Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2021-04-29
S2021/03683
Försäkringskassan
103 51 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Försäkringskassan
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 9, bet. 2020/21:SoU1, rskr. 2020/21:156, prop. 2020/21:1 utg.omr. 10, bet. 2020/21:SfU1, rskr. 2020/21:148, prop. 2020/21:1 utg.omr. 12, bet. 2020/21:SfU3, rskr. 2020/21:140, prop. 2020/21:77 utg.omr. 10, bet. 2020/21:FiU40, rskr. 2020/21:177, prop. 2020/21:83 utg.omr. 10, bet. 2020/21:FiU42, rskr. 2020/21:183, prop. 2020/21:84 utg.omr. 10, bet. 2020/21:FiU43, rskr. 2020/21:201, prop. 2020/21:78 utg.omr. 10, bet. 2020/21:FiU41, rskr. 2020/21:214, prop. 2020/21:166 utg.omr. 10, bet. 2020/21:FiU49, rskr. 2020/21:249, prop. 2020/21:166 utg.omr. 12, bet. 2020/21:FiU49, rskr. 2020/21:249).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Försäkringskassan.

VERKSAMHET

Försäkringskassans uppgifter framgår av ett flertal författningar, bl.a. socialförsäkringsbalken och förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål för assistansersättningen

Försäkringskassans arbete med assistansersättning ska bidra till det nationella målet för funktionshinderspolitiken (prop. 2016/17:188, bet. 2017/18:SoU5, rskr. 2017/18:86). Handläggningen ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet så att den som är berättigad till ersättning också får det. Besluten ska vara likvärdiga över hela landet, för såväl flickor och pojkar som kvinnor och män. Försäkringskassan ska även säkerställa en god kontroll för ett effektivt och rättssäkert nyttjande av gemensamma resurser och därigenom förebygga och förhindra felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att uppnå målet. Vidare ska Försäkringskassan redovisa hur samverkan med Inspektionen för vård och omsorg har genomförts och på vilket sätt den har bidragit till att förbättra verksamheten.

Mål för sjukförsäkringen

Sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet vid sjukdom och ett effektivt stöd för att individen ska återfå arbetsförmågan och återgå i arbete.

Det av riksdagen beslutade målet är att frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå. Försäkringskassans samlade arbete ska leda till att sjukpenningtalet minskar långsiktigt med fokus på förebyggande insatser, tidigare rehabiliteringsinsatser och bättre samordning. Tillämpningen av regelverket ska vara enhetlig och rättssäker för individen. Omotiverade skillnader i sjukpenningtal mellan kvinnor och män ska minska, liksom omotiverade regionala skillnader i sjukfrånvaro. För att nå målet ska rätt ersättning ges till rätt person och stöd ges för återgång i arbete genom samverkan med arbetsgivare, myndigheter och andra berörda aktörer. En del är insatser av andra berörda aktörer samt att sjukfrånvarons arbetsrelaterade orsaker undanröjs. Försäkringskassan ska även verka för att individen förstår myndighetens beslut.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser, såväl de egna som de som vidtas i samverkan med andra aktörer, för att uppnå målet. Försäkringskassan ska redovisa hur myndigheten arbetar för att öka antalet avstämnings- och omställningsmöten och hur myndigheten arbetar för en god kvalitet i sådana möten samt i gemensamma kartläggningar. Försäkringskassan ska också redovisa vilka åtgärder som vidtas för att så långt som möjligt tillvarata långtidssjukskrivnas arbetsförmåga även i anpassade och skyddade arbeten.

Mål för föräldraförsäkringen

Försäkringskassan ska verka för ett jämställt användande av föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Försäkringskassans information ska bidra till att föräldrar får bättre kunskap om föräldraförsäkringens regelverk och om de långsiktiga effekterna av fördelningen av föräldraledighet.

Återrapportering

Försäkringskassan ska återrapportera vilka informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder som genomförts.

Mål för att minska felaktiga utbetalningar

Försäkringskassan ska bidra till det övergripande målet om minskade felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Andelen felaktiga utbetalningar från de bidragssystem/ersättningssystem som Försäkringskassan hanterar ska därför minska.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att uppnå målet. Redovisningen ska, när så är möjligt, delas upp på misstänkta bidragsbrott och övriga fel.

Redovisningen ska omfatta följande:

 • Upptäckta felaktiga utbetalningar, antal återkrav och antal polisanmälningar och en analys av hur dessa har utvecklats
 • Upptäckta felaktiga utbetalningar i förhållande till de totala utbetalningarna och till den senaste uppskattningen av den totala omfattningen av felaktiga utbetalningar
 • Betydande risker för felaktiga utbetalningar, utvecklingen av dessa risker och en bedömning av vilka ersättningssystem som är särskilt riskfyllda
 • Upptäckta felaktiga utbetalningar i de särskilt riskfyllda ersättningssystemen i förhållande till systemens totala utgifter och i förhållande till den senaste uppskattningen av felaktiga utbetalningar från systemen
 • Vidtagna åtgärder för att minska felaktiga utbetalningar och en bedömning av åtgärdernas effekter

Stärkt arbete mot bidragsbrott

Försäkringskassan ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att stärka sin förmåga att motverka bidragsbrott och i synnerhet organiserad och systematisk brottslighet samt bedöma vilka resultat åtgärderna har fått. Därtill ska Försäkringskassan redovisa hur samverkan med Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten har utvecklats.

Återkrav och fordringshantering

Försäkringskassan ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att stärka verksamheten för återkrav och fordringshantering och bedöma vilka resultat åtgärderna har fått samt vilka utmaningar myndigheten ser med verksamheten. Därtill ska myndigheten redovisa hur samverkan med Pensionsmyndigheten har utvecklats avseende fordringshantering.

Förtroende

Försäkringskassan ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att stärka förtroendet för myndigheten samt bedöma vilka resultat åtgärderna har lett till.

Mörkertal inom bostadstillägg

Försäkringskassan ska redovisa mörkertalet inom bostadstillägg för personer med sjuk- och aktivitetsersättning, hur det påverkar andelen med låg ekonomisk standard samt redovisa genomförda insatser för att minska mörkertalet.

Behov av rehabiliterinsinsatser ska utredas tidigt i handläggningen

Försäkringskassan ska redovisa vilka effekter de åtgärder som vidtagits med anledning av uppdraget om förbättrad kvalitet i ärenden om rätt till sjukpenning (S2020/06863) har fått. Försäkringskassan ska särskilt redovisa i vilken utsträckning vidtagna åtgärder har lett till att behovet av rehabiliteringsinsatser utreds och vid behov vidtas så tidigt som det är möjligt utifrån omständigheterna i ärendena.

Nationella minoriteter

Försäkringskassan ska redovisa vidtagna insatser för att implementera lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk inom sitt verksamhetsområde. Redovisningen ska utgå från det minoritetspolitiska målet och dess tre delområden.

Försäkringskassan ska redovisa de viktigaste verksamhets- och it-utvecklingsinsatserna som har genomförts under föregående år och som planeras innevarande och kommande tre år. Myndigheten ska redovisa förväntad och realiserad nytta, påverkan på myndighetens sätt att utföra sina uppgifter och när effekter förväntas uppstå. Myndigheten ska även redovisa de effekter som har uppkommit under året som härrör från verksamhets- och it-utveckling som genomförts under 2021 eller tidigare. Vidare ska myndigheten redovisa vilka större framtida utmaningar som har identifierats, men där något utvecklingsarbete ännu inte har inletts.

Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

Försäkringskassan ska vidta relevanta åtgärder för att öka produktiviteten och minska handläggningstiderna för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Försäkringskassan ska i samband med prognostillfällena, för relevanta indikatorer avseende produktiviteten och handläggningstiderna, redovisa utfall, ny prognos samt jämförelse med föregående prognos. Redovisningen ska innehålla uppgifter om antalet inkommande och beslutade ärenden, handläggningstider, ärendebalanser, produktivitet per årsarbetare, antalet årsarbetare, samt övriga indikatorer som myndigheten bedömer som relevanta för att följa utvecklingen. Indikatorerna ska redovisas per månad fördelat på förmånstyp, inklusive vårdbidrag och handikappersättning. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras i redovisningen.

2

Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

Försäkringskassan ska inom ramen för arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att minska personalomsättningen i myndigheten och vilka åtgärder som har vidtagits för att minska sjukfrånvaron vid myndigheten. Av redovisningen ska framgå vilken effekt de vidtagna åtgärderna har haft.

Statlig närvaro i landet

Försäkringskassan ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att bidra till att stärka den statliga närvaron i landet.

3

Uppdrag

Redovisningen av respektive uppdrag nedan ska hänvisa till regleringsbrevet för 2021 avseende Försäkringskassan.

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Försäkringskassan rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Prognoser

Försäkringskassan ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den:

 • 5 februari
 • 29 april
 • 30 juli
 • 25 oktober 

Vid prognostillfällena ska, om inte annat anges, följande redovisas:

 • belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad
 • prognostiserat utfall för 2021 för samtliga anslag och anslagsposter, redovisat totalt samt fördelat per månad
 • förklaring och analys till förändringar i prognos och utfall med hjälp av makro- och volymförändringar
 • beskrivningar och motiveringar av eventuella förändringar av prognosmodeller, samt beskrivningar av hur förändringarna påverkat prognoserna jämfört med tidigare prognosmodeller
 • handläggningstidernas utveckling per förmån.

Utöver ovanstående ska Försäkringskassan avseende förvaltningsanslaget redovisa vilka antaganden som har använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns samt vad som har orsakat eventuella förändringar som rör finansiering, kostnader och verksamhet. De utgiftsprognoser som myndigheten lämnar till regeringen avseende förvaltningsanslaget ska vara långsiktigt hållbara i förhållande till de medel som anvisats för innevarande år och beräknats för kommande år. I den mån myndigheten bedömer att åtgärder krävs för att inte överskrida de ekonomiska ramar som regeringen beslutat ska myndigheten redogöra för dessa, samt redovisa och analysera konsekvenserna av de åtgärder som planeras. 

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utvecklingen av assistansersättning

Försäkringskassan ska redovisa indikatorer för assistansersättning. Indikatorerna ska bland annat följa utvecklingen av antalet brukare, timmar, kostnader och antalet avslag. Redovisningen ska göras utifrån åldersgrupper, samt innehålla en analys om anledningar till avslag. I redovisningen ska även de mest relevanta indikatorerna analyseras. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 21 maj 2021. 

Uppdrag om utredning av funktionsförmåga för assistansersättning

Försäkringskassan ska verka för att utredningar av funktionsförmåga ska kunna genomföras inom assistansersättningen. Försäkringskassan ska, i samråd med Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), utreda vilka förutsättningar som krävs för att kunna införa dessa. I uppdraget ingår att lämna förslag på upplägg och genomförande, ange nödvändiga förutsättningar för ett genomförande samt redogöra för behov av eventuella regeländringar. Försäkringskassan ska även redovisa administrativa och ekonomiska konsekvenser samt konsekvenser för den kommunala självstyrelsen av de förslag som lämnas. Uppdraget ska genomföras i dialog med Socialdepartementet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2021.


Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Uppdrag att skapa förutsättningar för uppföljningar av läkarintyg

Försäkringskassan ges i uppdrag att skapa förutsättningar  för systematiska uppföljningar av läkarintyg på vårdenhetsnivå. Uppdraget ges mot bakgrund av riksdagens tillkännagivande att följa upp läkarintygsskrivande (Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU13). Uppdraget ska genomföras i samråd med Socialstyrelsen och redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 juli 2021.

Uppdrag för att identifiera fler individer med behov av stöd genom rehabiliteringssamverkan och samordningsförbunden

Försäkringskassan ska stärka arbetet med att identifiera individer som kan ha behov av förberedande eller arbetslivsinriktade insatser i samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen eller genom samordningsförbunden. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 9 maj 2022.

Insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

1. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska i samverkan se till att fler kvinnor och män som är i behov av det, så tidigt som möjligt, får tillgång till gemensam kartläggning och förstärkta insatser. Syftet är att den som är sjukskriven eller har aktivitetsersättning utvecklar eller återfår arbetsförmågan och därmed kan återgå i, eller få, arbete. Genom samverkan ska myndigheterna bidra till en långsiktigt stabil och låg sjukfrånvaro. Myndigheterna ska vidareutveckla sitt arbete med att säkerställa att kvinnor och män ges goda och individuellt anpassade förutsättningar i övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. Syftet är att kvinnor och mäns behov av insatser identifieras och möts så tidigt som möjligt för att underlätta omställning till arbete. Myndigheterna ska även vidareutveckla sin samverkan i syfte att förhindra att individer förlorar sin sjukpenninggrundande inkomst i anslutning till övergången mellan myndigheterna.

2. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska arbeta för att samordningsförbunden prioriterar att finansiera insatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga som har aktivitetsersättning i syfte att stärka kvinnors och mäns förmåga till förvärvsarbete. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska bidra till att alla parter i samverkan tar ansvar för samordningsförbundens insatser.

Uppdragen ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet) senast den 9 maj 2022. Försäkringskassan ska även samlat redovisa målgrupper och resultat av de insatser som finansieras av samordningsförbunden. Denna del av uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 9 maj 2022.

Nationellt program inom Europeiska socialfonden plus 2021–2027

Försäkringskassan ska bistå Svenska ESF-rådet i förberedelserna för genomförandet av ett nationellt program inom Europeiska socialfonden plus 2021–2027. Försäkringskassan ska även, utifrån sitt ansvarsområde, bistå de regionala aktörer som får i uppdrag att utarbeta förslag till regionala handlingsplaner inom detta program. Myndigheten ska vidare göra förberedelser för sin aktiva medverkan i programmet med utgångspunkt från den närmare inriktningen för programmet.

Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner

Försäkringskassan ska följa upp, beräkna och betala ut ersättning enligt följande överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR):

 • En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020 (dnr S2019/0530)
 • Tilläggsöverenskommelse till överenskommelsen En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020 (dnr S2020/05367)

Ändring i uppdrag att stärka sjukförsäkringshandläggningen för att åstadkomma en välfungerande sjukskrivningsprocess

Försäkringskassan ska redovisa de åtgärder som enligt uppdrag S2015/07316 har vidtagits för att stärka sjukförsäkringshandläggningen för att åstadkomma en välfungerande sjukskrivningsprocess. Redovisningen ska göras i enlighet med uppdraget, förutom vad gäller rapporteringen mot det dåvarande målet för sjukpenningtalet. Detta återrapporteringskrav ersätter det som sägs om redovisning i nämnda uppdrag.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken

Försäkringskassan ska redovisa indikatorer för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn. Försäkringskassan ska i samband med redovisningen lämna en analys av utvecklingen av de mest centrala indikatorerna. En första delredovisning av resultaten, i tabeller och diagram, ska lämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 3 maj 2021. Slutredovisning av resultat och analyser ska lämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 17 juni 2021.

Handlingsplan för handläggning av omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

Försäkringskassan ska redovisa en handlingsplan för hur myndigheten avser att komma tillrätta med de långa handläggningstiderna för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Handlingsplanen ska även inkludera en plan för hur myndighetens information till enskilda kan stärkas. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 februari 2021.

Övriga uppdrag

Det allmänna ombudets verksamhet

En samlad redogörelse för allmänna ombudets verksamhet under 2021 inklusive ombudets viktigaste iakttagelser ska lämnas. Av redovisningen ska det framgå hur många beslut från Försäkringskassan respektive Pensionsmyndigheten som ombudet har överklagat under 2021 samt fördelningen mellan överklaganden till fördel och till nackdel för den försäkrade. Av redovisningen ska även framgå hur många prejudicerande domar som ombudet har bidragit till att driva fram. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2022.

Agenda 2030

Försäkringskassan ska redovisa hur myndighetens arbete bidrar till att uppnå målen i Agenda 2030, med fokus på de mål och delmål som Försäkringskassan tidigare har identifierat som relevanta för myndigheten inom ramen för myndighetens svar på Uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 (Fi2016/01355). Redovisningen ska lämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 22 februari 2022.

Utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering

Försäkringskassan ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Myndigheten ska senast den 1 september 2021 redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025 till regeringen (Socialdepartementet). 

Ett kunskapslyft för barnets rättigheter

500 000 kronor har tilldelats Försäkringskassan i regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende utgiftsområde 9, anslag 5:2, ap. 2.  Försäkringskassan ingår i kunskapslyftet för barnets rättigheter. Myndigheten ska analysera eventuella behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter/FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) inom sitt verksamhetsområde. Försäkringskassan ska, utifrån analysen, identifiera utvecklingsområden att arbeta vidare med. Vid behov ska myndigheten få stöd från Barnombudsmannen i enlighet med Barnombudsmannens uppdrag att erbjuda stöd till myndigheter i arbetet med att tillämpa barnets rättigheter i verksamheten (A2020/02650). Försäkringskassan ska redovisa uppdraget till regeringen (Socialdepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2022.

Rätt från början

För att socialförsäkringssystemet ska uppfattas som legitimt krävs att bidrag och förmåner kommer rätt person och rätt företag till del. I arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar ingår att motverka organiserad brottslighet och brottsligt nyttjande men även fel som inte beror på brott. Därför stärks arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar. Försäkringskassan ska redovisa:

 • vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa och underlätta för den enskilde att lämna korrekta uppgifter i samband med ansökan
 • vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa och underlätta att den som ansöker lämnar korrekta uppgifter om ändrade förhållanden som kan ha betydelse för rätten till ersättning
 • vilka åtgärder som har vidtagits för att underlätta för den som har beviljats en ersättning att förstå och därmed ta ansvar för när det uppstår en skyldighet att informera myndigheten om ändrade förhållanden.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 22 februari 2022.

Uppdrag att genomföra riskanalyser med avseende på felaktiga utbetalningar

Försäkringskassan ska tillsammans med Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten, Migrationsverket, Centrala studiestödsnämnden, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, arbetslöshetskassorna, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Ekonomistyrningsverket genomföra riskanalyser med avseende på felaktiga utbetalningar. Riskanalyserna ska genomföras på ett sätt så att en jämförelse mellan olika ersättningssystem med avseende för risk för felaktiga utbetalningar är möjlig. En utgångspunkt för arbetet ska vara de riskanalyser som genomfördes av Delegationen för korrekta utbetalning från välfärdssystemen (SOU 2019:59). Arbetet ska ledas av Ekonomistyrningsverket. Uppdraget ska rapporteras till regeringen (Finansdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 30 september 2021.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Uppdrag

Beslut om uppdraget

Redovisningstidpunkt

Uppdrag till Försäkringskassan och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring om införandet av ett it-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivåS2009/02024 samt regleringsbrev för 2010Kvartalsvis, senast den sista i månaden efter respektive kvartal
Det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020Regleringsbrev för 2016Årligen i samband med årsredovisningen för 2016-2021

Det allmänna ombudets verksamhet

Regleringsbrev för 2020

den 28 februari 2021

Verksamhets- och it-utveckling

Regleringsbrev för 2020

den 28 februari 2021

Precisering av inriktning för civilt försvar

Regleringsbrev för 2020

Ju2015/09669

den 22 februari 2021

Uppföljning av lagändring om andning som grundläggande behov

Regleringsbrev för 2020

den 7 juni 2021

Insatser genom samordningsförbundenRegleringsbrev för 2020den 28 februari 2021 och den 8 maj 2021
Insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättningRegleringsbrev för 2020den 8 maj 2021
Överenskommelser mellan staten och Sveriges kommuner och landstingRegleringsbrev för 2020den 15 februari 2021 och den 31 maj 2021
Redovisning av medel till SamhallRegleringsbrev för 2020den 3 mars 2021
Uppdrag att stärka sjukförsäkringshandläggningen för att åstadkomma en välfungerande sjukskrivningsprocessS2015/07316Årligen i samband med årsredovisningen för 2016-2021
Uppdrag angående förstärkt arbete med att stödja individen i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessenS2018/00529Årligen i samband med årsredovisningen för 2018-2020
Uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättningS2019/03413den 15 april 2021
Uppdrag att vidareutveckla sjukförsäkringshandläggningen i dialog med hälso- och sjukvårdenS2019/04627den 15 oktober 2021
Uppdrag till Försäkringskassan att analysera och följa effekter som covid-19 har på socialförsäkringenS2020/06726den 15 januari 2021, den 1 september 2021 och den 1 april 2022
Uppdrag om förbättrad kvalitet i ärenden om rätt till sjukpenningS2020/06863den 15 augusti 2021
Uppdrag om att inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidpreventionS2020/06171

den 1 september 2021 (till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen), den 31 december 2021, den 1 september 2023

Uppdrag om metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivetA2017/02422Årligen i samband med årsredovisningen för 2018-2020
Uppdrag att inrätta pilotprojekt som riktar sig mot näringsverksamhet kopplad till organiserad brottslighetJu2020/02483den 1 oktober 2021
Uppdrag att inrätta ett pilotprojekt för att komma åt felaktig folkbokföring kopplad till organiserad brottslighetFi2020/02991den 1 oktober 2021
Uppdrag till Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten om ökad upptäckt av våld m.m. 2019-2021S2019/01517den 31 mars 2022
Uppdrag att erbjuda samordnad och säker it-drift

Fi/2017/03257

I2019/02515

den 1 mars 2023
Uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyteI2019/03306den 31 januari 2021
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.A2018/00925Redovisning till Statskontoret den 15 januari 2021
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.Fi2018/01701Redovisning till Statskontoret den 15 januari 2021
Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023Fi2020/04960Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021
Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023A2020/02583Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:4

Tandvårdsförmåner (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen8 500
ap.4Kompetenscentrum på tandvårdsområdet (ram)8 500
Disponeras av Försäkringskassan7 286 296
ap.1Statligt tandvårdsstöd (ram)7 286 296

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Statligt tandvårdsstöd

Anslagsposten får användas för utgifter för tandvårdsförmåner enligt socialförsäkringsbalken, lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken och lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

ap.4 Kompetenscentrum på tandvårdsområdet

Socialstyrelsen disponerar anslagsposten för ekonomiskt stöd till kompetenscentrum på tandvårdsområdet. Högst 8 000 000 kronor får utbetalas till olika kompetenscentrum.

Av medlen ska Socialstyrelsen utbetala 500 000 kronor, engångsvis efter rekvisition, till Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM) för finansiering av Dentala Material Norden (nordisk produktdatabas för dentala biomaterial).

1:7

Sjukvård i internationella förhållanden (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan513 238
ap.1Sjukvård i internationella förhållanden (ram)513 238

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Sjukvård i internationella förhållanden

Anslagsposten får användas för vårdförmåner enligt rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, gällande överenskommelser om social trygghet som Sverige tecknat med andra länder samt för sådan övrig vård som Sverige vid tillämpning av EU-rätten är skyldig att erbjuda.

4:3

Bilstöd till personer med funktionsnedsättning (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan263 395
ap.1Bilstöd till personer med funktionsnedsättning (ram)263 395

Villkor för anslag 4:3

ap.1 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

Anslagsposten får användas för utgifter för bilstöd till personer med funktionsnedsättning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

4:4

Kostnader för statlig assistansersättning (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan24 475 898
ap.1Kostnader för statlig assistansersättning (ram)24 475 898

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Kostnader för statlig assistansersättning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig assistansersättning till vissa personer med funktionsnedsättning enligt socialförsäkringsbalken, lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken samt förordningen (1993:1091) om assistansersättning.

Inkomster från kommunerna avseende assistansersättning för de första 20 timmarna per vecka ska redovisas brutto mot anslaget.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan40 368 912
ap.5Boendetillägg (ram)231 371
ap.8Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall (ram)192 441
ap.15Närståendepenning (ram)191 000
ap.16Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning (ram)19 000
ap.17Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning (ram)32 000
ap.18Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning (ram)3 410 000
ap.19Rehabiliteringspenning (ram)677 000
ap.20Arbetshjälpmedel m.m. (ram)150 100
ap.21Sjukpenning (ram)35 466 000

Villkor för anslag 1:1

ap.5 Boendetillägg

Anslagsposten får användas för utgifter för boendetillägg enligt socialförsäkringsbalken.

ap.8 Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall

Anslagsposten får användas för utgifter för sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall enligt socialförsäkringsbalken.

ap.15 Närståendepenning

Anslagsposten får användas för utgifter för närståendepenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2021 om 18 949 866 kronor och ett regleringsbelopp för 2018 om 50 134 kronor.

ap.17 Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2021 om 67 116 037 kronor och ett regleringsbelopp för 2018 om -35 116 037 kronor.

ap.18 Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2021 om 3 274 263 383  kronor och ett regleringsbelopp för 2018 om -119 263 383  kronor.

ap.19 Rehabiliteringspenning

Anslagsposten får användas för utgifter för rehabiliteringspenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

Försäkringskassan får använda anslagsposten för utgifter för ersättning för skada orsakad av deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.

ap.20 Arbetshjälpmedel m.m.

Anslagsposten får användas för utgifter för arbetshjälpmedel, läkarutlåtanden och läkarundersökningar, särskilt bidrag samt resor till och från arbetet enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.21 Sjukpenning

Anslagsposten får användas för utgifter för sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken samt för de utgifter som kan uppkomma med anledning av vissa bestämmelser i sjuklönesystemet (s.k. sjuklönegaranti och särskilt högriskskydd), samt för utgifter för avskrivning av studielån avseende sjukperioder enligt studiestödslagen (1999:1395).

1:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan40 472 849
ap.5Aktivitets- och sjukersättningar (ram)30 748 849
ap.6Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar (ram)5 028 000
ap.8Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar (ram)4 696 000

Villkor för anslag 1:2

ap.5 Aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten får användas för utgifter för aktivitetsersättning och sjukersättning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.6 Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten får användas för utgifter för bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.8 Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2021 om 4 869 070 147  kronor och ett regleringsbelopp för 2018 om -173 070 147 kronor.

1:3

Merkostnadsersättning och handikappersättning (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan1 355 000
ap.1Handikappersättningar (ram)1 115 000
ap.2Merkostnadsersättning (ram)240 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Handikappersättningar

Anslagsposten får användas för utgifter för handikappersättningar enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.2 Merkostnadsersättning

Anslagsposten får användas för utgifter för merkostnadsersättning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:4

Arbetsskadeersättningar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan2 421 000
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta (ram)169 000
ap.5Arbetsskadelivränta (ram)2 252 000

Villkor för anslag 1:4

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2021 om 188 427 489 kronor och ett regleringsbelopp för 2018 om -19 427 489 kronor.

ap.5 Arbetsskadelivränta

Anslagsposten får användas för utgifter för arbetsskadeersättning enligt 40, 41, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken samt motsvarande äldre lagstiftning.

Försäkringskassan får från och med den 1 januari 2021 räkna om livräntor från den frivilliga yrkesskadeförsäkringen med den procentsats som motsvarar förändringen av prisbasbeloppet mellan 2020 och 2021.

1:5

Ersättning inom det statliga personskadeskyddet (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan36 868
ap.3Ersättning inom det statliga personskadeskyddet (ram)34 826
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för ersättning inom det statliga personskadeskyddet (ram)2 042

Villkor för anslag 1:5

ap.3 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet

Anslagsposten får användas för utgifter för ersättningar inom det statliga personskadeskyddet enligt 7, 43, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken samt motsvarande äldre lagstiftning. Anslagsposten får också användas för utgifter för krigsskadeersättning till sjömän enligt 7, 44, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken samt motsvarande äldre lagstiftning.

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för ersättning inom det statliga personskadeskyddet

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2021 om 1 463 055 kronor och ett regleringsbelopp för 2018 om 578 945 kronor.

1:6

Bidrag för sjukskrivningsprocessen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet3 700
ap.2Kunskapsutveckling för sjukskrivningsprocessen (ram)3 700
Disponeras av Försäkringskassan2 438 000
ap.3Finansiell samordning genom samordningsförbund (ram)339 000
ap.4Medicinsk service (ram)55 000
ap.5Rehabiliteringsinsatser i samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (ram)700 000
ap.8Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd (ram)150 000
ap.9Försäkringsmedicinska utredningar (ram)250 000
ap.10Bidrag till hälso- och sjukvården (ram)944 000

Villkor för anslag 1:6

ap.2 Kunskapsutveckling för sjukskrivningsprocessen

Anslagsposten får användas för utgifter för att ta fram kunskap om och utveckla sjukskrivningsprocessen.

Högst 1 000 000 kronor får utbetalas till Inspektionen för socialförsäkringen för uppdrag enligt regeringsbeslut S2017/02622. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till diarienummer S2017/02622.

1 000 000 kronor har tilldelats Statens beredning för medicinsk och social utvärdering i regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

ap.3 Finansiell samordning genom samordningsförbund

Anslagsposten får användas för utgifter för samverkan och finansiell samordning enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Av dessa medel får Försäkringskassan använda högst 3 000 000 kronor för administrativa kostnader till följd av arbetet med samordningsförbundens verksamhet.

ap.4 Medicinsk service

Anslagsposten får användas för utgifter för bidrag enligt förordningen (2017:117) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service. 

ap.5 Rehabiliteringsinsatser i samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Anslagsposten får användas för utgifter för samverkan inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

ap.8 Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Anslagsposten får användas för utgifter för bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd enligt förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete.

ap.9 Försäkringsmedicinska utredningar

Anslagsposten får användas för utgifter för försäkringsmedicinska utredningar i enlighet med lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar och förordningen (2018:1633) om försäkringsmedicinska utredningar.

Högst 1 500 000 kr får användas för utveckling av metoden för aktivitetsförmågeutredning. 

Högst 2 200 000 kr får användas för kostnader för att tillhandahålla utbildningar som riktar sig till den personal som ska utföra försäkringsmedicinska utredningar i enlighet med 4 § i nämnda förordning.

ap.10 Bidrag till hälso- och sjukvården

Anslagsposten får användas för utbetalning av bidrag till regioner i enlighet med överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020 (S2019/05301) och Tilläggsöverenskommelse till överenskommelsen En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020 (S2020/05367).

Högst 9 500 000 kronor får utbetalas till SKR för villkor 5 Utvecklingsmedel för stöd till rätt sjukskrivning.

Högst 1 500 000 kronor får utbetalas till Socialstyrelsen för villkor 5 Utvecklingsmedel för stöd till rätt sjukskrivning.

Högst 1 200 000 kronor får utbetalas till Socialstyrelsen för villkor 1 Ledning och styrning i försäkringsmedicin.

Högst 3 000 000 kronor får utbetalas till SKR som ersättning för SKR:s arbete med utvecklingsinsatser i syfte att förbättra samverkan mellan arbetsgivare och/eller företagshälsovården och hälso- och sjukvården.

Högst 6 300 000 kronor får utbetalas till SKR som ersättning för SKR:s arbete med samordning och stöd.

Högst 10 000 000 kronor får användas för utvecklingsinsatser som Försäkringskassan ansvarar för, där syftet är att förbättra samarbetet mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan.

Högst 39 000 000 kronor får utbetalas till SKR för villkor 4 Utökat elektroniskt informationsutbyte.

Högst 11 500 000 kronor får utbetalas till Socialstyrelsen för villkor 4 Utökat elektroniskt informationsutbyte.

Högst 12 000 000 kronor får användas för villkor 4 Utökat elektroniskt informationsutbyte.

Högst 2 000 000 kronor får utbetalas till Socialstyrelsen för uppdrag om att utveckla sjukförsäkringshandläggningen i dialog med hälso- och sjukvården (S2019/04627).

Högst 8 000 000 kronor får utbetalas till Socialstyrelsen för uppdrag om att stödja och utveckla hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och försäkringsmedicin (Socialstyrelsens regleringsbrev för 2021).

1:7

Ersättning för höga sjuklönekostnader (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan12 500 000
ap.1Ersättning för höga sjuklönekostnader (ram)12 500 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Ersättning för höga sjuklönekostnader

Anslagsposten får användas för utgifter för sjuklönekostnader enligt lagen (1991:1047) om sjuklön.

Beslutad ersättning för höga sjuklönekostnader ska krediteras stödmottagarnas skattekonton. Skatteverket får rekvirera medel från Försäkringskassan. Rekvisitionen ska ske i nära anslutning till krediteringstillfället. Försäkringskassan får efter inkommen rekvisition avseende genomförd kreditering av stödmottagarnas skattekonto för ersättning för höga sjuklönekostnader lämna bidrag till Skatteverket.

 

2:1

Försäkringskassan (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan9 232 424
ap.1Förvaltningsmedel (ram)9 232 424

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Förvaltningsmedel

Anslaget får användas för Försäkringskassans förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för forskning inom socialförsäkringens område.

Av anslagsposten får högst 8 900 000 kronor användas för forskning inom socialförsäkringens område.

Av anslagsposten ska högst 7 616 000 kronor användas för det allmänna ombudet och ombudets kansli.  

Försäkringskassan ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Försäkringskassan ska betala totalt 111 750 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Av anslagsposten får 60 000 000 kronor endast användas för att finansiera insatser, återrapportering och uppdrag kopplade till det övergripande målet om minskade felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, Försäkringskassans deltagande i uppdraget att genomföra riskanalyser. Vidare får 50 000 000 kronor endast användas för att effektivisera och öka kontrollutredningar och återkrav.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1:1

Barnbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan33 680 849
ap.1Allmänt barnbidrag (ram)29 591 308
ap.2Flerbarnstillägg (ram)3 789 430
ap.3Förlängt barnbidrag (ram)276 882
ap.4Tilläggsbelopp vid familjeförmån (ram)23 229

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Allmänt barnbidrag

Anslagsposten får användas för utgifter för allmänt barnbidrag enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.2 Flerbarnstillägg

Anslagsposten får användas för utgifter för flerbarnstillägg enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.3 Förlängt barnbidrag

Anslagsposten får användas för utgifter för förlängt barnbidrag enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.4 Tilläggsbelopp vid familjeförmån

Anslaget får användas för tilläggsbelopp vid familjeförmåner enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/04 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

1:2

Föräldraförsäkring (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan47 652 640
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning (ram)3 412 406
ap.8Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning (ram)856 517
ap.9Föräldrapenning (ram)34 812 947
ap.10Statlig ålderspensionsavgift för graviditetspenning (ram)58 892
ap.11Tillfällig föräldrapenning (ram)7 866 143
ap.12Graviditetspenning (ram)645 735

Villkor för anslag 1:2

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2021 om 3 446 879 594 kronor och ett regleringsbelopp för 2018 om -34 473 594 kronor.

ap.8 Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2021 om 779 759 018 kronor och ett regleringsbelopp för 2018 om 76 757 982 kronor.

ap.9 Föräldrapenning

Anslagsposten får användas för utgifter för föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.10 Statlig ålderspensionsavgift för graviditetspenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2021 om 63 884 191 kronor och ett regleringsbelopp för 2018 om -4 992 191 kronor.

ap.11 Tillfällig föräldrapenning

Anslagsposten får användas för utgifter för tillfällig föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.12 Graviditetspenning

Anslagsposten får användas för utgifter för graviditetspenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:3

Underhållsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan2 593 662
ap.1Underhållsstöd (ram)2 593 662

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Underhållsstöd

Anslagsposten får användas för utgifter för underhållsstöd enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Betalningar från bidragsskyldiga föräldrar ska återföras och särredovisas till anslaget.

1:4

Adoptionsbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan14 784
ap.1Adoptionsbidrag (ram)14 784

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Adoptionsbidrag

Anslagsposten får användas för utgifter för bidrag till kostnader för internationella adoptioner enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Bidrag lämnas för adoptioner som förmedlas enligt en sammanslutning som är auktoriserad enligt lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling.

1:6

Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan5 366 856
ap.1Statlig ålderspensionsavgift för omvårdnadsbidrag (ram)265 018
ap.2Omvårdnadsbidrag (ram)2 676 955
ap.3Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn (ram)198 355
ap.4Vårdbidrag för funktionshindrade barn (ram)2 226 528

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Statlig ålderspensionsavgift för omvårdnadsbidrag

Anslagsposten får användas för utgifter för ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2021 om 265 018 000 kronor. 

ap.2 Omvårdnadsbidrag

Anslagsposten får användas för utgifter för omvårdnadsbidrag enligt socialförsäkringsbalken.

ap.3 Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslagsposten får användas för utgifter för ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2021 om 229 077 065 kronor och ett regleringsbelopp för 2018 om -30 722 065 kronor.

ap.4 Vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslagsposten får användas för utgifter för vårdbidrag enligt socialförsäkringsbalken.

1:8

Bostadsbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan5 180 666
ap.2Bostadsbidrag (ram)5 180 666

Villkor för anslag 1:8

ap.2 Bostadsbidrag

Anslagsposten får användas för utgifter för bostadsbidrag till barnfamiljer samt till unga som fyllt 18 år men inte 29 år enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:4 Tandvårdsförmåner
ap.1364 314Inget0
ap.40Inget0
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden
ap.125 661Inget0
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning
ap.113 169Inget0
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning
ap.11 223 794Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.
ap.511 568Inget0
ap.89 622Inget0
ap.159 550Inget0
ap.160Inget0
ap.170Inget0
ap.180Inget0
ap.1933 850Inget0
ap.207 505Inget0
ap.211 657 550Inget0
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.
ap.51 537 550Inget0
ap.6251 400Inget0
ap.80Inget0
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning
ap.155 750Inget0
ap.212 000Inget0
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m.
ap.40Inget0
ap.5112 600Inget0
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet
ap.31 741Inget0
ap.40Inget0
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader
ap.1230 000Inget0
2:1 Försäkringskassan
ap.1276 3723 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:1 Barnbidrag
ap.11 479 565Inget0
ap.2189 471Inget0
ap.313 844Inget0
ap.41 161Inget0
1:2 Föräldraförsäkring
ap.40Inget0
ap.80Inget0
ap.91 740 647Inget0
ap.100Inget0
ap.11393 264Inget0
ap.1232 286Inget0
1:3 Underhållsstöd
ap.1129 683Inget0
1:4 Adoptionsbidrag
ap.1443Inget0
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag
ap.10Inget0
ap.2133 847Inget0
ap.30Inget0
ap.4111 326Inget0
1:8 Bostadsbidrag
ap.2259 033Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.
1:2 ap.71:2 ap.5100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2020 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2021 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.
ap.7ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar2 000 000
Räntekontokredit500 000
Övriga kontokrediter
- Försäkringskassans behov av likviditet i utbetalning av ersättning för vård i andra länder170 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Försäkringskassans behov av likviditet i utbetalning av ersättning för vård i andra länder

