Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
I 8

2021-06-23
I2021/01889
I2021/01813 (delvis)
Trafikverket
781 89 Borlänge
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslagen 1:11 och 1:14 Trängselskatt i Stockholm respektive Trängselskatt i Göteborg inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21 utg.omr. 22, bet. 2020/21:TU1, rskr. 2020/21:131, prop. 2020/21:99 utg.omr. 22, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:11

Trängselskatt i Stockholm (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket12 000
ap.2Trängselskatt - del till Skatteverket (ram)12 000
Disponeras av Domstolsverket1 000
ap.1Trängselskatt - del till Domstolsverket (ram)1 000
Disponeras av Kronofogdemyndigheten3 400
ap.4Trängselskatt - del till Kronofogdemyndigheten (ram)3 400
Disponeras av Transportstyrelsen85 000
ap.5Trängselskatt - del till Transportstyrelsen (ram)85 000
Disponeras av Trafikverket2 137 370
ap.3Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket (ram)40 000
ap.6Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket (ram)2 097 370

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Trängselskatt - del till Domstolsverket

Domstolsverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.2 Trängselskatt - del till Skatteverket

Skatteverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.3 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket

Trafikverket får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.4 Trängselskatt - del till Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.5 Trängselskatt - del till Transportstyrelsen

Transportstyrelsen får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.6 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket

Anslagsposten utgör skillnaden mellan inkomster av trängselskatten och system- och administrationskostnader med anledning av trängselskattesystemet i Stockholm.

Medlen på anslagsposten får användas till utgifter för investeringar i vägnätet i Stockholmsregionen som finansieras med överskott från trängselskatten, som statlig medfinansiering till projektering av tunnelbaneutbyggnaden i Stockholmsregionen, som medfinansiering av tunnelbaneutbyggnaden i Stockholmsregionen samt för investeringskostnader och utbyte av utrustning i betalsystemet.

1:14

Trängselskatt i Göteborg (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket12 000
ap.3Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket (ram)12 000
Disponeras av Domstolsverket1 300
ap.4Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket (ram)1 300
Disponeras av Kronofogdemyndigheten1 650
ap.5Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten (ram)1 650
Disponeras av Transportstyrelsen110 000
ap.6Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen (ram)110 000
Disponeras av Trafikverket883 099
ap.1Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket (ram)22 000
ap.2Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket (ram)861 099

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket

Trafikverket får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

ap.2 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket

Anslagsposten utgör skillnaden mellan inkomster av trängselskatten och system- och administrationskostnader med anledning av trängselskattesystemet i Göteborg.

Medlen på anslagsposten får användas för finansiering av investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg i Göteborgsregionen samt för investeringskostnader och utbyte av utrustning i betalsystemet.

ap.3 Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket

Skatteverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

ap.4 Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket

Domstolsverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

ap.5 Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

ap.6 Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen

Transportstyrelsen får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:11 Trängselskatt i Stockholm
ap.150Allt0
ap.2600Allt0
ap.32 000Allt0
ap.4170Allt0
ap.54 250Allt0
ap.60Allt0
1:14 Trängselskatt i Göteborg
ap.11 100Allt0
ap.20Allt0
ap.3600Allt0
ap.465Allt0
ap.582Allt0
ap.65 500Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:11 Trängselskatt i Stockholm
1:11 ap.21:11 ap.6100 %
1:11 ap.11:11 ap.6100 %
1:11 ap.41:11 ap.6100 %
1:11 ap.51:11 ap.6100 %
1:11 ap.31:11 ap.6100 %
1:14 Trängselskatt i Göteborg
1:14 ap.31:14 ap.2100 %
1:14 ap.41:14 ap.2100 %
1:14 ap.51:14 ap.2100 %
1:14 ap.61:14 ap.2100 %
1:14 ap.11:14 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2020 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2021 års nomenklatur

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Trängselskatt i Stockholm
ap.642 000 0002 258 0162 327 14937 050 8872057
1:14 Trängselskatt i Göteborg
ap.26 200 0001 000 2461 051 9283 350 9852037
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade åtaganden är indikativa.

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25191
2021-02-25191
2021-03-25191
2021-04-25191
2021-05-25191
2021-06-25191
2021-07-25191
2021-08-25191
2021-09-25191
2021-10-25191
2021-11-25191
2021-12-25199
Summa2 300
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domstolsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Trängselskatt - del till Domstolsverket
1:14 ap.4Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket
Till Kronofogdemyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25421
2021-02-25421
2021-03-25421
2021-04-25421
2021-05-25421
2021-06-25421
2021-07-25421
2021-08-25421
2021-09-25421
2021-10-25421
2021-11-25421
2021-12-25419
Summa5 050
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kronofogdemyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.4Trängselskatt - del till Kronofogdemyndigheten
1:14 ap.5Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten
Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-252 000
2021-02-252 000
2021-03-252 000
2021-04-252 000
2021-05-252 000
2021-06-252 000
2021-07-252 000
2021-08-252 000
2021-09-252 000
2021-10-252 000
2021-11-252 000
2021-12-252 000
Summa24 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.2Trängselskatt - del till Skatteverket
1:14 ap.3Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket
Till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25251 705
2021-02-25251 705
2021-03-25251 705
2021-04-25251 705
2021-05-25251 705
2021-06-25251 705
2021-07-25251 705
2021-08-25251 705
2021-09-25251 705
2021-10-25251 705
2021-11-25251 705
2021-12-25251 714
Summa3 020 469
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.3Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket
1:11 ap.6Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket
1:14 ap.1Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket
1:14 ap.2Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket
Till Transportstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2516 250
2021-02-2516 250
2021-03-2516 250
2021-04-2516 250
2021-05-2516 250
2021-06-2516 250
2021-07-2516 250
2021-08-2516 250
2021-09-2516 250
2021-10-2516 250
2021-11-2516 250
2021-12-2516 250
Summa195 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Transportstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.5Trängselskatt - del till Transportstyrelsen
1:14 ap.6Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen
På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Sofia Holmgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA och S3
Justitiedepartementet/DOM
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Domstolsverket
Kronofogdemyndigheten
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Transportstyrelsen