Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2021-05-20
UD2021/07525
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 5, bet. 2020/21:UU1, rskr. 2020/21:101, prop. 2020/21:1 utg.omr. 7, bet. 2020/21:UU2, rskr. 2020/21:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Sida ska bidra till att uppnå det av riksdagen beslutade målet för internationellt bistånd att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Sidas huvudsakliga arbetsuppgifter framgår av förordningen (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

1

Mål och återrapporteringskrav

Antikorruption

Sida ska i enlighet med regeringens beslut (UD2020/13611) anta en helhetsansats vid antikorruptionsarbetet med syfte att stärka transparens och ansvarsutkrävande inom samtliga tematiska områden. Sida ska mot den bakgrunden redovisa myndighetens arbete med antikorruption som tematisk verksamhet i länder. 

Tematisk redovisning av biståndsverksamheten

Sida ska lämna en övergripande redovisning av resultat av verksamhet som bidrar till att uppfylla målet för det internationella biståndet. Sida ska lämna en redovisning av resultat för nedanstående områden:

  • Mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer,
  • global jämställdhet,
  • miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser,
  • fredliga och inkluderande samhällen,
  • inkluderande ekonomisk utveckling,
  • migration och utveckling,
  • jämlik hälsa,
  • utbildning och forskning, och
  • humanitärt bistånd.

Redovisningen ska utgå från målen i de strategier för svenskt utvecklingssamarbete som regeringen har beslutat inom respektive område. Redovisningen ska fokusera på de vanligast förekommande målen som stipuleras i strategierna. 

Redovisningen ska fokusera på resultat och effekter som biståndsverksamheten bedöms ha bidragit till. Härutöver ska redovisningen innehålla bedömning och analys av måluppfyllelse. Myndigheten ska strukturera redovisningen på ett sätt som möjliggör jämförbarhet och kontinuitet över tid.

Garantiinstrumentets användning i utvecklingssamarbetet

Sida ska redovisa användningen av garantier i utvecklingssamarbetet, inklusive antalet garantier, garantivolym och mobiliserat externt kapital fördelat per strategi. Sida ska redovisa nya garantier som avtalats under året samt summerat för årets verksamhet subventioner av avgifter och eventuella skadefall. Sida ska härtill redovisa myndighetens bedömning avseende garantiernas betydelse för strategigenomförande och måluppfyllelse. Härutöver ska Sida redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att stärka garantiverksamheten, bland annat mot bakgrund av rekommendationerna i Riksrevisionens granskningsrapport (UD2019/13807) om Sidas garantiverksamhet.  

Bredare relationer

Sida ska bidra till bredare och mer självbärande relationer mellan Sverige och partnerländer inom ramen för relevanta strategier. Sida ska redovisa den verksamhet som myndigheten har bedrivit för att nå målet. I redovisningen ska framgå vilka resultat som arbetet bedöms ha lett till. 

Utvecklingssamarbetet i linje med klimatavtalet från Paris

Sida ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att utvecklingssamarbetet än mer ska ligga i linje med Parisavtalet, samt hur myndigheten utvecklat verktyg för att bedöma möjligheten till omställning för att snabbare uppnå målen i klimatavtalet från Paris.

Informationssäkerhet

Sida ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla en ändamålsenlig informationssäkerhet enligt 19–20 §§ förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt vad åtgärderna bedömts ha lett till. 

Förvaltnings- och säkerhetskostnader

Sida ska redovisa förvaltningskostnader för biståndet, totalt samt per strategistyrd verksamhet. Sida ska härtill redovisa säkerhetskostnader i fält. 

Bidrag till civilsamhällesorganisationer

Sida ska redovisa totalt bidrag till civilsamhällesorganisationer uppdelat per strategi inom utvecklingssamarbetet, inklusive bidrag genom svenska civilsamhällesorganisationer med ramavtal med Sida.  

Kostnader för viss metodutveckling och rådgivning, m.m.

Sida ska redovisa kostnader som har belastat anslaget 1:1 Biståndsverksamhet till följd av det finansiella villkoret att Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar, revisioner, samt för hantering av biståndsinsatser som innebär rådgivning och begränsat finansiellt stöd till mottagarna och i vilka mottagarna söker medel i konkurrens via anbudsförfarande. Sida ska också redovisa vad åtgärderna bedöms ha lett till. 