Krediten ska användas till att finansiera Försäkringskassans betalningar till enskilda personer för sådan vård som de erhållit i ett annat EU/EES, Schweiz eller Storbritannien, samt myndighetens betalningar av utländska leverantörsfakturor som avser vård inom EU/EES, Schweiz eller Storbritannien, där regionerna har kostnadsansvar enligt lagen (2013:514) om regionernas och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet.

5.2

Utbetalningsplan

Till Försäkringskassans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25767 702
2021-02-25767 702
2021-03-25767 702
2021-04-25767 702
2021-05-25770 202
2021-06-25770 202
2021-07-25770 202
2021-08-25770 202
2021-09-25770 202
2021-10-25770 202
2021-11-25770 202
2021-12-25770 202
Summa9 232 424
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försäkringskassans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Uppdragsverksamhet
Administration av statlig fordran0019 00019 00000
Ersättning från försvaret0017 20017 20000
Ersättning från affärsdrivande verk0040040000
Intäkter från pensionsmyndigheten0-8 000280 000272 0008 0000
Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI)-56565 0005 00000
Samordnad och säker statlig it-drift (SSSID)-19 46714 04761 00060 300700-4 720
Summa-19 5236 103382 600373 9008 700-4 720
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administration av statlig fordran

Avser avgifter som tas ut av gäldenärer i enlighet med bl.a. lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. och förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Administration av statlig fordran

Avgifter som tas ut av gäldenärer i enlighet med bl.a. lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. och förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

I regeringsbeslut I:22 från den 26 november 2020 (dnr S2020/08841) fick Försäkringskassan 50 000 000 kronor för utbetalning av bidrag enligt förordningen (2020:1003) om statsbidrag för kostnader som avser personlig skyddsutrustning för personliga assistenter till följd av sjukdomen covid-19. Försäkringskassan får använda kvarvarande medel från 2020 i enlighet med ovan nämnda förordning. Medlen får användas för kostnader som uppkommit från och med den 1 februari 2020 till den 30 november 2020 samt den 1 december 2020 till den 30 april 2021. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Återbetalning och redovisning ska hänvisa till detta regleringsbrev.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Försäkringskassan får, med undantag från 3 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210), använda statens centralkonto i Riksbanken för:

 • utbetalningar av medel enligt förordningen (2013:711) om ersättningar för vissa vårdkostnader i internationella förhållanden under tiden tills medel för utbetalningarna lämnats från ansvarigt försäkringsland i EU/EES, Schweiz eller Storbritannien,
 • utbetalningar av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning, etableringstillägg, bostadsersättning och etableringsersättning enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser under tiden tills medel för utbetalningarna lämnats från Arbetsförmedlingen,
 • utbetalningar av dagpenning och familjebidrag enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnssoldater, förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga, officersförordningen (2007:1268) och förordningen (2015:613) om militär grundutbildning under tiden tills medel för utbetalningarna lämnats från Försvarsmakten,
 • utbetalningar av medel för studiehjälp genom familjeförmån enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, under tiden tills medel för utbetalningarna lämnats från Centrala studiestödsnämnden,
 • utbetalningar av ersättningar för arbetsskadeärenden vid affärsverk samt bolagiserade före detta affärsverk enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring samt motsvarande äldre lagstiftning under tiden tills medel för utbetalningarna lämnats från affärsverk samt bolagiserade före detta affärsverk,
 • utbetalningar av ersättningar för Fonden för frivillig yrkesskadeförsäkring, Affärsverksfonden och Trafiklivräntefonden enligt lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet under tiden tills medel för utbetalningarna erhållits från respektive fond,
 • utbetalningar av pensioner och pensionsrelaterade förmåner som Försäkringskassan ombesörjer åt Pensionsmyndigheten enligt förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner under tiden tills medel för utbetalningarna lämnats från Pensionsmyndigheten, och
 • hantering av medel som betalas in efter sådana återkrav som avses i 108 kap. 14 a § socialförsäkringsbalken.
På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Helen Kasström
Kopia till

Finansutskottet
Justitieutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Kulturutskottet
Utbildningsutskottet
Arbetsmarknadsutskottet
Arbetsförmedlingen
Barnombudsmannen
Centrala studiestödsnämnden
Ekonomistyrningsverket
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Inspektionen för socialförsäkringen
Inspektionen för vård och omsorg
Kammarkollegiet
Migrationsverket
Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Pensionsmyndigheten
Polismyndigheten
Riksgälden
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Skatteverket
Socialstyrelsen
Åklagarmyndigheten
Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer
LO - Landsorganisationen i Sverige
TCO - Tjänstemännens Centralorganisation
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation
Svenskt Näringsliv
Sveriges Kommuner och Regioner