Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
I 5

2021-05-12
I2021/01463
Trafikverket
781 89 Borlänge
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Trafikverket
3 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 22, bet. 2020/21:TU1, rskr. 2020/21:131, prop. 2020/21:77 utg.omr. 22, bet. 2020/21:FiU40, rskr. 2020/21:181).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Trafikverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Betalningsutfästelse för SVEDAB AB (Svedab)

Trafikverket ska redovisa ackumulerad betalningsutfästelse för Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab).

2. Uppföljningen av investeringsplan m.m.

Uppföljningen av den investeringsplan som finns i bilaga 1 och den investeringsbudget som finns i bilaga 2 till detta beslut ska göras både i myndighetens årsredovisning och i budgetunderlaget. I årsredovisningen ska en uppföljning göras av budgeten för 2021 och i budgetunderlaget ska en uppföljning göras av beräkningarna för 2022–2023.

3. Utgifter för s.k. regressersättning

Trafikverket ska på aggregerad nivå redovisa utgifterna för den s.k. regressersättningen som betalas av Trafikverket med stöd av järnvägstrafiklagen (2018:181). Det ska av redovisningen på aggregerad nivå framgå hur dessa utgifter justerats ner på grund av, för samma händelser, utbetalade kvalitetsavgifter. Trafikverket ska vidare redovisa vilka administrativa kostnader som verket har haft för hanteringen av utbetalningen av ersättningen. Trafikverket ska desstom redogöra för vilka åtgärder som myndigheten vidtar för att skyndsamt betala ut godkänd regressersättning. Trafikverket ska slutligen på aggregerad nivå redovisa intäkter och utgifter för kvalitetsavgifter till följd av avvikelser från, i tågplan och trafikeringsavtal, fastställt användande av infrastrukturen.

4. Åtgärder inom ramen för landsbygdspropositionen (prop. 2017/18:179)

Trafikverket ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit under 2021 samt som myndigheten därefter planerar att vidta för de medel om 118 000 000 kronor per år och 100 000 000 kronor per år som har tillförts och aviserats 2020–2022 för att förbättra de enskilda vägarnas funktion och bärighet respektive underhåll av järnvägar i landsbygd för att främja spårbundna godstransporter inom ramen för landsbygdspropositionen (prop. 2017/18:179).

5. Agenda 2030

Trafikverket ska, med utgångspunkt i de transportpolitiska målen, redovisa resultat från myndighetens verksamhet som bidrar till relevanta delar av genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

6. Vägunderhåll i landsbygd

Trafikverket ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit under 2021 för de medel om 500 000 000 kronor per år som har tillförts anslag 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2021 och aviserats för perioden 2022–2023 på samma anslag för bl.a. det finmaskiga vägnätet på landsbygden.

7. Miljökompensation till järnvägsföretag

Trafikverket ska redovisa hur kompensation enligt förordningen (2018:675) om miljökompensation för godstransporter på järnväg har fördelats under 2020 mellan olika aktörer på godstransportmarknaden.

3

Uppdrag

1. Stadsmiljöavtal

Trafikverket ska samlat redovisa hur medlen på anslagsposten 11.2 Stadsmiljöavtal under anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur har använts under 2021. Den samlade redovisningen ska avse beslutade stöd och förväntade resultat med klimateffektberäkningar, samt innehålla en beskrivning av hur arbetet med uppföljning och utvärdering av stadsmiljöavtalens effekter fortskrider. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 30 mars 2022.

Trafikverket ska till Regeringskansliet (Finansdepartementet) löpande under 2021, i anslutning till beslut om stöd, samlat redovisa uppgifter om kommun/landsting, beviljad åtgärd, motprestation och beviljat stöd för varje beslutsomgång. Trafikverket ska vidare särredovisa den extra satsning på cykel som tillförts till anslagsposten.

2. Informationssäkerhet och säkerhetsskydd

Trafikverket ska redovisa de väsentliga åtgärder som myndigheten har vidtagit och som myndigheten planerar att vidta för att säkerställa att myndigheten bedriver ett systematiskt arbete med informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Myndigheten ska kommentera vad åtgärderna bedöms ha lett till samt beskriva förväntade effekter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 13 september 2021.

3. Säkra uppställningsplatser för yrkestrafik

Trafikverket ska inom ramen för den årliga återrapporteringen av uppdraget om säkra uppställningsplatser (N2018/04052) särskilt redovisa status avseende säkerhetsnivå vid samtliga uppställningsplatser längs större vägar samt hur planeringen ser ut vad gäller insatser för ökad säkerhet vid dessa uppställningsplatser.

Trafikverket ska dessutom redovisa sitt arbete med att öka förekomsten av kameraövervakning vid rast- och uppställningsplatser. Särskild samverkan ska ske med Polismyndigheten. En redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 mars 2021.

4. Staten som förebild i arbetet för hållbara gestaltade livsmiljöer

Trafikverket ska redogöra för hur myndigheten har verkat och avser verka förebildligt för att bidra till hållbara gestaltade livsmiljöer i enlighet med politik för gestaltad livsmiljö (prop. 2017/18:110, bet.2017/18:CKrU1, rskr. 2017/18:316) samt hur myndigheten bidrar till det nationella målet för arkitektur-, form- och designpolitiken. Redogörelsen ska även belysa hur samverkan med andra statliga byggherrar och fastighetsägare bidragit till erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning avseende gestaltningsfrågor och hur detta arbete kan utvecklas. Redogörelsen ska också belysa hur myndigheten agerat förebildligt för minskad klimatpåverkan. Formerna för återrapportering ska utformas i dialog med Boverket och redogörelsen ska lämnas till Boverket senast den 30 september 2021.

5. Transportsystemets påverkan på yt- och grundvatten

Trafikverket ska redovisa det fortsatta arbetet med den redovisade planen för utveckling av samhällsekonomiska metoder för att beakta transportsystemet påverkan på yt- och grundvattnets funktion inklusive slutlig påverkan på dricksvatten (I2019/00285). Förväntade resultat, metodernas tillämpning i planeringsarbetet samt fortsatta utvecklingsbehov ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 november 2021.

6. Miljörapport för 2021

Trafikverket ska lämna en rapport som beskriver miljöpåverkan från transportsystemet i sin helhet och hur Trafikverkets aktiviteter för att minska transportsystemets miljöpåverkan har utvecklats under året. I rapporten ska även ingå en beräkning och en redovisning av klimateffekterna från myndighetens verksamheter under året, såväl vid minskad som vid ökad miljöpåverkan. Trafikverket ska även beskriva hur myndigheten arbetar för att stärka biologisk mångfald inom vägområdet längs statliga vägar och intill banvallar längs den del av det statliga järnvägsnätet som Trafikverket förvaltar. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 april 2022.

7. Bedömningar av klimateffekter

Trafikverket ska utveckla sitt arbete med att beräkna olika styrmedels och åtgärders effekter på utsläppen av växthusgaser. Det innefattar direkta och indirekta, kortsiktiga och långsiktiga effekter av hur olika styrmedel och åtgärder bidrar till klimatomställningen. Kvalitativa analyser av hur olika styrmedel och åtgärder bidrar till klimatomställningen bör göras för de fall det inte är möjligt att beräkna effekterna. I uppdraget ingår att stödja Naturvårdsverket med analyser och beräkningar av utsläppseffekter som ska ingå klimatredovisningen i enlighet med klimatlagen (2017:720). Enligt uppdrag i regleringsbrevet för 2021 ska Trafikanalys följa arbetet och vid behov bistå med information. Trafikverket ska också tillsammans med Naturvårdsverket, Konjunkturinstitutet och Statens energimyndighet ta fram en myndighetsgemensam nationell vägledning för bedömning av hur olika styrmedel och åtgärder liksom andra omvärldsfaktorer påverkar utsläppen av växthusgaser och bidrar till klimatomställningen. Naturvårdsverket ska samordna arbetet. Vägledningen ska bl.a. innehålla rekommendationer om vilka analysmetoder, kalkylprinciper och kalkylparametrar som bör tillämpas vid effektberäkningar enligt klimatlagen, liksom rekommendationer om hur indirekta klimateffekter ska bedömas och beskrivas. Naturvårdsverket ska redovisa preliminära utgångspunkter och förslag senast den 30 juni 2021 och senast den 31 december 2022 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Miljödepartementet).

8. Godstransportstrategin

Trafikverket ska intensifiera arbetet med att genomföra de åtgärder som redovisats i myndighetens rapport Åtgärder för ökad andel godstransporter på järnväg och med fartyg (TRV 2018/93267), redovisa hur arbetet fortskrider samt när åtgärderna beräknas vara genomförda. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast 31 december 2021.

9. Redovisning av erhållen samt förväntad medfinansiering och förskottering

Trafikverket ska i enlighet med tidigare använd redovisningsmodell, för 2021 redovisa erhållen medfinansiering från avtalsparterna och, för åren 2022−2024, förväntad medfinansiering från avtalsparterna av statlig infrastruktur uppdelat på enskilda kommuner, regioner och företag. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 2 mars 2021.

10. Främjande av cykel

Trafikverket ska beskriva hur myndigheten arbetar med samverkan, planering och genomförande av åtgärder som leder till att fler väljer cykel som transportmedel. I redovisningen ska också framgå hur myndigheten arbetar med att beakta tillgänglighet för cykeltrafikanter vid ombyggnation av vägar och införande av mötesseparering. Uppdraget inkluderar också att i dialog med cykelorganisationerna föreslå hur arbetet med tillgänglighet för cykel vid om- och nybyggnation kan utvecklas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 november 2021.

11. Prognoser

Trafikverket ska redovisa prognoser för åren 2021–2024 för samtliga anslag, anslagsposter och delposter som myndigheten disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoskommentarerna ska vid varje tillfälle inkludera en prognos av brutto- och nettoupplåningen för respektive år. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Osäkerheter i prognosen ska kommenteras. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes senast den

5 februari,
29 april,
30 juli, och
25 oktober.

Trafikverket ska vid samma tidpunkter som anges ovan redovisa intäktsprognoser för åren 2021–2024 för trängselskattesystemen i Stockholm och Göteborg. Trafikverket ska även för aktuella år fram till 2024 redovisa intäktsprognoser relaterade till budgeterade intäkter för uttag av avgifter på bro över Motalaviken på riksväg 50 och bro över Sundsvallsfjärden på väg E4. Transportstyrelsen ska bistå Trafikverket med nödvändiga underlag. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).

12. Pågående uppdrag

bilaga 3 redovisas Trafikverkets pågående uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:1

Utveckling av statens transportinfrastruktur (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket30 711 756
ap.6Investeringar i regional plan (ram)3 305 300
ap.7Räntor och återbetalning av lån (ram)2 417 561
ap.7.1Räntor och återbetalning av lån för vägar (ram)331 831
ap.7.2Räntor och återbetalning av lån för järnvägar (ram)2 085 730
ap.9Civilt försvar (ram)39 000
ap.10Större investeringar i nationell plan (ram)18 002 817
ap.10.1Väginvesteringar (ram)4 042 247
ap.10.2Järnvägsinvesteringar (ram)13 585 570
ap.10.3Sjöfartsinvesteringar (ram)375 000
ap.11Övriga investeringar (ram)4 776 852
ap.11.1Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar (ram)3 476 852
ap.11.2Stadsmiljöavtal (ram)1 300 000
ap.12Övrig verksamhet (ram)2 170 226
ap.12.1Planering, stöd och myndighetsutövning (ram)1 313 096
ap.12.2Forskning och innovation (ram)337 130
ap.12.3Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet (ram)520 000
Disponeras av Kammarkollegiet965
ap.1Rättegångskostnader m.m. (ram)965
Disponeras av Regeringskansliet/Infrastrukturdepartementet5 108
ap.8Utv. transp infrast. - RK:s disposition (ram)5 108

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Rättegångskostnader m.m.

Medel får betalas ut till följande myndigheter: Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Arbetsdomstolen, Diskrimineringsombudsmannen, Nämnden mot diskriminering samt Konsumentverket. Medel betalas ut för:

a) ersättning till parter, vittnen, tolkar m.fl. som föranleds av föreskrift i lag eller förordning,

b) kostnad, som föranleds av föreskrift i lag eller förordning, för syn, kungörelse och delgivning samt för bevisupptagning i utlandet,

c) kostnad med anledning av tillämpning av den europeiska konventionen av den 7 juni 1968 angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt, enligt förordningen (1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt,

d) kostnad med anledning av mål vid domstolen där Diskrimineringsombudsmannen eller Konsumentombudsmannen för talan,

e) ersättning som ska utges av staten enligt lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.,

f) rättegångskostnad, för vilken staten är skyldig att svara, i trafikmål även då staten inte är part, och

g) ersättning av det slag som anges i 5 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.

ap.6 Investeringar i regional plan

Medel får användas för investeringar i regional transportinfrastruktur som planeras i enlighet med förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur.

Från anslagsposten utbetalas även statlig medfinansiering till investeringar i enlighet med de prioriteringar som finns i de fastställda länsplanerna för regional transportinfrastruktur enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator samt till utökad handikappanpassning av kollektivtrafiken utöver fastställda länsplaner för regional transportinfrastruktur.

ap.7.1 Räntor och återbetalning av lån för vägar

Medel får användas för att betala räntor och amorteringar på lån enligt villkor 1 under rubriken Låneram för samhällsinvesteringar i avsnitt 5 samt på lån för anläggningstillgångar.

ap.7.2 Räntor och återbetalning av lån för järnvägar

Medel får användas för att betala räntor och amorteringar på lån enligt villkor 3–4 och 6–7 under rubriken Låneram för samhällsinvesteringar i avsnitt 5 samt på lån för anläggningstillgångar.

Medel ska användas för den administrativa avgiften till Riksgäldskontoret för Trafikverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB samt garantiavgiften för statens garantiåtaganden rörande bolaget.

Medel ska användas för att betala ränta och administrativ avgift till Riksgäldskontoret avseende Riksgäldskontorets villkorslån till A-Train AB.

Medel får användas för kostnader för eventuella kreditförluster avseende den obligationsportfölj som härrör från de numera avslutade amerikanska leasingtransaktioner som ingicks av affärsverket Statens järnvägar.

ap.8 Utv. transp infrast. - RK:s disposition

Medel får användas i enlighet med regeringens beslut om inrättande av en elektrifieringskommission (I2020/02592).

ap.9 Civilt försvar

Medel får användas för utgifter för förvaltningskostnader och andra åtgärder för beredskap och civilt försvar inom transportområdet.

ap.10.1 Väginvesteringar

Medel får användas för investeringar och förbättringar i det nationella stamvägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar där investeringen har en beräknad totalkostnad över 100 000 000 kronor. Medel får även användas till statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., med de begränsningar som följer av förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur.

ap.10.2 Järnvägsinvesteringar

Medel får användas för investeringar och förbättringar i det statliga järnvägsnätet där investeringen har en beräknad totalkostnad över 100 000 000 kronor. Medel får även användas till statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., med de begränsningar som följer av förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur, bidrag till rullande materiel på järnväg som framgår av regeringens beslut om fastställelse av nationell banhållningsplan för åren 2004–2014 (N2003/05566) samt till statlig medfinansiering till projektering av tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm.

Medel får användas för att betala statens kostnader för sådana förrättningar som begärts enligt 2 kap. 20 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

ap.10.3 Sjöfartsinvesteringar

Medel får användas för investeringar i stora och strategiska farleder och slussar där investeringen har en beräknad totalkostnad över 100 000 000 kronor.

ap.11.1 Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar

Medel får användas för investeringar och förbättringar i det nationella stamvägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar, investeringar och förbättringar i det nationella statliga järnvägsnätet, investeringar och förbättringar i stora och strategiska farleder och slussar samt miljöinvesteringar i befintlig statlig transportinfrastruktur där investeringen har en beräknad totalkostnad under 100 000 000 kronor.

Medel får användas för åtgärder inom fyrstegsprincipens alla steg.

Medel får användas för kostnader för åtgärder förknippade med statens miljöansvar inom transportområdet.

Medel får användas för statlig medfinansiering till lokala och regionala investeringar i kollektivtrafik i tätort enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

Trafikverket ska avräkna eventuellt infriande av betalningsutfästelse avseende villkorade aktieägartillskott som Trafikverket ställt ut till Svedab.

Medel får användas för åtgärder i Nationalstadsparken. Årets utgifter tillsammans med tidigare upparbetade utgifter får sammanlagt uppgå till högst 75 000 000 kronor. 

Kommerskollegium får rekvirera högst 450 000 kronor för uppgiften att vara förlikningsorgan enligt lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullsystem.

Trafikverket ska avräkna statens kostnader till Riksgäldskontoret vid ett eventuellt infriande av Trafikverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB.

Medel får användas för inbetalning av aktiekapital till det schweiziska bolaget Eurofima (European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock).

Medel till investeringar i anläggningar för nykterhetskontroll i hamnar får användas efter beslut av regeringen.

Medel får användas för förbättringsåtgärder på Gotlands vägnät. Åtgärderna kan bestå dels av förbättringsåtgärder på det statliga vägnätet, dels av statlig medfinansiering till åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet. Åtgärderna ska planeras i samråd med Gotlands kommun. Årets utgifter tillsammans med tidigare upparbetade utgifter får sammanlagt uppgå till högst 50 000 000 kronor. 

Trafikverket ska reservera 5 000 000 kronor för en fortsatt studie avseende Luftrum 2040.

Medel får användas för att samfinansiera åtgärder i länsplanerna avseende trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet i enlighet med vad som anges i den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029 (N2018/03462).

ap.11.2 Stadsmiljöavtal

Medel får användas för utbetalning av stöd enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Medel upp till högst 5 000 000 kronor får användas för myndighetsutövning som följer av förordningen om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Medel upp till högst 1 000 000 kronor får även användas för att utvärdera stödet.

ap.12.1 Planering, stöd och myndighetsutövning

Medel får användas för arbete med kort- och långsiktig planering av transportsystemet.

Medel får användas för att stödja och delta i samhällsplanering, att utveckla och förvalta metoder och tekniker för projektering och byggande samt ge övrigt internt stöd som inte hanteras inom projekterings- och byggprojekt.

Medel får användas för den myndighetsutövning som följer av författningar samt verksamhet enligt 2 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket och som inte täcks av anslag 1:3 Trafikverket eller som avses täckas med avgifter i enlighet med avsnitt 6 Avgifter och bidrag i detta regleringsbrev. Från anslagsposten finansieras även handläggning av statlig medfinansiering till regionala spårfordon.

Medel får användas för åtgärder enligt 2 § 3, 6 och 11 samt 3 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.

Medel får användas för att utbilda eller ge bidrag till utbildning i syfte att avhjälpa den långsiktiga kompetensförsörjningen inom järnvägssektorn. Årets utgifter tillsammans med tidigare upparbetade utgifter får sammanlagt uppgå till högst 25 000 000 kronor.

Medel får användas för kostnader i samband med ansvaret för Europeiska trafikantveckan.

Trafikverket ska efter rekvisition betala ut medel till Luftfartsverket för uppdatering av Försvarsmaktens flyghinderdatabas till den del som avser den civila luftfarten. Inklusive tidigare upparbetade kostnader får högst 12 600 000 kronor rekvireras för detta ändamål.

Trafikverket ska finansiera kostnader som följer av regeringsbeslut som har bäring på regeringens arbete för ökad och säker cykling. Medel får betalas ut till andra myndigheter efter rekvisition eller till andra aktörer i form av bidrag i de fall där finansiering enligt regeringsbeslutet uttryckligen ska ske från anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur och upp till det belopp som där specificeras. Sammanlagt får under 2021 högst 4 600 000 kronor användas för detta ändamål.

Trafikverket ska avsätta 25 000 000 kronor för samverkan med civilsamhället i syfte att möta utmaningar inom transportområdet och som anses bidra till att de transportpolitiska målen uppnås, inklusive utförande av uppgifter som främjar ökad trafiksäkerheten på väg och främjar säker cykling.

Medel får användas för arbete i enlighet med 4 d § förordningen (2010:1745) om bilstöd till personer med funktionshinder. 

Medel upp till 2 000 000 kronor ska under 2021 användas för genomförande av uppdraget Bedömningar av klimateffekter i detta regleringsbrev.

ap.12.2 Forskning och innovation

Medel får användas för utgifter för forskning och innovation som följer av 2 § 7 förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.

Sammantaget får upp till 100 000 000 kronor användas till forskning och innovation inom sjöfartsområdet och minst 50 000 000 kronor till forskning och innovation inom luftfartsområdet. Beslut om finansiering av forskning och innovation inom sjöfartsområdet ska ske i samverkan med Sjöfartsverket och beslut om finansiering av forskning och innovation inom luftfartsområdet ska ske i samverkan med Luftfartsverket. 

Trafikverket får tillämpa artikel 25 i Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget för bidrag till forskning och utveckling.

ap.12.3 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet

Medel får användas för att finansiera bidrag till Inlandsbanan med
150 000 000 kronor och en avgift till Öresundsbrokonsortiet med
370 000 000 kronor för utnyttjandet av järnvägsförbindelsen över Öresund.

1:2

Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket28 105 316
ap.1Vidmakthållande väg (ram)14 999 023
ap.1.1Drift och underhåll av vägar (ram)12 207 004
ap.1.2Bärighet och tjälsäkring av vägar (ram)1 484 467
ap.1.3Bidrag för drift av enskild väg (ram)1 307 552
ap.2Vidmakthållande järnväg (ram)12 810 817
ap.2.1Drift, underhåll och trafikledning på järnväg (ram)12 810 817
ap.4Forskning och innovation (ram)295 476

Villkor för anslag 1:2

ap.1.1 Drift och underhåll av vägar

Medel får användas till utgifter för trafikledning, drift och underhåll på det statliga vägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar.

Medel får användas till utgifter för ersättning enligt särskilda bestämmelser för vissa person- och sakskador som inträffar i samband med den statliga väghållningen samt statens kostnader för sådana förrättningar som påkallats med stöd av 20 a och 25 §§ väglagen (1971:948). Anslagsposten får även användas för att vidta riskreducerande åtgärder med avseende på den fysiska väginfrastrukturen.

Medel får användas till utgifter för att kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Trafikverket ska betala 14 560 080 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

Medel får användas till utgifter för att betala Polismyndighetens kostnader för eftersök av vilt som varit inblandat i sammanstötning med motorfordon, liksom Polismyndighetens administrations- och fakturahanteringskostnader för detta. Polismyndigheten ska löpande rekvirera medel från Trafikverket för polisens kostnader för eftersök av vilt vid olyckor med motorfordon. Utbetalningar ska ske i enlighet med riksdagens beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen Eftersök av trafikskadat vilt (prop. 2008/09:191, bet. 2008/09:MJU3, rskr. 2009/10:25).

Medel får användas till utgifter för räntor och amorteringar av lån som upptagits för byggande av broar som ersätter färjor i statens vägnät.

Medel får användas till utgifter för kommunikationer till Holmön.

Medel om minst 500 000 000 kronor ska användas till utgifter för åtgärder för förbättrat vägunderhåll, med fokus på bl.a. det finmaskiga vägnätet på landsbygden som har särskild betydelse för god tillgänglighet.

Medel får användas till utgifter för drift och underhåll av anläggningar för nykterhetskontroll i hamnar.

ap.1.2 Bärighet och tjälsäkring av vägar

Medel får användas till utgifter för åtgärder som leder till framkomlighet året runt för lätt trafik, full bärighet på broar och för näringslivet viktiga vägar inklusive rustning av transportstråk till högsta bärighetsklass BK4, anpassning till upplåten last på för näringslivet viktiga vägar samt beläggning av grusvägar.

ap.1.3 Bidrag för drift av enskild väg

Medel får användas till utgifter för utbetalningar i enlighet med förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning.

Medel om minst 118 000 000 kronor ska användas till utgifter för särskilda driftåtgärder för att förbättra de enskilda vägarnas funktion och bärighet exklusive färjor, bl.a. för tyngre fordon. 

ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg

Medel får användas till utgifter för trafikledning, drift, underhåll och reinvesteringar på det statliga järnvägsnätet.

Medel får användas till utgifter för att kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Trafikverket ska betala 3 640 020 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

Medel får användas till utgifter för betalning av kvalitetsavgifter till följd av avvikelser från, i tågplan och trafikeringsavtal, fastställt nyttjande av infrastrukturen som orsakats av Trafikverket.

Medel får användas till utgifter för att betala Polismyndighetens kostnader för eftersök av vilt som varit inblandat i sammanstötning med spårbundna fordon, liksom polisens administrations- och fakturahanteringskostnader för detta. Polismyndigheten ska löpande rekvirera medel från Trafikverket för polisens kostnader för eftersök av vilt vid olyckor med spårbunden trafik. Utbetalningar ska ske i enlighet med riksdagens beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon (prop. 2011/12:58, bet. 2011/12:MJU5, rskr. 2011/12:146).

Medel får användas till utgifter för ersättning som betalas ut av Trafikverket i egenskap av infrastrukturförvaltare med stöd av gällande lagstiftning för järnvägstrafik.

Medel om 200 000 000 kronor ska användas till utgifter för kompensation för godstransporter under 2020 enligt förordningen (2018:675) om miljökompensation för godstransporter på järnväg.

Medel om 400 000 000 kronor för miljökompensation får användas först efter beslut av regeringen.

Medel får användas till utgifter för trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder på järnvägsstationer. 

Medel om minst 100 000 000 kronor ska användas till utgifter för att öka landsbygdens konkurrenskraft genom att främja spårbundna godstransporter i landsbygd.

ap.4 Forskning och innovation

Medel får användas till utgifter för forskning och innovation som följer av 2 § 7 förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.

Trafikverket får tillämpa artikel 25 i Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget för bidrag till forskning och utveckling.

1:3

Trafikverket (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket1 418 687
ap.2Trafikverkets administration (ram)1 418 687

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Trafikverkets administration

Medel får användas till utgifter för kostnader för ledning, ekonomiadministration, personaladministration, planering och uppföljning av verksamheten, övrigt verksamhetsstöd och intern utveckling till den del dessa aktiviteter inte är direkt hänförliga till kärnverksamhetens produkter och tjänster/prestationer.

Medel får användas till utgifter för administration av statens miljöansvar inom det transportpolitiska området.

Medel får användas till utgifter för modellutveckling och analys inom transportområdet samt administrationen av trafikavtal.

Medel får användas till utgifter för att betala medlemsavgift till följande europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG): GEIE des Utilisateurs d'ERTMS och European Initiative Linking Interlocking Subsystems (EULYNX).

Medel får användas till utgifter för att samordna med branschaktörer och utbildningsanordnare när det gäller åtgärder som syftar till att avhjälpa brister i den långsiktiga kompetensförsörjningen inom järnvägssektorn.

Medel får även användas för uppföljning av särskilda överenskommelser om transportinfrastrukturinvesteringar.

1:6

Ersättning avseende icke statliga flygplatser (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket262 013
ap.1Icke statliga flygplatser (ram)68 513
ap.2Flygtrafiktjänster (ram)10 000
ap.3Beredskapsflygplatser (ram)19 500
ap.4Lån avseende regional flygtrafiktjänst (ram)164 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Icke statliga flygplatser

Medel får användas till utgifter för att finansiera delar av driftunderskott vid kommunala och privata flygplatser som trafikeras av flyglinjer som upphandlas av staten.

Utöver vad som följer av förordningen (2006:1577) om statsbidrag till icke statliga flygplatser ska Trafikverket lämna ersättning till icke statliga flygplatser och i enlighet med de principer som följer av riksdagens beslut med anledning av propositionen Moderna transporter
(prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5, rskr. 2005/06:308). 

Högst 150 000 kronor av stödet får avsättas för ekonomisk uppföljning av driften på flygplatserna.

ap.2 Flygtrafiktjänster

Medel får användas till utgifter för att täcka kostnader för sådana flygningar som är undantagna från avgift för flygtrafiktjänster inom ramen för tillämpningen av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 av den 3 maj 2013 om inrättande av ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster.

ap.3 Beredskapsflygplatser

Medel får användas till utgifter för att upprätthålla beredskap för samhällsviktiga transporter på vissa flygplatser.

ap.4 Lån avseende regional flygtrafiktjänst

Anslagsposten får användas för utgifter för lån till leverantörer av flygtrafiktjänst vid icke statliga flygplatser för intäktsbortfall till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 för de delar av flygtrafiktjänst vid regionala flygplatser som normalt finansieras via den svenska undervägsavgiften. Medel får användas först efter att regeringen beslutat om ett särskilt uppdrag till Trafikverket.

1:7

Trafikavtal (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket1 058 000
ap.1Trafikavtal (ram)1 058 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Trafikavtal

Medel får användas till utgifter för statens trafikavtal rörande transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik. Vidare får anslagsposten användas för tillfällig juridisk, ekonomisk eller annan expertis vid ingående av nya avtal samt för vissa förvaltningskostnader som är direkt hänförliga till trafikavtal. 

1:10

Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket150 000
ap.5EU-stöd, TEN (ram)150 000

Villkor för anslag 1:10

ap.5 EU-stöd, TEN

Medel får användas motsvarande de bidrag som beviljats av Europeiska unionen genom Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF. 

Medel får användas till högst ett belopp som motsvarar uppburet finansiellt stöd från Europeiska unionen som av myndigheten redovisats mot inkomsttitel 6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk. Medel som redovisats mot inkomsttitel och som överstiger årets tilldelade anslag får belasta anslaget året efter. Beloppet som disponeras kan dock inte överstiga tillgängliga medel på anslagsposten.

1:15

Sjöfartsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket1 630 000
ap.1Sjöfartsstöd (ram)1 630 000

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Sjöfartsstöd

Medel får användas till utgifter för sjöfartsstöd som enligt förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd lämnas till fysiska och juridiska personer samt till partrederier som har eller har haft sjömän anställda för arbete ombord på EU/EES registrerade fartyg.

1:16

Internationell tågtrafik (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket5 000
ap.1Internationell tågtrafik (ram)5 000

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Internationell tågtrafik

Medel får användas till utgifter för statlig upphandlad tågtrafik från Sverige till destinationer i andra länder. Anslaget får även användas till utgifter för förberedande utredningar inför upphandling, för utgifter för tillfällig juridisk, ekonomisk eller annan expertis vid ingående av nya avtal samt för förvaltningsutgifter som är direkt hänförliga till sådana avtal.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur
ap.128Inget0
ap.699 159Allt0
ap.7.10Allt0
ap.7.20Allt0
ap.803 %0
ap.91 1703 %0
ap.10.1161 848Allt0
ap.10.2885 008Allt0
ap.10.311 250Allt0
ap.11.1173 842Allt0
ap.11.20Allt0
ap.12.139 3933 %0
ap.12.210 1143 %0
ap.12.315 600Allt0
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur
ap.1.1489 355Allt0
ap.1.259 379Allt0
ap.1.339 227Allt0
ap.2.1512 432Allt0
ap.48 864Allt0
1:3 Trafikverket
ap.242 5603 %0
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.321 400Inget0
ap.40Inget0
1:7 Trafikavtal
ap.1105 800Inget0
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
ap.515 000Allt0
1:15 Sjöfartsstöd
ap.148 900Inget0
1:16 Internationell tågtrafik
ap.1150Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur
ap.5ram
ap.10.4ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur
ap.68 119 8822 222 1801 616 8644 280 8382050
ap.7.14 022 097336 082345 4943 340 5192050
ap.7.240 680 3362 015 8692 125 57236 538 8912050
ap.10.112 755 4543 824 4572 718 0475 725 7972050
ap.10.246 583 96611 321 6939 467 23425 550 5912050
ap.10.3168 22777 34756 70034 1802050
ap.11.12 852 3272 209 971591 08251 2742050
ap.11.23 373 833903 665760 3901 709 7782050
ap.12.111 1888 64702 5412050
ap.12.282 69047 92723 30111 4622050
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur
ap.1.112 404 0685 136 0313 508 5093 462 3882038
ap.1.21 973 7321 352 000508 413113 3192038
ap.1.3947 200947 200002038
ap.2.115 325 0004 942 9153 501 4596 630 1582038
ap.4350 00059 47514 495206 8262038
1:7 Trafikavtal
ap.15 400 0001 016 124963 3023 049 1202027
1:16 Internationell tågtrafik
ap.1395 00045 00095 000255 0002026
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen i tabellen på anslagspost- och delpostnivå av bemyndiganden och infriade åtaganden de olika åren är endast indikativ.

För det fall Trafikverket ingår ett avtal om medfinansiering från kommuner, landsting eller företag och detta, utöver grundutförande, medför ett tilläggsutförande, vilket Trafikverket finansierar del av, ska det betraktas som ett åtagande och redovisas mot bemyndigandet det år som Trafikverket ingår avtalet. Även statlig medfinansiering till infrastruktur, för vilken staten inte är huvudman, ska redovisas mot bemyndigandet det år som staten ingår ett sådant avtal.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar5 199 400
Räntekontokredit2 887 000
Låneram för samhällsinvesteringar
- Låneram51 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Räntekontokredit

Från räntekontot verkställs samtliga betalningar för de ändamål som de aktuella anslagen/anslagsposterna anvisats för. I efterhand ska inbetalningar av anslagsmedel till Trafikverkets räntekonto justeras så att årets inbetalningar uppgår till vad som faktiskt anslagsavräknats och så att ränteeffekten av tidsdifferensen mellan verkligt utbetalningsdatum och ränteneutralt utbetalningsdatum korrigeras. Årets ränta ska justeras med anledning av justeringen av inbetalda anslagsmedel. Justerad utgående balans på Trafikverkets räntekonto disponeras av Trafikverket.

Låneram för samhällsinvesteringar

1. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för de prioriterade vägprojekten E6 delen Rabbalshede–Hogdal, E20 delen Tollered–Alingsås samt genom Alingsås, Rv 40 delen Brämhult–Hester, Rv 40 delen Haga–Ljungarum, Rv 45 delen Angeredsbron–Älvängen, Rv 44 delen Båberg–Väne Ryr samt Rv 49 Skara–Varnhem.

2. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för byggande av vägbroar som ersätter färjor. Varje sådant objekt ska underställas regeringens prövning. Eventuell samfinansieringslösning och avgiftsfinansiering ska övervägas om ordinarie driftmedel inte täcker kostnaderna för en bro.

3. Trafikverket får ta upp lån för de prioriterade järnvägsprojekten Hallsberg–Degerön, Mjölby–Motala, Trollhättan–Göteborg samt järnvägsprojekt i Stockholmsområdet. De olika lånedelarna avseende de prioriterade projekten ska återbetalas i jämn takt under 25 år med start vid den tidpunkt när respektive banprojekt färdigställts.

4. Högst 12 400 000 000 kronor av den totala låneramen får användas för lån avseende Botniabanan.

5. Trafikverket får ta upp lån för nya investeringar i vissa väg- och järnvägsprojekt för vilka trängselskatt eller vägavgifter planeras att tas ut. Låneramen inkluderar räntekostnader för dessa lån. Lån får endast tas upp för den del av investeringen vars kapitalkostnader ska finansieras med inkomster från trängselskatt eller vägavgifter.

6. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för järnvägens eldrifts- och teleanläggningar. Lånen ska återbetalas i jämn takt.

7. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för CEF-finansierade infrastrukturprojekt.

Övrigt
1. Trafikverket får ta emot finansiering genom bidrag samt räntefria lån från kommuner, regioner eller företag i enlighet med riksdagens beslut (prop. 2018/19:1 utg.omr. 22, bet. 2018/19:TU1, rskr. 2018/19:109).


2. Trafikverket ska tillämpa följande riktlinjer i all hantering av förskotteringar:

  • Den samlade skulden för Trafikverkets åtaganden i förskotteringsavtal får inte överskrida 30 procent av tilldelade medel som får användas till aktuella åtgärder innevarande år.
  • Avtal om förskottering får inte innehålla villkor som innebär indexuppräkning av eller räntor på förskotterade belopp.
  • Förskotteringar ska alltid till övervägande del omfatta byggkostnader.
  • Ett objekt som förskotteras får maximalt tidigareläggas med fem år i förhållande till plan.
  • Skälen för behovet av förskottering ska anges i den förskotterade aktörens ansökan till Trafikverket.
  • För att sluta avtal om förskottering från en kommun ska fullmäktigebeslut kunna uppvisas i ärendet.
  • Konsekvenserna för fullgörandet av den långsiktiga planen ska utredas innan avtal ingås och eventuell påverkan på andra objekt ska klargöras.
  • Avtal om förskottering får inte innehålla uppgifter om tidpunkt för återbetalning av förskottering, annat än att förskottering återbetalas när medel finns tillgängliga i Trafikverkets budget.

I sin årsredovisning ska Trafikverket redovisa den sammanlagda förskotteringsskulden vid utgången av 2021.

3. Trafikverket har för statens räkning oåterkalleligen förbundit sig att när så erfordras lämna villkorat aktieägartillskott till Svedab för att bolagets eget kapital vid varje tillfälle ska uppgå till det registrerade aktiekapitalet. Trafikverket ska uppfylla denna förpliktelse genom att när så erfordras utställa en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande erforderligt aktieägartillskott. Vidare ska Trafikverket årligen ställa ut en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande upplupen ränta på utställda betalningsutfästelser.

4. Trafikverket har rätt att använda derivatkontrakt för säkring av finansiella risker avseende valutaexponering och exponering av elpriser.

5. Trafikverket ska förskottsvis löpande tillföra erforderligt kapital till Arlandabanan Infrastructure AB för bolagets drift.

6. Trafikverket har utfärdat en kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB. Ett infriande av kapitaltäckningsgarantin belastar i ett första led Riksgäldskontorets garantireserv och i ett andra led tilldelade medel på Trafikverkets anslag. Riksgäldskontoret får debitera Trafikverket en administrativ avgift för kapitaltäckningsgarantin.

7. För att hantera produktionsvariationer i investeringsprojekt som löper över flera år disponerar Trafikverket angiven kredit, på anslagsposterna Större investeringar i nationell plan, Övriga investeringar, Investeringar i regional plan och Övrig verksamhet under anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur med den fördelning på anslagsposter/delposter som Trafikverket finner lämpligt, utan att summan av anslagskrediten för aktuella anslagsposter/delposter under anslaget överskrids.

8. Trafikverket disponerar angiven kredit för anslag 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur för oförutsedda händelser i den löpande underhållsverksamheten, exklusive anslagspost 4 Forskning och innovation, med den fördelning på anslagsposter som Trafikverket finner lämpligt utan att summan av anslagskrediten för aktuella anslagsposter under anslaget överskrids. Trafikverket disponerar även angiven kredit på samma sätt för att hantera produktionsvariationer i reinvesteringsprojekt som löper över flera år.

Investeringsplan

Investeringsplan för Trafikverket är bifogad som bilaga 1 och gäller som riktlinje för myndighetens samhällsinvesteringar.

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten i bilaga 2 gäller som riktlinje för angivna verksamhetsinvesteringar.