3

Uppdrag

Myndigheters verksamhet

Regeringens ambition är att samverkan med statliga myndigheter och andra offentliga aktörer i större grad ska genomföras i länder där regeringen beslutat om en bilateral strategi för utvecklingssamarbete. Sida uppdras mot den bakgrunden att inhämta synpunkter från andra relevanta svenska myndigheter och därefter analysera vad ett beslut om fokusering av stödet via svenska myndigheter främst till länder där regeringen beslutat om en bilateral strategi skulle innebära. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utrikesdepartementet) senast den 31 mars 2021.

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Sida ska redovisa ett underlag till den årliga rapportering som Sverige ska göra i enlighet med beslut CBD XII/3 om resursmobilisering inom FN:s konvention om biologisk mångfald. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Miljödepartementet med kopia till Utrikesdepartementet) senast den 1 september 2021.

Förhandlingar inom ramen för konventionen för biologisk mångfald

Sida ska bidra till Regeringskansliets arbete i de internationella förhandlingarna om att utarbeta ett nytt ramverk för konventionen för biologisk mångfald. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Miljödepartementet med kopia till Utrikesdepartementet) senast den 1 september 2021. 

Genomförande av strategin för hållbar fred

Inom ramen för strategin för hållbar fred (UD2017/13669) och inom fokusområdet för nationellt och lokalt stöd i avgörande skeden, inklusive bortglömda konflikter, ska Sida under 2021 prioritera den lokala situationen Västsahara. 

Agenda 2030

Sida ska fortsatt arbeta för genomförande av Agenda 2030 i samverkan med relevanta aktörer samt bistå regeringen i arbetet med Sveriges frivilliga granskning av genomförande av Agenda 2030 inom ramen för FN:s politiska högnivåforum.

Jämställdhetsintegrering

Sida ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Sida ska senast den 1 september 2021 redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025.

Resultatinformation rörande multilateralt utvecklingssamarbete

Sida ska bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i framtagandet av en resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer. Sida ska senast 15 oktober 2021 inkomma med en redovisning innehållande resultatinformation, analys och slutsatser från myndighetens samarbete med multilaterala organisationer (s.k. multi-bi stöd). Redovisningen ska ske i förhållande till målen för verksamheten inklusive i enlighet med regeringens uppdrag till Sida att vidareutveckla och stärka demokrativerksamheten och omfatta perioden 2019 - 2020. 

Bidrag till multilaterala utvecklingsorganisationer

Sida ska redovisa utbetalade bidrag till multilaterala utvecklingsorganisationer. Redovisningen ska ske till regeringen (Utrikesdepartementet) senast den 1 mars respektive den 15 september 2021. Inom ramarna för multisamråd och organisationssamråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ska Sida vidare redovisa erfarenheter från samarbetet med berörda organisationer. 

Bistånd rörande minhantering, m.m.

Sida ska redovisa en sammanställning av biståndet för föregående verksamhetsår för minhantering (landminor, klusterammunition och andra explosiva lämningar efter krig), insatser för att bekämpa illegal handel med små och lätta vapen (SALW), samt implementering av vapenhandelsfördraget (ATT). Redovisningen ska lämnas till regeringen (Utrikesdepartementet) senast den 15 mars 2021.

Handelsrelaterade insatser

Sida ska redovisa utfall och prognoser för genomförandet (volym och inriktning, till och med år 2021) samt analys av fördelningen av handelsrelaterade insatser. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Utrikesdepartementet) senast den 30 april 2021. 

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Sida ska redovisa prognoser per anslag och anslagspost, undantaget de anslagsposter som Sida disponerar men Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar beslut om. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

5 februari,

29 april,

30 juli och

25 oktober.

Pågående uppdrag

1. Uppdrag att utveckla arbetet med demokrati i utvecklingssamarbetet 

Sida har i uppdrag att vidareutveckla och stärka myndighetens verksamhet inom området demokrati och mänskliga rättigheter (UD2020/13611). Uppdraget löper t.o.m. 2022. 

2. Uppdrag rörande biologisk mångfald och ekosystem 

Sida har i uppdrag att utveckla och stärka myndighetens arbete med biologisk mångfald och ekosystem (UD2020/14831). Uppdraget ska slutredovisas den 2 maj 2024. 

3. Uppdrag om myndighetens lokalisering 

Sida har i uppdrag att lokalisera myndigheten från Stockholms kommun till annan kommun i Stockholms län (UD2020/08608). Uppdraget ska slutredovisas den 31 oktober 2022. 

4. Uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas till Statskontoret den 15 januari 2021 (Fi2018/01701, A2018/00925).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete70 000
ap.3Samarbete med Ryssland (ram)70 000

Villkor för anslag 1:11

ap.3 Samarbete med Ryssland

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi.

Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en strategiperiod. Minst 50 respektive 75 procent av nuvarande årsvolym ska vara ointecknad ett respektive två år efter det att strategin löper ut. Tre år efter att strategin löper ut ska hela den genomsnittliga årsvolymen vara ointecknad. I de fall avsteg från ovan behöver göras krävs beslut av regeringen.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete42 855 537
ap.1Humanitära insatser (ram)4 225 000
ap.2Informations- och kommunikationsverksamhet (ram)155 000
ap.5Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället (ram)1 875 000
ap.6Asien (ram)2 000 000
ap.7Latinamerika (ram)885 000
ap.9Afrika (ram)7 700 000
ap.13Mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer (ram)1 000 000
ap.17Mellanöstern och Nordafrika (ram)1 440 000
ap.23Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet (ram)1 650 000
ap.26Hållbar fred (ram)430 000
ap.28Kapacitetsutveckling och Agenda 2030 (ram)710 000
ap.30Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar (ram)4 670 000
ap.31Multilaterala och internationella organisationer och fonder (ram)10 487 000
ap.32Forskningssamarbete (ram)920 000
ap.33Strategiskt inriktade bidrag (ram)988 537
ap.34Hållbar utveckling (ram)3 720 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Humanitära insatser

Generella villkor för anslag 1:1 Biståndsverksamhet

Medlen på respektive anslagspost ska användas i enlighet med gällande strategier för utvecklingssamarbetet och humanitärt bistånd. 

Medel under anslaget 1:1 Biståndsverksamhet får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

För anslagsposterna 6, 7, 9, 13, 17, 23, 26 och 34 får Sida finansiera FN:s samordningsavgifter för strikt öronmärkta bidrag. 

Följande villkor gäller för anslagsposterna 1, 2, 5, 6, 7, 9, 13, 17, 23, 26, 28, 32 och 34.   

För en ökad flexibilitet av det totala strategibeloppet medges Sida att inom ramen för beslutad anslagspost överstiga alternativt understiga totalt beslutat belopp i geografisk eller tematisk strategi med 10 procent. I det fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en strategiperiod. Minst 50 respektive 75 procent av genomsnittlig årsvolym eller av regeringen beslutad årsvolym ska vara ointecknad ett respektive två år efter det att strategin löper ut. Tre år efter att strategin löper ut ska hela den genomsnittliga årsvolymen vara ointecknad. I det fall avsteg från ovan behöver göras krävs beslut av regeringen.

Anslaget får även användas för att subventionera avgifter avseende garantigivning inom ramen för internationellt bistånd, till den del avgiften avser förväntad förlust.

Sida får inom respektive anslagspost finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar, revisioner samt hantering av biståndsinsatser som innebär rådgivning och begränsat finansiellt stöd till mottagarna och i vilka mottagarna söker medel i konkurrens via anbudsförfarande.

ap.2 Informations- och kommunikationsverksamhet

Sida får högst använda 25 000 000 kronor för sin egen informations- och kommunikationsverksamhet. 

ap.13 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer

Medel om högst 100 000 000 kronor ska användas i enlighet med ändrad strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2016–2020 (UD2019/14209).

ap.28 Kapacitetsutveckling och Agenda 2030

Medel får användas för finansiering av viss verksamhet vid Sida Partnership Forum i Härnösand. 

ap.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar

Villkoren för stöd till respektive organisation framgår av regeringens beslut den 17 december 2020 (UD2020/19035), den 11 februari 2021 (UD2021/02156) och den 20 maj 2021 (UD2021/07526).

Följande stöd får utbetalas till nedanstående organisationer efter rekvisition. 

Organisation

Med belopp om högst (kronor)

Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet

Internationella utvecklingsfonden (IDA 17 & 18)

Internationella utvecklingsfonden (IDA 19)

2 778 700 000

285 200 000

UD2019/17206

UD2020/15717

Internationella utvecklingsfonden (IDA) MDRI

363 100 000

UD2019/17208

Afrikanska utvecklingsfonden (AfDF) MDRI

109 428 453

UD2019/17210

Afrikanska utvecklingsfonden (AfDF 13 & 14)

Afrikanska utvecklingsfonden (AfDF 15)

399 684 852

208 914 913

UD2019/17212

UD2020/08635

Asiatiska utvecklingsfonden (AsDF 11 & 12)

76 800 000

UD2019/17214

Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD)

175 000 000

UD2019/17219

Högst 339 751 USD av kapitalhöjningen får utbetalas till Interamerikanska investeringsbolaget (IIC). Diarienummer för ärendet UD2019/17225.

Högst 14 760 899 USD får utbetalas till Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD). Diarienummer för ärendet UD2019/17228.

Högst 9 463 750 Särskilda dragningsrätter (SDR) av kapitalhöjningen får utbetalas till Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB). Diarienummer för ärendet UD2020/00652.

Utöver ovanstående stöd utbetalas medel i enlighet med de beslut som regeringen eller Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar.

ap.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder

Villkoren för stöd till respektive organisation framgår av regeringens beslut den 17 december 2020 (UD2020/19035), den 11 februari 2021 (UD2021/02156) och den 20 maj 2021 (UD2021/07526).

Följande stöd får utbetalas till nedanstående organisationer efter rekvisition.

Organisation

Med belopp om högst (kronor)

Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet

Gavi vaccinalliansen (GAVI)

350 000 000

UD2019/16345

Internationella Rödakorskommittén (ICRC)

125 000 000

UD2020/16243

Internationella Rödakorsfederationen (IFRC)

70 000 000

UD2020/16244

FN:s enhet för jämställdhet och stärkandet av kvinnors rättigheter (UN Women)

107 000 000

UD2019/17295

FN:s kapitalutvecklingsfond (UNCDF)

40 000 000

UD2020/14866

FN:s befolkningsfond (UNFPA)

544 000 000

UD2019/16890

FN:s barnfond (UNICEF)

574 000 000

UD2019/16366

FN:s organ mot narkotika och brottslighet (UNODC)

75 000 000

UD2020/15239

FN:s fredsbyggande fond (PBF)

235 000 000

UD2020/15568

FN:s organ för katastrofriskreducering (UNDRR)

40 000 000

UD2020/15968

FN:s kontor för humanitärt bistånd (UNOCHA)

190 000 000

UD2020/16072

FN:s utvecklingsprogram (UNDP)

630 000 000

UD2019/16446

FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA)

376 000 000

UD2019/17158

FN:s avdelning för politiska och fredsbyggande frågor (UNDPPA)

25 000 000

UD2019/15406

FN:s flyktingorgan (UNHCR)

770 000 000

UD2019/17155

FN:s fond för katastrofbistånd (CERF)

556 000 000

UD2019/17157

Världslivsmedelsprogrammet (WFP)

608 000 000

UD2019/17156

Gröna klimatfonden (GCF)

1 000 000 000

UD2020/19051

Anpassningsfonden (AF)

130 000 000

UD2019/17382

Globala miljöfonden (GEF)

465 007 500

UD2020/19052

Globala Fonden (GFATM)

950 000 000

UD2019/16344

Internationella finansieringsfaciliteten för immunisering (IFFIm)

18 410 000

UD2019/16346

Fonden för de minst utvecklade länderna (LDCF)

130 000 000

UD2019/17260

Internationella institutet för demokrati och fria val (IDEA)

55 000 000

UD2020/15885

FN:s kommissarie för de mänskliga rättigheterna (OHCHR)

105 000 000

UD2020/15912

Advisory Centre on WTO Law (ACWL)

3 500 000

UD2020/16278

Biståndskommittén vid organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD-DAC)

15 300 000

UD2020/16300

WTO Global Trust Fund (GTF)

