram)303
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län1 735
ap.12Länsstyrelsen i Västra Götalands län (ram)1 735
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län1 380
ap.13Länsstyrelsen i Värmlands län (ram)1 380
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län1 082
ap.14Länsstyrelsen i Örebro län (ram)1 082
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län652
ap.15Länsstyrelsen i Västmanlands län (ram)652
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län1 411
ap.16Länsstyrelsen i Dalarnas län (ram)1 411
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län1 093
ap.17Länsstyrelsen i Gävleborgs län (ram)1 093
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län4 080
ap.18Länsstyrelsen i Västernorrlands län (ram)4 080
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län4 175
ap.19Länsstyrelsen i Jämtlands län (ram)4 175
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län3 475
ap.20Länsstyrelsen i Västerbottens län (ram)3 475
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län4 529
ap.21Länsstyrelsen i Norrbottens län (ram)4 529
Disponeras av Tillväxtverket1 769 419
ap.23Stöd till socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden (ram)75 000
ap.24Reg tillväxt.åtg - del till Tillväxtverket (ram)1 694 419
ap.24.1Tillväxtverket (ram)578 548
ap.24.2Region Kalmar län (ram)42 405
ap.24.3Gotlands kommun (ram)28 846
ap.24.4Region Skåne (ram)20 506
ap.24.5Västra Götalandsregionen (ram)66 407
ap.24.6Region Uppsala (ram)12 980
ap.24.7Region Östergötland (ram)24 380
ap.24.8Region Blekinge (ram)40 363
ap.24.9Region Halland (ram)14 469
ap.24.10Region Dalarna (ram)77 001
ap.24.11Region Sörmland (ram)23 673
ap.24.12Region Jönköpings län (ram)26 490
ap.24.13Region Örebro län (ram)40 480
ap.24.14Region Värmland (ram)70 870
ap.24.15Region Gävleborg (ram)86 020
ap.24.16Region Kronoberg (ram)22 957
ap.24.17Region Västerbotten (ram)119 766
ap.24.18Region Jämtland Härjedalen (ram)114 710
ap.24.19Region Västmanland (ram)34 262
ap.24.20Region Västernorrland (ram)110 441
ap.24.21Region Norrbotten (ram)130 625
ap.24.22Region Stockholm (ram)8 220
Disponeras av Kammarkollegiet10 237
ap.22Reg tillväxt.åtg - del till Kammarkollegiet (ram)10 237

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Länsstyrelsen i Stockholms län

ap.1–21 samt delposterna 24:2–24:22


Anslagsposterna 1–21 disponeras av respektive länsstyrelse för ändamålen 3 och 4 nedan. Beslut beträffande ändamålet 3 ska avse utbetalningar med anledning av ekonomiska åtaganden gjorda 2019 och tidigare år. Beslut beträffande ändamålet 4 ska fattas mot tilldelat anslag och inte mot bemyndigande.

Delposterna 24.2–24.22 disponeras av Tillväxtverket för ändamålen 1, 2, 3 och 4 nedan för utbetalningar med anledning av ekonomiska åtaganden gjorda 2020 och tidigare år samt utbetalningar med anledning av beslut 2021 som utbetalas 2021.

Medlen ska användas i enlighet med nationella förordningar och respektive strukturfondsprogram.

Ändamål:

1. Regionala företagsstöd

2. Stöd till kommersiell service

3. Projektverksamhet

4. Uppföljning och utvärdering

Avseende ändamålet 4 får högst de nedan angivna beloppen användas för uppföljning och utvärdering av insatser som finansieras av respektive anslagspost, samt vid behov även för att säkerställa uppföljningssystem m.m. avseende de bemyndiganden om ekonomiska åtaganden som finns för anslaget.

 • Anslagsposterna 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 och 15: 100 000 kronor
 • Anslagsposterna 6, 7, 9 och 14: 200 000 kronor
 • Anslagsposterna 12, 13 och 16: 300 000 kronor
 • Anslagsposterna 17 och 24.9: 400 000 kronor
 • Anslagsposterna 18, 19, 20, 21 och 24.22: 500 000 kronor
 • Anslagsposterna 24.6 och 24.16: 600 000 kronor
 • Anslagsposten 24.4: 700 000 kronor
 • Anslagsposterna 24.3, 24.11 och 24.19: 900 000 kronor
 • Anslagsposterna 24.7 och 24.12: 1 000 000 kronor
 • Anslagsposterna 24.2, 24.8 och 24.13: 1 400 000 kronor
 • Anslagsposterna 24.5, 24.10, 24.14, 24.15, 24,17, 24.18, 24.20 och 24.21: 2 000 000 kronor

ap.22 Reg tillväxt.åtg - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas efter beslut av regeringen om eventuell ytterligare tilldelning till länsstyrelser, regioner, Gotlands kommun eller Tillväxtverket samt för viss projekt- och utvecklingsverksamhet, m.m.

ap.23 Stöd till socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden

Högst 71 000 000 kronor får användas till insatser enligt förordningen (2018:152) om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner. Tillväxtverket får använda högst 4 000 000 kronor för administration av insatsen, uppföljning, utvärdering, erfarenhetsutbyte och lärande. 

ap.24.1 Tillväxtverket

Medlen disponeras av Tillväxtverket för utbetalningar med anledning av ekonomiska åtaganden gjorda 2020 och tidigare år samt utbetalningar med anledning av beslut 2021 som utbetalas 2021 avseende följande ändamål:

1. Regionala företagsstöd

Vid prioritering mellan ändamålen ska Tillväxtverket säkerställa en rimlig nivå av regionalt investeringsstöd där myndigheten är ensam beslutsfattare. Vid prioritering av medel av andra regionala företagsstöd ska insatserna främst bidra till att stärka de län som har de största behoven och utmaningarna.

Medel från delposten får för ändamål 1 betalas ut till regioner och Gotlands kommun. Dessa får i sin tur fatta beslut i enlighet med lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Medel får betalas ut av Tillväxtverket kvartalsvis.

2. Stöd till kommersiell service

Medel ska användas i enlighet med regeringens beslut om uppdrag att fördela medel till särskilt driftstöd i sårbara och utsatta områden 2020–2022 (N2019/03239).

3. Projektverksamhet

Vid prioritering av medel för projektverksamhet ska insatser främst bidra till att stärka de län som har de största behoven och utmaningarna.

Medel från delposten får medfinansiera insatser inom ramen för regionalfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning 2014–2020, inkl. tekniskt stöd för strukturfondspartnerskapen. Medel från delposten får även medfinansiera insatser inom ramen för regionalfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning och Fonden för en rättvis omställning 2021–2027, inkl. tekniskt stöd för strukturfondspartnerskapen.

Tillväxtverket ska svara för den svenska medfinansieringen av insatsområdet tekniskt stöd för följande program inom sammanhållningspolitikens mål om Europeiskt territoriellt samarbete;

 • ESPON (European Spatial Planning Observatory Network),
 • Interact,
 • Interreg Europe,
 • Kolarctic ENI (European Neighbourhood Instrument),
 • Mellersta Östersjön,
 • Nordsjöregionen,
 • Södra Östersjön,
 • Urbact, och
 • Östersjöregionen.

Tillväxtverket ska även svara för den svenska medfinansieringen av det gemensamma sekretariatet och revisionsmyndigheten för programmet Öresund-Kattegatt-Skagerack samt för det svenska bidraget till det mellanstatliga samarbetet VASAB (Vision and Strategies around the Baltic Sea).  

Medel från delposten får för ändamålet 3 betalas ut till regioner och Gotlands kommun. Dessa får i sin tur fatta beslut i enlighet med lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Medel får betalas ut av Tillväxtverket kvartalsvis. 

4. Viss administration, uppföljning och utvärdering

Av delposten får Tillväxtverket använda högst 29 600 000 kronor, utöver ordinarie anslag för förvaltningsändamål, för viss administration, uppföljning av enskilda stödärenden och projekt samt viss utvärdering av den egna stödverksamheten. Dessa medel får även användas för uppföljningssystem m.m. avseende de bemyndiganden om ekonomiska åtaganden som finns för anslaget, RAPS (regionalt analys- och prognossystem), Pipos (Pinpoint Swedensystem) och BRP+ (ett breddat mått på hållbar utveckling och livskvalitet i svenska regioner).

Därutöver får Tillväxtverket använda delposten för utgifter i form av amorteringar och räntor hänförliga till lånefinansiering för uppbyggnaden av projekt- och stödärendehanteringssystemet NYPS samt för utgifter för avveckling av äldre systemdelar som ska fasas ut.

5. Ersättning för vissa kreditförluster i stödområdet

I den utsträckning kreditförluster uppstår för lån i stödområdet ska Tillväxtverket lämna bidrag upp till högst 10 000 000 kronor årligen avseende Almi Företagspartner AB och högst 10 000 000 kronor årligen avseende Stiftelsen Norrlandsfonden. Utgifterna för detta ska belasta delposten. Uppkomna kreditförluster för dessa lån i stödområde A och B samt i landsbygder ska redovisas avgränsat från övriga lån från Almi Företagspartner AB respektive Stiftelsen Norrlandsfonden och kunna härledas till ett specifikt låneavtal enligt beslut från Tillväxtverket.

6. Medfinansiering av Fonden för en rättvis omställning

Inom ramen för ändamålen 1, 3 och 4 får totalt 150 000 000 kronor från delposten användas till att medfinansiera Fonden för en rättvis omställning (JTF).

7.  Varsel och omställning

5 000 000 kronor från delposten får användas till projektverksamhet för att öka kommuners och regioners kapacitet att genomföra lokalt och regionalt anpassade omställningsinsatser som bidrar till att skapa en hållbar omstart av Sverige i enlighet med regeringens beslut den 19 november 2020 (N2020/02808).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:1 Regionala tillväxtåtgärder
ap.15Inget0
ap.25Inget0
ap.35Inget0
ap.463Inget0
ap.556Inget0
ap.629Inget0
ap.753Inget0
ap.85Inget0
ap.945Inget0
ap.105Inget0
ap.1115Inget0
ap.1286Inget0
ap.1369Inget0
ap.1454Inget0
ap.1532Inget0
ap.1670Inget0
ap.1754Inget0
ap.18204Inget0
ap.19216Inget0
ap.20185Inget0
ap.21262Inget0
ap.22511Inget0
ap.233 750Inget0
ap.24.128 677Inget0
ap.24.22 120Inget0
ap.24.31 442Inget0
ap.24.41 025Inget0
ap.24.53 320Inget0
ap.24.6649Inget0
ap.24.71 219Inget0
ap.24.82 018Inget0
ap.24.9723Inget0
ap.24.103 850Inget0
ap.24.111 183Inget0
ap.24.121 324Inget0
ap.24.132 024Inget0
ap.24.143 543Inget0
ap.24.154 301Inget0
ap.24.161 147Inget0
ap.24.175 988Inget0
ap.24.185 735Inget0
ap.24.191 713Inget0
ap.24.205 522Inget0
ap.24.216 531Inget0
ap.24.22411Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Regionala tillväxtåtgärder
ap.4700692002024
ap.5850850002024
ap.62007060362024
ap.720070002024
ap.9300225002024
ap.12200100002024
ap.131 6001 00060002024
ap.14300208002024
ap.15300300002024
ap.1660025025002024
ap.17400300002024
ap.183 7002 5001 00002024
ap.192 5001 81140002024
ap.206000002024
ap.213 5002 0001 0002872024
ap.23225 00075 00075 00075 0002028
ap.24.11 599 000533 000533 000533 0002028
ap.24.285 00030 00030 00025 0002028
ap.24.370 00025 00025 00020 0002028
ap.24.48 0001 1005 0001 9002028
ap.24.590 00030 00030 00030 0002028
ap.24.625 0008 0009 0008 0002028
ap.24.775 00025 00025 00025 0002028
ap.24.885 00030 00030 00025 0002028
ap.24.930 00010 00010 00010 0002028
ap.24.10165 00070 00065 00030 0002028
ap.24.1135 00012 00012 00011 0002028
ap.24.1270 00024 00023 00023 0002028
ap.24.1360 00020 00020 00020 0002028
ap.24.14150 00050 00050 00050 0002028
ap.24.15180 00060 00060 00060 0002028
ap.24.1645 00015 00015 00015 0002028
ap.24.17300 000110 000100 00090 0002028
ap.24.18220 00080 00070 00070 0002028
ap.24.1956 00020 00018 00018 0002028
ap.24.20230 00080 00080 00070 0002028
ap.24.21310 000110 000100 000100 0002028
ap.24.2218 0006 0006 0006 0002028
ap.2228 0508 55010 0009 5002028
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen vad det gäller infriande åtaganden i tabellen ovan är endast
indikativ.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden för anslagsposterna 1–21 avser enbart ekonomiska åtaganden gjorda 2019 eller tidigare år. Inga nya åtaganden får ingås för dessa anslagsposter.

De ekonomiska åtaganden som regeringen ingår och som medför
utgifter 2022–2027 avseende anslagsposten 22 ska löpande rapporteras av
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) till Kammarkollegiet och
redovisas i Kammarkollegiets årsredovisning. Omfattningen och
formerna för den löpande rapporteringen från Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) till Kammarkollegiet får bestämmas av berörda
myndigheter. Även de ekonomiska åtaganden som regeringen ingått med stöd av bemyndiganderamar tidigare år ska redovisas i Kammarkollegiets årsredovisning.

4.3.6 Övriga bestämmelser

Vid utbetalning av regionala företagsstöd ska endast den nationella delen
av finansieringen avräknas mot anslaget. Inbetalning av medel från EU:s
strukturfonder, som medfinansierar regionala företagsstöd, ska redovisas
som bidrag från annan myndighet.

Medel som tillfaller staten på grund av återkrav enligt:

 • förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag,
 • förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar,
 • den upphävda förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag,
 • den upphävda förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling,
 • förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service, såvitt avser investeringsbidrag, samt
 • den upphävda förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd eller motsvarande bestämmelser i äldre förordningar

ska tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Medel som tillfaller staten genom räntor, avbetalningar och andra återbetalningar enligt:

 • förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag
 • förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar,
 • den upphävda förordningen (1995:1254) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet,
 • förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service, såvitt avser investeringsbidrag,
 • förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken, samt
 • den upphävda förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation

ska tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag, statligt stöd till regionala investeringar, lokaliseringsbidrag, utvecklingsbidrag, regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag, avskrivningslån eller investeringsbidrag som återvinns i samband med bidragsmottagarens konkurs ska tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Registrering av beslut m.m. i Tillväxtverkets projekt- och stödärendehanteringssystem NYPS avseende ändamålen 1–4 under anslagsposterna 23 och 24:2–24:22 samt ändamålen 1–3 under anslagsposten 24:1 ska ske senast tre veckor efter fattat beslut.

På regeringens vägnar
Jennie Nilsson
Martin Nyqvist
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA och SFÖ
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Kammarkollegiet
länsstyrelserna
Riksgäldskontoret
Gotlands kommun
regionerna
Almi Företagspartner AB
Stiftelsen Norrlandsfonden

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II 4, 2021-06-23

Diarienummerförteckning

N2021/01971
N2021/01910 (delvis)
N2021/01785
N2021/01429