5.2

Utbetalningsplan

Till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-254 910 685
2021-02-254 910 685
2021-03-254 910 685
2021-04-254 910 685
2021-05-254 910 685
2021-06-254 910 685
2021-07-254 910 685
2021-08-254 910 685
2021-09-254 910 685
2021-10-254 910 685
2021-11-254 910 685
2021-12-254 910 672
Summa58 928 207
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.6Investeringar i regional plan
1:1 ap.7.1Räntor och återbetalning av lån för vägar
1:1 ap.7.2Räntor och återbetalning av lån för järnvägar
1:1 ap.9Civilt försvar
1:1 ap.10.1Väginvesteringar
1:1 ap.10.2Järnvägsinvesteringar
1:1 ap.10.3Sjöfartsinvesteringar
1:1 ap.11.1Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar
1:1 ap.11.2Stadsmiljöavtal
1:1 ap.12.1Planering, stöd och myndighetsutövning
1:1 ap.12.2Forskning och innovation
1:1 ap.12.3Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet
1:2 ap.1.1Drift och underhåll av vägar
1:2 ap.1.2Bärighet och tjälsäkring av vägar
1:2 ap.2.1Drift, underhåll och trafikledning på järnväg
1:2 ap.4Forskning och innovation
1:3 ap.2Trafikverkets administration

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Offentligrättslig verksamhet
Förare93 151-55 397589 724570 26619 45857 212
Banavgifter002 090 0002 090 00000
Avgifter för ansökan om sjöfartsstöd0041041000
Summa93 151-55 3972 680 1342 660 67619 45857 212
Uppdragsverksamhet
Färjeleder-69442498 71398 098615345
Utbildning-10 739-16 59665 56482 351-16 787-44 122
Materialservice45 4813 2841 237 5001 237 500048 765
Elförsäljning001 070 0001 070 00000
Fastighetsförvaltning0085 35185 35100
Övriga uppdrag-7728 89550 48846 0764 41212 535
Uthyrning av reservbroar17 1204 1827 4952 9994 49625 798
Förvaltning av järnvägsfordon76 21813 79035 60051 545-15 94574 063
Teletjänster och it88 161-5 63217 99124 056-6 06576 464
Uthyrning förarprovsbilar20 51517 43579 92873 7376 19144 141
Summa235 29025 7822 748 6302 771 713-23 083237 989
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Offentligrättsliga avgifter
Ansökningsavgifter för transportdispenser25110022 00022 00000
Övriga dispenser2511005 0005 00000
Summa0027 00027 00000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Villkor för uppdragsverksamhet

1. För försäljning av data ur den nationella vägdatabasen har regeringen den 27 juni 1996 beslutat om särskilda utgångspunkter för prissättningen. Ingående data bör tillhandahållas på sådana villkor att en vidsträckt användning främjas. De kostnader för vägdatabasen som inte täcks av avgifter ska finansieras inom ramen för anslagsposten 1.1 Drift och underhåll av vägar under anslag 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur.

2. Inkomster från uppdrags-, uthyrnings- och försäljningsverksamhet som Trafikverket bedriver enligt 6 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket får disponeras av myndigheten upp till ett belopp som motsvarar full kostnadstäckning. Resterande del av statens inkomster ska redovisas mot inkomsttitel 2127 Inlevererat överskott av övriga myndigheter.

Villkor för offentligrättslig verksamhet

1. Trafikverkets offentligrättsliga verksamhet ska finansieras med avgifter som bestäms av regeringen enligt förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m. Inkomsterna får disponeras av Trafikverket, utom de från ansökningsavgifter för transportdispenser.

2. Avgiftsintäkter avseende ansökningsavgifter för transportdispenser m.m. ska redovisas mot inkomsttitel Övriga offentligrättsliga avgifter.

3. Avgifter för trafik på statens spåranläggningar ska tas ut enligt 7 kap. järnvägslagen (2004:519).  

4. Trafikverket får för administrationskostnader i ärendehanteringen av ansökningar om sjöfartsstöd disponera de avgifter som myndigheten ska ta ut.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras88 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Inbetalningar från Transportstyrelsen avseende inkomster från infrastrukturavgifter, inklusive försenings- och tilläggsavgifter, som tas ut för passage över den nya bron över Motalaviken på riksväg 50 ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Trafikverket för räntor och amorteringar för de lån som tagits upp för byggandet av bron samt kostnader för vägavgiftssystemet. Inkomsterna för 2021 beräknas uppgå till 23 000 000 kronor.

Inbetalningar från Transportstyrelsen avseende inkomster från infrastrukturavgifter, inklusive försenings- och tilläggsavgifter, som tas ut för passage över den nya bron över Sundsvallsfjärden på väg E4 ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Trafikverket för räntor och amorteringar för de lån som tagits upp för byggandet av bron samt kostnader för vägavgiftssystemet. Inkomsterna för 2021 beräknas uppgå till 50 000 000 kronor.

Inbetalningar från Transportstyrelsen avseende skyltavgifter för personliga skyltar ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Trafikverket för främst trafiksäkerhetsändamål. Intäkterna och deras användning ska särredovisas i årsredovisningen. Inkomsterna för 2021 beräknas uppgå till 15 000 000 kronor.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

a) Trafikverket medges undantag från 2 kap. 6 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) enligt de villkor som anges under 5 Övriga villkor i detta regleringsbrev avseende rätt att finansiera infrastrukturella anläggningstillgångar med lån.

b) Trafikverket får utan hinder av vad som anges i 6 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) ta emot och disponera ickestatliga medel som inte är av tillfällig natur eller mindre omfattning.

På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Hans Öqvist








Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet
Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Diskrimineringsombudsmannen
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Kammarkollegiet
Kommerskollegium
Konsumentverket
Luftfartsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Nämnden mot diskriminering
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Skogsstyrelsen
Statskontoret
Arlandabanan Infrastructure AB
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB
Transportstyrelsen