19 200 000

UD2020/15725

United World College

7 000 000

UD2020/15240

The European Centre for Development Policy Management (ECDPM)

6 000 000

UD2018/16727

European Endowment for Democracy

17 000 000

UD2020/16419

Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)

9 000 000

UD2020/15918

International Crisis Group (ICG)

10 000 000

UD2020/15920

Centre for Humanitarian Dialog (CHD)

12 000 000

UD2020/15913

Interpeace

15 000 000

UD2020/15915

Dag Hammarskjölds minnesfond

22 000 000

UD2020/14859

UN Global Pulse

10 000 000

UD2020/14864

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

3 000 000

UD2020/04728

Joint Fund for Agenda 2030

180 000 000

UD2020/14862

FN:s gemensamma program mot hiv och aids (UNAIDS)

300 000 000

UD2020/15238

Crisis Management Initiative

10 000 000

UD2020/15914

Prague Civil Society Center

7 000 000

UD2020/15884

Klimatinvesteringsfonderna (CIF)

100 000 000

UD2020/15336

European Institute of Peace (EIP)

15 600 000

UD2020/15921

Högst 111 337 123 euro av bidraget får utbetalas till Europeiska utvecklingsfonden (EUF) efter rekvisition. Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet UD2019/17145.

Högst 5 580 590 euro av bidraget får utbetalas till EU:s facilitet för flyktingar i Turkiet (FRiT II) efter rekvisition. Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet UD2019/17336.

Högst 66 975 euro av bidraget till FN:s konvention för bekämpning av ökenspridning (UNCCD) får utbetalas efter rekvisition. Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet UD2019/17385.

Utöver ovanstående stöd utbetalas medel i enlighet med de beslut som regeringen eller Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar.

ap.33 Strategiskt inriktade bidrag

Villkoren för stöd till respektive organisation framgår av regeringens beslut den 17 december 2020 (UD2020/19035), den 11 februari 2021 (UD2021/02156) och den 20 maj 2021 (UD2021/07526).

Följande stöd får utbetalas till nedanstående organisationer efter rekvisition.

OrganisationMed belopp om högst (kronor)

Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet

RC-fonden50 000 000

UD2020/15966

Globala vaccinationsalliansen (GAVI) COVAX Advance Market Committee (AMC)

100 000 000

UD2021/01077

Blue Action Fund

30 000 000

UD2021/06427

Global Center on Adaptation (GCA)25 000 000UD2021/06577
NDC-partnerskap20 000 000UD2021/06426

För vaccindonation till COVAX utbetalas högst 20 000 000 kronor till Folkhälsomyndigheten efter rekvisition. Villkoren för COVAX framgår av regeringens beslut den 20 maj 2021 (UD2021/07526). För Folkhälsomyndigheten gäller följande villkor. Rekvisition ska ske senast den 30 november 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Sida senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Sida. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. Diarienummer för samlingsärendet är UD2021/07161.

Medlen utbetalas i enlighet med de beslut som regeringen eller Regeringskansliet (Utrikesdepartementet, Miljödepartementet, respektive Näringsdepartementet) fattar. 

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete1 583 163
ap.1Sida (ram)1 583 163

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Sida

Anslaget från användas för förvaltningsutgifter avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). 

Av medlen får 5 000 000 kronor användas för stöd till icke ODA-länder.

Anslaget får även användas för att subventionera avgifter avseende garantigivning till den del avgiften avser Sidas administrativa kostnader. 

Anslaget ska användas för förvaltning, drift och vidareutveckling av den modul av bidragshanteringssystemet PLANit som hanterar de delar av bidragshanteringen som handläggs av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1126 7503 %0
ap.24 6503 %0
ap.556 2503 %0
ap.660 0003 %0
ap.726 5503 %0
ap.9231 0003 %0
ap.1330 0003 %0
ap.1743 2003 %0
ap.2349 5003 %0
ap.2612 9003 %0
ap.2821 3003 %0
ap.30140 1003 %0
ap.31314 6103 %0
ap.3227 6003 %0
ap.3329 6563 %0
ap.34111 6003 %0
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
ap.147 4943 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.3115 00086 46118 34710 1922029
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1800 000270 000270 000260 0002034
ap.2180 00070 00060 00050 0002034
ap.54 900 0001 850 0001 650 0001 400 0002034
ap.63 020 0001 500 000890 000630 0002034
ap.71 370 000660 000350 000360 0002034
ap.912 500 0006 880 0004 120 0001 500 0002034
ap.132 000 000860 000660 000480 0002034
ap.172 770 0001 050 000840 000880 0002034
ap.232 250 0001 130 000790 000330 0002034
ap.26600 000300 000250 00050 0002034
ap.281 300 000610 000380 000310 0002034
ap.3027 793 4004 247 8853 929 12616 477 0702034
ap.3140 005 00010 240 1178 104 26019 610 8272034
ap.321 700 000700 000490 000510 0002034
ap.33200 00068 54511 00015 0002034
ap.346 090 0002 940 0001 940 0001 210 0002034
Belopp angivna i tkr

Villkor

Bemyndiganderamarna avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet ap. 30, 31 och 33 avser ekonomiska åtaganden som medför utgifter följande budgetår som ingås av regeringen eller Regeringskansliet. De ekonomiska åtaganden som regeringen eller Regeringskansliet ingår redovisas i Sidas årsredovisning.

De ekonomiska åtaganden som regeringen eller Regeringskansliet ingått med stöd av bemyndiganderamar som tilldelats tidigare år övertas av Sida för införande och redovisning i Sidas årsredovisning.

Fördelningen mellan åren av beloppen för infriade åtaganden är enbart indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar70 000
Räntekontokredit27 000
Övriga kontokrediter
- Garantiverksamheten Obegränsad
Belopp angivna i tkr

Villkor

Garantiverksamheten

Sida har rätt till en obegränsad kredit i Riksgäldskontoret för infriande av de garantier som ställts ut av myndigheten.

Sida får under 2021 ställa ut statliga garantier för biståndsverksamhet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 17 000 000 000 kronor. Garantigivningen innefattar fristående garantier och tidigare utfärdade biståndsgarantier för u-krediter.

Mot bakgrund av Sveriges åtaganden inom Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda om utvecklingsfinansiering och klimatavtalet från Paris ska Sida arbeta med att mobilisera externt kapital för hållbar utveckling genom effektivt utnyttjande av garantiramen för att komplettera relevanta anslagsposter. Garantiavtal omfattas inte av ovanstående begränsning av avtalslängd. 

Återbetalningar på enligt äldre villkor lämnade bistånds- och villkorskrediter ska redovisas mot inkomsttitel 4526, återbetalning av övriga lån. Erhållen ränta ska redovisas mot inkomsttitel 2394, övriga ränteinkomster.

5.2

Utbetalningsplan

Till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25131 930
2021-02-25131 930
2021-03-25131 930
2021-04-25131 930
2021-05-25131 930
2021-06-25131 930
2021-07-25131 930
2021-08-25131 930
2021-09-25131 930
2021-10-25131 930
2021-11-25131 930
2021-12-25131 933
Summa1 583 163
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Sida

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Uppdragsverksamhet
Garantiverksamhet, administration-252513 30013 30000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Garantiverksamhet, administration

Av intäkterna och kostnaderna beräknas subvention från anslag på statens budget uppgå till 4 500 000 kronor. 

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Sida ansvarar för redovisning av ägarandelar i Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD), Asiatiska utvecklingsbanken (AsDB), Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB), Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB), Internationella finansbolaget (IFC), Multilaterala investeringsorganet (MIGA) och Interamerikanska investeringsbolaget (IIC).

Sida ansvarar för redovisning av statens garantiåtagande avseende Europeiska investeringsbankens långivning inom ramen för Lomé IV bis och Cotonou-avtalet. 

På regeringens vägnar
Per Olsson Fridh
Johan Frank
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet-AF, AME, ASO, EC, EKO, ES, EU, FH, FMR, FN, GA, HI, KOM, MENA, NIS, RS
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet -BA, IA, OFA SFÖ, OFA ESA
Utbildningsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Infrastrukturdepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Expertgruppen för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd (UD2013:1)
Exportkreditnämnden
Folke Bernadotteakademin
Folkhälsomyndigheten
Kammarkollegiet
Myndigheten för delaktighet
Nordiska Afrikainstitutet
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Svenska institutet
Swedfund International AB
Tillväxtverket