Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 11

2021-05-27
N2021/01709
N2021/01341 (delvis)
Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:23 Stöd till enskilda näringsidkare inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 24, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:145, prop. 2020/21:77 utg.omr. 24, bet. 2020/21:FiU40, rskr. 2020/21:179, prop. 2020/21:84 utg.omr. 24, bet. 2020/21:FiU43, rskr. 2020/21:203, prop. 2020/21:166 utg.omr. 24, bet. 2020/21:FiU49, rskr. 2020/21:250).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 17 december 2020 och den 26 februari 2021 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:23

Stöd till enskilda näringsidkare (Ramanslag)

Disponeras av Boverket10 700 000
ap.1Stöd till enskilda näringsidkare (ram)10 700 000

Villkor för anslag 1:23

ap.1 Stöd till enskilda näringsidkare

Anslagsposten får användas för Boverkets utbetalningar av stöd till enskilda näringsidkare i enlighet med förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars–juli 2020 och i enlighet med förordningen (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020–juni 2021. 

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:23 Stöd till enskilda näringsidkare
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Johan Anderson
Kopia till

Statsrådsberedningen, REV
Finansdepartementet BA, SFÖ och BB
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Riksgäldskontoret