Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 4

2021-07-15
N2021/02122
N2021/01910 (delvis)
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:22 Stöd vid korttidsarbete inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 24, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:145, prop. 2020/21:83 utg.omr. 24, bet. 2020/21:FiU42, rskr. 2020/21:184, prop. 2020/21:121 utg.omr. 24, bet. 2020/21:FiU44, rskr. 2020/21:230, prop. 2020/21:99 utg.omr. 24, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:22

Stöd vid korttidsarbete (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket17 721 000
ap.1Stöd vid korttidsarbete (ram)17 721 000
ap.2Stöd för kompetensutveckling (ram)0

Villkor för anslag 1:22

ap.1 Stöd vid korttidsarbete

Anslagsposten får användas för Tillväxtverkets utbetalningar av tidsbegränsat stöd till arbetsgivare i enlighet med bestämmelserna i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, den tillfälliga lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall, förordningen (2020:208) om stöd vid korttidsarbete och förordningen (2020:1249) om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete.

ap.2 Stöd för kompetensutveckling

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:22 Stöd vid korttidsarbete
ap.11 436 0006 000 0000
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Luis Barturén
Kopia till

Statsrådsberedningen, FCK, INRÅD och REV
Finansdepartementet, BA och SKA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksgäldskontoret