Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:29

2021-06-23
U2021/03055 (delvis)
U2021/03162
Mälardalens högskola
Box 883
721 23 Västerås
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Mälardalens högskola
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141, prop. 2020/21:99 utg.omr. 16, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Mälardalens högskola.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt åtagande

Högskolan ska anordna verksamhet vid Idélab, som är en del av innovationskontoret vid högskolan.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå omfattning av, inriktning och total kostnad för denna verksamhet.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 42 procent kvinnor.

3

Uppdrag

Underlag om kvalitetssäkringssystemet

Mälardalens högskola ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att åtgärda bristerna med det interna kvalitetssäkringssystemet.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 3 maj 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:33

Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Mälardalens högskola693 604
ap.1Takbelopp (ram)693 604

Villkor för anslag 2:33

ap.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 6 774 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande. De helårsstudenter som ersätts med dessa medel ger inte lärosätet rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

2 080 000 kronor tillförs takbeloppet för att anordna sommarkurser under 2021. Satsningen ska redovisas i årsredovisningen för 2021.

2:34

Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Mälardalens högskola151 009
ap.3Basresurs (ram)151 009

Villkor för anslag 2:34

ap.3 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Mälardalens högskola7 354
ap.27Idélab (ram)4 325
ap.64Korta kurser för yrkesverksamma (ram)3 029

Villkor för anslag 2:65

ap.27 Idélab

Anslagsposten får användas för utgifter för Idélab.

ap.64 Korta kurser för yrkesverksamma

Anslagsposten får användas för korta kurser som riktar sig till personer med tidigare arbetslivserfarenhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.30Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.2703 %0
ap.640Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar157 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Mälardalens högskolas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2569 244
2021-02-2569 244
2021-03-2569 244
2021-04-2569 244
2021-05-2569 244
2021-06-2569 244
2021-07-2572 750
2021-08-2572 750
2021-09-2572 750
2021-10-2572 750
2021-11-2572 750
2021-12-2572 753
Summa851 967
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Mälardalens högskolas disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:33 ap.1Takbelopp
2:34 ap.3Basresurs
2:65 ap.27Idélab
2:65 ap.64Korta kurser för yrkesverksamma
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer