Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 2

2021-06-10
Fi2021/02324
Riksgäldskontoret
Olof Palmes gata 17
103 74 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Riksgäldskontoret
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 2, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63, prop. 2020/21,1 utg.omr. 2, bet. 2020/21:FiU2, rskr. 2020/21:150, prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141, prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet. 2020/21:KrU1, rskr. 2020/21:103, prop. 2020/21:1 utg.omr. 22, bet. 2020/21:TU1, rskr. 2020/21:131, prop. 2020/21:1 utg.omr. 24, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:145, prop. 2020/21:1 utg.omr. 26, bet. 2020/21:FiU4, rskr. 2020/21:152).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Riksgäldskontoret och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Utöver de uppgifter som anges i myndighetens instruktion och vad som framgår av riktlinjer för statsskuldens förvaltning för 2021 gäller följande för Riksgäldskontoret.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål för statens internbank

 1. Den statliga betalningsmodellen ska tillgodose statsmakternas uttalade krav på effektivitet, säkerhet, information och valfrihet. Staten ska ha en konkurrensneutral relation till bankerna.
 2. Lån till och placeringar från statliga myndigheter och vissa bolag ska ha marknadsmässiga villkor som baseras på Riksgäldskontorets upplåningskostnader på kapitalmarknaden.
 3. Valutaväxlingar och valutasäkringstjänster för statliga myndigheter ska ha marknadsmässiga villkor som baseras på Riksgäldskontorets uppskattade kostnad för motsvarande tjänst på marknaden.
 4. Likviditetsstyrningen i staten ska utformas så att statens räntekostnader långsiktigt minimeras.
 5. Servicen till internbankens kunder ska vara god.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa hur arbetet har bedrivits för att nå måluppfyllelse. I redovisningen ska särskilt redogöras för följande:

 • Ändringar i tillämpningen av principerna för räntesättning, uppnådda förbättringar i kvalitativa och, om möjligt, kvantitativa termer, och större steg i utvecklingsarbetet, viktigare förslag till strukturella åtgärder och åtgärdernas effekter.

Mål för garantier och utlåningsverksamhet

 1. Bidra till att statens risk begränsas och att statens rätt tryggas. Genom att värdera ekonomiska risker ska myndigheten sätta avgifter och bestämma villkor samt driva in fordringar.
 2. Aktivt arbeta för att garanti- och utlåningsverksamheten i andra myndigheter under regeringen bedrivs på ett effektivt sätt. Riksgäldskontoret ska fortsätta att utveckla hanteringen av statliga garantier och utlåning i samverkan med övriga berörda myndigheter.

Återrapportering

 • Myndigheten ska övervaka riskerna i de garantier och den utlåning som inte bevakas av andra myndigheter och rapportera väsentliga förändringar i dessa risker. Övervakningen av de garantier till internationella finansiella institutioner och Europeiska unionen som undantagits från garantimodellen sker genom ansvarigt departements försorg.
 • Myndigheten ska lämna en redogörelse för garanti- och utlåningsverksamhetens samlade tillgångar och förväntade förluster. Väsentliga förändringar som påverkar verksamheten ska kommenteras. Detta återrapporteringskrav omfattar inte åtaganden riktade till den finansiella sektorn.

Mål för finansiell stabilitet och konsumentskydd

 1. Att som resolutions- och stödmyndighet bidra till att motverka risk för allvarliga störningar i det finansiella systemet. En uppkommen kris ska hanteras på ett för samhället kostnadseffektivt sätt.
 2. Bidra till ett stärkt konsumentskydd för allmänhetens insättningar respektive finansiella instrument.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa hur arbetet har bedrivits kopplat till målen och hur myndigheten har genomfört uppdraget som resolutions- och stödmyndighet. Av redovisningen ska det bl.a. framgå i vilken omfattning det löpande arbetet med att ta fram resolutionsplaner och fastställa minimikravet på nedskrivningsbara skulder har genomförts samt hur avgifterna till resolutionsreserven har fastställts.

Mål för riskhantering

Att i riskhanteringen, utöver vad som anges i regeringens riktlinjer, sträva efter att uppnå marknadspraxis. Myndigheten ska se till att hanteringen av finansiella och operativa risker uppfyller de för verksamheten relevanta krav som ställs i lagstiftning gällande finansiella företag och i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa graden av måluppfyllelse. I den mån verksamheten inte uppfyller uppsatt mål ska orsakerna analyseras och planerade åtgärder för måluppfyllelse beskrivas.

3

Uppdrag

1. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen och för de avgiftsintäkter som disponeras av myndigheten för 2021–2024 vid nedanstående tillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska det framgå vilka antaganden som använts i prognosen och eventuella osäkerhetsfaktorer. Vid väsentliga prognos- avvikelser ska myndigheten även ange orsakerna till utvecklingen, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes och till regeringen (Finansdepartementet) senast den

– 5 februari,

– 29 april,

– 30 juli och

– 25 oktober.

Vid prognostillfället i oktober ska även beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet redovisas.

Myndigheten ska till regeringen (Miljödepartementet) i samband med utgiftsprognoserna senast den 5 februari och den 25 oktober även lämna en prognos för myndighetens användning av medel ur Kärnavfallsfonden för 2021 enligt 4 § lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter. I februari ska underlaget även innehålla en redovisning av hur medlen har använts 2020. I oktober ska underlaget även omfatta beräknat behov av ersättning för 2022 för sådana kostnader som avses i  4 § om lagen om finansiering av kärntekniska restprodukter och vilka kostnader som avses, samt prognos för åren 2023 och 2024. Beräknade kostnader ska beskrivas.

2. Indikatorer för resultatuppföljning

Myndigheten ska lämna en uppdaterad redovisning av indikatorer avseende utfallet i statens betalningsmodell samt garanti- och utlåningsverksamheten för 2018, 2019 och 2020. Uppdraget redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 27 mars 2021.

3. Utlåning och aktuella ramar till myndigheter m.m.

Myndigheten ska halvårsvis redovisa utlåning och aktuella ramar till myndigheter, affärsverk och statliga bolag m.fl. Redovisningen ska indelas efter 1) låneramar (7 kap. 1 § budgetlagen), 2) räntekontokrediter (7 kap. 4 §), 3) övriga kreditramar som beslutas särskilt av riksdagen (7 kap. 6 §) uppdelat på låneramar respektive övriga krediter samt 4) utomstatlig utlåning (6 kap. 3 §). Redovisningarna ska lämnas senast den 1 februari och den 6 augusti 2021 till regeringen (Finansdepartementet).

4. In- och utlåning, statsskuldsdispositioner och räntor på statsskulden

Myndigheten ska på begäran redovisa utfall och prognoser avseende myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, statsskuldsdispositioner och räntor på statsskulden till Finansdepartementet. Myndigheten ska redovisa de viktigaste antaganden som prognoserna bygger på samt utförligt redovisa och kommentera de poster under in- och utlåning, statsskuldsdispositioner respektive räntor på statsskulden som uppvisar avvikelser jämfört med tidigare prognoser och år. Myndigheten ansvarar för bevakning och analys av dessa områden på kort och medellång sikt. Utöver prognos- tillfällena ska myndigheten vid behov redovisa ny information som kan ha påverkan på statens utgifter eller på förvaltningen av statsskulden. För områden där särskilt hög prognososäkerhet föreligger ska myndigheten vid behov komplettera sina prognoser med scenarioanalyser.

Myndigheten ska dessutom så snart som möjligt, i särskild ordning, informera och beskriva konsekvenserna för regeringen i de fall myndigheten avser att genomföra förändringar av låneplanen för statsskulden som bedöms få till följd att utgifterna på anslaget räntor på statsskulden överskrider tillgängliga medel för budgetåret, exklusive medgivet överskridande.

I samband med de prognoser Riksgäldskontoret publicerar avseende statens lånebehov ska jämförelser göras mellan myndighetens lånebehovsprognos och de senaste publicerade lånebehovsprognoserna från regeringen, Konjunkturinstitutet och Ekonomistyrningsverket. Skillnaderna ska, så långt det kan göras med beaktande av olikheter i metod och syfte, analyseras och redovisas.

5. Låneram AB Svensk Exportkredit

Myndigheten ska åt AB Svensk Exportkredit (SEK) tillhandahålla en låneram som, inklusive tidigare upplåning, uppgår till högst 200 miljarder kronor. Högst 15 miljarder kronor av låneramen får avse kommersiell exportfinansiering och högst 185 miljarder kronor får avse utlåning inom systemet med statsstödda exportkrediter. SEK:s avrop under låneramen ska göras med rimlig framförhållning. Lånen kan vara omsättningsbara. Villkoren för lånen ska regleras genom avtal mellan Riksgäldskontoret och SEK. För den del av låneramen som får avse lån på kommersiella villkor ska en fast ramavgift tas ut i enlighet med vad som anges i regeringens beslut från den 5 februari 2009 (Fi2009/1119). För den övriga delen av låneramen ska en avgift tas ut som täcker Riksgäldskontorets administrativa kostnader. Riksgäldskontoret ska, bl.a. baserat på uppgifter från SEK, lämna ett underlag med redovisning av hur lånen utnyttjats, hur SEK:s exportfinansiering utvecklats och hur regeringens åtgärder har påverkat SEK:s möjligheter på kredit- marknaden. I underlaget ska också bedömda risker förenade med låneramen ingå. Redovisning ska lämnas till regeringen (Utrikesdepartementet) senast den 12 mars och den 2 augusti 2021. I övrigt gäller de villkor som anges i regeringens beslut från den 5 februari 2009 (Fi2009/1119).

6. Kreditrisker Statens järnvägar

Myndigheten ska rapportera kreditriskerna i den övertagna obligationsportföljen från affärsverket Statens järnvägar. Rapporteringen ska innehålla en beräkning av de förväntade förlusterna för obligationerna och en kvalitativ beskrivning av riskerna i de derivat- instrument som ingår i portföljen. Utöver denna årliga rapportering ska väsentliga förändringar i risk inrapporteras. Redovisning ska lämnas till regeringen (Infrastrukturdepartementet) senast den 26 november 2021.

7. Låneram Kungliga Operan AB

Myndigheten ska åt Kungliga Operan AB tillhandahålla en låneram som, inklusive tidigare upplåning, uppgår till högst 126 miljoner kronor för investeringar i vissa byggnadsanknutna inventarier som ägs av Kungliga Operan AB och för projektering inför renovering och ombyggnad.

8. Låneram Kungliga Dramatiska Teatern AB

Myndigheten ska åt Kungliga Dramatiska teatern AB tillhandahålla en låneram som, inklusive tidigare upplåning, uppgår till högst 70 miljoner kronor för investeringar i ett nytt övermaskineri.

9. Låneram Stiftelsen Nordiska museet

Myndigheten ska åt Stiftelsen Nordiska museet tillhandahålla en låneram som uppgår till högst 52 miljoner kronor, för investeringar i tillgänglighetsanpassning av huvudbyggnaden. 

10. Låneram Stiftelsen Tekniska museet

Myndigheten ska åt Stiftelsen Tekniska museet tillhandahålla en låneram som uppgår till högst 30 miljoner kronor för investeringar i huvudbyggnadens tak.

11. Låneram Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB

Myndigheten ska åt Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB tillhandahålla en låneram som uppgår till högst 3 361 miljoner kronor i 2009 års prisnivå exklusive kapitaltjänstekostnader och mervärdesskatt. Låneramen avser planering, projektering och byggande av de svenska land-anslutningarna till Öresundsbron och betalningar av inkomstskatt. Betalningar av inkomstskatt innebär en utvidgning av det tidigare ändamålet.

12. Garantier European Spallation Source ERIC

Myndigheten ska ställa ut statliga garantier för överbryggningslån till European Spallation Source ERIC (ESS) för initial drift och färdigställande av den europeiska spallationskällan. Kreditgarantin uppgår till högst 600 miljoner kronor och gäller som längst t.o.m. 2030.  Garantierna ska ställas ut i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2011:211) om utlåning och garantier.

13. Utsläppsrätter

Myndigheten ska redovisa antalet utsläppsrätter (EUA och EUAA) som auktionerades ut under föregående år inom EU:s system för handel med utsläppsrätter. De totala intäkterna från auktionering av utsläppsrätter (EUA och EUAA) ska också redovisas i både svenska kronor och euro. Uppdraget redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den    31 maj 2021.

14. Statens samlade risk i finansieringssystemet för omhändertagande av kärntekniska restprodukter

Myndigheten ska redovisa en samlad bild av finansieringssystemet för omhändertagande av kärntekniska restprodukter med en analys och bedömning av systemets balans samt statens samlade risk. Myndigheten ska inhämta information från övriga aktörer för att genomföra uppdraget. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 3 maj 2021.

15. Garanti till Europeiska investeringsbankens garantifond för stöd till företag

Myndigheten ska förvalta svenska statens garantiåtagande om högst      863 337 362 euro i enlighet med deltagaravtalet med Europeiska investeringsbanken (EIB) samt garantiavtalet med EIB och deltagande länder om en garantifond för stöd till i första hand företag i ekonomiska svårigheter orsakade av utbrottet av covid-19. Det inkluderar att vid begäran från EIB hantera infrianden av garantin, inklusive eventuella administrativa kostnader relaterat till EIB:s förvaltning av garantifonden. Myndigheten ska inte ta ut en avgift för garantin.

16. Garanti till Europeiska unionen för lån till medlemsstater (SURE)

Myndigheten ska förvalta garantin om högst 848 537 250 euro i enlighet med avtalet med Europeiska kommissionen om en garanti för ett europeiskt instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation till följd av utbrottet av covid-19 (SURE). Detta inkluderar att vid begäran från Europeiska kommissionen hantera infrianden av garantin. Myndigheten ska inte ta ut en avgift för garantin.

Pågående uppdrag

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag om preciserad inriktning för arbetet med civilt försvarJu2015/0966922 februari 2021
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.Fi2018/0170115 januari 2021
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.A2018/0092515 januari 2021
Krishanteringsgrupp för centrala motparterFi2019/03563
Uppdrag om att genomföra en emission av gröna obligationer och vidta de förberedelser som behövsFi2019/02708
Uppdrag att vidta förberedande åtgärder för att kunna ställa ut statliga kreditgarantier för gröna investeringarFi2020/04596
Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023Fi2020/049601 april 2021, 1 april 2022, 1 april 2023, 15 februari 2024
Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023A2020/025831 april 2021, 1 april 2022, 1 april 2023, 15 februari 2024

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:12

Riksgäldskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret329 688
ap.1Förvaltningskostnader (ram)329 688
Disponeras av Ekonomistyrningsverket497
ap.3Utvärdering av statens skuldförvaltning - del till ESV (ram)497

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Förvaltningskostnader

Anslagsposten får användas för Riksgäldskontorets förvaltningsutgifter inklusive Riksgäldskontorets administrativa kostnader för att förvalta garantierna till Europeiska investeringsbankens garantifond och till Europeiska unionen för lån till medlemsstater. 

ap.3 Utvärdering av statens skuldförvaltning - del till ESV

Anslagsposten får användas för utgifter för Ekonomistyrningsverkets uppdrag att genomföra en utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

1:1

Räntor på statsskulden (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret10 000
ap.1Räntor på statsskulden (ram)10 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Räntor på statsskulden

För att fullgöra statens betalningsåtaganden har Riksgäldskontoret rätt att överskrida anslagsposten.

1:3

Riksgäldskontorets provisionsutgifter (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret145 200
ap.1Riksgäldskontorets provisionsutgifter i samband med upplåning och skuldförvaltning (ram)145 200

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Riksgäldskontorets provisionsutgifter i samband med upplåning och skuldförvaltning

För att fullgöra statens betalningsåtaganden har Riksgäldskontoret rätt att överskrida anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:12 Riksgäldskontoret
ap.19 9053 %0
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:1 Räntor på statsskulden
ap.11 000Inget0
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter
ap.114 520Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar55 000
Räntekontokredit30 000
Övriga kontokrediter
- Resolutionsreserven100 000 000
- Stabilitetsfonden50 000 000
- Statens järnvägars obligationsportfölj1 656 000
- Garanti Obegränsad
- Internationella finansiella institut Obegränsad
- Utlåning Obegränsad
- Insättningsgarantin Obegränsad
- Investerarskyddet Obegränsad
Belopp angivna i tkr

Villkor

Övriga kontokrediter

Riksgäldskontoret ska informera regeringen (Finansdepartementet) innan kreditutrymmet under övriga kontokrediter utnyttjas och redovisa konsekvenserna för Riksgäldskontorets nettoutlåning.

Resolutionsreserven

För verksamheten enligt lagen (2015:1016) om resolution gäller: Enligt 27 kap. 6 och 7 §§ får Riksgäldskontoret, i egenskap av resolutions- myndighet, i den utsträckning medlen i resolutionsreserven inte är tillräckliga för de åtgärder som anges i 1 eller 4 § samma kapitel, låna medel (i Riksgäldskontoret) för resolutionsreservens räkning. Av 27 kap. 1 § första stycket 1, 2 och 4 §§ framgår vidare att Riksgäldskontoret får använda resolutionsreserven för att finansiera garantier för vissa tillgångar, förpliktelser och lån. För resolutionsreserven gäller en kreditram på högst 100 000 000 000 kronor och en garantiram på högst 200 000 000 000 kronor.

Stabilitetsfonden

För verksamheten enligt lagen (2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut gäller: Enligt 3 kap. 3 § får Riksgäldskontoret, i egenskap av stödmyndighet, i den utsträckning medlen i stabilitets- fonden inte är tillräckliga för de ändamål som anges i 2 § samma kapitel, låna medel (i Riksgäldskontoret). Av 1 kap. 2 § framgår vidare att Riksgäldskontoret får använda stabilitetsfonden för att finansiera garantier till kreditinstitut och till Riksbanken för återbetalning av likviditetsstöd som Riksbanken lämnar till kreditinstitut. För stabilitets- fonden gäller en kreditram på högst 50 000 000 000 kronor och en garantiram på högst 750 000 000 000 kronor. Riksgäldskontorets förvaltningskostnader i egenskap av stödmyndighet får maximalt uppgå till 11 000 000 kronor, vilka ska tas från stabilitetsfonden.

Statens järnvägars obligationsportfölj

För att finansiera Statens järnvägars obligationsportfölj disponerar Riksgäldskontoret en låneram som uppgår till högst                       1 656 000 000 kronor.

Garanti

För garantiverksamheten enligt förordningen (2011:211) om utlåning och garantier gäller att det ska finnas en garantireserv (räntebärande konto) med obegränsad kredit. Den obegränsade krediten omfattar inte eventuella infrianden avseende garantikapital till järnvägsinvesterings- bolaget Eurofima.

Internationella finansiella institut

För garantiverksamheten gäller en obegränsad kredit för infriande av kapitalgarantier till internationella finansiella institutioner.

Utlåning

För utlåningsverksamheten enligt förordningen (2011:211) om utlåning och garantier gäller att det ska finnas en kreditreserv (räntebärande konto) med obegränsad kredit.

Insättningsgarantin

För insättningsgarantiverksamheten gäller enligt 15 § andra stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti att Riksgäldskontoret får, i egenskap av garantimyndighet, i den utsträckning behållna avgiftsmedel inte räcker till för att betala ut ersättningar inom insättningsgarantin, låna medel (i Riksgäldskontoret). För verksamheten med insättningsgarantin gäller därmed en obegränsad kredit.

