Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2021-04-22
U2021/02275
Kungl. biblioteket
Box 5039
102 41 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Kungl. biblioteket
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Kungl. biblioteket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgifter för vetenskaplig publicering

Kungl. biblioteket ska redovisa de totala utgifterna för vetenskaplig publicering för universitet och högskolor, som har statlig huvudman eller tillstånd att utfärda examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. Kungl. biblioteket ska vid redovisningen särskilt beakta prenumerationskostnader, publiceringsavgifter och administrativa utgifter.

Tekniskt stöd till öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter

Kungl. biblioteket ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att inrätta och förvalta en nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter. 

3

Uppdrag

Samordning av arbete för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer

Kungl. biblioteket ska främja och samordna arbetet med att införa öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. I uppdraget ingår att lämna en samlad kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet med öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Vid genomförandet av uppdraget ska synpunkter inhämtas från Vetenskapsrådet samt universitet och högskolor.  Kungl. biblioteket ska delredovisa uppdraget till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 4 oktober 2021 och slutredovisa uppdraget till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 7 mars 2022.

Samverkansråd vid Statens kulturråd

Kungl. biblioteket ska delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska samordna de nationella kulturpolitiska intressena inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Prognoser

Kungl. biblioteket ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

5 februari,

29 april,

30 juli, och

25 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdraget

Beslut om uppdraget

Rapporteringstidpunkt

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2020

A2018/00925

Till Statskontoret den 15 januari 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2020

Fi2018/01701

Till Statskontoret den 15 januari 2021

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

A2020/02583

Till Statskontoret den 1 april 2021 t.o.m. 2023 och den 15 februari 2024

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Fi2020/04960

Till Statskontoret den 1 april 2021 t.o.m. 2023 och den 15 februari 2024

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:7

Kungl. biblioteket (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. biblioteket419 797
ap.1Kungl. biblioteket (ram)419 797

Villkor för anslag 3:7

ap.1 Kungl. biblioteket

1. Anslagsposten får användas för Kungl. bibliotekets förvaltningsutgifter.

2. Av anslaget ska 10 130 000 kronor fördelas för kompensationsmedel med anledning av fjärrlån.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
3:7 Kungl. biblioteket
ap.112 5933 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar100 000
Räntekontokredit43 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kungl. bibliotekets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2534 983
2021-02-2534 983
2021-03-2534 983
2021-04-2534 983
2021-05-2534 983
2021-06-2534 983
2021-07-2534 983
2021-08-2534 983
2021-09-2534 983
2021-10-2534 983
2021-11-2534 983
2021-12-2534 984
Summa419 797
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kungl. bibliotekets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:7 ap.1Kungl. biblioteket
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, SAM
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Miljödepartementet, KE
Näringsdepartementet, EIN, SMF
Kulturdepartementet, KL, KO
Infrastrukturdepartementet, ESD
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet och kulturutskottet
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Riksgäldskontoret
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet