Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 5

2021-06-23
Fi2021/02403 (delvis)
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Allmänna reklamationsnämnden
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 18, bet. 2020/21:CU1, rskr. 2020/21:99, prop. 2020/21:99 utg.omr. 18, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2021 beslutar regeringen att följande ska gälla för Allmänna reklamationsnämnden. Ändringen innebär en ökning av disponerade anslagsmedel med anledning av riksdagens beslut om propositionen Vårändringsbudget för 2021.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Allmänna reklamationsnämnden.

VERKSAMHET

Allmänna reklamationsnämnden ska bidra till väl fungerande konsumentmarknader (prop. 2020/21:1 utg.omr. 18). Myndighetens uppgifter framgår bl.a. av förordningen (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2021–2024 vid nedanstående tillfällen. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, osäkerhetsfaktorer och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser ska myndigheten ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 5 februari,
– 29 april,
– 30 juli, och
– 25 oktober.

Pågående uppdrag

Uppdrag

Beslut om uppdraget

Rapporteringstidpunkt

Uppdrag till statliga myndigheter om att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925

Den 15 januari 2021

Uppdrag till statliga myndigheter om att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701

Den 15 januari 2021

Uppdrag om att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

A2020/02583

Delredovisning den 1 april 2021, 1 april 2022 och 1 april 2023, och slutredovisning den 15 februari 2024

Uppdrag om att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Fi2020/04960

Delredovisning den 1 april 2021, 1 april 2022 och 1 april 2023, och slutredovisning den 15 februari 2024

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2:2

Allmänna reklamationsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Allmänna reklamationsnämnden55 148
ap.1Allmänna reklamationsnämnden (ram)55 148

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:2 Allmänna reklamationsnämnden
ap.11 5643 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar4 000
Räntekontokredit5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Allmänna reklamationsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-254 346
2021-02-254 346
2021-03-254 346
2021-04-254 346
2021-05-254 346
2021-06-254 346
2021-07-254 846
2021-08-254 846
2021-09-254 846
2021-10-254 846
2021-11-254 846
2021-12-254 842
Summa55 148
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Allmänna reklamationsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Allmänna reklamationsnämnden
På regeringens vägnar
Lena Micko
Malia Tasmim
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/DOM och L2
Finansdepartementet/BA1 och VS
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Civilutskottet
Riksgäldskontoret