Investerarskyddet

För investerarskyddsverksamheten gäller, enligt 31 § andra stycket lagen (1999:158) om investerarskydd, att medel lånas (i Riksgäldskontoret) om behållna avgiftsmedel inte räcker till för att betala ut ersättningar inom investerarskyddet. För verksamheten med investerarskyddet gäller därmed en obegränsad kredit.

5.2

Utbetalningsplan

Till Riksgäldskontorets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2527 474
2021-02-2527 474
2021-03-2527 474
2021-04-2527 474
2021-05-2527 474
2021-06-2527 474
2021-07-2527 474
2021-08-2527 474
2021-09-2527 474
2021-10-2527 474
2021-11-2527 474
2021-12-2527 474
Summa329 688
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksgäldskontorets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:12 ap.1Förvaltningskostnader
Till Ekonomistyrningsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-07-2583
2021-08-2583
2021-09-2583
2021-10-2583
2021-11-2583
2021-12-2582
Summa497
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ekonomistyrningsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:12 ap.3Utvärdering av statens skuldförvaltning - del till ESV

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Garantier
Garanti- och utlåningsverksamhet, administration7 6533 46816 55415 80075411 875
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet
Prövning av ansökningar om tillstånd att reducera kvalificerade skuldinstrument0025025000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Garanti- och utlåningsverksamhet, administration

För utomstatliga garantier och lån som inte omfattas av garanti- och kreditmodellen och där garanti- eller kreditriskavgift inte tas ut ska den administrativa kostnaden betalas av garantigäldenären eller låntagaren eller det anslag som finansierar infriandet av garantin eller upplåningskostnaden för lånet.

Utgifter för administration inom området garanti- och utlåningsverksamhet som inte kan finansieras genom avgifter enligt förordningen (2011:211) om utlåning och garantier får finansieras via anslaget 1:12 ap.1 Riksgäldskontoret.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Avgiftsbelagd verksamhet
Insättningsgaranti och investerarskydd2552-18 272-3 72822 00021 700300-21 700
Garanti- och kreditverksamhet21240099 700099 70099 700
Summa-18 272-3 728121 70021 700100 00078 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Insättningsgaranti och investerarskydd

1. Riksgäldskontoret ska 2021 ta in avgifter enligt 12−15 §§ lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och 29−32 §§ lagen (1999:158) om investerarskydd.

2. Riksgäldskontorets utgifter för förvaltningen 2020 (anslagsutfallet) ska täckas genom att motsvarande belopp avskiljs från inbetalda avgifter. Dessa medel ska i samband med att de inkommer till myndigheten betalas in på statens centralkonto och redovisas under inkomsttitel 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter.

3. Det som därefter kvarstår av avgifterna ska placeras på räntebärande konto i Riksgäldskontoret eller i skuldförbindelser utfärdade av staten.

Garanti- och kreditverksamhet

I de fall räntan för lånet eller avgiften för garantin överstiger kostnaden för den förväntade förlusten och administrationskostnader ska överskottet redovisas under inkomsttitel 2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet.

På regeringens vägnar
Åsa Lindhagen
Lina Karadja
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen,
Justitiedepartementet, enheten för samordning av samhällets krisberedskap,
Utrikesdepartementet, enheten för främjande och hållbart företagande,
Finansdepartementets budgetavdelning,
Finansdepartementet, enheten för internationella finansiella institutioner,
Finansdepartementet, enheten för offentliga finanser,
Utbildningsdepartementet, forskningspolitiska enheten,
Miljödepartementet, kemikalieenheten,
Miljödepartementet, klimatenheten,
Näringsdepartementet, avdelningen för bolag med statligt ägande,
Kulturdepartementet, enheten för konstarterna,
Kulturdepartementet, enheten för kulturarv och livsmiljö,
Infrastrukturdepartementet, enheten för utveckling och styrning av transportområdet,
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi,
Riksdagens finansutskott,
Riksbanken,
AB Svensk Exportkredit,
Ekonomistyrningsverket,
Exportkreditnämnden,
Finansinspektionen.